Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Kielcach"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Kielcach PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Świętokrzyskiego Kuratora oświaty na rok szkolny 2014/2015 Sławomir Meresiński Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Narady z kadrą kierowniczą szkół/placówek województwa świętokrzyskiego, 2-3 września 2014 r.

2 Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Kuratorium Oświaty w Kielcach Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Materiały adresowane do dyrektorów szkół i przedszkoli, kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły podstawowe i przedszkola na temat ustalonych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa znajdują się na stronie:

3 Planowana liczba ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015–261.
KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Kuratorium Oświaty w Kielcach W zakresie ewaluacji: Planowana liczba ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015–261. 1.1. Ewaluacje całościowe - 10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym – 26 w zakresie wszystkich wymagań.

4 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO.
1.2. Ewaluacje problemowe - 60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym w zakresie wskazanych niżej wymagań przez Ministra Edukacji Narodowej -157 l.p. Typ szkoły/placówki Zakres wymagań  a) przedszkola W1Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. W4 Dzieci są aktywne. W6 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. b)  szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego W3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W6 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. W11 Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.  c) placówki oświatowo-wychowawcze W1 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. W2 Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

5 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO.
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne W2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. W3 Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. W4 Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki. W7 Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. e)  specjalne ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania- W 1 Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. W4 Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. f)  młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki W1 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków. W10 Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych.

6 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO.
1.3 Ewaluacje problemowe - 30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym w zakresie wybranym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego – w liczbie 78 realizowane będą- w jednym z niżej wymienionych wymagań [w zależności od funkcjonowania szkoły/placówki w ramach jednostki złożonej, liczby oddziałów i dostępności respondentów w czasie prowadzenia czynności badawczych (okres wakacji)]: l.p. Typ szkoły/placówki Zakres wymagań a) przedszkola W7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W 9 Rodzice są partnerami przedszkola. W 12 Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. b) szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego W 9 Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. W12 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

7 325 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO.
2.W zakresie kontroli planowych: l.p. Typ szkoły/placówki Zakres kontroli Liczba kontroli Termin realizacji  a) publiczne gimnazja Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. 24 wrzesień 2014 – luty 2015 b)  publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadgimnazjalne Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 101 luty – marzec 2015  c) Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 80 luty – maj 2015  d) publiczne przedszkola z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. 103 listopad 2014–marzec 2015  e) publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 17 wrzesień – październik 2014 RAZEM 325

8 W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie:
Kuratorium Oświaty w Kielcach KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie: Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostaną kontrole doraźne w szkołach i placówkach, które w ramach czynności nadzorczych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku poprzednim otrzymały zalecenia. Kontrole doraźne będą też realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.

9 Dziękuję za uwagę Sławomir Meresiński
Kuratorium Oświaty w Kielcach Dziękuję za uwagę Sławomir Meresiński Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Kielcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google