Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy."— Zapis prezentacji:

1 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

2 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu powstała 19 lutego 1923 roku jako pierwsza na Pomorzu polska bi- blioteka naukowa. Bibliotekę utwo- rzono poprzez połączenie czterech zabytkowych kolekcji: XVI-wiecznych: Biblioteki Rady Miejskiej (Rathsbibliothek zu Thorn), Biblioteki protestanckiego gimnazjum akademickiego (Gymnasialbibliothek zu Thorn), XIX-wiecznych: Biblioteki Towarzystwa Kopernikańskiego (Bibliothek des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn), Biblioteki Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

3 Książnica Kopernikańska, od chwili powstania, pełni z racji bogatego księgozbioru pomorzoznawczego funkcję biblioteki regionalnej. W roku 1968 przyznano Książnicy status biblioteki naukowej, a od 1975 roku jest biblioteką wojewódzką. Książnica Kopernikańska jest samorządową wojewódzką biblioteką publiczną województwa kujawsko-pomorskiego. Swoją działalnością biblioteka obejmuje miasto Toruń (Biblioteka Główna i 17 filii) oraz województwo kujawsko-pomorskie (nadzór merytoryczny nad 269 samorzą- dowymi bibliotekami publicznymi). ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

4 Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernika w Toruniu jako pierwsza biblioteka publiczna i naukowa w Polsce zdobyła w 2003 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 zgodny z Między- narodowym Certyfikatem IQNet. PN-EN ISO 9001:2001 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

5 Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernika w Toruniu w 2003 roku, jako organizacja świad- cząca usługi publiczne na rzecz spo- łeczeństwa, otrzymała dyplom uzna- nia KUJAWSKO-POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI. ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

6 Kolekcja literatury naukowej i popularnonau- kowej z zakresu nauk humanistycznych, społe- cznych i prawnych oraz beletrystyki. Najstarsze, XV-wieczne inkunabuły (68 wol.), z licznymi, cennymi pierwodrukami pochodzący- mi z weneckiej oficyny Alda Manucjusza i no- rymberskiej Antona Kobergera, XVI-wieczne wy- dania dzieł: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Joachima Bielskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, rzadkie druki astronomiczne ze wszystkimi wydaniami dzieła De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika. druki nowe starodruki ZBIORY ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

7 XIV w. - pergaminowe kodeksy wykonane przez miejscowych kopistów – franciszka- nów, XV w. - pergaminowy rękopis z ilumina- cjami florenckiego miniaturzysty Attawan- tego, pochodzący z biblioteki króla Macieja Korwina i dwa rękopisy papierowe proweniencji włoskiej: Satyry Juwenalisa i Memorabilia Ksenofonta. Zbiór zawiera ponadto kodeksy od XVI do XVIII wieku oraz rękopisy XIX i XX wieku. Rękopisy pochodzące z: rękopisy ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 ZBIORY

8 Kolekcja unikatowych XVI i XVII-wiecznych glo- busów oraz atlasów, a także luźnych map Polski, Pomorza i Prus od XVI do XX wieku. kartografia Pozycje o walorach plastycznych, jak: afisze, ekslibrisy, fotografie, malarstwo, grafika, akwa- forty, akwatinty, karykatury, plakaty, portrety, miniatury, filatelistyka, godła, kalendarze, meda- le, typografie, widoki miast. grafika ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 ZBIORY

9 specjalne serwisy informacyjne: informację regionalną (region kujawsko–pomorski): – bibliografie, bazy danych, bogaty księgozbiór z dziedziny Kujaw i Pomorza, informację prawną: – bazy danych LEX, CELEX, informację dotyczącą profilaktyki zdrowia: – kolekcja informatorów i opracowań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, informację o krajowym i lokalnym rynku pracy, Informację europejską: – Ośrodek Edukacji Europejskiej, informację normalizacyjną i patentową: – Ośrodek Informacji Patentowej – Regionalne Centrum Edukacji Innowacji. O F E R U J E M y ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

10 do korzystania z naszej oferty wszystkich mieszkańców Torunia, polecając szereg usług specjalistycznych przeznaczonych dla: dzieci, młodzieży i dorosłych: – specjalistyczne biblioteki i czytelnie, studentów: – księgozbiór naukowo-dydaktyczny, bezrobotnych: – Praca-INFOPUNKT, osób niepełnosprawnych: – Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, chorych: – biblioteki szpitalne. Z A P R A S Z A M y ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

11 Zasadniczym celem powołania PBI jest wyrówna- nie szans dostępu do różnorodnych publikacji wydanych w języku polskim osobom pochodzą- cym z małych miast, wsi czy innych regionów oddalonych od ośrodków akademickich i kultu- ralnych... Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl PROJEKTY Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska zarządza Polską Biblioteką Internetową od 22 kwietnia 2004 roku. W założeniach na 2004 rok PBI ma obejmować: kanon literatury polskiej, polonica do końca XVIII wieku, literaturę mniejszości narodowych, twórczość polskich noblistów. ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

12 Projekt z programu e-Content. Konsorcjum Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Biblioteki Narodowej w Pradze, Akademii Ekonomicznej w Pradze oraz firm informatycznych z Portugalii, Włoch i Francji. Projekt zakłada opracowanie przyjaznego dla użytko- wników narzędzia wyszukiwawczego w pełnotekstowych bazach danych. Przygotowane narzędzie będzie testowane na zbiorach Polskiej Biblioteki Internetowej oraz zdigita- lizowanych zbiorach Biblioteki Narodowej w Pradze. M-CAST Wielojęzyczny system wyszukiwania ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 PROJEKTY

13 Projekt z programu eTEN. Konsorcjum: Archiwum Państwo- we, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Wojewódzkia Biblioteka Publiczna - Książnica Koperni- kańska w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Leuven (Belgia), Wirtualny Uniwersytet w Barclonie (Hiszpania), Uniwersytet Boras (Szwecja), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Fratelli Alinari S.P.A. (Włochy), e-Iosotis (Grecja). Projekt zakłada wybór europejskich materiałów zalecanych dla nauczania na odległość w kursach dla nauczycieli. EURIDICE ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 PROJEKTY

14 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 PROJEKTY Projekt uruchomienia punktów powszechnego dostępu do Internetu, tzw. czytelni internetowych. W województwie kujawsko-pomorskim powstało 170 pun- któw (ponad 80% zlokalizowanych w samorządowych bibliotekach publicznych), pracę których koordynuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikań- ska w Toruniu. Ikonk@

15 Regionalna Strategia Innowacji Kujawy-Pomorze RIS http://www.ris.kujawsko-pomorskie.pl Główne cele strategii realizowane przez Wojewódzką Biblio- tekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu: podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyj- ności regionu, zbudowanie trwałych powiązań pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia okołobiznesowego (m.in. bibliotekami), utworzenie sieci ośrodków transferu wiedzy i informacji. ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 PROJEKTY

16 ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 PROJEKTY Maraton przygotowanz przez Fundację ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego, znaną z kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Wszystkie firmy w Polsce zostały zaproszone do udziału w wielkiej społecznej akcji wspie- rania bibliotek poprzez zakup książek dla dzieci i młodzieży. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Koperni- kańskiej w Toruniu - partnerze projektu - zostało utworzone centrum informacyjno-koordynacyjne oraz została urucho- miona bezpłatna infolinia dla firm chcących wesprzeć akcję. Książkowy Maraton Fundatorów pod hasłem "1 firma - 1 książka"

17 Zapraszamy do korzystania z usług Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Znajdą tu Państwo bogate zbiory. Do Państwa dyspozycji są narzędzia, umożliwiające uzyskanie każdej informacji. Czekają na Państwa wykwalifikowani pracownicy, gotowi służyć pomocą w korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych oraz w poszukiwaniu niezbędnych informacji. ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004

18 Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8 87-100 Toruń tel. +48 56 622 66 42 faks +48 622 57 13 e-mail: ksiaznica@ksiaznica.torun.pl http://www.ksiaznica.torun.pl/ K O N T A K T ---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 Toruń, 17-18 czerwca 2004 Instytucja finansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Pobierz ppt "---- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu ---- Ogólnopolska Konferencja Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google