Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń"— Zapis prezentacji:

1 Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń
Gostyń 2014

2 O projekcie Przedsiębiorczy uczeń
Cel – stymulowanie i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Gostyńskiego Beneficjenci – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego. Forma – szkolenia, warsztaty, przygotowanie biznesplanu. Finansowanie – Program FIO, SWPPG i Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu

3 Poznajmy się KONTRAKT Imię i nazwisko. Miejsce zamieszkania.
Kierunek szkoły. Zainteresowania. Pomysł na biznes. Oczekiwania. KONTRAKT

4 Program spotkań Wprowadzenie 1. Pomysł na firmę. Biznesplan
2. Znaczenie planowania. 3. Biznesplan. 4. Planowanie strategiczne. Biznesplan 5. Analiza strategiczna. 6. Plan marketingowy. 7. Plan finansowy. 8. Plan działań. 9. Plan sprzedaży. 10. Plan zarządzania. 11. Zakończenie.

5 Pomysł na firmę Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje tego wynalazku.  /A. Einstein/

6 Pomysł na firmę Kreatywność w liczbach
Zaledwie 14% menadżerów zna jakąś technikę kreowania pomysłów i tylko 3% menadżerów ją stosuje. Z 2000 pomysłów powstaje tylko 11 doskonałych rozwiązań i około 17 względnie dobrych rozwiązań. /Źródło; PWWCTT. Prof. J.Koch/ Z wiekiem spada nasza kreatywność naturalna a rośnie kreatywność oparta na naszej wiedzy i doświadczeniu. Możemy ją zwiększyć stosując techniki kreatywne.

7 Pomysł na firmę Zbiór technik kreatywności

8 Pomysł na firmę Poziom przedsiębiorczości w powiecie gostyńskim w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

9 Pomysł na firmę Źródła informacji o pomysłach na biznes:
Ty – co chciałbyś wokół siebie zmienić, co potrafisz? Rynek – czego potrzebują ludzie i nikt im tego nie daje? Istniejące firmy – ich obserwacja i wyciąganie wniosków. Media i internet – duży zasób informacji, baza pomysłów, Imprezy handlowe – targi, wystawy, jarmarki Szkolenia - spotkania, wyjazdy, broszury informacyjne. 9

10 Pomysł na firmę Określenie własnego potencjału: Niematerialnego:
- wiedza, kwalifikacje, motywacje umiejętności, talenty, hobby, Materialnego - obiekty, urządzenia, wyposażenie, b

11 Pomysł na firmę Niematerialne - Cechy ludzi odnoszących sukcesy:
Wiedzą, czego chcą, Wierzą, że swój cel osiągną i potrafią sobie ten cel wyobrazić Działają energicznie, aby realizować swoje zamierzenia akceptacja szacunek do siebie i innych, nowatorski styl życia, fantazją, odpowiedzialność za swoje czyny i słowa, działania z wizją końca, ustanawianie realnych celów, przewidywanie skutków swoich działań, umiejętność komunikowania się z ludźmi, praca nad swoimi postawami i postrzeganiem, pozytywne myślenie, harmonia wewnętrzna, wytrwałość, samodyscyplina, asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem

12 Pomysł na firmę Zdiagnozowanie potrzeb istniejących na rynku i analiza możliwości ich zaspokojenia.

13 Pomysł na firmę Odpowiedz sobie na pytania – ANALIZA gazety
- czy w okolicy którą zamieszkuję znajdują się jakieś szczególne zasoby? - jakie są główne kierunki rozwoju lokalnego, regionalnego lub krajowego? jakie są potrzeby innych grup, do których nie należę? jakie są potrzeby poszczególnych grup, do których należę?

14 Ustalam pomysł na biznes
Pomysł na firmę Ustalam pomysł na biznes - wprowadzam całkowicie nowy produkt, którego jeszcze nikt nie produkował lub usługę, której jeszcze nikt nie wykonywał, - zrobię coś lepiej, ulepszę istniejący produkt, lepiej wykonam dotychczas świadczone usługi, - wykorzystam lukę na rynku - ilościową, jakościową, asortymentową, skopiuję pomysł, który sprawdził się na innym terenie, w innym środowisku. ĆWICZENIE - Nazwij i krótko opisz oraz produkt lub usługę, którą zamierzasz oferować. Odpowiedz na pytania czy Twoja oferta trafia na rynek gdzie popyt przewyższa podaż i czy będzie konkurencyjna pod względem produktu, ceny, dystrybucji czy promocji. 14

15 Jaki biznes powinny otworzyć dziewczyny?
Pomysł na firmę Ćwiczenie Jaki biznes powinny otworzyć dziewczyny? Stosując technikę burzy mózgów wykreujmy pomysł na biznes przy wykorzystaniu case study.

16 Pomysł na firmę Podsumowanie Jaki jestem i co mam?
Konkurencja Klienci Czy to co oferujemy jest konkurencyjne pod względem jakości, wyrobu, ceny lub miejsca świadczenia oferty? Co będę oferował i dla kogo będzie skierowana oferta i czy ktoś w ogóle chce z niej skorzystać?

17 Kto nie planuje swojego biznesu, ten planuje swój upadek !!!
Znaczenie planowania Kto nie planuje swojego biznesu, ten planuje swój upadek !!! VS

18 Znaczenie planowania Najczęstsze powody likwidacji firm
- brak doświadczeń i umiejętności, - nadmierna konsumpcja wypracowanego zysku, - działanie bez strategii rozwoju, - brak kapitału, - przeinwestowanie, - nieskuteczne ściąganie należności, - system prawny – wysokie obciążenia podatkowe,

19 Znaczenie planowania Uproszczona definicja planowania Planowanie – to wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najefektywniejszej realizacji .

20 Biznesplan Czym jest biznesplan?
Biznesplan jest pisemnym dokumentem omawiającym szczegółowo wszystkie poszczególne elementy biznesu. Dlaczego plan biznesu jest ważny: - Pomaga opisać, sformalizować i analizować proces planowania, - Jest przewodnikiem przez cały „czas życia” Waszego biznesu, - Pomaga zmierzyć się z rzeczywistością i faktami, - Zmusza Cię do myślenia o przyszłości, - Opisuje finansową przyszłość biznesu, - Jest niezbędny w różnych sytuacjach, np. gdy potrzebujesz dofinansowania,

21 Biznesplan Etapy opracowania biznesplanu 1. Analiza firmy
3. Analiza rynku 5. Planowanie strategiczne 6. Analiza i plan zarządzania 7. Analiza i plany finansowe 8. Przedstawienie rezultatów 2. Analiza branży 2. Analiza konkurencji

22 10 porad przygotowania planu działania
Biznesplan 10 porad przygotowania planu działania bądź zwięzły i pisz zrozumiale dla wszystkich, przedstaw czynniki sukcesu, bądź głównym autorem planu, nie ukrywaj elementów ryzyka, nie obiecuj korzyści „na wyrost”, nadaj opracowaniu profesjonalną formę, zwróć szczególną uwagę na streszczenie, spraw aby opracowanie było zwarte i logiczne, zasięgnij opinii w sprawie twojego opracowania, 22

23 Biznesplan Spis treści biznesplanu (przykład)
1. Streszczenie projektu. 2. Opis przedsiębiorstwa. 3. Zarządzanie i kadra. 4. Rynek i konkurencja. 5. Marketing i sprzedaż. 6. Harmonogram realizacji, ryzyka. 7. Analiza finansowa. 8. Załączniki.

24 Biznesplan Streszczenie napisane językiem handlowca,
zachęcające do przeczytania całości, pisane na końcu, zawierające wszystkie najistotniejsze elementy biznesplanu, nie więcej niż 1 strona. Powinno zawierać: cel opracowania, wysokość zapotrzebowania na środki zewnętrzne, opis produktu i korzyści dla klienta, doświadczenie i umiejętności kierownictwa, dane finansowe.

25 Biznesplan Opis przedsiębiorstwa podstawowe informacje o firmie,
pokazanie firmy w pozytywnym świetle, Powinien zawierać: - nazwę i formę prawną przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, pełne dane teleadresowe, - historii firmy, misji i celów przedsiębiorstwa, otrzymanych nagród i posiadanych certyfikatów, posiadanych zasobów

26 Biznesplan Zarządzanie i kadra podstawowe informacje o kadrze,
współpracownicy, Powinien zawierać: kwalifikacje i doświadczenie kadry, osiągnięcia zawodowe, struktura organizacyjna, podział obowiązków i styl zarządzania, warunki placowe zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

27 Biznesplan Rynek i konkurencja
możliwości środowiska, w którym działa przedsiębiorstwo, szczególne uwzględnienie konkurencji i klientów, Powinien zawierać: charakterystykę branży, wielkość i tendencje rynkowe, charakterystykę konkurencji, jej pozycje na rynku oraz bariery wejścia i wyjścia z rynku a także opis klientów z podziałem na segmenty oraz analizę SWOT.

28 Biznesplan Marketing i sprzedaż
możliwość sprzedania produktu lub usługi, określenie opłacalności i wielkości sprzedaży, Powinien zawierać: cechy szczególne produktu, fazy cyklu życia, patenty, technologia, porównanie produktu z konkurentami, strategia cenowa, koszt jednostkowy, rabaty, kanały dystrybucji i partnerzy handlowi, formy promocji i jej budżet.

29 Biznesplan Harmonogram realizacji
układa następujące po sobie kolejno zadania, określi ich rozpoczęcie i zakończenie w czasie, zakłada wystąpienie trudności i ryzyk, Powinien zawierać: cele firmy w ramach realizacji projektu oraz sposób ich osiągnięcia oraz miarę ich zrealizowania, czynniki wpływające na realizacje planów,

30 Biznesplan Analiza finansowa
określa wielkość nakładów niezbędnych do rozpoczęcia biznesu, opisuje prognozowaną wielkość sprzedaży, Powinien zawierać: bilans z rachunkiem zysków i strat oraz rachunek przepływów, źródła finansowania, próg rentowności, zapotrzebowanie na kapitał

31 Biznesplan Załączniki
wszelkie dokumenty potwierdzające to co zostało wcześniej opisane w biznesplanie, podnosi wiarygodność biznesplanu, Powinien zawierać: specyfikacje techniczną produktu, schemat struktury organizacyjnej, życiorysy, patenty, wyniki badań rynkowych, sprawozdania finansowe, kopie umów, referencje.

32 Plan działania - podsumowanie
Biznesplan Plan działania - podsumowanie Co i po co chcemy zrobić? (charakterystyka przedsięwzięcia) Czego nam brakuje? (analiza braków w tych samych obszarach działania) Czym dysponujemy? (analiza własnych zasobów materialnych, ludzkich i finansowych) Jak chcemy to wykonać? (jakimi sposobami/metodami planujemy zrealizować zamierzenie) Jak zamierzamy działać na rynku? (rynek, klienci, konkurencji, 4P) Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia 32

33 Planowanie strategiczne
Opis przedsiębiorstwa Strategia wyraża cele długoterminowe organizacji, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. /A. Chandler/

34 Planowanie strategiczne
Opis przedsiębiorstwa Rodzaje planowania strategiczne - ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych; co osiągnąć; 3-5 lat. Szefostwo taktyczne - uszczegółowiony w sposoby realizacji; 2-3 lata Kierownictwo wyższego szczebla operacyjne - są najbardziej szczegółowe, opracowywane by wykonywać poszczególne zadania;1 rok Kierownictwo

35 Planowanie strategiczne
Opis przedsiębiorstwa Trzy pytania strategiczne - Gdzie jesteśmy? - Dokąd chcemy dojść? - Jak tam chcemy dojść? Wizja bez działania to marzenie, działanie bez wizji to koszmar /Japońskie/ Co mamy? JAK? Co chcemy osiągnąć?

36 Planowanie strategiczne
Opis przedsiębiorstwa Układ strategiczny Misja Wizja Cele strategiczne Cele operacyjne CO1 Obszary zadaniowe OZ1 OZ2 OZ3 Zadania Z1 Z2 Z3 Z4 Mierniki M1 M2 M3 M2

37 Planowanie strategiczne
Opis przedsiębiorstwa Proces tworzenia strategii Stan obecny WIZJA MISJA Tutaj chcemy być za 5-10 lat Jak dojść tam, gdzie chcemy być za 5-10 lat? Tutaj jesteśmy teraz Po co istniejemy? STRATEGIA Opisz misję firmy Stwórz jej wizję Zdefiniuj osiągalne cele

38 Planowanie strategiczne
Opis przedsiębiorstwa Misja - określa szeroko rozumianą rolę, zasadniczy sens istnienia organizacji, - wyznacza ogólny kierunek podejmowanych działań, - buduje zewnętrzny wizerunek organizacji, - prezentuje społeczne posłannictwo organizacji, - wskazuje co będzie nas odróżniać od konkurencji. Kierowana jest do: - klientów, pracowników, otoczenia, udziałowców,

39 Planowanie strategiczne
Opis przedsiębiorstwa Misja odpowiada na pytania - Po co istniejemy? - Do czego dążymy? - Czy i jakie potrzeby zaspokajamy? - Jak widzimy klientów, którym służymy? - Jakie unikalne wartości im zapewniamy? - Jakie jest nasze społeczne posłannictwo?

40 Planowanie strategiczne
Opis przedsiębiorstwa Przykłady misji: „Misją Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA jest podnoszenie komfortu i długości życia społeczeństwa poprzez produkcję preparatów farmaceutycznych zgodnie z najlepszymi światowymi standardami”.

41 Planowanie strategiczne
Opis przedsiębiorstwa Przykład misji: „ Wartościami Hewlett-Packard jest zbiór głęboko posiadanych wierzeń, które rządzą i prowadzą nasze zachowanie w kierunku wypełnienia celów i porozumiewania się ze sobą, z naszymi klientami, udziałowcami i otoczeniem. - Wierzymy i respektujemy indywidualizm - Skupiamy się na wysokim poziomie osiągnięć i wkładzie personelu - Osiągamy nasze wspólne cele poprzez pracę zespołową - Zachęcamy do elastyczności i innowacji”

42 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Esencja misji (marki)

43 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Misja podsumowanie Misja jest generalnym uzasadnieniem racji istnienia i rozwoju organizacji. Określa ona główne wartości, dla których organizacja została powołana, bądź które realizuje przez swoją działalność. „Rogalik" (piekarnia w Gdańsku): „Masz prawo do chrupiących bułeczek"

44 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Wizja - określa cel, do którego zmierza dana organizacja, - ukazuje przyszły stan organizacji, - wyznacza kierunek podejmowanych działań. - obraz przyszłości, który uczestnicy organizacji lub pracownicy pragną wykreować Powinna zawierać nazwę firmy, docelowy rynek oraz produkt lub usługę oferowaną przez firmę

45 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Przykład wizji "Jako wielkie przedsiębiorstwo zapewniliśmy sobie siłę, zasoby i szeroki zasięg działania. Obok tego powinniśmy stać się tak szczupli i nieskomplikowani jak jakaś mała firma, dysponująca ponadto szybkością reakcji. Chcemy być udaną mieszaniną wielkiego i małego przedsiębiorstwa". General Electric "Naszym celem jest być w 2000 r. na rynku rowerowym tym, czym Nike w przypadku obuwia sportowego lub Apple w dziedzinie komputerów". Giro Sport Design

46 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Wizja podsumowanie Wizja to przyszły pożądany stan organizacji. Stanowi ona pewien obraz przyszłości firmy i jej docelowej pozycji na rynku. Jest zestawem dążeń i aspiracji związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Pewnym wyobrażeniem przyszłości powstałym na podstawie analizy obecnej sytuacji oraz wyobraźni i ambicji menedżerów. „Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisko, a tam gdzie to kretowisko, będzie stał mój bank...” /GO/

47 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Cele strategiczne - cele strategiczne powinny być zgodne z przyjętą wizją i misją oraz ogólnym celem kierunkowym przed określeniem listy celów strategicznych przejrzyj ponownie wyniki fazy analitycznej a w szczególności: wyniki analizy SWOT, zidentyfikowane kluczowe czynniki sukcesu, zidentyfikowane problemy - przyjęte cele powinny przede wszystkim przyczyniać się do poprawy konkurencyjności firmy głównie poprzez eliminację najważniejszych barier rozwoju

48 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Rodzaje celów strategicznych: - Cele ekonomiczne - wyrażone w postaci wielkości (mierników) ekonomicznych (finansowych); - Cele ilościowe - wyrażone w postaci wielkości matematycznych; - Cele jakościowe - opisowe - Cele rozwojowe - aspiracje na przyszłość

49 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Hierarchia celów Cel główny Cel szczegółowy I Cel szczegółowy II Działanie I Działanie II Cel szczegółowy III Przyjęte cele strategiczne należy przełożyć na listę kilku zasadniczych obszarów zadaniowych. W ramach każdego z obszaru wydziela się następnie konkretne zadania zmierzające do realizacji określonych wcześniej celów operacyjnych.

50 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Japońska precyzja – ekspansja

51 Planowanie strategiczne Opis przedsiębiorstwa
Deklarowane cele powinny spełniać następujące kryteria: S - specific - konkretne (skonkretyzowane) M - measurable - mierzalne A - acceptable - akceptowalne R - realistic - realne (realistyczne) T - time bounded - określone w czasie

52 Zapraszam do dyskusji

53 e-mail; gospodarka@gostyn.pl
Dziękuję za uwagę Krzysztof Marzec SWPPG Gostyń Ul. 1 Maja 13/3 Tel/fax; ;


Pobierz ppt "Etapy przygotowania biznesplanu Przedsiębiorczy uczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google