Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA"— Zapis prezentacji:

1 POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

2 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 roku publiczne przedszkola, szkoły i placówki są zobowiązane do udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Pomoc udzielana uczniowi ma polegać na rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także rozpoznawaniu jego psychofizycznych możliwości.

3 Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, nieposiadającego orzeczenia lub opinii.

4 Rozporządzenie wprowadza obowiązek tworzenia zespołów składających się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

5 ZADANIA ZESPOŁU ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególnie uzdolnienia, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie/opinię – także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu/opinii,

6 ZADANIA ZESPOŁU opracowanie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), opracowanie Planu Działań Wspierających (PDW), określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokonywanie oceny efektywności udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a zwłaszcza skuteczności prowadzonych zajęć, określanie działań wspierających wobec rodziców ucznia.

7 Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.
Pomoc ma być udzielana w formie: klas terapeutycznych, zajęć specjalistycznych (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych o charakterze terapeutycznym), zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, porad i konsultacji.

8 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

9 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

10 Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut.

11 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

12 PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH (PDW) uczeń klasy VI

13

14

15

16

17 PRZYKŁADOWA KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA (KIPU)
uczeń klasy VI

18

19

20

21

22

23


Pobierz ppt "POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google