Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Sprawozdawca 7. Programu Ramowego Wspólna Inicjatywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Sprawozdawca 7. Programu Ramowego Wspólna Inicjatywa."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Sprawozdawca 7. Programu Ramowego Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla. Instrumenty finansowania UE wspierające rozwój inicjatyw technologicznych Warszawa, 23 marca 2007 r. Czyste Technologie Węgla w 7 Programie Ramowym

2 Ochrona środowiska Bezpieczeństwo dostaw koszty, konkurencyjność Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy

3 Pierwotne źródła: OdnawialneOdnawialne WęgielWęgiel RopaRopa przyczyna kryzysu } przyczyna kryzysu GazGaz NuklearnaNuklearna Przeciwdziałanie kryzysom: Nowe źródła dostaw lubNowe źródła dostaw lub Zastąpienie ropy i gazuZastąpienie ropy i gazu Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy

4 Mieszanka energetyczna dla Europy Jak wiele odnawialnych i za jaką cenę? Co z odpadami promieniotwórczymi i z uranem? Jak ograniczyć efekt cieplarniany stosując węgiel? Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy

5 Dlaczego węgiel? rosnące w skali świata zapotrzebowanie na energie elektryczną, - wzrost szacowany jest na 2-3 % rocznie; światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną z nowych elektrowni wg Międzynarodowej Agencji Energii przekroczy 4500 GW w 2030 r. węgiel jest obecnie w skali światowej jedynym surowcem energetycznym pozwalającym na w miarę stabilne zaspokojenie potrzeb w perspektywie czasowej 200 lat. (rozproszona lokalizacja zasobów poza regionami konfliktów i stabilne, w miarę wolno rosnące ceny); odmienna sytuacja – dla gazu ziemnego i ropy naftowej, których zasoby ulegną wyczerpaniu odpowiednio za 60 i 45 lat. Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy

6 Dzięki węglowi: 1. Polska – najbardziej niezależny i bezpieczny energetycznie członek Unii Europejskiej 2. Zagrożenie: efekt cieplarniany i inne niepożądane skutki ekologiczne

7 zdrowiebio żywn roln ISTProdukcja nano materiał ó w energiaŚrod.transportsocjo- ekonom obszar bezp. budzet miliardy euro 6.16.11.91.99.19.13.53.52.32.31.91.94.24.20.61.41.4 ERCMarie Curie infrastr.SMEsRegiony wiedzyPotencjał badawczy nauka &społ. INCOJRC budzet miliardy euro 7.57.54.74.71.71.71.30.130.3 0.21.8 Siódmy Program Ramowy Współpraca pomysły ludzie możliwości JRC

8 Rosnący budżet programów ramowych

9 Wodór i ogniwa paliwowe Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Produkcja paliw odnawialnych Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii Inteligentne sieci energetyczne Efektywność energetyczna i energooszczędność Wiedza na rzecz polityki energetycznej Czyste technologie węglowe Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia 7 PR „Energia” - priorytety tematyczne

10 7PR – Czyste technologie węglowe Badania, rozwój i demonstracja w zakresie technologii służących znacznej poprawie wydajności elektrowni, ich niezawodności oraz kosztów produkcji poprzez rozwój i demonstrację technologii czystej konwersji energetycznej opartej na wykorzystaniu węgla i innych paliw kopalnych, w tym procesów chemicznych, oraz produkcja wtórnych nośników energii (w tym wodoru) i płynnych bądź gazowych paliw. Działania będą związane z technologiami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla lub współspalaniem biomasy.

11 Europejska Platforma Technologiczna „Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” czyste technologie węglowewytwarzania energii przy prawie zerowej emisji gazów spalinowych do atmosfery.Priorytet zaproponowany przez Parlament Europejski do FP7 - czyste technologie węglowe; idea „Near Zero Emission Power Generation”, czyli wytwarzania energii przy prawie zerowej emisji gazów spalinowych do atmosfery. Cel działania Platformy: identyfikacja i usunięcie przeszkód w budowie wysokosprawnych elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi, w tym w szczególności gazem ziemnym, węglem brunatnym i węglem kamiennym. Warunek powrotu do węgla, (istotny surowiec energetyczny i chemiczny) - wymóg powiązania technologii wykorzystujących węgiel z radykalnym zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Technologie zero emisyjne:Technologie zero emisyjne: nowoczesnych systemówwydzielania składowania dwutlenku węgla –zakładają opracowanie nowoczesnych systemów wydzielania z gazów spalinowych i składowania w głębokich układach geologicznych (solanki, skały osadowe i nie nadające się do bezpośredniej eksploatacji głębokie pokłady węgla) dwutlenku węgla. –niska emisja gazów podniesieniu wydajności i sprawnościobniżeniu kosztów –niska emisja gazów powinna być osiągnięta przy jednoczesnym radykalnym podniesieniu wydajności i sprawności wytwarzania energii, oraz obniżeniu kosztów jej wytwarzania.

12 Europejska Platforma Technologiczna „Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” Platformę tworzą głównie wielcy europejscy producenci energii i systemów do jej wytwarzania: Vattenfall, Shell, RWE, Alstom i Foster-Wheeler ; Forum do forsowania rozwiązań sprzyjających najsilniejszym państwom i grupom przemysłowym Europy. –przykładem - koncentracja Komitetu Doradczego na zagadnieniach energetyki gazowej, przy przesunięciu problematyki rozwoju energetyki węglowej do dłuższej, czyli 50-letniej skali czasowej. Odwrócenie tego trendu rozwojowego - pokazanie wartości węgla kamiennego, –nie tylko jako nośnika energii – przedmiotu międzynarodowego handlu, ale również –jako cennego surowca do syntez chemicznych w tym, w bardziej odległej przyszłości podstawowej europejskiej bazy surowcowej do produkcji wodoru i syntetycznego gazu ziemnego.

13 Europejskie kierunki prac –skojarzone systemy –skojarzone systemy produkcji energii, ciepła i surowców chemicznych (gazu syntezowego ), –technologiedwutlenku węgla –technologie wydzielania i sprężania dwutlenku węgla zawartego w gazach spalinowych, wytwarzania nowych materiałów – technologie wytwarzania nowych materiałów dla potrzeb budowy infrastruktury do transportu dwutlenku węgla –separacja i oczyszczanie gazów –separacja i oczyszczanie gazów przemysłowych, –syntezy chemiczne –syntezy chemiczne wykorzystujące produkty zgazowania i pirolizy węgla, przygotowania paliw stałych –technologie przygotowania paliw stałych, energetycznego wykorzystania zwłaszcza węgli niskiej jakości –nowe metody i instalacje do energetycznego wykorzystania zwłaszcza węgli niskiej jakości

14 Kierunki rozwoju czystych technologii węglowych wprowadzenie technologii „czystego” spalania węgla jako technologii pomostowych, prowadzących do układów opartych na technologiach „zero emisyjnych” lub „prawie zero emisyjnych”, zaawansowanych technologicznie procesach zgazowania.które oparte będą zasadniczo na zaawansowanych technologicznie procesach zgazowania.

15 Systemy konwersji paliw Technologie pomostowe Technologie zaawansowane

16 Rozwój karbo-energo-chemii W okresie 1980 – 2000 - dwukrotny przyrost światowej produkcji gazu pozyskiwanego na tej drodze (z około 20 GW do około 40 GW energii chemicznej w gazie). Kolejny dwukrotny przyrost ilości produkowanego gazu ze zgazowania paliw ma nastąpić przed 2010r. Rozwój technologii zgazowania związany jest z koniecznością podniesienia efektywności energetycznej wykorzystania paliw oraz z wymogami ekologicznymi stawianymi przed producentami energii. Obecnie - działa 128 zakładów zgazowania, wykorzystujących 366 różnych gazogeneratorów.

17 Nowe cele zmniejszenie kosztów inwestycyjnych instalacji zgazowania, zwiększenie skali, zwiększenie sprawności energetycznej, zwiększenie skuteczności odpylania gorących gazów poreakcyjnych,

18 Schemat ideowy zintegrowanego zgazowania węgla z wytwarzaniem energii elektrycznej i produktów chemicznych Schemat technologiczny układu zgazowania i wytwarzania metanolu z reaktorem jednokrotnego przejścia gazu i syntezy metanolu WĘGIEL gaz procesowy gaz syntezowy silnikowe paliwa płynne i surowce chemiczne czysty wodór dla ogniw paliwowych

19 Klastry systemy innowacyjne, których głównym zadaniem jest transfer wiedzy i technologii w oparciu o bezpośrednie kontakty firm i jednostek naukowych zajmujących się określoną dziedziną wiedzy.

20 Regionalne Strategie Innowacji ZŁOTY TRÓJKĄT samorząd nauka firmy Regionalna Strategia Innowacji Klastry Innowacyjne

21 Koordynacja klastrów poprzez POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE lub WSPÓLNE INICJATYWY TECHNOLOGICZNE Klastry Innowacyjne Klastry Innowacyjne Regiony Wiedzy i Innowacji

22 Szczyt Unii Europejskiej, 8-9 marca 2007roku Konkluzje prezydencji, Załącznik I, p. V 10. Rada Europejska: - z zadowoleniem przyjmuje zasygnalizowany przez Komisję zamiar utworzenia mechanizmu zachęt do budowy i eksploatacji przed rokiem 2015 nawet 12 elektrowni pokazowych, wykorzystujących w komercyjnej produkcji energii zrównoważone technologie paliw kopalnych.

23 Koncepcja Klastera na Śląsku, 2005 RIS - tematy wyłonione PRZEDSIĘ- BIORSTWA SEKTOR PUBLICZNY SEKTOR B+R Klaster otwarty na kolejnych uczestników

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego Sprawozdawca ds. 7 Programu Ramowego UE Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Warszawa, 23 marca 2007 r. Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla. Instrumenty finansowania UE wspierające rozwój inicjatyw technologicznych Czyste Technologie Węgla w 7 Programie Ramowym


Pobierz ppt "Prof. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Sprawozdawca 7. Programu Ramowego Wspólna Inicjatywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google