Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Wykład 1.

2 Definicja ubezpieczenia Ubezpieczenie to metoda zabezpieczania się przed skutkami wypadków losowych polegająca na przeniesieniu ryzyka na instytucję zapewniającą ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie to urządzenie umożliwiające zastąpienie niepewnej lecz wielkiej straty – szkody losowej, niewielką lecz pewną stratą – składką ubezpieczeniową. Ubezpieczenie – urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia tego ciężaru na wiele jednostek, którym te zdarzenia zagrażają.

3 Definicja ubezpieczenia. Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (uodu) stanowi: „Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka występowania skutków zdarzeń losowych” Zdarzenia losowe – mają negatywne skutki, jeśli są przedmiotem ubezpieczenia określa się je mianem wypadków ubezpieczeniowych, Z.U. w związku z ich wystąpieniem jest zobowiązany do wypłaty świadczenia (szkody osobowe) lub odszkodowania (szkody majątkowe)

4 Definicja ubezpieczenia. Art. 805 Kodeksu Cywilnego stanowi: „Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”

5 Formy prowadzenia działalności. Dany zakład ubezpieczeń (Z.U.) może prowadzić działalność tylko w obrębie danego działu (I lub II). Zakład reasekuracji może prowadzić działalność w obu działach łącznie. Zakład ubezpieczeń może być prowadzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej (S.A.) lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (T.U.W.).

6 Struktura rynku ubezpieczeń Rodzaj20092010201120122013 Dział I30 28 27 Dział II36 353331 Razem:66 656159 58

7 Struktura rynku ubezpieczeń na życie 2011 – 2013 mierzona aktywami Lp.Zakład ubezpieczeń 20122013 Zmiana 1PZU ŻYCIE SA 30,1%28,6% -1,5 p.p 2AVIVA-ŻYCIE SA 14,5%14,7% + 0,2 p.p. 3AMPLICO LIFE SA 9,1%9,7% +0,6 p.p. 4ING SA 9,0%9,2% +0,2 p.p. 5OPEN LIFE SA 3,7%5,3% +1,6 p.p. 6 AEGON SA 5,0%4,9% -0,1 p.p. 7AXA SA 3,5%4,0% +0,5 p.p. 8WARTA TUnŻ SA 4,1%3,8% -0,3 p.p. 9 GENERALI 2,7%3,2%+0,5 p.p. 10EUROPA LIFE 4,2%3,1%-1,1 p.p. 11POZOSTAŁE 14,1%13,5%–0,6 p.p.

8 Struktura rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 2012 – 2013 mierzona aktywami Lp.Zakład ubezpieczeń2012 2013 Zmiana 1PZU SA47,6% 45,7% –1,9 p.p. 2.WARTA SA12,2% 12,3% +0,1 p.p. 3.ERGO HESTIA SA8,0% 8,6% +0,6 p.p. 4ALL IANZ POLSKA SA4,9% 4,7% –0,2 p.p. 5.EUROPA 2,6% 3,1% +0,5 p.p. 6INTERRISK SA 3,2% 3,1% –0,1 p.p. 7COMPENSA SA3,0% +0,02 p.p. 8UNIQA2,8% 2,9% +0,1 p.p. 9MTU SA1,7% 1,8% +0,1 p.p. 10SKOK1,3% 1,2% +0,1 p.p. 11POZOSTAŁE12,7% 13,6% +0,9 p.p.

9 Czynności ubezpieczeniowe. Są to wszelkie czynności wykonywane przez Z.U. w związku ze swoją działalnością statutową.

10 Czynności ubezpieczeniowe. 1.Zawieranie umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz umów gwarancji ubezpieczeniowych bądź zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom 2.Wypłacanie ustalonych odszkodowań uprawnionym do świadczeń 3.Przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych 4.Ustanawianie zabezpieczeń rzeczowych

11 Czynności ubezpieczeniowe. 5.Ocena ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych oraz umowach gwarancji ubezpieczeniowych 6.Ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia 7.Ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umowy ubezpieczenia oraz ich egzekwowanie

12 Czynności ubezpieczeniowe. 8.Kontrola przestrzegania przez ubezpieczających obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniowych 9.Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych 10.Ustalanie wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym

13 Czynności ubezpieczeniowe. 11.Prowadzenie postępowań regresowych 12.Marketing i reklama w zakresie świadczonych usług ubezpieczeniowych 13.Lokowanie środków Z.U. 14.Inne czynności przewidziane na mocy ustaw 15.Czynności zapobiegania powstawaniu bądź zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych.

14 Podział ubezpieczeń Uodu wprowadza podział na:  Obowiązkowe  Dobrowolne Obowiązkowe to te, do zawarcia których obligują przepisy o randze ustawy lub ustalenia umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, a niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone sankcją.

15 Klasy rachunkowe. Stanowią podział grup ubezpieczeń wykorzystywany głównie do rozliczeń międzynarodowych.

16 Plan kont ubezpieczyciela Zakłady ubezpieczeń nie posiadają wzorcowego planu kont. Tą rolę pełni plan kont największego ubezpieczyciela.

17 Przykładowy plan kont. Zespół 0 – Aktywa trwałe Zespół 1 – Środki pieniężne, kredyty bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia Zespół 3 – Materiały Zespół 5 – Koszty (analityką jest zespół 4) Zespół 6 - Odszkodowania i inne świadczenia oraz rmk

18 cd. Zespół 7 – Przychody działalności ubezpieczeniowej i pozostałe Zespół 8 – Kapitał, rezerwy, fundusze specjalne i wynik finansowy Konta pozabilansowe


Pobierz ppt "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google