Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY na rok szkolny 2014/2015 Sławomir Meresiński Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Narady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY na rok szkolny 2014/2015 Sławomir Meresiński Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Narady."— Zapis prezentacji:

1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY na rok szkolny 2014/2015 Sławomir Meresiński Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Narady z kadrą kierowniczą szkół/placówek województwa świętokrzyskiego, 2-3 września 2014 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach

2 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Kuratorium Oświaty w Kielcach 1.Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki 3.Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.Profilaktyka agresji i przemocy w szkole 4.Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych Materiały adresowane do dyrektorów szkół i przedszkoli, kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły podstawowe i przedszkola na temat ustalonych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa znajdują się na stronie: http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-13-58/1255-podstawowe- kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2014-2015

3 Kuratorium Oświaty w Kielcach KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. 1.W zakresie ewaluacji: Planowana liczba ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015–261. 1.1. Ewaluacje całościowe - 10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym – 26 w zakresie wszystkich wymagań.

4 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. 1.2. Ewaluacje problemowe - 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym w zakresie wskazanych niżej wymagań przez Ministra Edukacji Narodowej -157 l.p.Typ szkoły/placówkiZakres wymagań a)  przedszkola  W1Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.  W4 Dzieci są aktywne.  W6 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. b)  szkoły podstawowe,  gimnazja,  szkoły ponadgimnazjalne,  placówki kształcenia ustawicznego,  ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego  W3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.  W6 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  W11 Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. c)  placówki oświatowo- wychowawcze  W1 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów.  W2 Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

5 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. d)  placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  biblioteki pedagogiczne  W2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.  W3 Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.  W4 Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.  W7 Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. e)  specjalne ośrodki wychowawcze,  placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania-  W 1 Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.  W4 Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. f)  młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze,  ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  W1 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków.  W10 Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych.

6 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. 1.3 Ewaluacje problemowe - 30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym w zakresie wybranym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego – w liczbie 78 realizowane będą- w jednym z niżej wymienionych wymagań [w zależności od funkcjonowania szkoły/placówki w ramach jednostki złożonej, liczby oddziałów i dostępności respondentów w czasie prowadzenia czynności badawczych (okres wakacji)]: l.p.Typ szkoły/placówkiZakres wymagań a)  przedszkola  W7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.  W 9 Rodzice są partnerami przedszkola.  W 12 Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. b)  szkoły podstawowe,  gimnazja,  szkoły ponadgimnazjalne,  placówki kształcenia ustawicznego,  ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego  W7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.  W 9 Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.  W12 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

7 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. l.p. Typ szkoły/placówkiZakres kontroliLiczba kontroli Termin realizacji a)  publiczne gimnazja Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. 24wrzesień 2014 – luty 2015 b)  publiczne szkoły podstawowe,  publiczne gimnazja,  publiczne szkoły ponadgimnazjalne Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 101luty – marzec 2015 c)  publiczne szkoły podstawowe,  publiczne gimnazja, Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 80luty – maj 2015 d)  publiczne przedszkola  publiczne szkoły podstawowe,  publiczne gimnazja z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. 103listopad 2014– marzec 2015 e)  publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 17wrzesień – październik 2014 RAZEM 325 2.W zakresie kontroli planowych:

8 Kuratorium Oświaty w Kielcach KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie: Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostaną kontrole doraźne w szkołach i placówkach, które w ramach czynności nadzorczych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku poprzednim otrzymały zalecenia. Kontrole doraźne będą też realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.

9 Kuratorium Oświaty w Kielcach Dziękuję za uwagę Sławomir Meresiński Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego


Pobierz ppt "PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY na rok szkolny 2014/2015 Sławomir Meresiński Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Narady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google