Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„WALORY PRZYRODNICZE OZORKOWA I OKOLIC”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„WALORY PRZYRODNICZE OZORKOWA I OKOLIC”"— Zapis prezentacji:

1 „WALORY PRZYRODNICZE OZORKOWA I OKOLIC”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „WALORY PRZYRODNICZE OZORKOWA I OKOLIC” innowacyjny program zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu ”Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania szkołami podstawowymi w Ozorkowie”.

2 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstęp Program ”Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania szkołami podstawowymi w Ozorkowie” ma na celu stworzenie programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych . Ma on na celu: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5 wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania-Platforma Edukacyjna (OPE) podnoszenie umiejętności informatycznych –„społeczeństwo informacyjne” podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół realizacja polityki równych szans, równości płci oraz zrównoważonego rozwoju W projekcie biorą udział uczniowie klas IV i V ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki oraz ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w Ozorkowie. Zajęcia pozalekcyjne z bloku przyrodniczego będą odbywały się jednocześnie w obu szkołach według harmonogramu, opracowanego przez nauczycieli współpracujących ze sobą.

3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL GŁÓWNY Głównym celem programu jest zdobycie umiejętności poznania walorów przyrodniczych Ozorkowa i okolic oraz nabyciem umiejętności posługiwania się komputerem w celu gromadzenia i przetworzenia informacji. Uczniowie będą mieli możliwość poznania zasad działania i korzyści płynących z Otwartej Platformy Edukacyjnej.

4 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CELE OGÓLNE: Poznanie walorów przyrodniczych Ozorkowa i okolic. Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem w poszukiwaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji przyrodniczych z wykorzystaniem Otwartej Platformy Edukacyjnej. Doskonalenie umiejętności obserwacji i opisywania środowiska przyrodniczego. Umiejętność pracy w grupie

5 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Metody nauczania oparte na słowie opowiadanie wykład pogadanka dyskusja praca z książką oparte na obserwacji i pomiarze pokaz pomiar rzeczy, zjawisk i procesów oparte na działalności praktycznej zajęcia terenowe metoda projektów uczniowskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wskazane metody oraz formy pracy grupowej pozwolą na optymalne zaktywizowanie uczniów w procesie edukacji przyrodniczej. Jest to niezwykle ważne założenie, gdyż tylko własna aktywność ucznia gwarantuje skuteczność uczenia się i nauczania. W realizacji tego programu podkreślamy szczególną rangę zajęć terenowych gdyż pomogą one uczniowi rozwinąć wiele cech i umiejętności praktycznych takich, jak wnikliwa obserwacja, dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie czy wnioskowanie przyczynowo – skutkowe bezpośrednio w terenie. Podczas pracy terenowej kształtujemy także odpowiedzialność, umiejętność sporządzania notatek z obserwacji, przetwarzania danych, posługiwania się przyrządami pomiarowymi i praktycznego wykorzystywania wiedzy przyrodniczej. Podczas zajęć duży nacisk będzie położony na wykorzystanie technologii Informacyjnej, w tym Otwartej Platformy Edukacyjnej. Uczniowie będą gromadzić dokumentację fotograficzną i filmową, pozyskiwać informacje z Internetu, książek i innych źródeł. Będą także prowadzić wirtualny zeszyt zawierający notatki z zajęć. Efektem końcowym projektów uczniowskich będzie opracowanie w ramach promocji środowiska prezentacji multimedialnej oraz folderu pt. „Walory przyrodnicze Ozorkowa i okolic”.

7 ŚRODKI DYDAKTYCZNE ORAZ MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ŚRODKI DYDAKTYCZNE ORAZ MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU -kompasy -mapy Ozorkowa i okolic - książka „Rezerwaty przyrody woj. Łódzkiego” -Przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierząt

8 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROGRAMU Ewaluacja wstępna polegająca na badaniu opracowanego programu przed jego realizacją. Będzie ona polegała na - rozmowach z uczniami dotyczących proponowanych w programie treści oraz metod ich realizacji -uwzględnienia pomysłów i propozycji uczniów Ewaluacja kształtująca polegająca na badaniu programu w toku jego realizacji poprzez: -obserwację pracy uczniów i ich zaangażowanie w zajęcia -kontrolę zawartości wirtualnych zeszytów -rozmowy z rodzicami Ewaluacja podsumowująca polegająca na analizie końcowych efektów realizacji programu. Będzie ona przeprowadzona w formie: -ankiet ewaluacyjnych dla dzieci i rodziców -prezentacji projektów uczniowskich na konferencji podsumowującej (prezentacja multimedialna oraz folder pt. „Walory przyrodnicze Ozorkowa i okolic” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Skład zespołu: -metodyk Marianna Dobrosz -Violetta Maciejewska (Koordynator) – SP nr 5 Katarzyna Kurc – SP nr 5 Marta Dobrowolska – SP nr 5 Sława Tuszyńska – SP nr 4 Marek Szabela – SP nr 4 Jacek Kędzierski – SP nr 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę. Zespół Bloku Przyrodniczego


Pobierz ppt "„WALORY PRZYRODNICZE OZORKOWA I OKOLIC”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google