Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring inteligentnych specjalizacji – stan prac

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring inteligentnych specjalizacji – stan prac"— Zapis prezentacji:

1 Monitoring inteligentnych specjalizacji – stan prac
Katarzyna Kaczkowska Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Sandomierz, maja 2014 r.

2 Cel warsztatów Cały cykl naszych spotkań ma na celu przede wszystkim:
Pogłębienie wiedzy i dyskusji nt. M&E IS (teoria + praktyka), Zidentyfikowanie kluczowych problemów w projektowanym systemie M&E IS, Wypracowanie wspólnego podejścia do M&E IS na poziomie krajowym i regionalnym. Stworzenie katalogu dobrych praktyk M&E dla IS. Wypracowanie wspólnego podejścia oznaczać będzie, że wypracowane wskaźniki i inne elementy systemu monitorowania powinny zostać włączone do monitoringu wszystkich RIS3, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Zapisy te docelowo powinny zatem znaleźć odzwierciedlenie w dokumencie opisującym system monitorowania (zależnie od systemu przyjętego w danym regionie, może, ale nie musi to być strategia).

3 Warsztaty w Katowicach - podsumowanie
Najważniejsze uzgodnienia z dyskusji w Katowicach: Pracujemy nad wspólnym zestawem wskaźników – przede wszystkim na poziomie kontekstu i rezultatu, w miarę możliwości także produktu; Regiony przesyłają do 23 maja propozycje danych, które będą potrzebne do monitorowania RIS => MIiR konsultuje te propozycje z potencjalnymi źródłami danych (GUS, MF etc.) – BRAK INFORMACJI!!! (tylko 2 regiony przysłały propozycje) Regiony przysyłają do 23 maja propozycje wskaźników, które mogą stać się podstawą wypracowania wspólnego zestawu wskaźników monitorowania RIS/KIS - – BRAK INFORMACJI!!! (tylko 2 regiony przysłały propozycje) MIiR przesyła do KE pytanie dotyczące możliwości finansowania monitoringu RIS z pomocy technicznej - zrobione Na ostatnie warsztaty opracujemy propozycję na podstawie dostępnych informacji z regionów – będzie to materiał wyjściowy do pracy warsztatowej.

4 Warsztaty w Serocku – wstępne informacje
Cel warsztatów – opracowanie materiału podsumowującego: wspólnego zestawu wskaźników; zestawu najlepszych praktyk w monitorowaniu i ewaluacji RIS (konstrukcja systemu, częstotliwość zbierania danych, współpraca z otoczeniem, kwestie organizacyjne etc.). Planowany follow-up: Pismo MIiR do urzędów marszałkowskich z prośbą o uwzględnienie efektów warsztatów w systemach monitorowania RIS; Uzgodnienie ze źródłami pozyskiwania danych => jak najszybsze zbieranie i przekazywanie danych do regionów. Termin warsztatów: czerwca Miejsce: hotel Windsor, Jachranka / Serock

5 Negocjacje Umowy Partnerstwa
23 maja KE zatwierdziła Umowę Partnerstwa Zapis dotyczący inteligentnych specjalizacji: Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), będąca częścią PRP, determinuje proces wyłaniania, monitorowania i aktualizacji obszarów priorytetowych dla rozwoju gospodarki oraz zakres użycia EFSI do angażowania przedsiębiorstw we współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i infrastruktury badawczej, wspierając tym samym zmianę modelu rozwoju na oparty na postępie technologicznym i innowacjach. Komplementarne do KIS opracowanej na poziomie krajowym są regionalne inteligentne specjalizacje organizowane przez instytucje szczebla wojewódzkiego. W sposób adekwatny dla najistotniejszych potrzeb i celów gospodarczych regionów wskazują w ramach strategii rozwoju województw lub regionalnych strategii innowacji (RIS3) priorytetowe branże i obszary tematyczne, w których szersze zastosowanie wyników prac B+R zaowocuje szybszą transformacją przedsiębiorstw i współpracujących z nimi jednostek naukowych z dotychczas imitujących na kreujących innowacje. Warunkiem wsparcia w CT 1 jest zgodność z krajową lub regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji.

6 Negocjacje Umowy Partnerstwa – cd.
Planowane w CT1 mechanizmy, będące częścią krajowej i regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji, odzwierciedlające zapotrzebowanie przedsiębiorstw, przyczynią się do wyłonienia i rozwoju nowych inteligentnych specjalizacji. Realizacja strategii inteligentnej specjalizacji będzie stale monitorowana. System monitorowania ma na celu bieżącą ocenę prawidłowości zdefiniowania inteligentnych specjalizacji oraz postępów prowadzonych działań na rzecz ich rozwoju. W rezultacie prowadzonych działań monitoringowych, w przypadku identyfikacji czynników zewnętrznych posiadających zdecydowany wpływ na proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji, możliwe będzie reagowanie i okresowa aktualizacja obszarów inteligentnej specjalizacji. Aktualizacja strategii inteligentnej specjalizacji będzie uwzględniać wyniki stosowania mechanizmów służących wyłanianiu nowych obszarów strategii.

7 Negocjacje PO/RPO Uwagi KE do POIR – prawdopodobnie czerwiec, negocjacje – lipiec/sierpień Uwagi KE do RPO – czerwiec / lipiec (?) Uwagi do programów operacyjnych dotyczyć mają również dokumentów spełniających warunki ex-ante, w tym planów działań spełnienia warunków

8 Najbliższe działania Negocjacje POIR z KE oraz uszczegółowienie sposobu wdrożenia specjalizacji w POIR (kryteria oceny projektów) Rozpoczęcie realizacji Planu działań (zgodnie z harmonogramem) Prośba o aktualizację informacji nt. inteligentnych specjalizacji w regionach Bieżąca wymiana informacji nt. opracowania RIS, negocjacji z KE etc.

9 Najbliższe działania – cd.
Spotkanie w MIiR dotyczące polityki klastrowej (również w kontekście inteligentnych specjalizacji) Wsparcie klastrów w POIR Założenia wyboru klastrów kluczowych Prezentacje regionów: pomorskie, mazowieckie Eksperci Dyskusja Termin: 5 czerwca, 11:00 – 15:00 Miejsce: Sala Kinowa, Wspólna 2/4, siedziba główna MIiR Zapraszamy!

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Monitoring inteligentnych specjalizacji – stan prac"

Podobne prezentacje


Reklamy Google