Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION Ola Augustyniak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION Ola Augustyniak"— Zapis prezentacji:

1 Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION Ola Augustyniak ola.augustyniak@fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl

2

3 Historia Programu Fulbrighta ► Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia 1946. ► Ostateczny kształt Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961 roku.

4 Cele Programu Fulbrighta Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

5 2010-2011 FULBRIGHT GRADUATE STUDY AWARDS ► Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. ► Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2006 r. Wysoka średnia ocen, bardzo dobre opinie profesorów, osiągnięcia, wyróżnienia. ► Stypendia na 1 rok akademicki (9-12 mies.) programu Master’s i PhD w uczelni amerykańskiej.

6 Kto powinien się ubiegać? Kandydaci powinni posiadać: ► Ponadprzeciętne osiągnięcia w studiach – wysoką średnią ► Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego ► Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność ► Twórcze podejście do badań, studiów

7 2010-2011 FULBRIGHT GRADUATE STUDY AWARDS (cont.) ► Rekrutacja na rok akademicki 2010-11 Otwarcie konkursu – I kwartał 2009 Otwarcie konkursu – I kwartał 2009 Termin składania dokumentów – 24.04.09 ► Stypendia na dowolny kierunek studiów Master’s lub doktoranckich oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. ► Preferowane dziedziny: amerykanistyka, ekonomia, nauki polityczne, socjologia, administracja publiczna.

8 Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: ► Wymagane dokumenty: ► Wymagane dokumenty: ► Wydrukowana kopia formularza on-line (bez Supplemental Forms) formularza on-lineformularza on-line ► karta przebiegu studiów wystawiona przez uczelnię w j. polskim lub angielskim ► fotokopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni o studiach ► aktualne wyniki testu TOEFL (minimum 213 punktów) lub kopia rejestracji na test ► aktualne wyniki testu TOEFL (minimum 213 punktów) lub kopia rejestracji na test ► trzy listy rekomendacyjne ► formularz adresowy

9 2010-2011 Fulbright Advanced Research Grants: Polish Juniors (Przeddoktorskie) ► Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich na 5– 9 miesięcy. ► Dla doktorantów i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach/instytutach przygotowujących pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. ► Wymagany stopień magistra.

10 Wymagania formalne ► Wysłanie aplikacji w wyznaczonym terminie ► Zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i zakwalifikowanie kandydata na stypendium kandydata na stypendium ► Uzyskanie przyjęcia na uczelnie amerykańską programy: Master’s lub Ph.D, ► Aplikowanie o wizę studencką w wyznaczonym terminie – ok. 60 dni przed planowanym wyjazdem

11 Postępowanie kwalifikacyjne ► Ocena aplikacji pod względem formalnym ► Ocena eksperta ► Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną do Komisji Fulbrighta ► Poinformowanie kandydata o wyniku (ok. 8 miesięcy przed wyjazdem na stypendium) (ok. 8 miesięcy przed wyjazdem na stypendium)

12 International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Foreign Graduate Students ► Stypendia dla wyróżniajacych się polskich studentów na 3 lata studiów doktoranckich w najlepszych uczelnich USA. ► Stypendium obejmuje czesne, koszty utrzymania, ubezpieczenia, podróży, oraz dodatkowe środki na zakup sprzętu i książek oraz udział w konferencjach.

13 International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Foreign Graduate Students ► Stypendia dla studentów ostatnich lat i absolwentów polskich uczelni w następujących dziedzinach: ► nauki biologiczne ► nauki chemiczne ► nauki fizyczne ► nauki matematyczne ► nauki o Ziemi ► nauki techniczne

14 International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Foreign Graduate Students ► Warunki ubiegania się o stypendium: ► bardzo wysoka średnia z toku studiów, wyróżniające osiągniecia oraz sprecyzowane zainteresowania naukowe, ► bardzo dobra znajomość języka angielskiego, ► polskie obywatelstwo i stałe zamieszkanie w Polsce, ► dyplom magistra lub uzyskanie dyplomu do 1 sierpnia 2010.

15 International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Foreign Graduate Students ► Dokumenty, które należy przesłać do Komisji Fulbrighta w Warszawie: ► wydrukowana kopia zgłoszenia on-line z podpisaną ostatnią stroną ► wydrukowana kopia zgłoszenia on-line z podpisaną ostatnią stroną zgłoszenia on-line zgłoszenia on-line ► podpisany formularz adresowy ► karta przebiegu studiów wystawiona przez uczelnię ► karta przebiegu studiów wystawiona przez uczelnię ► aktualne wyniki testów TOEFL, GRE ► aktualne wyniki testów TOEFL, GRE ► fotokopia dyplomu lub aktualne zaświadczenie z uczelni o studiach ► Trzy list rekomendacyjne wypełnione on-line lub przesłane pocztą przez osoby przygotowujące opinię bezpośrednio na adres Komisji Fulbrighta.

16 Kto powinien się ubiegać ? ► Studenci 4 roku studiów o wybitnych osiągnięciach w swojej dziedzinie. Najlepsze wyniki w nauce, publikacje, udział w konferencjach naukowych. ► Termin składania wniosków 24 kwietnia 2009

17 2010-20011 Fulbright Advanced Research Grants: Senior ( Podoktorskie ► Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach badawczych na etacie naukowo- dydaktycznym z tytułem co najmniej doktora i adiunkta lub jego odpowiednika w odniesieniu do uczelni artystycznych.

18 2010-2011 Fulbright Advanced Research Grants: Senior ► Okres trwania: 3 do 9 miesięcy ► Stypendium pokrywa koszty utrzymania, ubezpieczenia i podróży do USA; nie pokrywa kosztów pobytu towarzyszącej rodziny. ► Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich 5 latach w USA na innych stypendiach. ► O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w programie Fulbrighta w tej samej kategorii, mają zieloną kartę lub podwójne obywatelstwo ► Project statement (3-5 stron) ► Kontakt z profesorem w amerykanskiej uczelni, który będzie mentorem (academic mentor) ► Termin składania dokumentow – 20 czerwca 2009

19 2009 Fulbright Study of the U.S. Institutes Stypendia dla polskich pracowników nauki oraz nauczycieli zajmujących się w swojej pracy naukowo-dydaktycznej studiami amerykanistycznymi, na uczestnictwo w 6- tygodniowych seminariach, organizowanych przez Departament Stanu USA oraz wybrane uczelnie amerykańskie w okresie przerwy letniej. Zgłoszenia na rok 2009 były przyjmowane do 4 lutego 2009. Nowy konkurs w 2010.

20 2010-2011 Fulbright Lectureship at University of Washington Award ► 9-miesięczne stypendium dla Polaków na prowadzenie wykładów z zakresu kultury i historii polskiej w University of Washington, Seattle. ► Współfinansowane przez University of Washington, Seattle.

21 Fulbright Teacher Exchange Program ► Stypendia dla polskich nauczycieli szkół średnich z wykładowym lub rozszerzonym językiem angielskim, specjalizujących się w przedmiotach ścisłych i humanistycznych oraz dla nauczycieli amerykańskich szkół średnich (high schools). ► Stypendia 10-miesięczne realizowane są na zasadzie bezpośredniej wymiany nauczycieli polskich i amerykańskich

22 Fulbright Senior Specialists Program Program dla polskich szkół wyższych, w ramach którego uczelnie zgłaszają do Komisji Fulbrighta gotowość przyjęcia w roku kalendarzowym na okres 2–6 tygodni wybitnych specjalistów z USA do prowadzenia w Polsce wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, itp.

23 Fulbright Post-Doctoral Fellowships for U.S. University Faculty ► Stypendia dla amerykańskich pracowników naukowych na prowadzenie wykładów i badań naukowych w polskich uczelniach. ► Stypendia na 5 lub 9 miesięcy.

24 Fulbright Fellowships for U.S. Students ► Stypendia dla amerykańskich studentów na studia lub badania naukowe w polskich uczelniach. ► Stypendia na okres 9 miesięcy.

25 Fulbright-Warsaw University Distinguished Chair in East European Studies ► Stypendia na objęcie katedry w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego adresowane do wybitnych amerykańskich pracowników naukowych specjalizujących się w historii, polityce, i kulturze Rosji i Związku Radzieckiego oraz współczesnych problemach krajów byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego. ► Stypendia na okres 5 lub 9 miesięcy

26 Fulbright Distinguished Chair in American Studies/Literature ► Stypendia dla wybitnych amerykańskich pracowników naukowych specjalizujących się w studiach amerykanistycznych w zakresie filmu, mediów, kultury, teorii literatury, krytyki literackiej i literatury XIX i XX w. ► Stypendia na 5 lub 9 miesięcy w UW, UŁ, lub UMCS.

27 Fulbright New Century Scholars Program ► Program adresowany do pracowników nauki, zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytucjach naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora oraz dorobek naukowy i aktualne zainteresowania badawcze związane z tematyką programu. zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytucjach naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora oraz dorobek naukowy i aktualne zainteresowania badawcze związane z tematyką programu. ► W wyniku konkursu przyznawane są indywidualne stypendia dla 25-30 osób z całego świata na uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, którego temat ogłaszany jest każdego roku. stypendia dla 25-30 osób z całego świata na uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, którego temat ogłaszany jest każdego roku.

28 Hubert H. Humphrey Fellowship Program: ► Roczne studia w renomowanych uczelniach amerykańskich połączone ze stażem w instytucjach prywatnych i państwowych ► Kandydaci: pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska w instytucjach sektora państwowego i prywatnego w dziedzinie planowania, organizacji i zarządzania.

29 FULBRIGHT-HAYS SEMINARS ABROAD PROGRAM Sponsorowany przez Departament Edukacji USA program adresowany jest do nauczycieli amerykańskich szkół stopnia podstawowego i średniego. W jego ramach, 16-osobowa grupa stypendystów przyjeżdża w lecie do Europy na okres 5-6 tygodni, uczestnicząc w przygotowanych przez Komisje Fulbrighta w Polsce i innym kraju europejskim wykładach nt. miejscowej polityki, gospodarki, edukacji, dyplomacji, jak również historii i kultury. W jego ramach, 16-osobowa grupa stypendystów przyjeżdża w lecie do Europy na okres 5-6 tygodni, uczestnicząc w przygotowanych przez Komisje Fulbrighta w Polsce i innym kraju europejskim wykładach nt. miejscowej polityki, gospodarki, edukacji, dyplomacji, jak również historii i kultury.

30 Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda Program edukacyjno-stypendialny, którego podstawowym celem jest przekazywanie i upowszechnianie polskich doświadczeń w zakresie transformacji gospodarczej i systemowej innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej w ramach dwu- semestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych i 2-4 tygodniowych stażów zawodowych w instytucjach państwowych i prywatnych. Sponsorem programu jest Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności.

31 Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda c.d. Program adresowany jest do przyszłych liderów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy i Słowacji, posiadających pełne wykształcenie wyższe i wywodzących się głównie z następujących grup zawodowych: ► pracownicy naukowi szkół wyższych i instytutów naukowych, ► eksperci, pracownicy sektora państwowego lub prywatnego, urzędnicy, ► przedsiębiorcy, działacze samorządowi, gospodarczy, polityczni i społeczni ► liderzy małego i średniego biznesu. ► Preferowany wiek stypendystów: 25-35 lat. ► Stypendia 10-miesięczne.

32 WAŻNE STRONY INTERNETOWE: ► WWW.FULBRIGHT.EDU.PL WWW.FULBRIGHT.EDU.PL ► WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV ► WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV ► WWW.FULBRIGHT.ORG WWW.FULBRIGHT.ORG ► WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV ► HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV ► WWW.ED.GOV WWW.ED.GOV ► WWW.NAS.EDU WWW.NAS.EDU ► WWW.NSF.GOV WWW.NSF.GOV ► WWW.NAFSA.ORG WWW.NAFSA.ORG

33 POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA KONTAKT: Ul. Nowy Swiat 4, 00-497 Warszawa WWW.FULBRIGHT.EDU.PL E-MAIL: FULBRIGHT@FULBRIGHT.EDU.PL FULBRIGHT@FULBRIGHT.EDU.PL TEL.: (0-22) 628 7950 FAX: (0-220 628 7943

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION Ola Augustyniak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google