Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Klub Developerów PAMINA Le Club des Développeurs PAMINA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Klub Developerów PAMINA Le Club des Développeurs PAMINA."— Zapis prezentacji:

1 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Klub Developerów PAMINA Le Club des Développeurs PAMINA

2 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Przestrzeń PAMINA - L‘espace PAMINA Jest terytorium współpracy francusko-niemieckiej złożonej z następujących regionów: C ’est un espace de coopération franco-allemand composé du: - Palatinat du Sud - du Mittlerer Oberrhein - et du Nord-Alsace. 1,6 miliona mieszkańców 20.000 pracowników transgranicznych 30.000 przedsiębiorstw

3 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Utworzenie Klubu Deweloperów PAMINA Création du Club des Développeurs PAMINA Radni i dyrektorzy firm obradujący podczas Forum gospodarczego w Wissembourgu w 1997 roku podjeli decyzje o utworzeniu Klubu Developerów PAMINA. Pierwsze spotkanie Klubu odbyło się w maju 1998. Des élus et des chefs d ’entreprises réunis en Forum économique à Wissembourg en 1997 ont décidés de la création du Club des Développeurs PAMINA. La première réunion s ’est tenue en mai 1998.

4 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Skład -Composition Klub Deweloperów skupia blisko 50 członków wolontariuszy z terytorium Paminy: agencje rozwoju, izby przemysłowo-handlowe, samorządy lokalne. Le Club des Développeurs rassemble près de 50 membres bénévoles de l ’espace PAMINA : agences de développement, chambres consulaires et collectivités territoriales en charge du développement des entreprises et des territoires.

5 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Organizacja - Organisation n Klub Deweloperów zbiera się podczas posiedzeń plenarnych 2 razy do roku, na przemian w każdej z trzech stron PAMINY. n Klubem zarządza tzw. Grupa Animująca. n Na przemian, każda z trzech stron obejmuje roczne przewodniczenie Grupie Animującej. Obecnie, Grupie przewodniczy ADIRA n Le Club des Développeurs se réunit en séance plénière deux fois l ’an, successivement dans l’un des trois territoires de PAMINA. n La gestion du Club est assurée par un Groupe d’Animation. n La présidence du Groupe d’Animation est assurée, à tour de rôle, par chacun des trois territoires, par alternance annuelle. Actuellement, c ’est la Wirtschaftsförderung Karlsruhe qui assume ce rôle.

6 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Zadania - Missions n Celem Klubu jest pomoc dla przedsiębiorstw zarówno nowych, które tworzą się, jak i tych, które już istnieją i chcą się rozwijać: 1 – wymiana informacji nt. istniejących struktur rozwoju na terenie PAMINY oraz istniejących projektów rozwoju na tym terenie. 2 – koncepcja i realizacja projektów transgranicznych, które mogą wspomóc nowe inicjatywy w biznesie n Le Club est au service de l’entreprise, tant celle – nouvelle – qui s’implante, que celle – existante – qui se développe et de ce fait il est en charge de quatre missions: 1 – l’échange d’information sur les structures de développement des trois territoires de PAMINA et sur les projets de développement de ces territoires, 2- la conception et la réalisation de projets transfrontaliers qui puissent apporter au monde économique des initiatives nouvelles,

7 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA u 3 – wspólna komunikacja na temat korzyści jakie daje ten region oraz wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej PAMINY u 4 – kreowanie propozycji w dziedzinie rozwoju gospogarczego terenu PAMINY u 3- une communication commune sur les avantages de cette région et l’amélioration de l’attractivité de l’espace économique PAMINA. u 4- d ’être une force de proposition dans le domaine du développement économique et des territoires pour le compte du GLCT Regio PAMINA.

8 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Finansowanie - Financement n Po 5 latach funkcjonowanie bez własnego budżetu, Klub Deweloperów otrzymał subwencję wspólnotową w ramach INTERREG III na dofinansowanie swojego budżetu przez okres 3 lat w wys. 50 %. n W okresie 2006 - 2008, Klub otrzyma subwencję z GLCT PAMINA w wysokości 11 600 €. n Après plus de 5 ans d ’existence bénéficier d’une subvention communautaire INTERREG III afin de financer 50 % de son budget sur 3 ans. sans budget propre, le Club des Développeurs a n Pendant la période 2006-2008, le Club recoit une subvention du GLCT REGIO PAMINA à hauteur de 11 600 €.

9 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Projekty zrealizowane - Projets réalisés Le Vademecum Które ma na celu wyjaśnić „Kto czym się zajmuje w PAMINIE” w dziedzinie gospodarczej. Vademecum jest skierowane do sektora MŚP, osób zakładających firmę oraz do potencjalnych inwestorów. Szczegółowa lista instytucji dostępna jest na stronie www.pamina-business.com Il a pour objectif de présenter ’Qui fait quoi dans l ’espace PAMINA ’ dans le domaine de l'action économique. Il est destiné aux créateurs, aux PME et aux TPE existantes ou susceptibles de s'implanter dans PAMINA. Pour une liste plus détaillée des instances, le dépliant renvoie sur le site internet www.pamina-business.com

10 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Dokument porównawczy systemów bankowych niemieckiego i francuskiego Document de comparaison des systèmes bancaires français et allemand n Jego celem jest prezentacja różnic w systemach bankowych tym firmom, które chcą działać na sąsiednim rynku. n Dokument istnieje w formie 2 broszur. Jest również dostępny na stronie internetowej: www.pamina-business.com. n Il a pour objectif de présenter aux chefs d ’entreprises de l’espace PAMINA qui souhaitent se développer vers le pays voisin les différences entre systèmes bancaires. n Ce document existe sous forme de 2 brochures. Il est aussi accessible depuis le site internet

11 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Dokument prezentujący systemy obowiązkowych ubez- pieczeń społecznych dla firm w Niemczech i we Francji Document de présentation des assurances et des obligations sociales pour les entreprises en France et en Allemagne n Podobnie jak dokument poprzedni, broszura opisuje obowiązki wobec systemu ubezpieczeń społecznych, jakie firma, która chce rozpocząć działalność w sąsiednim kraju musi spełnić. n Dokument istnieje w formie 2 broszur. Jest również dostępny na stronie internetowej: www.pamina-business.com n Similaire au document sur les systèmes bancaires, il présente aux chefs d ’entreprises de l’espace PAMINA qui souhaitent se développer vers le pays voisin, les obligations sociales et autres assurances auxquelles ils sont soumis. n Ce document existe sous forme de 2 brochures.

12 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Strona Internetowa www.pamina-business.com Na niej zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące Klubu Developerów: członkowie, działalność, wydarzenia, artykuły prasowe, zrealizowane dokumenty, itd... Il rassemble toutes les informations concernant le Club des Développeurs : membres, activités, parution dans la presse, évènements, documents réalisés, etc.

13 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA PEP – Promocja przestrzeni PAMINA IMAGE n Jest to projekt marketingowy, którego celem są wspólne działania na rzecz promocji gospodarczej PAMINY. Materiały reklamowe (strona internetowa, broszura, newsletter) koncentrują się głównie na 6 głównych sektorach przemysłu obecnych na tym terenie i rozesłanych do bazy ponad 3000 firm w partnerskich regionach na całym świecie. n Na finansowanie projektu PEP przeznaczono 300 tyś. Euro w okresie 2002 – do marca 2004 (w tym 50% z INTERREGU III) n Il s ’agit d ’un projet marketing qui vise une démarche commune pour la promotion économique de l ’espace PAMINA. Des supports de communication ont été élaborés (brochure, newsletter et site Internet www.pamina-pep.com) sur les 6 secteurs d ’activités significatifs de cet espace. Ils ont servi de base à un mailing réalisé auprès de 3000 entreprises dans les régions du monde partenaires de PAMINA. Le projet PEP avait un budget de 300 000 euros, financés à 50 % par INTERREG III pour la période d ’avril 2002 à mars 2004.

14 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Organizacja okrągłych stołów transgranicznych Organisation de tables-rondes transfrontalières n Każdego roku, Klub Deweloperów proponuje swoim członkom i firmom wybranego z sektorów przemysłu spotkanie transgraniczne nt. szczególnego tematu. Główne sektory w Paminie to: przemysł samochodowy, mechaniczny, przemysł papierniczy i drukarski, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przem,. elektryczny i elektroniczny, technologie informacji i komunikacji. n Chaque année, le Club des Développeurs propose à ses membres et aux entreprises d ’un secteur d ’activité donné une rencontre transfrontalière autour d ’une thématique précise. Les secteurs clefs de l ’espace PAMINA sont abordés : - l ’industrie automobile, l ’industrie du papier et de l ’impression, la plasturgie, la mécanique, l ’électricité et l ’électronique, les technologies de l ’information et de la communication.

15 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Uczestnictwo firm w targach Participation d ’entreprises à des salons grand public n Klub Deweloperów pomaga firmom z terenu PAMINY w prezentacji ich produktów oraz usług regionalnych podczas targów. n Ten projekt otrzymał wsparcie w wys. 103 tyś. Euro, a w 50% finansowany był z INTERREGU III. n Le Club des Développeurs soutient les entreprises de l ’espace PAMINA à présenter leurs produits et services régionaux dans le cadre de salons grand public. n Ce projet bénéficie d ’un budget de 103 000 euros cofinancé à hauteur de 50 % par INTERREG III.

16 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Projekty w trakcie realizacji - Projets en cours Współdziałanie z firmami inwestującymi w krajach Europy Środkowo- wschodniej CEL:pomóc firmom ich rozwoju w krajach Europy Śr-wsch, co może pomóc w utrzymaniu ich pozycji w Paminie Działania: u 1- Realizacja broszurki dot. Kontaktów PAMINY w krajach Europy Środk.-wsch. Accompagnement des entreprises vers les PECO Objectif :Accompagner les entreprises dans leur développement vers les PECO car cela peut conforter leur position dans l‘espace PAMINA. Actions: u 1- Réalisation d ’un dépliant avec les relais existants de PAMINA dans les PECO

17 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA u 2 – Przygotowanie analizy : „ W jakiej mierze teren Paminy jest dotknięty poprzez delokalizacje produkcji w kierunku Europy Środkowo-wschodniej?” u 3 – Organizacja seminariów dla firm z PAMINY o istniejących możliwościach w ich rozwoju w krajach Europy Środk.-wsch. u 4 – Prezentacje możliwości partnerskich u partnerów PAMINY w Europie Środk. – wschodniej. u 2- Réalisation d ’une analyse : « De quelle manière l ’espace PAMINA est-il touché par les délocalisations vers les PECO ? » u 3- Organisation de séminaires pour les entreprises de l ’espace PAMINA pour leur présenter les compétences existantes qui peuvent les accompagner dans ces pays. u 4- Organisation de présentations et de bourses de partenariats dans les instances relais de PAMINA dans les PECO.

18 CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA n Dziękujemy za uwagę! n Merci pour votre attention !


Pobierz ppt "CLUB DES DEVELOPPEURS PAMINA Klub Developerów PAMINA Le Club des Développeurs PAMINA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google