Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport społeczny TP S.A. 2006r. wg TBL  Aleksandra Skawińska  Magda Sypuła  Julita Sobczak  Maciej Szatyłowicz  Agnieszka Szer  Karolina Starzyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport społeczny TP S.A. 2006r. wg TBL  Aleksandra Skawińska  Magda Sypuła  Julita Sobczak  Maciej Szatyłowicz  Agnieszka Szer  Karolina Starzyk."— Zapis prezentacji:

1 Raport społeczny TP S.A. 2006r. wg TBL  Aleksandra Skawińska  Magda Sypuła  Julita Sobczak  Maciej Szatyłowicz  Agnieszka Szer  Karolina Starzyk

2 Grupa TP S.A.  Największa grupa telekomunikacyjna w Europie Środkowej.  Prowadzi działalność we wszystkich segmentach branży telekomunikacyjnej w Polsce, oferując usługi w zakresie:  telefonii stacjonarnej  telefonii komórkowej  transmisji danych  dostępu do Internetu  komunikacji radiowej  transmisji satelitarnej  Posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, która obsługuje około 11 mln łączy telefonii stacjonarnej i 10 mln użytkowników telefonii komórkowej, zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych

3 Grupa TP S.A.  Telekomunikacja Polska jest trzonem Grupy TP. Dwoma głównymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy są:  Telekomunikacja Polska S.A. („TP“, „Spółka“, „jednostka dominująca“) jest największym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu  Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. („PTK Centertel“) jest operatorem dwóch sieci telefonii komórkowej: cyfrowej i analogowej NMT450i. PTK Centertel świadczy usługi pod marką Orange  Telekomunikacja Polska jest Spółką Akcyjną notowaną m.in. na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie  Kapitał zakładowy TP według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 4 200 000 tys. zł

4 Zakres raportu  Osoba kontaktowa:  Jacek Dymowski, Szef Programu CSR, Pion Komunikacji Korporacyjnej  Okres sprawozdawczy:  od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, z odniesieniami do lat wcześniejszych  Data publikacji poprzedniego raportu:  pierwszy raport zrównoważonego rozwoju publikowany przez Telekomunikacje Polską. W poprzednich latach Telekomunikacja Polska publikowała „Raport Społeczny“ (działalność charytatywna)  Ograniczenia raportu  Dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są zgodne z danymi prezentowanymi w sprawozdaniach finansowych firmy. Pozostałe dane ilościowe pochodzą z poszczególnych jednostek sprawozdawczych TP  Generalnie raport obejmuje swoim zakresem wyłącznie Telekomunikację Polską

5  Misja, wizja i wartości

6 Zasady, którymi kieruje się TP S.A.  prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami etyki,  uczciwej konkurencji,  dbałości o pracowników,  wysokich standardów zarządzania i ładu korporacyjnego,  bezwzględnej walki z korupcją,  apolityczności,  dbałości o środowisko naturalne.

7 Interesariusze TP S.A.  Klienci (włączając organizacje konsumenckie)  Pracownicy (włączając związki zawodowe)  Dostawcy  Inwestorzy  Społeczności (włączając organizacje pożytku publicznego, społeczności lokalne i akademickie)  Środowisko naturalne (włączając organizacje działające na rzecz ochrony środowiska)  Konkurenci  Organizacje rządowe (włączając UKE, Urząd antymonopolowy itd.)  Media

8 GRI Global Raporting Initiative  Uniwersalne wytyczne sprawozdawczości CSR dla różnych typów podmiotów o różnej wielkości, zasięgu i profilu działalności  Wypracowane we współpracy Grup Roboczych złożonych z różnych grup interesariuszy (biznes, ngo, środowiska akademickie, rządowe itp.) i ekspertów uwzględniają wiele punktów widzenia  Wskazują na istotność i różnorodność raportowanych wyników działania organizacji  Stosowanie na świecie przez blisko 1500 organizacji spośród 60 krajów

9 10 zasad na które firma powinna zwrócić uwagę wg GRI  Transparentność (założenia, procesy i procedury powinny być jawne)  Otwartość (dialog z interesariuszami)  Audytowalność (zewnętrzny audyt)  Kompletność (dane)  Istotność (informacje, które są poszukiwane przez zewnętrznych użytkowników raportu)  Kontekst zrównoważonego rozwoju  Precyzyjność  Porównywalność  Klarowność  Procesualność (terminowość)

10 Raport TP S.A wg GRI Transparentność (jawność)Jawność procesów i procedur Otwartość (dialog z interesariuszami)  Dialog z pracownikami  Dialog z konsumentami z organizacjami konsumenckimi (Unia Konsumentów Polskich, Rada Krajowej Federacji Konsumentów Polskich) itd.. Audytowalność (zewnętrzny audyt)  Brak audytu zewnętrznego.  Dane finansowe ze sprawozdań finansowych weryfikowanych przez Ernst&Young  Audyt środowiskowy weryfikowany przez WS Atkins Polska  Dla potrzeb raportu Grupy France Telecom firma Ernst&Young na początku 2006 roku dokonała jakościowego audytu odpowiedzialności społecznej (CSR) w TP Kompletność (dane)  Wg raportu dane zbierane są od osób bezpośrednio zaangażowanych w odpowiednie projekty  Wg raportu dane liczbowe z poszczególnych komórek sprawozdawczych  Nie we wszystkich częściach podane są dane IstotnośćW raporcie zawarte są zarówno pozytywne jak i negatywne informacje o działalności TP S.A Kontekst zrównoważonego rozwoju 3 aspekty: społeczny, ekologiczny, ekonomiczny PrecyzyjnośćZnikoma ilość danych, brak wskaźników i mierników Porównywalność  W przeszłości nie publikowano analogicznych raportów  Dane liczbowe w aspekcie finansowym i społecznym podawane na przestrzeni lat 2003 – 2005  Dane liczbowe w aspekcie środowiskowym podane tlyko w roku 2005  Działania zgodne z normami ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego KlarownośćRaport przedstawiony w sposób zrozumiały i czytelny Procesualność (terminowość)  Raporty społeczne TP S.A publikuje co roku  Analogiczny raport nigdy wcześniej nie został opublikowany  Obejmuje okres 1.01.2005 – 31.12.2005 r.

11 ASPEKT SPOŁECZNY

12 Aspekt społeczny  Klienci – celem strategicznym TP jest podniesienie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Od 2004 roku system premiowania pracowników jest uzależniony od osiągnięcia celów w zakresie zadowolenia klientów (np.Program Wzrostu Klientów, Błękitna linia 9393)  Pracownicy – interesy pracowników są niezależnie reprezentowane przez przedstawicieli polskich związków zawodowych również w Europejskiej Radzie Zakładowej Grupy France Telecom. W 2003 roku TP otrzymała wyróżnienie w konkursie organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta RP – „ Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.  Inwestorzy – dwa razy do roku Zarząd TP spotyka się z kluczowymi akcjonariuszami w Londynie, NY i Bostonie. Badana jest opinia kluczowych inwestorów w zakresie kluczowych zagadnień, uwzględniając ich wyniki przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.  Dostawcy - TP bierze udział w realizacji wspólnego dla grupy FT programu oceny dostawców QREDIC – kryterium: kwestie respektowania przez dostawcę zasad etycznych i ekologicznych, w tym dotyczących respektownia praw człowieka i szczególnej ochrony praw dziecka.  Środowisko przyrodnicze i dziedzictwo historyczne – TP na bieżąco współpracuje z MŚ oraz WIOŚ, które nadzworują i kontrolują działania firmy.Współpraca z konserwatorami zabytków.  Społeczności - bezpośrednie kontakty TP z przedstawicielami poszczególnych społeczności nie są koniecznie związane z działalnością biznesową, ale często są wyrazem zaangażowania firmy w liczne projekty społeczne. TP opracowała strategię działań ukierunkowaną na realizację własnych, długoterminowych programów społecznych, a także udział w ważnych społecznie akcjach, głównie w zakresie ochrony zdrowia oraz edukacji dzieci i młodzieży. Prowadzone są działania na rzecz dialogu ze społecznościami lokalnymi, odpowiadające na pojawiające się potrzeby społeczne.  Listopad 2005 roku TP została przyjęta do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie

13 Aspekt społeczny  Społeczeństwo  TP aktywnie uczestniczy w wydarzeniach ważnych z punktu widzenia społeczności  Powołano szereg autorskich, ogólnopolskich programów, np. w 2003 roku program Telekomunikacja Polska Dzieciom.  TP uczestniczy również w wielu programach prowadzonych przez inne organizacje pozarządowe, udzielając wsparcia finansowego lub rzeczowego oraz angażując swoich pracowników jako wolontariuszy.  W sumie wydatkowany w 2005 roku budżet darowizn przekroczył 12 mln zł  W 2005 roku powołana została Fundacja Grupy TP, której celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym oraz pomoc w szczególnie wrażliwych społecznie obszarach poprzez wspieranie oświaty, nauki, sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej.

14 Aspekt społeczny  Społeczeństwo c.d.  Do końca 2005 roku TP zainstalowała w szpitalach dziecięcych ponad 1000 Telefonów do Mamy. Firma darowała 250 tys. bezpłatnych kart o łącznej wartości ponad 2 mln zł, z których skorzystało ponad 500 000 dzieci. Rozmawiając ze swoimi najbliższymi, mali pacjenci wydzwonili już 8 milionów minut.  TP zaplanowała na 2006 rok zainstalowanie 100 stanowisk internetowych w kolejnych szpitalach dziecięcych w całej Polsce.  W ramach akcji Szpital z Sercem TP przekazała ponad 1,3 mln zł na remonty 100 oddziałów dziecięcych. Stanowiło to aż 10 proc. łącznych wydatków na inwestycje szpitalne zapisanych w budżecie państwa.  Na koniec 2005 roku z szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach programu korzystało już ponad 3 miliony uczniów uczęszczających do ponad 9,5 tys. szkół, z czego 42 proc. stanowiły szkoły z gmin wiejskich. Dzięki programowi szkoły zaoszczędziły w roku szkolnym 2004/2005 ponad 12 mln zł.  W ciągu 8 lat z licytacji złotych kart TP uzyskano ponad 1 mln zł na ratowanie życia i zdrowia dzieci.  W ciągu ostatnich trzech lat TP przekazała ponad 2000 komputerów szkołom z najbardziej potrzebujących regionów.  W 2003 roku, podczas Gali Wolontariatu, pracownicy TP otrzymali cenne wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w kategorii „wolontariat pracowniczy”.  W 2005 roku w Pucharze TP udział wzięło ponad 1750 zespołów, w których zagrało 17,5 tys. dzieci. Honorowy patronat nad Pucharem TP objęła UEFA.

15 Aspekt społeczny  TP w latach 2000-2005 przeznaczyła na inwestycje rzeczowe ponad 20 mld zł. Zbliżona kwota pozwoliłaby wybudować prawie 1400 km autostrad.  Z każdych 100 zł dochodów budżetu państwa w 2005 roku aż 1 zł 44 gr pochodziło z podatków płaconych przez GK TP. Podobnie z każdych 100 zł podatku dochodowego płaconego przez firmy aż 3 zł 20 gr zostało wniesione przez Grupę TP. 2,6 mld zł podatków zapłaconych przez TP to niewiele mniej niż łączne wydatki budżetu państwa w 2005 roku na:  – oświatę i wychowanie (1,2 mld zł)  – kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (1,0 mld zł)  – kulturę fizyczną i sport (0,2 mld zł)  – gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (0,2 mld zł)  Dzięki wsparciu TP w Łazienkach Królewskich w Warszawie odnowiono elewację Pałacu na Wyspie oraz budynek Starej Pomarańczarni, a także malowidła Teatru i Świątyni Diany oraz elementy Świątyni Egipskiej i Nowej Oranżerii.

16 Aspekt społeczny  Przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym, np. korupcji;  Zaangażowanie polityczne (lobbing, darowizny dla organizacji politycznych);  Przeciwdziałanie zachowaniom, które mogłyby być uznane za niezgodne z prawem antymonopolowym;  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia; TP dąży do tego, by zapewniać dobre warunki w zakresie bezpieczeństwa pracy. Częstotliwość wypadków w firmie w 2005 roku była prawie dwa razy niższa niż przeciętna w Polsce. Nie zanotowano żadnego wypadku śmiertelnego  Produkty, usługi, reklama (dostępność usług; innowacyjność produktów i usług; informowanie o produktach; działania reklamowe);  Ochrona prywatności (dane osobowe);

17 ASPEKT EKOLOGICZNY

18 Aspekt ekologiczny  Działalność TP nie jest związana z procesami zagrażającymi rzadkim lub nieodnawialnym zasobom naturalnym ani różnorodności środowiska. Kontrole przeprowadzone w 2002 i 2003 roku potwierdziły powyższy stan rzeczy  Dzięki regularnym testom infrastruktury, monitorowaniu emisji oraz szkoleniom TP doprowadziła do zmniejszenia większości wskaźników oddziaływania na środowisko  TP współpracuje tylko z takimi odbiorcami odpadów, którzy przejmują pełną odpowiedzialność za nie oraz potrafią udokumentować każdy etap drogi odpadów do podmiotu je unieszkodliwiającego. Raport przedstawia:  - zużycie surowców i energii;  - grunty cenne dla biosfery a będące w gestii TP;  - czynniki wpływające na biosferę i minimalizowanie ich ewentualnego negatywnego oddziaływania;  - emisję gazów cieplarnianych;  - gospodarowanie odpadami. Wydatki środowiskowe TP można podzielić na:  - wydatki na inwestycje proekologiczne;  - opłaty za korzystanie ze środowiska;  - koszty ponoszone na analizy i badania;  - opłaty za gospodarowanie odpadami.

19 ASPEKT EKONOMICZNY

20 Aspekt ekonomiczny  Główne pole działania TP to sprzedaż usług telekomunikacyjnych, ale także: o TP Med. – opieka medyczna o Pracowniczy Program Emerytalny o TP Edukacja i Wypoczynek – oferta wypoczynkowa o Organ prowadzący (do połowy 2005) Zespół Szkół Łączności im. Sylwestra Kaliskiego w Łodzi  Z raportu dowiadujemy się m. in.: (dane za okres od 2003 r. do 2005 r.) o jak wysoka jest sprzedaż usług? (tendencja spadkowa) o jaki jest udział TP w rynku? (tendencja spadkowa) o jaką wiarygodność płatniczą posiada TP? (78% rozliczeń regulowanych w terminie) o jakim zyskiem zatrzymanym dysponowała TP? (tendencja rosnąca) o jest też kilka słów o kosztach wynagrodzeń, wysokości płaconych podatków, otrzymanych/nieotrzymanych subsydiach i przekazanych darowiznach…. … a wszystko to zaprezentowane w taki sposób by utrudnić interesariuszom ocenę wyników firmy w aspekcie finansowym!!!

21 Aspekt ekonomiczny  TP zdecydowała się przedstawić w raporcie bardzo ogólne i „suche” dane ze swojej działalności ekonomicznej: o Brak analizy danych ilościowych (Tabele - sprzedaż netto, podział rynków, koszty materiałów dóbr i usług, wynagrodzenie kapitału, zysk zatrzymany) o Brak porównań danych finansowych Grupy TP do jakichkolwiek danych statystycznych zewnętrznych (brak odniesień np. do danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Głównego Urzędu Statystycznego) o Brak bezpośredniego odniesienia, w jaki sposób firma przyczynia się do zmiany warunków i trendów ekonomicznych. Brak raportowania zjawisk na poziomie firmy (np. płace) w odniesieniu do poziomu krajowego o Bardzo pobieżne odniesienia do wąskiej grupy interesariuszy (klienci, dostawcy, pracownicy). Można wydzielić jeszcze inne grupy: państwo, NGO`s, inwestorzy itd. o TP w raporcie nie publikuje mało satysfakcjonujących danych lub przekazuje je w pewien zawoalowany sposób (Z raportu dowiadujemy się ile wynosiła łączna kwota darowizn przekazanych przez firmę, ale nie wiemy na jaki cel i jaki to działanie przyniosło skutek) o Analiza kosztów wynagrodzeń (dla TP SA) nie jest adekwatna do danych ilościowych zawartych w Tabeli (dla Grupy TP) Jedyny plus!!! Dane finansowe można uznać za wiarygodne. Podawane za okres, którego dotyczy raport (2005 r.).Podlegają zewnętrznej weryfikacji przez profesjonalną firmę audytorską Ernst&Young Sp. z o.o.

22 PODSUMOWANIE

23 Cechy dobrego raportu wg PwC  Atrakcyjność prezentacji (wygląd raportu),  Łatwość poruszania się po raporcie, Zwięzłość przekazu (odpowiednia długość), (nie dla wszystkich interesariuszy długość raportu  Ujęcie dobrych praktyk i case studies, Przedstawienie pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania organizacji (obiektywizm przekazu),  Dane ilościowe, wskaźniki i mierniki,  Przedstawienie relacji pomiędzy strategią odpowiedzialności biznesu a strategią biznesową firmy,  Analiza kluczowych skutków działalności (informacje związane z bezpośrednimi i pośrednimi skutkami funkcjonowania organizacji), Przedstawienie planów i zobowiązań wraz z celami i miernikami ich realizacji  Przedstawienie struktury zarządzania i mechanizmów kontroli procesów związanych z odpowiedzialnością społeczną organizacji,  Przedstawienie zaangażowania wyższego kierownictwa,  Przedstawienie podjętych przez organizację działań i ich wyników  Określenie ryzyk i szans wynikających z CSR  Uwzględnienie międzynarodowych standardów raportowania (np. Global Raporting Initiative)  Niezależna weryfikacja zewnętrzna (potwierdzenie informacji zawartych w raporcie)  Umożliwienie uzyskania informacji zwrotnych od interesariuszy  Zawarcie informacji zwrotnych w raporcie  Efektywność ekologiczna (zastosowanie ekologicznych rozwiązań w produkcji raportu)

24 Zalety raportu społecznego TP S.A.  Atrakcyjność prezentacji (wygląd raportu)  Łatwość poruszania się po raporcie, (wyraźny podział na 3 aspekty)  Ujęcie dobrych praktyk i case studies, („Telefon do mamy”, „Dziecko w sieci”)  Przedstawienie pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania organizacji (obiektywizm przekazu), (zawarte informacje o zwolnieniach oraz nierzetelnych przekazów w reklamach bądź błędnym i nierzetelnym informowaniu klientów)  Przedstawienie relacji pomiędzy strategią odpowiedzialności biznesu a strategią biznesową firmy,  Przedstawienie planów i zobowiązań wraz z celami i miernikami ich realizacji (cel strategiczny to wzrost satysfakcji klienta z usług TP S.A)  Umożliwienie uzyskania informacji zwrotnych od interesariuszy (podanie danych do osoby kontaktowej odpowiadającej za raport społeczny)  Analiza kluczowych skutków działalności (informacje związane z bezpośrednimi i pośrednimi skutkami funkcjonowania organizacji)  Przedstawienie zaangażowania wyższego kierownictwa (list prezesa do interesariuszy)  Przedstawienie podjętych przez organizację działań i ich wyników  Uwzględnienie międzynarodowych standardów raportowania (np. Global Raporting Initiative)

25 Wady raportu społecznego TP S.A.  Zwięzłość przekazu - odpowiednia długość, ( dla niektórych interesariuszy długość raportu jest zbyt długa)  Niewystarczająca ilość danych ilościowych (dane pojawiają się tylko w niektórych częściach 3 aspektów)  Znikoma ilość wskaźników i mierników  Brak informacji o zastosowaniu ekologicznych rozwiązań w produkcji raportu  Brak określenia ryzyk i szans wynikających z CSR  Brak niezależnej weryfikacja zewnętrzna (potwierdzenie informacji zawartych w raporcie)

26 Komunikowanie raportu TP S.A. 2005r.  Global Compact  inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana ogłoszonej w 1999 roku w Davos i nawołującej świat biznesu do poszanowania zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji  http://www.globalcompact.org.pl/pol/Aktualno%C5%9Bci/Nowy-raport-spo%C5%82eczny- TP-przygotowany-w-oparciu-o-standard-Global-Reporting-Initiative-GRI-! http://www.globalcompact.org.pl/pol/Aktualno%C5%9Bci/Nowy-raport-spo%C5%82eczny- TP-przygotowany-w-oparciu-o-standard-Global-Reporting-Initiative-GRI-  Forum Odpowiedzialnego Biznesu  Organizacja pozarządowa upowszechniająca ideę odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce  http://www.fob.org.pl/strona.php?id_a=663&kat= http://www.fob.org.pl/strona.php?id_a=663&kat  Portal PROTO  http://www.proto.pl/CSR_raporty_info?itemId=30714&rob=Raport_odpowiedzialnosci_spolec znej_TP_SA_za_rok_2005 http://www.proto.pl/CSR_raporty_info?itemId=30714&rob=Raport_odpowiedzialnosci_spolec znej_TP_SA_za_rok_2005

27 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Raport społeczny TP S.A. 2006r. wg TBL  Aleksandra Skawińska  Magda Sypuła  Julita Sobczak  Maciej Szatyłowicz  Agnieszka Szer  Karolina Starzyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google