Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZROBOCIE W POLSCE autor: Katarzyna Jarkiewicz. SPIS TREŚCI  definicja  definicja w sensie prawnym  przyczyny bezrobocia  rodzaje bezrobocia  fazy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZROBOCIE W POLSCE autor: Katarzyna Jarkiewicz. SPIS TREŚCI  definicja  definicja w sensie prawnym  przyczyny bezrobocia  rodzaje bezrobocia  fazy."— Zapis prezentacji:

1 BEZROBOCIE W POLSCE autor: Katarzyna Jarkiewicz

2 SPIS TREŚCI  definicja  definicja w sensie prawnym  przyczyny bezrobocia  rodzaje bezrobocia  fazy bezrobocia  skutki bezrobocia  społeczne skutki bezrobocia  przeciwdziałanie bezrobociu  mierniki bezrobocia  aktualne stawki

3 SPIS TREŚCI  bezrobocie w Europie  bezrobocie w Polsce  skala bezrobocia w województwach  stopa bezrobocia w Polsce  rejestr bezrobotnych  skala bezrobocia  wykre ś leni z ewidencji bezrobotnych  statystyka  poziom zatrudnienia  skala bezrobocia

4 SPIS TREŚCI  statystyka  pobór zasiłku dla bezrobotnych  czas trwania na bezrobociu  status ekonomiczny bezrobotnego  sytuacja społeczna bezrobotnych  poszukiwanie pracy

5 DEFINICJA B ezrobocie jest zjawiskiem polegaj ą cym na tym, żeże cz ęść ludzi zdolnych do pracy i chc ą cych pracowa ć (warunek ten cz ę sto si ę pomija jako trudny do weryfikacji) nie znajduje ż adnego zatrudnienia.

6 DEFINICJA Według Mi ę dzynarodowej Organizacji Pracy, której definicj ę bezrobocia honoruj ą badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłu ż ej ni ż przez godzin ę.

7 DEFINICJA W SENSIE PRAWNYM B ezrobotnym jest osoba nie zatrudniona i niewykonuj ą ca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podj ę cia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucz ą ca si ę w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we wła ś ciwym powiatowym urz ę dzie pracy, je ż eli:

8 DEFINICJA W SENSIE PRAWNYM uko ń czyła 18 lat, z wyj ą tkiem młodocianych absolwentów, kobieta nie uko ń czyła 60 lat, a m ęż czyzna 65 lat, nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, nie jest wła ś cicielem lub posiadaczem nieruchomo ś ci rolnej o powierzchni pow. 2 ha przeliczeniowych, nie jest osob ą niepełnosprawn ą, której stan zdrowia nie pozwala na podj ę cie zatrudnienia nawet w połowie wymiaru czasu pracy, nie jest osob ą tymczasowo aresztowan ą i nie odbywa kary pozbawienia wolno ś ci, nie uzyskuje miesi ę cznie dochodu w wysoko ś ci przekraczaj ą cej połow ę najni ż szego wynagrodzenia, nie pobiera, zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej.

9 PRZYCZYNY BEZROBOCIA Mi ę dzy zako ń czeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podj ę ciem w nowym mija pewien cza s ( bezroboci e frykcyjn e, jest ono zazwyczaj niskie, a tak ż e nie ma wi ę kszego wpływu na gospodark ę ).

10 PRZYCZYNY BEZROBOCIA Osoby poprzednio pracuj ą ce mogły straci ć prac ę ze wzgl ę du na przekształcenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek całych gał ę zi przemysłu (bezrobocie strukturalne) - w Polsce jest to bardzo du ż a grupa, co jest spowodowane mi ę dzy innymi nadmiernym zatrudnieniem w okresie gospodarki planowanej, a tak ż e restrukturyzacj ą przemysłu - do tej grupy bezrobotnych nale żą m.in. górnicy, hutnicy, stoczniowcy, pracownicy PGR-ów - du ż a liczba bezrobotnych, bez odpowiednich kwalifikacji, na niewielkim obszarze powoduje, ż e gospodarka regionu (cz ę sto osłabiona upadkiem firm, w których bezrobotni poprzednio pracowali) nie mo ż e stworzy ć wystarczaj ą co szybko miejsc pracy i wchłon ąć bezrobotnych.

11 PRZYCZYNY BEZROBOCIA Osoby które zako ń czyły edukacj ę, ale nie maj ą jeszcze do ś wiadczenia zawodowego nie s ą poszukiwan ą grup ą zawodow ą (z wyj ą tkiem niektórych specjalno ś ci); wymagaj ą one długiego szkolenia i nabywania do ś wiadczenia, b ę d ą c przez ten czas mało produktywnymi - z tego powodu absolwenci cz ę sto nie mog ą znale źć pracy nawet, je ś li istnieje popyt na pracowników w danej bran ż y. Miejsca pracy mog ą znajdowa ć si ę gdzie indziej, ni ż poszukuj ą cy pracy pracownicy - ze wzgl ę du na niewielk ą mobilno ść ludno ś ci (niech ęć do przeprowadzki do miasta i trudno ś ci takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znale źć zatrudnienie.

12 PRZYCZYNY BEZROBOCIA Osoby potrafi ą ce wytworzy ć warto ść dodan ą na poziomie x, a których koszt zatrudnienia (płaca minimalna, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty przeszkole ń i inne) s ą wi ę ksze od x nie znajd ą zatrudnienia; obni ż enie podatków lub płacy minimalnej mo ż e spowodowa ć zwi ę kszenie zatrudnienia w tej grupie, jest jednak politycznie kontrowersyjne.

13 PRZYCZYNY BEZROBOCIA Pracodawcy mog ą obawia ć si ę zatrudniania osób pomimo, ż e aktualnie potrzebuj ą siły roboczej, ze wzgl ę du na trudno ść ich zwolnienia kiedy popyt b ę dzie mniejszy (sytuacj ę t ą rozwi ą za ć mog ą w pewnym stopniu inne formy zatrudniania, takie jak umowy na czas okre ś lony, umowy o dzieło, czy zlecenia).

14 RODZAJE BEZROBOCIA 1.bezrobocie klasyczne - pojawia si ę wtedy, gdy płaca jest rozmy ś lnie utrzymywana powy ż ej poziomu, przy kt ó rym krzywe poda ż y pracy i popytu na ni ą przecinaj ą si ę, 2.bezrobocie frykcyjne - tworz ą je osoby o ułomno ś ciach fizycznych lub psychicznych w zasadzie uniemo ż liwiaj ą cych podj ę cie pracy zawodowej; w tej kategorii mieszcz ą si ę r ó wnie ż osoby chwilowo pozbawione pracy ze wzgl ę du na zmian ę zawodu lub w zwi ą zku ze zmian ą miejsca zamieszkania,

15 RODZAJE BEZROBOCIA 3. bezrobocie strukturalne - dotyczy takiego rodzaju bezrobocia, kt ó re powstaje ze wzgl ę du na rozbie ż no ść ludzkich kwalifikacji i rodzaju oferowanej pracy w warunkach zmieniaj ą cego si ę popytu i produkcji, 4. bezrobocie wynikaj ą ce z niedostatku popytu - mamy do czynienia wówczas, gdy popyt jest ni ż szy od poziomu zapewniaj ą cego pełne zatrudnienie, 5. bezrobocie cykliczne - zwi ą zane z cyklicznymi zmianami produktywno ś ci gospodarki 6. bezrobocie sezonowe - zwi ą zane z sezonowo ś ci ą danego sektora gospodarki,

16 RODZAJE BEZROBOCIA 7. bezrobocie technologiczne wynika z post ę pu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które maj ą charakter praco-oszcz ę dny. Pojawia si ę, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje maj ą charakter modernizacyjny, prowadz ą c do wzrostu i unowocze ś nienia produkcji przy spadku zatrudnienia,

17 RODZAJE BEZROBOCIA 8. bezrobocie koniunkturalne wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolno ś ci produkcyjnych przedsi ę biorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza si ę i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego.

18 RODZAJE BEZROBOCIA W zale ż no ś ci na form ę wyst ę powania wyró ż nia si ę : bezrobocie krótkookresowe - do 3 miesi ę cy bez zatrudnienia, bezrobocie ś redniookresowe - od 3 do 12 miesi ę cy bez zatrudnienia, bezrobocie długookresowe - dotyczy osób pozostaj ą cych bez pracy od 6 do 12 miesi ę cy; mo ż e przekształci ć si ę w bezrobocie długotrwałe, poniewa ż dłu ż sze pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie.

19 RODZAJE BEZROBOCIA bezrobocie ukryte to pewna - nieokre ś lona - liczba osób, które w my ś l ustawy nie mog ą zarejestrowa ć si ę jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezb ę dna z punktu widzenia zatrudniaj ą cego; wyst ę puje głównie na wsi (nadmiar r ą k do pracy, dawniej - przerost administracji), bezrobocie rejestrowane to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadaj ą cych okre ś lone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urz ę dach pracy.

20 FAZY BEZROBOCIA Wg psychologicznego modelu Jahody i Lazarsfelda wyró ż niamy: faza 1 - antycypacja bezrobocia – pobudzenie, zmiany nastroju, labilno ść emocjonalna; faza 2 - szok po utracie pracy – poczucie kl ę ski, krzywdy, upokorzenie, l ę k przed przyszło ś ci ą, przygn ę bienie; faza 3 - wchodzenie w sytuacj ę bezrobocia i optymizm – efekt urlopu, traktowanie sytuacji jako przej ś ciowej, aktywno ść, wiara w sukces;

21 FAZY BEZROBOCIA faza 4 - pesymizm i rezygnacja – negatywne reakcje emocjonalne, problemy zdrowotne i finansowe; faza 5 - fatalizm i apatia, dopasowanie do sytuacji – poczucie beznadziejno ś ci, d ąż enie do izolacji społecznej, redukcja oczekiwa ń ż yciowych, zainteresowa ń.

22 SKUTKI BEZROBOCIA  niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki,  znaczne koszty materialne zwi ą zane z utrzymaniem bezrobotnych oraz słu ż b zajmuj ą cych si ę ich problemami i obsług ą,  spadek dochodów rodzin, rozszerzenie si ę społecznych kr ę gów ubóstwa,  degradacja psychiczna i moralna osób pozostaj ą cych bez pracy (poczucie beznadziejno ś ci, pesymizm, uczucie społecznej bezu ż yteczno ś ci),  zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przest ę pczo ść itd.,  utrata kwalifikacji.

23 SPOŁECZNE SKUTKI BEZROBOCIA Im dłu ż ej kto ś jest bezrobotny tym jest mniej interesuj ą cy dla potencjalnego pracodawcy -umiej ę tno ś ci i do ś wiadczenie stopniowo si ę dezaktualizuj ą. Proces destrukcji obejmuje: brak kontaktu społecznego, izolacj ę społeczn ą, brak zaufania do samego siebie, niskie dochody, stres w rodzinie, spadek kondycji intelektualnej i duchowej, pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego, ograniczony dost ę p do rynku mieszkaniowego, mniejsze mo ż liwo ś ci transportu, niewystarczaj ą cy stopie ń mobilno ś ci zawodowej, zwi ę kszone trudno ś ci ze znalezieniem pracy.

24 PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU  okresowe umowy o prac ę dla bezrobotnych  przekwalifikowani e  zwi ę kszanie liczby miejsc pracy  wcze ś niejsze przej ś cia na emerytur ę  tworzenie miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin  powstawanie ró ż nych instytucji i organizacji społecznych realizuj ą cych programy dotycz ą ce rynku pracy

25 MIERNIKI BEZROBOCIA P odstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia czyli stosunek ilo ś ci bezrobotnych do ilo ś ci wszystkich ludzi zdolnych do pracy. Wska ź nik ten stosowany jest w badaniach bezrobocia rejestrowanego w urz ę dach pracy zgodnie z wymogami ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w prowadzonym co kwartał przez Główny Urz ą d Statystyczny badaniu aktywno ś ci ekonomicznej ludno ś ci (BAEL), polegaj ą cym na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych.

26 AKTUALNE STAWKI W kwietniu 2006 roku: podstawowy zasiłek dla bezrobotnych - 521,90 zł brutto, najni ż sze miesi ę czne wynagrodzenie - 899,10 zł brutto, przeci ę tne miesi ę czne wynagrodzenie - 2.528,62 zł brutto.

27 BEZROBOCIE W EUROPIE W listopadzie 2005 roku stopa bezrobocia Unii Europejskiej wyniosła 8,5%, podobnie jak w pa ź dzierniku. Najwy ż sze bezrobocie było w Polsce - 17,4% (wobec 17,6% w pa ź dzierniku) oraz na Słowacji (16%); w Czechach stopa bezrobocia wyniosła 7,9%, a na W ę grzech 7,3%. W strefie euro stopa bezrobocia po uwzgl ę dnieniu czynników sezonowych wyniosła w listopadzie 2005 r. 8,3% (bez zmian w porównaniu z pa ź dziernikiem). Najwi ę kszy odsetek siły roboczej pozostawał bez pracy w Niemczech - 9,3% i we Francji - 9,2%; najmniejszy problem z bezrobociem miała Irlandia - 4,3% i Dania - 4,5%.

28 BEZROBOCIE W POLSCE Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urz ę dach pracy w ko ń cu lutego 2006 r. wyniosła 2865,9 tys. osób (w tym 1508,6 tys. kobiet) i była ni ż sza o 0,8 tys. osób ni ż przed miesi ą cem oraz ni ż sza o 228,6 tys. (o 7,4%) ni ż przed rokiem. Z ogólnej liczby bezrobotnych 42,6% mieszkało na wsi.

29

30 SKALA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWACH W stosunku do stycznia 2006 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w sze ś ciu województwach, najbardziej znacz ą cy w lubelskim (o 0,4%), opolskim i podkarpackim (po 0,3%). W województwach dolno ś l ą skim, łódzkim, małopolskim i mazowieckim bezrobocie utrzymało si ę na poziomie sprzed miesi ą ca, za ś w pozostałych województwach odnotowano spadek liczby bezrobotnych, najbardziej znacz ą cy w zachodniopomorskim (o 0,8%), ś wi ę tokrzyskim i warmi ń sko-mazurskim (po 0,4%).

31 SKALA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWACH W porównaniu do analogicznego okresu 2005 roku bezrobocie zmniejszyło si ę we wszystkich województwach, najbardziej istotny spadek wyst ą pił w województwach: pomorskim (o 11,1%), dolno ś l ą skim (o 9,6%), lubuskim (o 9,3%) oraz ś l ą skim (o 9,2%).

32 STOPA BEZROBOCIA W POLSCE Bezrobotni zarejestrowani w urz ę dach pracy w ko ń cu lutego 2006 r. stanowili 18,0% cywilnej ludno ś ci aktywnej zawodowo (w styczniu 2006 r. - 18,0%, lutym 2005 r. - 19,4%). Najwy ż sz ą stop ę bezrobocia odnotowano w województwach: warmi ń sko-mazurskim (28,0%), zachodniopomorskim (26,0%) i lubuskim (24,0%). Najni ż sz ą stop ą bezrobocia charakteryzowały si ę województwa: małopolskie i mazowieckie (po 14,1%) oraz wielkopolskie (14,9%), ś l ą skie (15,7%) i podlaskie (15,9%).

33 REJESTR BEZROBOTNYCH Do urz ę dów pracy w ci ą gu miesi ą ca zgłosiło si ę 211,5 tys. osób poszukuj ą cych zatrudnienia (o 75,5 tys. mniej ni ż w styczniu 2006 r. i o 7,5 tys. wi ę cej ni ż przed rokiem). W ś ród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 169,0 tys. osób, tj. 79,9% stanowiły osoby rejestruj ą ce si ę po raz kolejny (przed miesi ą cem 82,2%, przed rokiem 79,0%); spo ś ród osób nowo zarejestrowanych 29,4% stanowiły osoby dotychczas niepracuj ą ce (przed miesi ą cem 23,3% i 28,0% przed rokiem).

34 REJESTR BEZROBOTNYCH Osoby do 25 roku ż ycia stanowiły 38,8% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesi ą cem 33,4%, przed rokiem 32,8%. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotycz ą cych zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 2,1% (2,2% w styczniu 2006 r. i 2,7% w lutym 2005 roku). Spo ś ród osób nowo zarejestrowanych 36,8% mieszkało na wsi (przed miesi ą cem 38,2%, przed rokiem 36,1%).

35 SKALA BEZROBOCIA W lutym 2006 r. stosunkowo wysok ą stop ę odpływu bezrobotnych z urz ę dów pracy odnotowano w województwie lubuskim (9,1%), ś l ą skim (8,5%), wielkopolskim (8,4%), za ś najni ż szy wska ź nik w woj. lubelskim i podkarpackim (po 6,3%) oraz ś wi ę tokrzyskim (6,4%).

36 WYKREŚLENI Z EWIDENCJI BEZROBOTNYCH Ogółem wył ą czono z ewidencji 212,3 tys. osób, tj. 7,4% ogółu bezrobotnych z ko ń ca ubiegłego miesi ą ca. Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 96,0 tys. (45,2%) bezrobotnych podj ę ło prac ę oferowan ą przez urz ę dy pracy z tego 8,7 tys. osób podj ę ło prace subsydiowane, m.in. interwencyjne, roboty publiczne, a 87,3 tys. - niesubsydiowane, w tym sezonowe.

37 WYKREŚLENI Z EWIDENCJI BEZROBOTNYCH W zwi ą zku z rozpocz ę ciem szkolenia lub sta ż u u pracodawców wył ą czono z rejestru bezrobotnych 22,8 tys. osób; z pozostałych osób wykre ś lonych z ewidencji 66,0 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowo ś ci do pracy, za ś 9,3 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało; ponadto 1,8 tys. osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe.

38 STATYSTYKA Wi ę kszo ść bezrobotnych pozostaj ą cych w ewidencji urz ę dów pracy to osoby, które wcze ś niej pracowały zawodowo. W ko ń cu lutego 2006 r. zbiorowo ść ta liczyła 2202,6 tys. (tj. 76,9% ogółu zarejestrowanych), w tej grupie 109,9 tys. osób, tj. 5,0% utraciło prac ę z przyczyn dotycz ą cych zakładu pracy. Bez prawa do zasiłku pozostawało 2465,7 tys. osób (tj. 86,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), spo ś ród tej grupy bezrobotnych 42,8% to mieszka ń cy wsi.

39 POZIOM ZATRUDNIENIA W lutym 2006 r. pracodawcy zgłosili do urz ę dów pracy 73,3 tys. ofert pracy (przed miesi ą cem 64,3 tys., przed rokiem 62,8 tys.). W ko ń cu omawianego miesi ą ca urz ę dy pracy dysponowały ofertami pracy dla 31,5 tys. osób (w tym 5,5 tys. to oferty niewykorzystane dłu ż ej ni ż 1 miesi ą c), osobom niepełnosprawnym urz ę dy oferowały 1,1 tys. wolnych miejsc pracy.

40 POZIOM ZATRUDNIENIA Z danych na koniec lutego 2006 r. wynika, ż e 100 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbli ż szym czasie 7,1 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego - 1,2 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 170 zakładów, 10,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 2,2 tys. osób).

41 SKALA BEZROBOCIA Wi ę kszo ść ankietowanych przez CBOS w marcu 2006 roku Polaków (61%) nigdy nie była bezrobotna, jednak niemal dwie pi ą te (39%) do ś wiadczyło lub do ś wiadcza bezrobocia w rodzinie co trzeciego ankietowanego (33%) kto ś obecnie jest bezrobotny. Niemal co czwarty ankietowany (24%) przyznaje, ż e wprawdzie teraz ma prac ę, lecz był bezrobotny w przeszło ś ci (w tym 16% przez krótki czas, a 8% - przez dłu ż szy). Ponad jedna siódma badanych (15%) obecnie zalicza siebie do bezrobotnych.

42 STATYSTYKA Wyniki marcowego sonda ż u CBOS pokazuj ą, ż e w rodzinie co trzeciego ankietowanego (33%) kto ś obecnie jest bezrobotny, szuka pracy i byłby gotów podj ąć j ą w najbli ż szym czasie; dwie trzecie (66%) badanych odpowiedziało, ż e takiej osoby nie ma, a 1% nie zaj ą ł stanowiska w tej sprawie. Natomiast w ci ą gu ostatnich pi ę ciu lat bezrobocie dotkn ę ło niemal połow ę (48%) gospodarstw domowych.

43 POBÓR ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Zaledwie 9 proc. ankietowanych przez CBOS bezrobotnych pobiera zasiłek; korzystaj ą z niego przede wszystkim bezrobotni krótkoterminowi (23 proc.), zupełnie sporadycznie za ś ci, którzy pracy nie maj ą od dawna (2 proc.).

44 POBÓR ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych deklaruj ą cych, ż e pobieraj ą zasiłek, jest podobna do tej z ubiegłego roku (8 proc.), ale znacznie mniejsza ni ż w latach poprzednich (2004 - 17 proc.; 2003 - 12 proc.; 2002 - 24 proc.). Z deklaracji bezrobotnych wynika te ż, ż e wi ę kszo ść z nich (72 proc.) jest zarejestrowana w urz ę dach pracy.

45 CZAS TRWANIA NA BEZROBOCIU W ś ród bezrobotnych zdecydowan ą wi ę kszo ść stanowi ą respondenci pozostaj ą cy bez pracy dłu ż ej ni ż rok (68 proc.); w ostatnich latach ich liczba stopniowo rosła (z 61 proc. w 2001 roku). C o szósty bezrobotny (16 proc.) nie ma pracy od ponad roku do dwóch lat, niemal co czwarty (23 proc.) - od ponad dwóch do pi ę ciu lat, a prawie jedna trzecia (29 proc.) pozostaje bez pracy dłu ż ej ni ż pi ęć lat.

46 CZAS TRWANIA NA BEZROBOCIU Osoby pozostaj ą ce bez pracy co najwy ż ej rok stanowi ą niespełna jedn ą trzeci ą bezrobotnych (30 proc.). W ś ród bezrobotnych długoterminowych przewa ż aj ą kobiety (w ś ród krótkoterminowych jest niewielka przewaga m ęż czyzn); bezrobotni długoterminowi s ą te ż na ogół starsi ni ż krótkoterminowi, a tak ż e gorzej wykształceni.

47 STATUS EKONOMICZNY BEZROBOTNEGO W i ę kszo ść bezrobotnych (71 proc.) przyznaje, ż e jest głównie na utrzymaniu rodziny; blisko połowa (47 proc.) deklaruje, ż e ż yje z prac dorywczych, zdecydowanie rzadziej z drobnego handlu (7 proc.) i zupełnie sporadycznie z prac stałych (1 proc.); znacznie mniej bezrobotnych wskazuje na takie pozazarobkowe ź ródła utrzymania jak ś wiadczenia z opieki społecznej, instytucji charytatywnych i Ko ś cioła (16 proc.). Czterech na stu (4 proc.) utrzymuje si ę głównie z wyprzedawania posiadanych przedmiotów, tyle samo "z pieni ę dzy zdobytych niezupełnie uczciwie ”.

48 SYTUACJA SPOŁECZNA BEZROBOTNYCH W co drugiej rodzinie respondentów bezrobotnych (51 proc.) nie wystarcza pieni ę dzy na zaspokojenie codziennych potrzeb, a w dwóch pi ą tych (39 proc.) warunki materialne oceniane s ą jako złe; ponadto jedna pi ą ta bezrobotnych (21 proc.) odczuwa l ę k przed bied ą i bezradno ść, niemal tyle samo (18 proc.) twierdzi, ż e ż yje bardzo biednie. Zdecydowana wi ę kszo ść bezrobotnych (79 proc.) pragnie zmiany swojej sytuacji i poszukuje pracy; co pi ą ty (21 proc.) nie podejmuje jednak ż adnych stara ń w tym kierunku.

49 POSZUKIWANIE PRACY Bezrobotni szukaj ą pracy na ró ż ne sposoby - wykorzystuj ą kontakty rodzinne (77 proc), kontaktuj ą si ę te ż bezpo ś rednio z pracodawcami (67 proc.), odpowiadaj ą na ogłoszenia (63 proc.) oraz korzystaj ą z ofert urz ę du pracy b ą d ź z innych form pomocy pa ń stwa lub samorz ą du (57 proc.).

50 POSZUKIWANIE PRACY Co drugi bezrobotny (52 proc.) wykorzystuje kontakty z poprzedniej pracy; znacznie mniejsze grupy korzystaj ą z usług agencji po ś rednictwa pracy (30 proc.) oraz uruchamiaj ą znajomo ś ci ze szkoły lub studiów (28 proc.); 13 proc. zamieszcza ogłoszenia, a próby rozpocz ę cia działalno ś ci na własny rachunek podejmuje jedna siódma bezrobotnych (14 proc.); co czternasty (7 proc.) przyznaje si ę do wr ę czania łapówek w celu uzyskania zatrudnienia.

51 BIBLIOGRAFIA Prezentacj ę wykonano w oparciu o prace: M. Jarosz, Wygrani i przegrani polskiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, Prawo pracy a bezrobocie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, oraz w oparciu o informacje ze stron internetowych www.cbos.pl i www.bezrobocie.org.pl.

52 BIBLIOGRAFIA Wykres prezentuj ą cy skal ę bezrobocia w Polsce w 2006 roku z podziałem na województwa pochodzi ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Polska_b ezrobocie_2006.png.


Pobierz ppt "BEZROBOCIE W POLSCE autor: Katarzyna Jarkiewicz. SPIS TREŚCI  definicja  definicja w sensie prawnym  przyczyny bezrobocia  rodzaje bezrobocia  fazy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google