Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA"— Zapis prezentacji:

1 WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA
WYKŁAD IX WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA

2 W-9 Wielka Brytania i Irlandia
APOGEUM IMPERIUM BRYTYJSKIEGO PRZEŁOM XIX I XX EKSPANSJA GOSPODARKI NIEMIECKIEJ,AMERYKAŃSKIEJ,FRANCUSKIEJ I JAPOŃSKIEJ KONSEKWENCJE WOJEN ŚWIATOWYCH UTWORZENIE COMMONWEALTHU PO II WS WIELKA BRYTANIA MIMO OSŁABIENIA NADAL POĘGĄ PRZEMYSŁOWĄ I HANDLOWĄ.UDZIAŁ WB W HM BYŁ WYŻSZY NIŻ NIEMIEC,FRANCJI I JAPONII RAZEM WZIĘTYCH W-9 Wielka Brytania i Irlandia

3 OD MERKANTYLIZMU DO WOLNEGO RYNKU
AKT NAWIGACYJNY O.CROMWELLA REFORMY JERZEGO II 1688 EKSPANSJA KOLONIALNA I WIELKIE KAMPANIE HANDLOWE EKSPANSJA HANDLOWA I LIBERALIZM UMOWA COBDEN-CHEVALLIER COMMONWEALTH WIELKI KRYZYS I PROTEKCJONIZM WOJNY I UTRATA POZYCJI MOCARSTWOWEJ W-9 Wielka Brytania i Irlandia

4 W-9 Wielka Brytania i Irlandia
WIELKA BRYTANIA LATA POSTWAR SETTLEMENT ROZPAD IMPERIUM KOLONIALNMEGO WYŻSZY ROZWOJ NIŻ W STANACH ZJEDNOCZONYCH, LECZ WOLNIEJSZY NIŻ W JAPONII, NIEMCZECH, FRANCJI,WŁOSZECH WZROST INTERWENCJONIZMU PANSTWA, ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PUBLICZNYM 28% DOMINACJA KEYNESIZMU OSŁABIENIE KURSU FUNTA SZTERLINGA I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI STAGFLACJA LAT W-9 Wielka Brytania i Irlandia

5 WIELKA BRYTANIA MODEL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
REFORMY SPOŁECZNE KRÓLOWEJ WIKTORII 1911 WIELKI KRYZYS A INTERWENCJONIZM PAŃSTWA 1942 POWSZECHNY SYSTEM UBEZPIECZEŃ KEYNSIZM I POWOJENNA UGODA SPOŁECZNA: MOŻLIWIE PEŁNE ZATRUDNIENIE ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO EKSPANSJA SEKTORA PUBLICZNEGO ROZWÓJ BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SYSTEM OBOWIĄZKOWEJ OŚWIATY WYRÓWNYWANIE DOCHODOW SPOŁECZNYCH POKÓJ SPOŁECZNY W-9 Wielka Brytania i Irlandia

6 WIELKA BRYTANIA ROLA PANSTWA W GOSPODARCE
POWOJENNY WZROST INTERWENCJONIZMU NACJONALIZACJA PREMIERA ATLEE : BANKU ANGLII, TELEKOMUNIKACJI, LOTNICTWA ,GORNICTWA, ENERGETYKI , HUTNICTWA WPROWADZENIE PLANOWANIA GOSPODARCZEGO PRZEJŚCIOWA REGLAMENTACJA I KONTROLA CEN KONSERWATYSCI ZMNIEJSZAJĄ ZAKRES WŁASNOSCI PAŃSTWOWEJ I REZYGNUJĄ Z PLANOWANIA PARTIA PRACY H.WILSONA PODWYŻKI PŁAC ,WZROST EMERYTUR, OCHRONY PRAW LOKATOROW, PONOWNA NACJONALIZACJA HUTNICTWA I LOTNICTWA. UMOCNIENIE POZYCJI ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH. OGRANICZENIA IMPORTU WZROST INFLACJI,OSŁABIENIE FUNTA SZTERLINGA W-9 Wielka Brytania i Irlandia

7 WIELKA BRYTANIA KRYZYS LAT 70-YCH
1970 POWROT KONSERWATYSTÓW DO WŁADZY. E.HEATH INDUSTRIAL RELATIONS ACT 1971 OGRANICZENIE ROLI ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH ZMNIEJSZANIE ZAANGAŻOWANIA PAŃSTWA W GOSPODARCE DEREGULACJA 1973 DECYZJA O PRZYSTAPIENIU DO EWG STAGFLACJA 1977 J.CALLAGHAN STWIERDZA KONIECZNOŚĆ ODEJSCIA OD KEYNESA I PAŃSTWA OPIEKUNCZEGO. ZAPOWIADA OGRANICZENIA BUDŻETOWE DLA ZAHAMOWANIA INFLACJI I SPADKU KONKURENCYJNOŚCI WZROST BEZROBOCIA I STRAJKÓW TORUJE DROGĘ ADMINISTRACJI KONSERWATYSTÓW M.THATCHER, MAJ 1979 W-9 Wielka Brytania i Irlandia

8 W-9 Wielka Brytania i Irlandia
WIELKA BRYTANIA.THATCHERYZM PRZEBUDOWA POWOJENNEGO MODELU SPOŁECZNO-GOSPODARTCZEGO MAJ RZĄDY KONSERWATYSTOW. MARGARET THACHER PREMIEREM ZDECYDOWANE ODJESCIE OD KEYNESA I PRZEJŚCIE DO EKONOMII PODAŻY I MONETARYZMU. ZMIANY MODELOWE WALKA Z INFLACJĄ. KONTROLA PODAŻY PIENIĄDZA. WZROST STÓP PROCENTOWYCH I OSZCZĘDNOŚCI. UMOCNIENIE FUNTA RÓWNOWAŻENIE BUDZETU. OGRANICZANIE WYDATKÓW REFORMA I OBNIŻENIE POZIOMU OPODATKOWANIA PRYWATYZACJA GOSPODARKI OGRANICZENIE WYDATKÓW SOCJALNYCH PAŃSTWA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOSCI PRZEDSIEBIORSTW I GOSPODARKI W-9 Wielka Brytania i Irlandia

9 THACHERYZM. PRZEBUDOWA POWOJENNEGO MODELU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO
POBUDZANIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI UMACNIANIE KLASY ŚREDNIEJ PRZEŁAMYWANIE ROSZCZENIOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH ZMNIEJSZANIE OPIEKI SOCJALNEJ PAŃSTWA ZMNIEJSZANIE PODATKÓW OGRANICZANIE SUBSYDIÓW DLA PRZEMYSŁU ZAMYKANIE KOPALŃ WĘGLA. STRAJKI PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH :TELECOM,TRANSPORT SAMOCHODOWY, AUTOBUSY, KOLEJ OGRANICZANIE UPRAWNIEŃ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W-9 Wielka Brytania i Irlandia

10 WIELKA BRYTANIA. THACHERYZM
WZROST REALNYCH STÓP PROCENTOWYCH RECESJA I SPADEK INFLACJI ( ) WZROST BEZROBOCIA Z 1 MLN DO 3 MLN UMOCNIENIE FUNTA SZTERLINGA WZROST IMPORTU I KONKURENCJI ZAGRANICZNEJ WZROST OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI WZROST DOCHODÓW PAŃSTWA Z WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ NA MORZU PÓŁNOCNYM PRYWATYZACJA GOSPODARKI RESTRUKTURYZACJA I OŻYWIENIE KONIUNKTURY PRZEŁAMANIE STAGFLACJI W-9 Wielka Brytania i Irlandia

11 WIELKA BRYTANIA THATCHERYZM
KONSERWATYWNA POLITYKA MONETARNA ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU BUDŻETU W PKB OBNIŻENIE POZIOMU ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH OGRANICZENIE PODATKÓW BEZPOŚREDNICH NA RZECZ POŚREDNICH (OPODATKOWANIE KONSUMPCJI) POBUDZANIE OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI KAPITALIZM LUDOWY. ROZWÓJ KLASY ŚREDNIEJ OBNIŻENIE OPODATKOWANIA KORPORACJI POPARCIE DLA WSPÓLNEGO RYNKU TOWARÓW, USŁUG, KAPITAŁU I PRACY EWG EMPLOYMENT ACT 1980.ZAKAZ STRAJKOW SOLIDARNOSCIOWYCH. ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU BRYTYJSKIEGO W FINANSOWANIU CAP WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ EWG A NASTĘPNIE UE W-9 Wielka Brytania i Irlandia

12 W-9 Wielka Brytania i Irlandia
PRYWATYZACJA PRYWATYZACJA 30 WIELKICH KONCERNÓW BRITISH TELECOM, STEEL, LEYLAND, AIRWAYS, SHIPBUILDERS, GAS, GÓRNICTWO WEGLOWE, ENERGETYKĘ, TRANSPORT KOLEJOWY ,AUTOBUSOWY ETC ZASOBY MIESZKANIOWE (30% CAŁYCH ZASOBÓW BYŁO WŁASNOSCIA PUBLICZNĄ) PUBLICZNA SPRZEDAŻ AKCJI PRZYNIOSŁA BUDZETOWI 34 MLD FUNTÓW I UMOŻLIWIŁA ZREDUKOWANIE ZADŁUŻENIA PUBLICZNEGO O 12,5% EDUCATION ACT 1988, HOUSING BENEFITS ACT, NATIONAL HEALTH SERVICE ACT. W-9 Wielka Brytania i Irlandia

13 W-9 Wielka Brytania i Irlandia
PREMIER JOHN MAJOR ( ) KONTYNUACJA KONSERWATYWNEJ POLITYKI MONETARNEJ DĄŻENIE DO REALIZACJI KRYTERIÓW Z MAASTRICHT WZROST DEFICYTU BUDZETOWEGO W LATACH WZROST AKCYZY OD ENERGII, PALIW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, STAWEK PODATKU VAT ODRZUCENIE EUROPEJSKIEJ KARTY SOCJALNEJ I CZĘŚCI SOCJALNEJ TRAKTATU Z MAASTRICHT SPRZECIW UMACNIANIU BIUROKRACJI EUROPEJSKIEJ I KOMISJI EUROPEJSKIEJ ODRZUCENIE IDEI FEDERALIZMU EUROPEJSKIEGO W-9 Wielka Brytania i Irlandia

14 PRÓBA PODSUMOWANIA RZĄDÓW KONSERWATYSTOW (1979-97)
WYŻSZE TEMPO WZROSTU WYDAJNOSCI PRACY NIŻ W STANACH ZJEDNOCZONYCH I WIĘKSZOŚCI KRAJÓW UE WYRAZNA POPRAWA RÓWNOWAGI FISKALNEJ ZMNIEJSZENIE POZIOMU ŚWIADCZEN SOCJALNYCH POBUDZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STOPNIOWY POSTĘP W WALCE Z BEZROBOCIEM UMOCNIENIE FUNTA I POZYCJI WB W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM WZROST KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ WZROST ATRAKCYJNOSCI INWESTYCYJNEJ MIMO TO NIŻSZA DYNAMIKA WZROSTU PKB OD POZOSTAŁYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYŻSZY OD INNYCH KRAJOW UE POZIOM INFLACJI W-9 Wielka Brytania i Irlandia

15 TONY BLAIR I NOWA POLITYKA PARTII PRACY
1997 POWRÓT DO WŁADZY NOWEJ PARTII PRACY T.BLAIRA WZROST DYNAMIKI GOSPODARCZEJ POPRAWA SYTUACJI BUDŻETOWEJ I ZMNIEJSZENIE ZADŁUZENIA PUBLICZNEGO ZMNIEJSZENIE POZIOMU INFLACJI UMOCNIENIE FUNTA I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI BRYTYJSKIEJ WZROST TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY ZWIEKSZENIE WYDATKÓW NA SŁUŻBĘ ZDROWIA I EDUKACJĘ OBNIŻENIE NAJNIŻSZYCH PROGÓW PODATKU DOCHODOWEGO I ZŁAGODZENIE OBCIAZEN PODATKOWYCH EMERYTOW I RENCISTÓW WPROWADZENIE PŁACY MINIMALNEJ. RATYFIKACJA KARTY SPOŁECZNEJ TRAKTATU Z MAASTRICHT W-9 Wielka Brytania i Irlandia

16 TRZECIA DROGA TONY BLAIRA
1999 WRAZ Z KANCLERZEM NIEMIEC OGŁOSZENIE PROGRAMU „TRZECIEJ DROGI” POBUDZANIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI, INWESTYCJI I WZROSTU GOSPODARCZEGO POPRZEZ OGRANICZNIE REDYSTRYBUCJI DOCHODU NARODOWEGO ORAZ OBNIŻANIE PODATKÓW PRZESTRZEGANIE ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO BUDZETU UMACNIANIE MECHANIZMU GOSPODARKI RYNKOWEJ, DEREGULACJA, PRYWATYZACJA POPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI DBANIE O ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W-9 Wielka Brytania i Irlandia

17 TRZECIA DROGA TONY BLAIRA
POSTULUJĄC OBNIŻENIE PODATKOW W RZECZYWISTOSCI WZROST ICH UDZIAŁU W PKB Z 35,5% W DO CA 40% JUŻ W 2000R MIMO WZROSTU WYDATKOW SOCJALNYCH POPRAWA RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ WZROST DYNAMIKI DOCHODU REALNEGO PER CAPITA SPADEK POZIOM BEZROBOCIA UMOCNIENIE FUNTA SZTERLINGA POZOSTANIE POZA UNIĄ WALUTOWĄ UE W-9 Wielka Brytania i Irlandia

18 LONDYN CENTRUM ŚWIATOWYCH FINANSÓW
TRADYCYJNE CENTRUM ŚWIATOWYCH FINANSÓW LSE .LONDYNSKA GIEŁDA NAJWAŻNIEJSZA W EUROPIE LONDYN ŚWIATOWE CENTRUM OPERACJI PETRODOLAROWYCH LONDYN SIEDZIBA EBI I EBRD LIBERALNYI PRZYJAZNY DLA ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU SYSTEM FINANSOWY TRADYCYJNA WSPÓŁPRACA BANKU ANGLII Z MINISTERSTWEM FINANSOW. FORMALIZACJA AUTONOMII BA W 2000R TRADYCJA STOSOWANIA ZASAD BIS USTANOWIENIE FSA (RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ) BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA ZDOMINOWANA PRZEZ BANKI AMERYKAŃSKIE DOMINUJACA ROLA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM W-9 Wielka Brytania i Irlandia

19 IRLANDIA

20 W-9 Wielka Brytania i Irlandia
1973 PRZYSTAPIENIE DO EWG .NAJUBOŻSZY KRAJ EWG NISKA 3% STOPA WZROSTU PO 1973 R LIBERALIZACJA .SILNY WZROST UDZIAŁU HZ I FDI W PKB WYSOKA POMOC EWG DLA ROLNICTWA IRLANDII I INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH UDZIAŁ POMOCY UE W PKB OD 2,5-3,4% PKB (SILNY WZROST PO 1979R) ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W ELEKTRONICE I FARMACJI .EKSPANSJA EKSPORTOWA NA RYNKU UE SILNY WZROST ZATRUDNIENIA I WYDAJNOSCI PRACY W-9 Wielka Brytania i Irlandia

21 IRLANDIA. OKRES EKSPANSJI 1986-2005
NAJWYŻSZA DYNAMIKA WZROSTU W UE (PONAD 6% ROCZNIE) PAKT SPOŁECZNY(1986) REFORMA FISKALNA SILNY WZROST POMOCY Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ IRLANDII WYJĄTKOWO WYSOKI NAPŁYW FDI Z USA WZROST ZATRUDNIENIA,WYDAJNOŚCI PRACY I SILNY WZROST DOCHODOW REALNYCH PER CAPITA EKSPANSJA EKSPORTOWA. NADWYŻKI HANDLOWE RADYKALNY WZROST MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOSCI GOSPODARKI W-9 Wielka Brytania i Irlandia

22 CZYNNIKI UMOCNIENIA MIĘDZYNARODOWEJ POZYCJI KONKURENCYJNEJ IRLANDII
POKÓJ SOCJALNY I SPOŁECZNY DOSTĘP DO WSPÓLNEGO RYNKU UE BARDZO WYSOKI UDZIAŁ TRANSFERÓW Z UE W STOSUNKU DO PKB 40 MLN DIASPORA IRLANDZKA A SILNY WZROST FDI W ITC I FARMACEUTYKI RÓWNOWAGA FINANSOWA I BUDŻETOWA OBNIŻKA PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZEDSIĘBIORSTW DO 12,5%. STREFA WOLNOCŁOWA SHANON HARMONIZACJA PRAWA WYSOKIE WYDATKI NA EDUKACJE W-9 Wielka Brytania i Irlandia

23 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA IRLANDII
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ WYSOKI POZIOM WYKSZTAŁCENIA SPŁECZENSTWA REDUKCJA DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPADEK INFLACJI STREFY BEZCŁOWE I RADYKALNA OBNIŻKA PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZEDSIEBIORSTW 12,5% WZGLĘDNIE NISKIE KOSZTY PRACY KWALIFIKOWANEJ PARTNERSTWO SPOLECZNE. PAKT ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI . 3 LETNIE PROGRAMY NATIONAL RECOVERY ECONOMIC AND SOCIAL PROGRESS COMPETITIVENESS AND WORK DZIAŁALNOŚĆ INVESTMENT AND DEVELOPMENT AGENCY (IDA). W-9 Wielka Brytania i Irlandia


Pobierz ppt "WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google