Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa."— Zapis prezentacji:

1 ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

2 CZĘŚĆ I POWSTAWANIE I WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

3 Ordynacja podatkowa – przedmiot regulacji prawnej Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową.

4 Ordynacja podatkowa - zastosowanie Art. 2. § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) podatków, 2) opłat, 3) niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego… [co to znaczy?]

5 Co to znaczy? Daniny z art. 2 § 1 O.p. Podatek: Art. 6. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Opłata: brak definicji legalnej… Niepodatkowa należność budżetowa: Art. 3 pkt 8: - niebędąca podatkiem ani opłatą należność stanowiąca dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca ze stosunków publicznoprawnych.

6 Słowniczek definicji ustawowych – art. 3 O.p. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (…) o0o Słowniczek – zawiera definicje formalne, tłumaczące sposób użycia słowa lub wyrażenia w Ordynacji podatkowej.. [jak coś się nazywa w tej ustawie?] - nie zawiera definicji materialnych, tłumaczących istotę definiowanego zjawiska [co to jest?]

7 Jak różnica? Dwie definicje podatku… Art. 6. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 3) podatkach - rozumie się przez to również: a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

8 Jaki jest sens definicji z art. 6 O.p.? Art. 6. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. o0o 1.Definicja materialna, odpowiadająca na pytanie: co to jest podatek? 2.Cel – kryterium kwalifikacji daniny publicznej mającej wskazane w definicji cechy jako podlegającej przepisom Ordynacji podatkowej! [zob. art. 2 §1 O.p.]

9 Jaki jest sens definicji z art. 3 pkt 3 O.p.? Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 3) podatkach - rozumie się przez to również: a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. o0o Definicja wprowadza skrót terminologiczny, którego istotą jest to, że użyte w przepisach w Ordynacji podatkowej słowo „podatek” oznacz a, obok podatku (art.6), także zaliczki na podatki, raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, a także opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe

10 o00O00o Stosunki podatkowoprawne – relacje mi ę dzy podmiotami, których treścią są prawa i obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu podatkowego, w szczególności z zapłatą podatku.

11 Zakres stosunków podatkowoprawnych Zakres przedmiotowy – co jest ich treścią ? Zakres podmiotowy – kto w nich uczestniczy ? Zakres czasowy – kiedy powstają/wygasają ? Zakres przestrzenny – na jakim terytorium realizują się…

12 Zakres przedmiotowy stosunków pp. Stosunki materialnoprawne: – podstawowe, związane z zapłatą podatku -instrumentalne, związane z organizacyjną sferę opodatkowania Stosunki proceduralne: - związane z kontrolą podatkową i wymiarem podatku - związane z egzekucją należności podatkowych

13 Zakres podmiotowy stosunków pp. – organy podatkowe państwa System organów podatkowych p aństwa Minister Finansów ------------------------------------------------------- Dyrektor IS Dyrektor IC ------------------------------------------------------ Naczelnik US Naczelnik UC

14 Zakres podmiotowy stosunków pp. - organy podatkowe jednostek samorz ą du terytorialnego System organów podatkowych samorządu terytorialnego (gminnego) Samorządowe Kolegium Odwoławcze ----------------------------------------------------- Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta)

15 Zakres podmiotowy stosunków pp. – sądy administracyjne Sądy administracyjne - kontrola legalności decyzji podatkowych [a) tylko ostateczne, b) po wyczerpaniu toku instancji] Naczelny Sąd Administracyjny ------------------------------------------------------------------- wojewódzki sąd administracyjny ======================================== organ podatkowy (decyzja ostateczna)

16 Zakres podmiotowy stosunków pp. – podatnik Art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej : Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

17 Zakres podmiotowy stosunków pp. – płatnik podatku Art. 8. Ordynacji podatkowej: Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

18 Zakres podmiotowy stosunków pp. – i nkasent podatku Art. 9. Ordynacji podatkowej: Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna l ub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

19 Zakres podmiotowy stosunków pp. – następca prawny podatnika Podmiot, który z mocy prawa przejmuje prawa i obowi ą zki podatnika : -spadkobierca podatnika, -jednostka organizacyjna powstała w drodze przekształcenia innej jednostki (jednostek) będącej podatnikiem.

20 Zakres podmiotowy stosunków pp. – [tzw.] osoba trzecia Podmiot, o którego odpowiedzialności za zobowiązanie (zaległość podatkową) podatnika, w warunkach określonych w ustawie, orzekł organ podatkowy.

21 Zakres terytorialny stosunków pp. Jurysdykcja podatkowa – zakres terytorialny i podmiotowy władztwa podatkowego państwa Zakres terytorialny – obszar państwa, wyjątek: podmioty objęte immunitetem podatkowym Zakres podmiotowy – obywatele państwa i zarejestrowane w nim spółki. ! Modyfikacja: a) kryterium rezydencji; b) umowy międzynarodowe

22 Zakres czasowy stosunków pp. Stosunek podatkowoprawny – powstanie, istnienie, wygaśniecie TRZY FAZY ISTNIENIA 1. 2. 3. Obowiązek ► Zobowiązanie ► Zapłata podatkowy ► podatkowe ► podatku

23 OBOWIĄZEK PODATKOWY I ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Art. 4 O.p.: Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Art. 5. O.p.: Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

24 Obowiązek podatkowy Art. 4. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Cechy: - stosunek prawny - podstawą – przepis ustawy podatkowej - nieskonkretyzowanie (???) - powinność przymusowego świadczenia pieniężnego - powstanie – „z mocy prawa” tj. na skutek zdarzenia (stanu, sytuacji) określonego w ustawie [podatkowy stan faktyczny]

25 ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Art. 5. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Cechy: - „wynikanie” z obowiązku podatkowego - zobowiązanie podatnika [są inne!!] - treść zobowiązania – zapłacenie podatku (art. 3 ust. 3) - beneficjenci podatku – jw. - elementy przedmiotowe: ● wysokość ● termin ● miejsce zapłaty

26 DWA SPOSOBY P OWSTAWANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH: ● Z MOCY PRAWA… ● NA SKUTEK DORĘCZENIA PODATNIKOWI DECYZJI USTALAJĄCEJ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO… Tertium non datur…

27 Dwa sposoby… Art. 21. § 1 O.p.: Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: 1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; [inaczej – „z mocy prawa”] 2) d oręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania [decyzja ustalająca]

28 Deklaracja podatkowa – różne rodzaje, różne znaczenie… Definicja ustawowa: Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 5) deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; (…). Deklaracja – dokument sporz ą dzany według przepisanego wzoru (formularz) przez podmiot do tego zobowiązany, zawierający oświadczenie wiedzy, a niekiedy także woli i dotyczący sytuacji powodujących powstanie obowiązku podatkowego, pozwalających na ustalenie faktu powstania zobowiązania podatkowego i zawierający niekiedy obliczenie podatku. Znaczenie deklaracji – zróżnicowane…

29 POWSTAWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Z MOCY PRAWA, GDY WYMAGANE ZŁOŻENIE DEKLARACJI PODATKOWEJ ● Kwota podatku obliczana jest przez podatnika w składanej deklaracji podatkowej; ● podatek wynikający z deklaracji uważa się za podatek podlegający wpłacie ; ● niepoprawna deklaracja podlega skorygowaniu przez podatnika lub przez organ podatkowy ; ● w razie niemożności skorygowania deklaracji (lub w razie braku deklaracji) – organ podatkowy wydaje decyzję określając ą prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego [art. 21 § 1 pkt 1 O.p.] ● z chwilą doręczenia decyzji określającej - deklaracja traci moc prawną.

30 POWSTAWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W DRODZE WYDANIA I DORĘCZENIA DECYZJI USTALAJĄCEJ GDY WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE DEKLARACJI ● Z obowiązanie powstaje z chwilą doręczenia (a nie jej wydania) decyzji, w której obliczono podatek; ● g dy prawo tego wymaga, podatnik składa wcześniej deklarację podatkową ; ● zobowiązanie podatkowe wynika z decyzji podatkowej (a nie z deklaracji, nawet jeśli jest prawidłowa ); ● wysokość podatku ustala się zgodnie z treścią deklaracji, chyba że: - co innego przewidują przepisy szczególne ; - dane zawarte w deklaracji nie s ą zgodne ze stanem faktycznym.

31 Kwota podatku – skąd znana? Gdy zobowiązanie powstaje w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość - kwota podatku jest wskazana w decyzji Gdy zobowiązanie powstaje z mocy prawa – - kwota podatku: ● jest obliczana i wykazana w deklaracji podatkowej przez podatnika [możliwość korekty w decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego/decyzji o nadpłacie/korekty deklaracji] ● jest obliczona i pobrana przez płatnika [możliwość wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany/decyzji o nadpłacie podatku] ● wynika bezpośrednio z ustawy podatkowej (ew. uchwały rady gminy)

32 Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych Art. 59. § 1 O.p.: Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty; 2) pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; 3) potrącenia; 4) zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku; 5) zaniechania poboru; 6) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych; 7) przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym; 8) umorzenia zaległości; 9) przedawnienia; 1 0) zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m.

33 Zapłata podatku Elementy istotne: Dopuszczalne formy zapłaty? Termin zapłaty? Moment uznania zapłaty za dokonaną? Skutki niezapłacenia podatku w terminie?

34 Forma zapłaty podatku Art. 61. § 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. (...) § 1b. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (…) może nastąpić również w gotówce. (…) § 3. Przepisu § 1 nie stosuje się: 1) do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; 2) gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy; 3) do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.

35 Zapłata podatku – zasada zaliczania wpłat. Sytuacja zapłaty zaległości i odsetek Art. 55. § 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. [decyduje ustawa ! ]

36 Zapłata podatku – zasada zaliczania wpłat. Sytuacja wielu tytułów płatności Art. 62. § 1 o.p.: Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. [ 1. decyzja podatnika!] [następnie:] [ 2. reguła ustawowa!] § 2. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. [reguła ustawowa!] § 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat podatku. [reguła ustawowa!]

37 Zapłata podatku – moment dokonania Art. 60. § 1 O.p.: Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się: 1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; 2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

38 Termin zapłaty podatku Zasady - art. 47 O.p. Reguły korygujące: Art. 12 par.5 O.p. [przesunięcie] Art. 50 O.p. [przedłużenie] Art. 67a par. 1 pkt 1-2 O.p. [odroczenie]

39 Terminy zapłaty – zasady - art. 47 O.p. § 1. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. § 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin określony w § 1. § 3. Jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

40 Terminy zapłaty – reguła korygująca 1 - art. 12 § 5 O.p. § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. *** Reguła działa automatycznie

41 Terminy zapłaty – reguła korygująca 2 - art. 50 O.p. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego z wyjątkiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118, określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu. *** Forma prawna reguły – akt normatywny (rozp. MF)

42 Terminy zapłaty – reguła korygująca 3 art. 67a O.p. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;(…) *** Forma prawna reguły – wyłącznie decyzja indywidualna

43 Odroczenie terminu p ł atności [1] Art. 67a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin płatności podatku (…) 2) odroczyć (…) zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a (…)

44 Odroczenie terminu płatności [2] Organ podatkowy [art. 67e o.p.] - na wniosek podatnika, [nie – z urzędu!] -z zastrzeżeniem art. 67b, [pomoc publiczna] -może: [uznanie administracyjne] -w przypadkach uzasadnionych: [kierunkowe dyrektywy wyboru] - 1 * ważnym interesem podatnika - lub [w logice - alternatywa zwykła] - 2 * interesem publicznym 1) odroczyć termin płatności podatku (…) 2) odroczyć (…) zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a (…)

45 Odroczenie terminu płatności [3] – definicje pojęć z art. 67a Podatek – art. 3 o.p.: Ilekroć w ustawie jest mowa o podatku, rozumie się przez to również a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; Zaległość podatkowa – art. 51 § o.p.: Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Odsetki za zwłokę – art. 53 § 1 o.p. Od zaległości podatkowych (…) naliczane są odsetki za zwłokę.

46 Odroczenie terminu płatności [4] Skutki prawne odroczenia terminu płatności Art. 49. § 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (…). [Ponadto: obowiązek zapłacenia opłaty prolongacyjnej: art. 57 o.p.]

47 Odroczenie terminu płatności [5] Skutki prawne niedotrzymania terminu Art. 49 § 2. Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (…) terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin określony w art. 47 § 1-3. [ powrót do status quo ante]

48 Rozłożenie płatności na raty [1] Art. 67a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a (…)

49 Rozłożenie płatności na raty [2] - Organ podatkowy [art. 67e o.p.] - na wniosek podatnika, [nie – z urzędu!] -z zastrzeżeniem art. 67b, [pomoc publiczna] -może: [uznanie administracyjne] -w przypadkach uzasadnionych: [kierunkowe dyrektywy wyboru] - 1 * ważnym interesem podatnika - lub [w logice - alternatywa zwykła] - 2 * interesem publicznym 1) (…) rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) (…) rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a (…)

50 Rozłożenie płatności na raty [3] – definicje pojęć z art. 67a Podatek – art. 3 o.p.: Ilekroć w ustawie jest mowa o podatku, rozumie się przez to również: a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; Zaległość podatkowa – art. 51 § o.p.: Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Odsetki za zwłokę – art. 53 § 1 o.p. Od zaległości podatkowych (…) naliczane są odsetki za zwłokę.

51 Rozłożenie płatności na raty [4] Skutki prawne rozłożenia na raty Art. 49. § 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata (…) poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę. Nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata (…) poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę. [Ponadto: obowiązek zapłacenia opłaty prolongacyjnej: art. 57 o.p. Wysokość tej opłaty – suma opłat cząstkowych obliczanych od każdej z rat z osobna!!]

52 Rozłożenie płatności na raty [5] Skutki prawne niedotrzymania terminu raty Art. 49 § 2. Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej (…) ratą staje się odpowiednio termin określony w art. 47 § 1-3. [powrót do status quo ante – ale ocena dokonywana w odniesieniu do każdej z rat odrębnie!]

53 Opłata prolongacyjna Art. 57. § 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. § 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % (…) stawki odsetek za zwłokę. § 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji, o której mowa w § 1. § 4. Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności, o których mowa w art. 49 § 1 (…). § 7. Rada gminy (…) może wprowadzić opłatę prolongacyjną - w wysokości nie większej niż określona w § 2 - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód (…) gminy (…).

54 Skutki prawne niezapłacenia podatku w terminie 1.Powstanie zaległości podatkowej (art. 51 o.p.) 2.Obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę (art. 53 o.p.) 3.Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia 4.Możliwość zabezpieczenia należności podatkowej 5.Możliwość wszczęcia egzekucji podatku 6.Możliwość orzekania o odpowiedzialności osób trzecich 7.Możliwość złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę 8.Niemożliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami (art. 306 o.p.) 9.Niemożliwość korzystania z niektórych udogodnień podatkowych

55 Zaległość podatkowa (art. 51 o.p.) Art. 51. § 1. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. § 2. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a, lub ratę podatku. § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta. Art. 52. § 1. Na równi z zaległością podatkową traktuje się także (…)

56 Odsetki za zwłokę (art. 53 o.p.) § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę. (…) § 3. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe (…). § 4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku (…). *** Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. § 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

57 Stawka odsetek za zwłokę Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. § 1a. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. § 2. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1, oraz obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1a.

58 Umorzenie zaległości podatkowej Art. 67a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: (…) 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. § 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

59 Umorzenie – przesłanki i warunki Organ podatkowy [art. 67e o.p.] - na wniosek podatnika, [ wyjątkowo – z urzędu!] -z zastrzeżeniem art. 67b, [pomoc publiczna] -może: [uznanie administracyjne] -w przypadkach uzasadnionych: [kierunkowe dyrektywy wyboru] - 1 * ważnym interesem podatnika - lub [w logice - alternatywa zwykła] - 2 * interesem publicznym (…) 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

60 Umorzenie – przesłanki i warunki Kompetencje? Jaki organ podatkowy? Art. 67e. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczową poszczególnych organów podatkowych w sprawach stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, uwzględniając wysokość kwoty będącej przedmiotem ulgi oraz terminy wpłat podatku lub zaległości podatkowej.

61 Umorzenie – przesłanki i warunki Zasada wiązania zakresu umorzenia odsetek za zwłokę z zakresem umorzenia zaległości podatkowej [ale nie odwrotnie!] O.p.: Art. 67a § 2 : Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Skutek umorzenia w odpowiedniej proporcji odsetek w sytuacji umorzenia zaległości – następuje z mocy prawa! [tj. nawet gdy nie mówi o tym decyzja, a nawet gdy podatnik wnioskował jedynie o umorzenie zaległości, nie zaś o umorzenie odsetek!]

62 Przedawnienie zobowiązań podatkowych Art. 70. 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Skutek – wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (art. 59 § 1 pkt 9 o.p.) To – zasada, a od niej wiele wyjątków: a)sytuacje przerywające bieg przedawnienia, b)sytuacje zawieszające bieg przedawnienia

63 Sytuacje zawieszające bieg przedawnienia [2] Art. 70 § 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej; 2)od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

64 Sytuacje zawieszające bieg przedawnienia [3] § 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem: 1)wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania; 2)wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania; 3)wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa; 4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

65 Sytuacje zawieszające bieg przedawnienia [4] Art. 70a. § 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz w art. 70 § 1, ulega zawieszeniu, jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a ustalenie lub określenie przez organ podatkowy wysokości tego zobowiązania uzależnione jest od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa. § 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, następuje od dnia wystąpienia przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego państwa do dnia uzyskania przez organ podatkowy żądanej informacji - jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat. § 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, może następować wielokrotnie; w takich przypadkach okres łącznego zawieszenia terminu przedawnienia nie może przekraczać 3 lat.

66 Co po „odwieszeniu” biegu przedawnienia? Art. 70 § 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu: 1)prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe; 2)doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności; 3)uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa; 4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu; 5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

67 Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego Art. 70 § 3 o.p. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. § 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

68 Przedawnienie - „z art. 68 O.p.” Art. 70 o.p. – przedawnienie zobowiązań podatkowych [zobowiązanie powstało, ale nie zostało zrealizowane w przepisanym czasie] Art. 68. o.p. – przedawnienie prawa do [skutecznego] wydania i doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. [istniał obowiązek podatkowy, ale nie powstało zobowiązania podatkowe] Uwaga – przedawnienie z art. 68 dotyczy tylko podatków, w których zobowiązanie może powstać w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej (art. 21 § 1 pkt 2 o.p.)!

69 Przedawnienie „z art. 68 O.p.” Art. 68. § 1 o.p.: Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. To zasada, ale są od niej wyjątki…

70 Przedawnienie „z art. 68 O.p.” Zasada = 3 lata… Wyjątki – 5 lat… § 2. Jeżeli podatnik: 1)nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, 2)w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

71 Przedawnienie „z art. 68 O.p.” c.d. Zasada = 3 lata… Wyjątki – 5 lat… § 4. Zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja. § 5. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

72 o0o Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google