Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH I ARTYSTYCZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH I ARTYSTYCZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH I ARTYSTYCZNYCH

2 W1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany. ADEKWATNOŚĆ koncepcji do potrzeb wychowanków i oczekiwań środowiska lokalnego. SPÓJNOŚĆ realizowanych działań z koncepcją. Czy realizowane są działania zgodne z założeniami koncepcji? Co wskazuje, że koncepcja pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe wychowanków? Co wskazuje na to, że koncepcja pracy uwzględnia zidentyfikowane oczekiwania środowiska? Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań. POWSZECHNOŚĆ współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki Czy organizacja pracy w placówce sprzyja powszechnej współpracy nauczycieli/pracowników placówki? Jaka część nauczycieli i innych osób ze sobą współpracuje w realizacji zadań placówki? W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków. SYSTEMOWOŚĆ monitorowania osiągnięć wychowanków W jaki sposób nauczyciele monitorują osiągnięcia wychowanków?

3 Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z wychowankami i rodzicami. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki uwzględniają opinie wychowanków w celu doskonalenia podejmowanych działań. PARTYCYPACJA wychowanków i ich rodziców. Czy i w jakich obszarach partycypują wychowankowie i rodzice? W jaki sposób rodzice uczestniczą w tworzeniu, modyfikacji i realizacji koncepcji? W jaki sposób wychowankowie uczestniczą w tworzeniu, modyfikacji i realizacji koncepcji? Jakich obszarów dotyczy partycypacja rodziców i wychowanków? Działania podjęte w wyniku wdrażania wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju placówki. Dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu spędzanego przez wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb. UŻYTECZNOŚĆ badańCzy w placówce dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu spędzanego przez wychowanków w placówce? Czy analiza ta uwzględnia potrzeby wychowanków? Czy działania podjęte w wyniku wdrażania wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju placówki? W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi wychowanków. ADEKWATNOŚĆ do potrzeb wychowanków. Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane w placówce? Na jakie potrzeby rozwojowe wychowanków one odpowiadają?

4 W2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz możliwości wychowanków w celu podejmowania skutecznych działań wspierających ich rozwój. SYSTEMOWOŚĆ prowadzonego rozpoznania (celowe działania obejmujące całą instytucję). W jaki sposób rozpoznaje się możliwości i potrzeby wychowanków? Co świadczy o systemowości prowadzonego rozpoznania? Oferta placówki pozwala na realizację jej zadań, odpowiada potrzebom wychowanków i daje im możliwość wyboru różnorodnych aktywności. Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich uczestniczą ADEKWATNOŚĆ działań do potrzeb wychowanków. POWSZECHNOŚĆ zaangażowania wychowanków w zajęcia. Na ile działania podejmowane w placówce są adekwatne do potrzeb wychowanków? Jak wielu wychowanków aktywnie uczestniczy w zajęciach realizowanych w placówce? W placówce kształtuje się umiejętność spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. SYSTEMOWOŚĆ działań kształtujących u wychowanków umiejętność spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań i uzdolnień. W jaki sposób realizowane są w placówce działania kształtujące u wychowanków umiejętność spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań i uzdolnień? W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność placówki. ADEKWATNOŚĆ działań antydyskryminacyjnych do specyfiki placówki Jakie działania antydyskryminacyjne są podejmowane w placówce? Czy działania antydyskryminacyjne wynikają ze specyfiki placówki?

5 Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Wdrażane wnioski z diagnozy i analizy potrzeb oraz możliwości wychowanków zapewniają skuteczność działań placówki i przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana, umożliwia wychowankom odkrywanie i rozwijanie ich zdolności. POWSZECHNOŚĆ deklaracji wychowanków odnośnie rozwoju ich zainteresowań i zdolności. Na ile działania placówki przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i zdolności wychowanków? W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań. SYSTEMOWOŚĆ prowadzonej ewaluacji W jaki sposób w placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań? Wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. INICJATYWNOŚĆ uczniów. Czy wychowankowie inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju? Co świadczy o tym, że działania są inicjowane przez wychowanków? Wychowankowie wykorzystują umiejętność uczenia się dla własnego rozwoju. POWSZECHNOŚĆ działań placówki kształtujących u uczniów umiejętność uczenia się. Czy wychowankowie wykorzystują umiejętność uczenia się dla własnego rozwoju?

6 W3. Respektowane są normy społeczne Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. POWSZECHNOŚĆ poczucia bezpieczeństwa wśród wychowanków świadcząca o skuteczności działań placówki. Jaki jest poziom odczuwanego przez wychowanków bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego? Zasady postępowania i współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców. RÓWNOŚĆ wobec zasad. PARTYCYPACJA rodziców i wychowanków w ustalaniu zasad. POWSZECHNOŚĆ przestrzegania uzgodnionych zasad. Jaki wpływ na kształt zasad postępowania i współżycia, które obowiązują w szkole mają rodzice i uczniowie? Czy relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu? Co świadczy o tym, że zasady istniejące w szkole obowiązują wszystkich tak samo? Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze W placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje. SYSTEMOWOŚĆ przyjętych rozwiązań.W jaki sposób w placówce prowadzona jest systemowa analiza podejmowanych działań wychowawczych? W jaki sposób wnioski przyczyniają się do modyfikacji działań? W modyfikacjach biorą udział wychowankowie i rodzice. PARTYCYPACJA rodziców i wychowanków w modyfikacjach. W jakim zakresie pracownicy szkoły dostrzegają pomysły, inicjatywy zgłaszane przez rodziców i wychowanków? Czy pomysły te są realizowane?

7 W4. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. ADEKWATNOŚĆ Jakie są najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska? Jakie działania podejmowane są przez placówkę, aby zaspokoić? Czy podejmowane przez szkołę działania służą zaspokajaniu potrzeb środowiska? Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. CELOWOŚĆ CYKLICZNOŚĆ SYSTEMATYCZNOŚĆ Czy działania podejmowane przez placówkę we współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska uwzględniające specyfikę placówki są systematyczne i celowe? W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki. CELOWOŚĆ pozyskiwania opinii.Czy/W jaki sposób placówka pozyskuje opinie o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? Czy/w jaki sposób wykorzystuje zebrane opinie do doskonalenia pracy placówki?

8 Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. WZAJEMNOŚĆ UŻYTECZNOŚĆ/CELOWOŚĆ Czy działania podejmowane wspólnie przez placówkę i organizacje / instytucje lokalnego środowiska wpływają na ich wzajemny rozwój? Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój wychowanków. UŻYTECZNOŚĆ/CELOWOŚĆ WZAJEMNOŚĆ korzyści Czy działania podejmowane wspólnie przez placówkę i organizacje / instytucje lokalnego środowiska wpływają na rozwój wychowanków? W placówce w sposób zaplanowany, systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, pozyskuje się i wykorzystuje informacje ze środowiska lokalnego, dotyczące jej oferty. SYSTEMOWOŚĆ/CELOWOŚĆ zbierania opinii W jaki sposób placówka pozyskuje i wykorzystuje informacje ze środowiska lokalnego dotyczące jej oferty?

9 W5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji Obszar badania (D)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia klimatu sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia się przez całe życie. SYSTEMOWOŚĆ działań promujących ideę uczenia się przez cale życie. W jaki sposób zarządzanie placówką wspiera realizację jej zadań i ideę uczenia się przez całe życie? Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania placówki. POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli w działaniach ewaluacyjnych Czy nauczyciele (i inne osoby) są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną placówki i jakiej części nauczycieli to dotyczy? W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki. WDRAŻNIE wniosków z nadzoru pedagogicznego Czy w placówce formułowane są i wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego? Czy podejmowane działania są spójne z koncepcją pracy placówki? Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. SKUTECZNOŚĆ działań dyrektora w organizowaniu pracy nauczycieli. POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli w pracy zespołowej i inicjatywach z zakresu doskonalenia zawodowego. Czy nauczyciele współpracują ze sobą? Jakiej części nauczycieli to dotyczy? Czy nauczyciele doskonalą się? Jakiej części nauczycieli to dotyczy? W jakim stopniu współpraca i doskonalenie nauczycieli zależy od sposobu zarządzania placówką? Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. POWSZECHNOŚĆ opinii w środowisku lokalnym Co świadczy o pozytywnym postrzeganiu palcówki w środowisku lokalnym?

10 Obszar badania (B)Kryterium ewaluacyjnePytania badawcze Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. SKUTECZNOŚĆ zarządzania.Jakie działania nowatorskie podejmuje się w szkole? W jaki sposób działania te wspierane są przez proces zarządzania? Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji wewnętrznej. ADEKWATNOŚĆ działań zarządczych.Czy i w jaki sposób zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób w ewaluacji wewnętrznej? lub W jaki sposób udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej wspierany jest przez proces zarządzania? Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. POWSZECHNOŚĆ i PRZYDATNOŚĆ pomocy innych nauczycieli Jak wielu nauczycieli korzysta z pomocy innych w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i doskonaleniu własnej pracy? Czy pomoc innych nauczycieli jest przydatna? Na czym ta pomoc polega? Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. ADEKWATNOŚĆ i SKUTECZNOŚĆ współdziałania w rozwiązywaniu i doskonaleniu. Jakimi sposobami nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy w placówce W jaki sposób nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy? Placówka wykorzystuje informacje o efektach pracy z wychowankami do promowania realizowanych działań i wartości edukacji SYSTEMOWOŚĆ realizowanych działań.Jakie informacje o efektach pracy z wychowankami zbiera placówka? W jaki sposób nauczyciele wykorzystują je do promowania wartości edukacji? Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz, w miarę możliwości, wychowanków i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. POWSZECHNOŚĆ udziału nauczycieli i innych pracowników w podejmowaniu decyzji. PARTYCYPACJA wychowanków i rodziców. W jakim stopniu różne grupy (nauczyciele, inni pracownicy, wychowankowie i rodzice) są zaangażowane w proces podejmowania decyzji? W podejmowaniu jakich decyzji uczestniczą wychowankowie i rodzice?


Pobierz ppt "KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH I ARTYSTYCZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google