Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język R zagadnienia wstępne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język R zagadnienia wstępne"— Zapis prezentacji:

1 Język R zagadnienia wstępne
dr Jarosław Olejniczak

2 Literatura M. Walesiak, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Kopczewska K., Kopczewski T., i Wojcik P., Metody Ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CEDEWU.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Wrocław: Oficyna Wydawnicza GIS, 2008. B. Everitt, A handbook of statistical analyses using R, Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2006. R. Baayen, Analyzing linguistic data : a practical introduction to statistics using R, Cambridge UK ;;New York: Cambridge University Press, 2008. P. Spector, Data manipulation With R, New York: Springer Verlag, 2008.

3 Strona języka R http://www.r-project.org/

4 Biblioteki http://cran.r-project.org/web/views/

5 Nakładki graficzne R- Commander (pakiet Rcmdr) Pakiet PMG Tinn-R RKward (linuks)

6 Należy uważać na : Kształt cudzysłowów Wielkie i małe litery Spacje
Nazwy obiektów jak nazwy komend - R Polskie znaki

7 Pakiety w R Instalacja Instalowanie z intemetu : Packages -> Install package (s) Z zasobów lokalnych : Packages -> Install package (s) from local zip files… Bezpośrednio komendą : install.packages(„nazwa") # instalacja pakietu

8 Pakiety w R Używanie zainstalowanych pakietów
Pakiety wprowadza się do pamięci komendą: library(nazwa pakietu) Aby sprawdzić jakie pakiety są załadowane do pamięci należy wykonać komendę: search() Aby odszukać ścieżkę dostępu do zainstalowanego pakietu należy wykonać komendę: .find.package(„pakiet”) Zawartość pakietu można wyświetlić komendą : library(help=„nazwa pakietu”) Listę komend pakietu można uzyskać za pomocą: ls(„package:nazwa pakietu”)

9 Wczytywanie danych wejściowych z pliku tekstowego
dane1<-read.table("X:/daneR/dane.txt", header=TRUE, sep="\t") Opcje: separator danych: średnik (sep=";"), tabulacja (sep=„/t"); spacja (sep=" ") oznaczenie znaku dziesiętnego: kropka (dec=". "), przecinek (dec=" , " ) nagłówki: przyjęcie, że pierwszy wiersz jest nagłówkiem (header=T; T dla domyślnie TRUE / lub F dla domyślnie od FALSE); opcje mogą być wpisywane w dowolnej kolejności.

10 Wczytywanie danych wejściowych z formatu SPSS
dane2<-read.spss("X:/daneR/dane.sav", use.value.labels=FALSE, to.data.frame=TRUE) Opcje: separator danych: średnik (sep=";"), tabulacja (sep=„/t"); spacja (sep=" ") oznaczenie znaku dziesiętnego: kropka (dec=". "), przecinek (dec=" , " ) nagłówki: przyjęcie, że pierwszy wiersz jest nagłówkiem (header=T; T dla domyślnie TRUE / lub F dla domyślnie od FALSE); opcje mogą być wpisywane w dowolnej kolejności.

11 Wczytywanie danych wejściowych z pliku dbf
dane3<-read.dbf("X:/daneR/dane.dbf") Opcje: separator danych: średnik (sep=";"), tabulacja (sep=„/t"); spacja (sep=" ") oznaczenie znaku dziesiętnego: kropka (dec=". "), przecinek (dec=" , " ) nagłówki: przyjęcie, że pierwszy wiersz jest nagłówkiem (header=T; T dla domyślnie TRUE / lub F dla domyślnie od FALSE); opcje mogą być wpisywane w dowolnej kolejności.

12 Wczytywanie danych wejściowych z pliku rozdzielanego tabulacją
dane4<-read.delim("X:/daneR/dane.dat", header=FALSE, sep="\t") Opcje: separator danych: średnik (sep=";"), tabulacja (sep=„/t"); spacja (sep=" ") oznaczenie znaku dziesiętnego: kropka (dec=". "), przecinek (dec=" , " ) nagłówki: przyjęcie, że pierwszy wiersz jest nagłówkiem (header=T; T dla domyślnie TRUE / lub F dla domyślnie od FALSE); opcje mogą być wpisywane w dowolnej kolejności.

13 Wczytywanie danych wejściowych z pliku csv
dane5<-read.csv("X:/daneR/dane.csv", header=TRUE, sep=";",dec=".") Opcje: separator danych: średnik (sep=";"), tabulacja (sep=„/t"); spacja (sep=" ") oznaczenie znaku dziesiętnego: kropka (dec=". "), przecinek (dec=" , " ) nagłówki: przyjęcie, że pierwszy wiersz jest nagłówkiem (header=T; T dla domyślnie TRUE / lub F dla domyślnie od FALSE); opcje mogą być wpisywane w dowolnej kolejności.

14 Wczytywanie danych wejściowych z pliku Excelowego
Należy zainstalować pakiet RODBC Przykład library(RODBC) setwd("d:/Jarek/Jezyk R/SSN") dane <- odbcConnectExcel("WE.xls") WE <- sqlQuery(dane, "select * from [Arkusz1$]") UWAGA : Można też zainstalować pakiet xlsReadWrite

15 Wczytywanie danych wejściowych za pomocą programu R Commander (pakiet Rcmdr)

16 Typy danych Typ liczbowy

17 Typy danych Wektor Wektor to ciąg liczb, łańcuchów tekstowych lub wartości logicznych prawda / fałsz. Najpopularniejszym konstruktorem (funkcją tworzącą obiekt danego typu) wektora jest funkcja: c(wartości ciągu , oddzielone przecinkami)

18 Typy danych Wektor – inne konstruktory (2)
<początek> : <koniec>

19 Typy danych Wektor – inne konstruktory (2)
Funkcja seq również zwraca sekwencję liczb z przedziału (a bardziej precyzyjnie ciąg arytmetyczny)

20 Typy danych Wektor – inne konstruktory (3)
Wektor losowych liczb z określonego przedziału i o zadanej długości:

21 Typy danych Wektor – inne konstruktory (4)
Replikacja

22 Typy danych Typ czynnikowy (wyliczeniowy)
Ten typ jest przydatny do przechowywania wektorów wartości występujących na kilku poziomach (w kilku kategoriach). Przykładowo płeć występuje na dwóch poziomach, tzn. może przyjmować tylko dwie wartości

23 Typy danych lista Podobnie jak wektor, lista to również uporządkowany zbiór elementów. W przeciwieństwie do wektora, elementy Listy mogą mieć różne typy.

24 Typy danych lista Podobnie jak wektor, lista to również uporządkowany zbiór elementów. W przeciwieństwie do wektora, elementy Listy mogą mieć różne typy.

25 Typy danych Tablica Tablica to obiekt zawierający grupę elementów tego samego typu. Tym co odróżnia tablicę od wektorów jest fakt, iż elementy tablicy mogą być indeksowane w jednym lub więcej wymiarach. Do stworzenia tablicy służy funkcja array (dane_początkowe, wymiary).

26 Typy danych Tablica Do określenia wymiarów tablicy służą komendy: dim, nrow, ncol

27 Typy danych Macierz Macierz to tablica dwuwymiarowa. Do stworzenia tablicy służy funkcja : matrix (dane_początkowe, wymiary)

28 Typy danych Macierz Użycie parametru byrow umożliwia zmianę sposobu wpisywania danych na „wiersz po wierszu".

29 Typy danych Macierz - operatory
%*% — operator mnożenia macierzy.

30 Typy danych Macierz - operatory
det ( ) — obliczenie wyznacznika macierzy kwadratowej.

31 Typy danych Macierz - operatory
solve (A) — macierz odwrotna do nieosobliwej macierzy kwadratowej A.

32 Typy danych Macierz - operatory
t (A) — macierz transponowana.

33 Typy danych Tabela danych (ramka danych)
Szczególnym typem obiektu jest ramka danych, którą można traktować jak listę wektorów o tej samej długości. Ramka danych może być wyświetlana jako macierz, w której elementy w kolumnie są tego samego typu, ale mogą różnić się typem pomiędzy kolumnami. Konstruktorem ramki danych jest funkcja: data.frame ().

34 Typy danych Funkcje sprawdzające typ danych
W pakiecie gdata funkcje: class() oraz is.what()

35 Typy danych Konwersja typu zmiennej
as.numeric(base) Konwersja na wartość liczbową. as.integer(base) Konwersja na wartość całkowitoliczbową. as.double(base) Konwersja na wartość rzeczywistą. as.logical(base) Konwersja na wartość logiczną. as.character(base) Konwersja na typ znakowy. as.factor(base) Konwersja na typ wyliczeniowy. as.list(base) Konwersja do listy. unlist(base) Konwersja z listy do wektora. as.matrix(base) Konwersja na macierz. as.data.frame(base) Konwersja na ramkę danych.

36 Operatory Rodzaje operatorów w R
+,-,*, /, ^ Standardowe operatory arytmetyczne. Oba argumenty powinny mieć taki sam wymiar (macierze lub wektory). %x% Iloczyn Kroneckera dwóch macierzy. %% Reszta modulo z dzielenia. %/% Dzielenie całkowite %*% Iloczyn dwóch macierzy. <,==,>,<=,>=,!= Standardowe operatory porównywania wartości liczbowych. ! operator negacji. &,&&, I, II Logiczny iloczyn oraz logiczna suma. any(), all() Logiczna suma(iloczyn) wszystkich elementów wektora.

37 Operatory Operatory & i I a && i I I
Operatory & i | służą do wykonywania operacji na listach lub wektorach, podczas gdy && i || na pojedynczych wartościach,

38 Operatory Instrukcje warunkowe
Instrukcja if ….. else …….

39 Operatory Instrukcje warunkowe
Funkcja ifelse() pozwala na wykonanie ciągu działań w zależności od wektora warunków logicznych. ifelse(war, instrl, instr2)

40 Operatory Instrukcje warunkowe
W pewnych sytuacjach zbiór możliwych akcji, które chcemy wykonać jest większy niż 2. Wtedy sprawdza się instrukcja warunkowa switch() o następującej składni: switch(klucz, wartosc1 = akcjal, wartosc2 = akcja2, ...) Pierwszy argument powinien być typu znakowego lub typu czynnikowego (factor).


Pobierz ppt "Język R zagadnienia wstępne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google