Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona środowiska Bezpieczeństwo dostaw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona środowiska Bezpieczeństwo dostaw"— Zapis prezentacji:

0 Czyste Technologie Węgla w 7 Programie Ramowym
Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla. Instrumenty finansowania UE wspierające rozwój inicjatyw technologicznych Czyste Technologie Węgla w 7 Programie Ramowym Prof. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Sprawozdawca 7. Programu Ramowego Warszawa, 23 marca 2007 r.

1 Ochrona środowiska Bezpieczeństwo dostaw
Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy Ochrona środowiska Bezpieczeństwo dostaw koszty, konkurencyjność

2 Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy Przeciwdziałanie kryzysom:
Pierwotne źródła: Odnawialne Węgiel Ropa } przyczyna kryzysu Gaz Nuklearna Przeciwdziałanie kryzysom: Nowe źródła dostaw lub Zastąpienie ropy i gazu

3 Mieszanka energetyczna dla Europy
Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy Mieszanka energetyczna dla Europy Jak wiele odnawialnych i za jaką cenę? Co z odpadami promieniotwórczymi i z uranem? Jak ograniczyć efekt cieplarniany stosując węgiel?

4 Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy
Dlaczego węgiel? rosnące w skali świata zapotrzebowanie na energie elektryczną, - wzrost szacowany jest na 2-3 % rocznie; światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną z nowych elektrowni wg Międzynarodowej Agencji Energii przekroczy 4500 GW w 2030 r. węgiel jest obecnie w skali światowej jedynym surowcem energetycznym pozwalającym na w miarę stabilne zaspokojenie potrzeb w perspektywie czasowej 200 lat. (rozproszona lokalizacja zasobów poza regionami konfliktów i stabilne, w miarę wolno rosnące ceny); odmienna sytuacja – dla gazu ziemnego i ropy naftowej, których zasoby ulegną wyczerpaniu odpowiednio za 60 i 45 lat.

5 Dzięki węglowi: 1. Polska – najbardziej niezależny i bezpieczny energetycznie członek Unii Europejskiej 2. Zagrożenie: efekt cieplarniany i inne niepożądane skutki ekologiczne

6 Produkcja nano materiałów
Siódmy Program Ramowy Współpraca zdrowie bio żywn roln IST Produkcja nano materiałów energia Środ. transport socjo- ekonom obszar bezp. budzet miliardy euro 6.1 1.9 9.1 3.5 2.3 4.2 0.6 1.4 pomysły ludzie możliwości JRC ERC Marie Curie infrastr. SMEs Regiony wiedzy Potencjał badawczy nauka &społ. INCO JRC budzet miliardy euro 7.5 4.7 1.7 1.3 0.13 0.3 0.2 1.8

7 Rosnący budżet programów ramowych

8 7 PR „Energia” - priorytety tematyczne Wodór i ogniwa paliwowe
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Produkcja paliw odnawialnych Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii Inteligentne sieci energetyczne Efektywność energetyczna i energooszczędność Wiedza na rzecz polityki energetycznej Czyste technologie węglowe Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia

9 7PR – Czyste technologie węglowe
Badania, rozwój i demonstracja w zakresie technologii służących znacznej poprawie wydajności elektrowni, ich niezawodności oraz kosztów produkcji poprzez rozwój i demonstrację technologii czystej konwersji energetycznej opartej na wykorzystaniu węgla i innych paliw kopalnych, w tym procesów chemicznych, oraz produkcja wtórnych nośników energii (w tym wodoru) i płynnych bądź gazowych paliw. Działania będą związane z technologiami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla lub współspalaniem biomasy.

10 Europejska Platforma Technologiczna „Zero Emission Fossil Fuel Power Plants”
Priorytet zaproponowany przez Parlament Europejski do FP7 - czyste technologie węglowe; idea „Near Zero Emission Power Generation”, czyli wytwarzania energii przy prawie zerowej emisji gazów spalinowych do atmosfery. Cel działania Platformy: identyfikacja i usunięcie przeszkód w budowie wysokosprawnych elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi, w tym w szczególności gazem ziemnym, węglem brunatnym i węglem kamiennym. Warunek powrotu do węgla, (istotny surowiec energetyczny i chemiczny) - wymóg powiązania technologii wykorzystujących węgiel z radykalnym zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Technologie zero emisyjne: zakładają opracowanie nowoczesnych systemów wydzielania z gazów spalinowych i składowania w głębokich układach geologicznych (solanki, skały osadowe i nie nadające się do bezpośredniej eksploatacji głębokie pokłady węgla) dwutlenku węgla. niska emisja gazów powinna być osiągnięta przy jednoczesnym radykalnym podniesieniu wydajności i sprawności wytwarzania energii, oraz obniżeniu kosztów jej wytwarzania.

11 Europejska Platforma Technologiczna „Zero Emission Fossil Fuel Power Plants”
Platformę tworzą głównie wielcy europejscy producenci energii i systemów do jej wytwarzania: Vattenfall, Shell, RWE, Alstom i Foster-Wheeler ; Forum do forsowania rozwiązań sprzyjających najsilniejszym państwom i grupom przemysłowym Europy. przykładem - koncentracja Komitetu Doradczego na zagadnieniach energetyki gazowej, przy przesunięciu problematyki rozwoju energetyki węglowej do dłuższej, czyli 50-letniej skali czasowej. Odwrócenie tego trendu rozwojowego - pokazanie wartości węgla kamiennego, nie tylko jako nośnika energii – przedmiotu międzynarodowego handlu, ale również jako cennego surowca do syntez chemicznych w tym, w bardziej odległej przyszłości podstawowej europejskiej bazy surowcowej do produkcji wodoru i syntetycznego gazu ziemnego.

12 Europejskie kierunki prac
skojarzone systemy produkcji energii, ciepła i surowców chemicznych (gazu syntezowego ), technologie wydzielania i sprężania dwutlenku węgla zawartego w gazach spalinowych, technologie wytwarzania nowych materiałów dla potrzeb budowy infrastruktury do transportu dwutlenku węgla separacja i oczyszczanie gazów przemysłowych, syntezy chemiczne wykorzystujące produkty zgazowania i pirolizy węgla, technologie przygotowania paliw stałych, nowe metody i instalacje do energetycznego wykorzystania zwłaszcza węgli niskiej jakości

13 Kierunki rozwoju czystych technologii węglowych
wprowadzenie technologii „czystego” spalania węgla jako technologii pomostowych, prowadzących do układów opartych na technologiach „zero emisyjnych” lub „prawie zero emisyjnych”, które oparte będą zasadniczo na zaawansowanych technologicznie procesach zgazowania.

14 Systemy konwersji paliw
Technologie zaawansowane Technologie pomostowe

15 Rozwój karbo-energo-chemii
W okresie 1980 – dwukrotny przyrost światowej produkcji gazu pozyskiwanego na tej drodze (z około 20 GW do około 40 GW energii chemicznej w gazie). Kolejny dwukrotny przyrost ilości produkowanego gazu ze zgazowania paliw ma nastąpić przed 2010r. Rozwój technologii zgazowania związany jest z koniecznością podniesienia efektywności energetycznej wykorzystania paliw oraz z wymogami ekologicznymi stawianymi przed producentami energii. Obecnie - działa 128 zakładów zgazowania, wykorzystujących 366 różnych gazogeneratorów.

16 Nowe cele zmniejszenie kosztów inwestycyjnych instalacji zgazowania,
zwiększenie skali, zwiększenie sprawności energetycznej, zwiększenie skuteczności odpylania gorących gazów poreakcyjnych,

17 silnikowe paliwa płynne
Schemat ideowy zintegrowanego zgazowania węgla z wytwarzaniem energii elektrycznej i produktów chemicznych gaz syntezowy gaz procesowy WĘGIEL silnikowe paliwa płynne i surowce chemiczne czysty wodór dla ogniw paliwowych Schemat technologiczny układu zgazowania i wytwarzania metanolu z reaktorem jednokrotnego przejścia gazu i syntezy metanolu

18 Klastry systemy innowacyjne, których głównym zadaniem jest transfer wiedzy i technologii w oparciu o bezpośrednie kontakty firm i jednostek naukowych zajmujących się określoną dziedziną wiedzy.

19 Regionalne Strategie Innowacji
Klastry Innowacyjne Regionalne Strategie Innowacji samorząd Regionalna Strategia Innowacji nauka firmy ZŁOTY TRÓJKĄT

20 Regiony Wiedzy i Innowacji
Klastry Innowacyjne Regiony Wiedzy i Innowacji Koordynacja klastrów poprzez POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE lub WSPÓLNE INICJATYWY TECHNOLOGICZNE

21 Szczyt Unii Europejskiej, 8-9 marca 2007roku Konkluzje prezydencji, Załącznik I, p. V
10. Rada Europejska: - z zadowoleniem przyjmuje zasygnalizowany przez Komisję zamiar utworzenia mechanizmu zachęt do budowy i eksploatacji przed rokiem 2015 nawet 12 elektrowni pokazowych, wykorzystujących w komercyjnej produkcji energii zrównoważone technologie paliw kopalnych.

22 Koncepcja Klastera na Śląsku, 2005
RIS - tematy wyłonione PRZEDSIĘ- BIORSTWA SEKTOR PUBLICZNY SEKTOR B+R Klaster otwarty na kolejnych uczestników

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Czyste Technologie Węgla w 7 Programie Ramowym
Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla. Instrumenty finansowania UE wspierające rozwój inicjatyw technologicznych Czyste Technologie Węgla w 7 Programie Ramowym Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego Sprawozdawca ds. 7 Programu Ramowego UE Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Warszawa, 23 marca 2007 r. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ochrona środowiska Bezpieczeństwo dostaw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google