Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kobiety w ujęciu wiktymologii. Ofiara - definicja  Pojęciem ofiary przestępstwa operuje wiktymologia,  W literaturze podaje się trzy sposoby rozumienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kobiety w ujęciu wiktymologii. Ofiara - definicja  Pojęciem ofiary przestępstwa operuje wiktymologia,  W literaturze podaje się trzy sposoby rozumienia."— Zapis prezentacji:

1 Kobiety w ujęciu wiktymologii

2 Ofiara - definicja  Pojęciem ofiary przestępstwa operuje wiktymologia,  W literaturze podaje się trzy sposoby rozumienia terminu ofiara: 1) w ujęciu wąskim: ofiarą przestępstwa jest konkretny człowiek, który ponosi szkodę, doznaje krzywdy lub przestępstwa w wyniku popełnionego przestępstwa, 2) w ujęciu szerszym – poza jednostką za ofiarę uważa się także grupę lub instytucję pokrzywdzoną lub poszkodowaną,

3 3) w ujęciu najszerszym – ofiarą jest już nie tylko jednostka, czy instytucja, ale również porządek moralny albo prawny, który jest zagrożony, poszkodowany albo zniszczony przez czyn karalny,  Wedle art. 1 „Deklaracji o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy” z 1985 r.: „Ofiarami są osoby, które indywidualnie lub zbiorowo poniosły uszczerbek w zdrowiu fizycznym lub psychicznym, doznały zaburzeń emocjonalnych, strat materialnych lub istotnego naruszenia swoich podstawowych praw w wyniku działania lub zaniechania będącego naruszeniem ustaw karnych obowiązujących w państwach członkowskich, w tym również ustaw dotyczących przestępczego nadużycia władzy”.

4  Polski system prawno – karny nie posługuje się pojęciem ofiary przestępstwa, lecz pokrzywdzonego (art. 49 k.k.),  Pojęcie ofiary w ujęciu wiktymologii nie pokrywa się z pojęciem pokrzywdzonego, odnosząc się do osoby fizycznej lub prawnej, której dobro zostało naruszone lub było zagrożone przestępstwem

5 Typologie ofiar  W wiktymologii pozytywistycznej starano się wyjaśniać skłonność jednostki do stawania się ofiarą,  B. Mendelsohn wprowadził pojęcie wiktymność, które oznacza skłonność i predyspozycje do stania się ofiarą. Wedle autora różni ludzie przejawiają predyspozycje do tego, by stać się ofiarami przestępstw ze względu na różne okoliczności,

6  Opracowana przez H. von Hentiga (1948) klasyczna typologia ofiar została stworzona w oparciu o kryteria biologiczne, psychologiczne i socjologiczne, zaliczono do nich: - osoby młode, - kobiety, - ludzi starszych, - osoby niedorozwinięte psychicznie lub wykazujące zaburzenia psychiczne, - imigrantów i mniejszości,

7  Autor do typów psychologicznych zaliczał następujące kategorie ofiary - depresyjne, - zachłanne i żądne zysku, - lubieżne i rozpustne, - terroryzujące otoczenie, - samotne, - uwikłane w szczególnie trudne sytuacje. o Należy zaznaczyć, że w każdej z wyodrębnionych kategorii częściej lub rzadziej występują kobiety.

8  W 1954 r. H. Ellenberger wprowadził do literatury pojęcie „urodzonej ofiary”, która wykazuje stałą predyspozycję do wypełniania roli ofiary, a nawet „ofiary recydywisty”, która wielokrotnie została pokrzywdzona przestępstwami,  W 1967 r. E. Fattah zwrócił uwagę na osoby szczególnie predysponowane (tzw. latentne) do stania się ofiarą ze względu na cechy biologiczne, fizjologiczne, społeczne oraz moralne i psychologiczne.  Wśród „urodzonych ofiar” z perspektywy aspektu płci wskazywano kobiety, jako słabsze, bardziej uległe, nierzadko bezwolne, podatne na wpływy.

9 Kobiety a przemoc  Kobiety doświadczają różnych form przemocy fizycznej. W badaniach przeprowadzonych przez B. Gruszczyńską stwierdzono, że przejawia się ona: - w wyrządzaniu krzywdy fizycznej, - w biciu, zranieniu, zastraszeniu, - w popychaniu, szarpaniu, ciągnięciu za włosy, - w policzkowaniu, kopaniu, uderzaniu pięścią, - w duszeniu, poparzeniu, oblaniu substancją żrącą, - w użyciu noża, broni palnej.

10  Jedną z form przemocy jest przemoc o podłożu seksualnym. Co szósta z kobiet poddanych badaniom (332) przyznała, że doświadczyła tej szczególnej formy przemocy, która polegała na: - zgwałceniu, - usiłowaniu gwałtu, - seksualnym dotykaniu wbrew woli ofiary, - wymuszonych zachowaniach seksualnych z udziałem innych osób, - innych formach przemocy seksualnej.

11  Trzecią z form przemocy stosowanej wobec kobiet jest przemoc psychiczna. Charakterystyka tej formy przemocy pozwala wskazać następujące jej przejawy: - ograniczanie swobody kobiety, - ingerencja w jej kontakty z rodziną lub przyjaciółmi, - kontrolowanie miejsc, w jakich bywa kobieta, - stałe podejrzenie o zdradę, - używanie obraźliwych określeń w odniesieniu do partnerki, - groźby skrzywdzenia, a nawet zabójstwa kobiety lub jej bliskich, - wyrządzanie szkód lub niszczenie rzeczy partnerki.

12 Wnioski  Ogólny wskaźnik wiktymizacji w badaniu przemocy wobec kobiet w Polsce wynosi 34,6.  Oznacza to, że ponad 1/3 kobiet doznała w swoim życiu przemocy (fizycznej, seksualnej lub psychicznej).  Najczęściej dochodzi do stosowania wobec kobiet najbardziej drastycznej z form przemocy o charakterze fizycznej (doznało jej 30% kobiet, przy czym co dwudziesta kobieta w 2007 r.); w wielu przypadkach dodatkowo kobiety doświadczyły przemocy o podłożu seksualnym.

13 Skutki przemocy wobec kobiet  Wedle różnych statystyk od 33 do 62% maltretowanych kobiet cierpi na syndrom zespołu pourazowego (Post Traumatic Stress Disorder – PTSD),  PTSD – jest to zespół objawów psychologicznych pojawiających się w przypadku nagłego i traumatycznego doświadczenia, które pojawiają się i trwają nawet po dłuższym czasie od zdarzenia, zaburzając funkcjonowanie konkretnej osoby.

14  Aby zaistniał PTSD muszą zostać spełnione następujące kryteria: - obecność czynnika pobudzającego traumatyczne skutki, - symptomy trwają dłużej niż miesiąc, - dające się oszacować zmiany postrzegania i pamięci, - przynajmniej trzy symptomy unikania (ludzi lub nowych doświadczeń), - przynajmniej dwa symptomy pobudzenia (objawy lękowe, symptomy walki).

15  Inną z konsekwencji przemocy stosowanej wobec kobiet jest pojawienie się u nich tzw. syndromu wyuczonej bezradności,  Jest to stan psychiczny, który powstaje i rozwija się, gdy jednostka uczy się, że nic co zrobi nie jest w stanie niczego zmienić i na nic nie ma wpływu,  Na syndrom wyuczonej bezradności składają się następujące elementy: - informacje o tym, co się stanie, - myślenie dotyczące tego, co ma nastąpić, - zachowanie odnośnie tego, co ma się wydarzyć.

16  Wedle wskazanej koncepcji kobieta nie próbuje odejść od tyrana, widzi siebie jako bezsilną ofiarę, bez szansy na wyjście z sytuacji w jakiej się znalazła, nie widzi sensu w odejściu,  Przykładowo do sytuacji bitych kobiet ma zastosowanie teoria cyklu przemocy; ofiara wyczuwa niebezpieczeństwo popadnięcia w pułapkę, gdy mimo zaangażowania się w realizację określonego celu prawdopodobieństwo sukcesu nie zwiększa się, jednostka zyskuje przekonanie, że zbyt wiele zainwestowała by zrezygnować; powtarzające się znęcanie zmniejsza motywację kobiety do jakiejkolwiek reakcji i staje się ona pasywna


Pobierz ppt "Kobiety w ujęciu wiktymologii. Ofiara - definicja  Pojęciem ofiary przestępstwa operuje wiktymologia,  W literaturze podaje się trzy sposoby rozumienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google