Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Twórcze zmiany występujące w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, technice i przyrodzie; ... w każdej działalności ludzkiej;  Główną cechą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Twórcze zmiany występujące w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, technice i przyrodzie; ... w każdej działalności ludzkiej;  Główną cechą."— Zapis prezentacji:

1

2  Twórcze zmiany występujące w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, technice i przyrodzie; ... w każdej działalności ludzkiej;  Główną cechą jest element nowości, która skutkuje pozytywnym wynikiem;  Ma zastosowane praktyczne – nie jest tylko ideą, projektem,...  Dla organizacji głównym celem innowacji jest dostosowanie do nowych trendów w gospodarce –wzrost konkurencyjności.

3  Narzędzia, technologie – technoware;  Ludzi którzy się nimi posługują – humanware;  Informacje o możliwościach tych narzędzi – infoware;  Struktur, w których ludzie funkcjonują – orgaware. Zmiana któregokolwiek z tych czynników już może prowadzić do innowacji.

4  Interakcyjność i multidyscyplinarność;  Jedynie część innowacji stanowi rezultat wyłącznie prac badawczo – rozwojowych;  Są zlokalizowane – nie są w próżni, zależą od otoczenia i kontaktów z nim;  Wymagają procesów integracyjnych - dotyczą całej organizacji oraz kontaktów z jego otoczeniem;  Długi i złożony cykl rozwojowy;  Działalność innowacyjna jest kosztowna i ryzykowna.

5  Podażowe (Schumpeter) – podaż innowacji jest określona przez stan wiedzy i skłonność badaczy do poszukiwań oraz ich zdolności – innowacje są „pchane” przez naukę.  Popytowe – innowacje są efektem popytu, „ciągnione przez rynek”;  Faktycznie na ogół połączenie możliwości naukowych z popytem

6 ideaB+R Produkcja MarketingProdukt rynkowy Obecny poziom nauki i technologii Potrzeby społeczne i rynek „Ssanie rynkowe” „Tłoczenie technologii”

7 Zidentyfikowanie potrzeb klienta Określenie rynku docelowego Stworzenie oferty Wytworzenie produktu Dostarczenie produktu Obsługa klienta Zaspokojenie potrzeb klienta Procesy innowacyjne Procesy operacyjne Obsługa posprzedażowa

8  Innowacyjność danego kraju - przepisy prawno – administracyjne, autonomiczna działalność ośrodków BR, umiejętności wdrażania;  Regionalny klimat;  Istnienia grupy osób nastawionych proinnowacyjnie;  Sposób zarządzania;  Struktura rynku;  Struktura danej organizacji.

9  Duża swoboda we wszystkich dziedzinach – godziny pracy, styl ubierania;  Środki na kształcenia, kongresy itp., żeby mieli dostęp do zdobyczy;  Ewentualne zatrudnienie trenerów;  Doceniać wysiłki pomimo braku efektów, cierpliwie wysłuchiwać każdego pomysłu;  Pozwolić na podejmowanie ryzyka;

10  Nie hamować sztucznie napięć w zespołach oraz między teoretykami i praktykami;  Dopasowywać zadania do ludzi a nie na odwrót;  Raczej mniejsze zespoły;  Dostarczyć odpowiednie zasoby (głównie czas i pieniądze).

11  Analogie i metafory;  Zmienianie granic i ograniczeń narzuconych przez szefów;  Burza mózgów;  Listy niedoskonałości – określanie najbardziej denerwujących wad produktu;  Pytanie „jak” – każdy odpowiada np. jak poprawić obsługę klienta;  Analiza przypadków doprowadzonych do skrajności.

12  Cały proces szybciej niż u konkurencji;  Decyzje rozwojowe nie powinny zależeć od cyklu planistycznego;  Zakreślić ramy innowacji – wizja i strategia;  Ograniczenie złożoności – im prostszy produkt, tym mniejsze prawdopodobieństwo wad;  Poddać się osądowi klientów;  Wychodzić od analizy funkcji wartości dla klienta, potem dopiero narzucać kolejne ograniczenia;

13  Może polegać na wprowadzania nowych rozwiązań, technologii w starym produkcie. Ogranicza to ryzyko usterek, skraca czas itp.  Projektowanie we wszystkich komórkach, zespołach;  Lub wielodyscyplinarne zespoły (idealnie – 10 osób).

14  Wizja określa, że przyszłość zależy od generowania innowacji;  Zagwarantowania odpowiednich środków i systemu sprzyjającemu innowacji;  Opanowanie sztuki śledzenia tego, co dzieje się na rynku.

15  Komisja d.s. strategii produktowej na poziomie najwyższego kierownictwa;  Tworzenie zespołów projektowych;  Regularne sprawdzanie zaawansowania prac;  Dopuszczanie ryzyka i błędów;  Docenianie osiągnięć członków zespołów projektowych.

16 Innowacyjność – podstawa strategii lizbońskiej, potem EU 2020 – uczynienie z UE gospodarki najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej. Czyli ma wyraz w prawie, jest zobowiązaniem. Unia wyznaczyła sobie konkretny plan obejmujący pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020 r. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. Konkretne działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację strategii.

17

18  Cel: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Poprzez:  Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw  Wzrost konkurencyjności polskiej nauki  Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym  Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym  Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy  Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

19 https://www.youtube.com/watch?v=KlN9aCFFS UA&index=19&list=PLy7ph4PoWQhtWnjTeoa N7z_eUmpFZoZmy https://www.youtube.com/watch?v=4Yz9zZXD 1_k&list=PLy7ph4PoWQhtWnjTeoaN7z_eUmp FZoZmy&index=8

20 Jednoczesne dostarczania satysfakcji klientom, akcjonariuszom, personelowi. Warunki:  Przejście od produktu inżyniera do produktu marketingowca – analiza wartości dla klienta;  Rozwijać produkty w zespołach różnorodnych;  Wielodyscyplinarność zespołów nie oznacza rezygnacji z wybitnych fachowców.

21 Diagnozowanie – określenie funkcji dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych:  Specyfikacja parametrów jakościowych, kosztowych, terminów,  Przegląd i ocena wzorcowych praktyk,  Przeprowadzenie wywiadów z zainteresowanymi podmiotami.

22  Wspólne wartości i cele postępu,  Zasady jakościowe: wytyczne i cele,  Zasady współrozwoju z dostawcami i klientami,  Zasady zarządzania projektem,  Plan dochodzenia do najlepszej koncepcji drogą eliminacji pomysłów,  Przebudowa struktury organizacyjnej.

23  Zaprojektowanie procesu, zadań odcinkowych,  Dobranie narzędzi pilotowania przyjętych wskaźników,  Określenie składu zespołów projektowych, ich misji, zadań i systemu oceny.

24  Komunikacja i uwrażliwianie na nowość,  Duch koleżeństwa w zespołach,  Dokształcanie,  Docenianie osiągnięć,  Wdrażanie systemów informacyjnych,  Opracowanie procedur.

25 Podaj po dwie możliwe innowacje z obszaru technoware, humanware, infoware, orgaware (w sumie 8) dla jednej z wybranych organizacji: 1. Szpital; 2. Wydział Zarządzania UW; 3. Odśnieżanie miasta; 4. Codzienna gazeta; 5. Urząd miasta.


Pobierz ppt " Twórcze zmiany występujące w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, technice i przyrodzie; ... w każdej działalności ludzkiej;  Główną cechą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google