Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD IX WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA. W-9 Wielka Brytania i Irlandia2 WIELKA BRYTANIA ä 1870-90 APOGEUM IMPERIUM BRYTYJSKIEGO ä PRZEŁOM XIX I XX EKSPANSJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD IX WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA. W-9 Wielka Brytania i Irlandia2 WIELKA BRYTANIA ä 1870-90 APOGEUM IMPERIUM BRYTYJSKIEGO ä PRZEŁOM XIX I XX EKSPANSJA."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD IX WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA

2 W-9 Wielka Brytania i Irlandia2 WIELKA BRYTANIA ä 1870-90 APOGEUM IMPERIUM BRYTYJSKIEGO ä PRZEŁOM XIX I XX EKSPANSJA GOSPODARKI NIEMIECKIEJ,AMERYKAŃSKIEJ,FRANCUSKIEJ I JAPOŃSKIEJ ä KONSEKWENCJE WOJEN ŚWIATOWYCH ä UTWORZENIE COMMONWEALTHU ä PO II WS WIELKA BRYTANIA MIMO OSŁABIENIA NADAL POĘGĄ PRZEMYSŁOWĄ I HANDLOWĄ.UDZIAŁ WB W HM BYŁ WYŻSZY NIŻ NIEMIEC,FRANCJI I JAPONII RAZEM WZIĘTYCH

3 W-9 Wielka Brytania i Irlandia3 OD MERKANTYLIZMU DO WOLNEGO RYNKU ä AKT NAWIGACYJNY O.CROMWELLA ä REFORMY JERZEGO II 1688 ä EKSPANSJA KOLONIALNA I WIELKIE KAMPANIE HANDLOWE ä EKSPANSJA HANDLOWA I LIBERALIZM ä UMOWA COBDEN-CHEVALLIER ä COMMONWEALTH ä WIELKI KRYZYS I PROTEKCJONIZM ä WOJNY I UTRATA POZYCJI MOCARSTWOWEJ

4 W-9 Wielka Brytania i Irlandia4 WIELKA BRYTANIA LATA 1950-79 ä POSTWAR SETTLEMENT ä ROZPAD IMPERIUM KOLONIALNMEGO ä WYŻSZY ROZWOJ NIŻ W STANACH ZJEDNOCZONYCH, LECZ WOLNIEJSZY NIŻ W JAPONII, NIEMCZECH, FRANCJI,WŁOSZECH ä WZROST INTERWENCJONIZMU PANSTWA, ä ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PUBLICZNYM 28% ä DOMINACJA KEYNESIZMU ä OSŁABIENIE KURSU FUNTA SZTERLINGA I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ä STAGFLACJA LAT 1973-79

5 W-9 Wielka Brytania i Irlandia5 WIELKA BRYTANIA MODEL SPOŁECZNO-GOSPODARCZY ä REFORMY SPOŁECZNE KRÓLOWEJ WIKTORII 1911 ä WIELKI KRYZYS A INTERWENCJONIZM PAŃSTWA ä 1942 POWSZECHNY SYSTEM UBEZPIECZEŃ ä KEYNSIZM I POWOJENNA UGODA SPOŁECZNA: 1. MOŻLIWIE PEŁNE ZATRUDNIENIE 2. ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3. EKSPANSJA SEKTORA PUBLICZNEGO 4. ROZWÓJ BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5. SYSTEM OBOWIĄZKOWEJ OŚWIATY 6. WYRÓWNYWANIE DOCHODOW SPOŁECZNYCH 7. POKÓJ SPOŁECZNY

6 W-9 Wielka Brytania i Irlandia6 WIELKA BRYTANIA ROLA PANSTWA W GOSPODARCE ä POWOJENNY WZROST INTERWENCJONIZMU ä NACJONALIZACJA PREMIERA ATLEE : BANKU ANGLII, TELEKOMUNIKACJI, LOTNICTWA,GORNICTWA, ENERGETYKI, HUTNICTWA ä WPROWADZENIE PLANOWANIA GOSPODARCZEGO ä PRZEJŚCIOWA REGLAMENTACJA I KONTROLA CEN ä KONSERWATYSCI ZMNIEJSZAJĄ ZAKRES WŁASNOSCI PAŃSTWOWEJ I REZYGNUJĄ Z PLANOWANIA ä PARTIA PRACY H.WILSONA 1964-1970 PODWYŻKI PŁAC,WZROST EMERYTUR, OCHRONY PRAW LOKATOROW, PONOWNA NACJONALIZACJA HUTNICTWA I LOTNICTWA. UMOCNIENIE POZYCJI ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH. OGRANICZENIA IMPORTU ä WZROST INFLACJI,OSŁABIENIE FUNTA SZTERLINGA

7 W-9 Wielka Brytania i Irlandia7 WIELKA BRYTANIA KRYZYS LAT 70-YCH ä 1970 POWROT KONSERWATYSTÓW DO WŁADZY. ä E.HEATH INDUSTRIAL RELATIONS ACT 1971 OGRANICZENIE ROLI ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH ä ZMNIEJSZANIE ZAANGAŻOWANIA PAŃSTWA W GOSPODARCE ä DEREGULACJA ä 1973 DECYZJA O PRZYSTAPIENIU DO EWG ä STAGFLACJA ä 1977 J.CALLAGHAN STWIERDZA KONIECZNOŚĆ ODEJSCIA OD KEYNESA I PAŃSTWA OPIEKUNCZEGO. ä ZAPOWIADA OGRANICZENIA BUDŻETOWE DLA ZAHAMOWANIA INFLACJI I SPADKU KONKURENCYJNOŚCI ä WZROST BEZROBOCIA I STRAJKÓW TORUJE DROGĘ ADMINISTRACJI KONSERWATYSTÓW M.THATCHER, MAJ 1979

8 W-9 Wielka Brytania i Irlandia8 WIELKA BRYTANIA.THATCHERYZM PRZEBUDOWA POWOJENNEGO MODELU SPOŁECZNO-GOSPODARTCZEGO ä MAJ 1979. RZĄDY KONSERWATYSTOW. MARGARET THACHER PREMIEREM ä ZDECYDOWANE ODJESCIE OD KEYNESA I PRZEJŚCIE DO EKONOMII PODAŻY I MONETARYZMU. ZMIANY MODELOWE ä WALKA Z INFLACJĄ. KONTROLA PODAŻY PIENIĄDZA. WZROST STÓP PROCENTOWYCH I OSZCZĘDNOŚCI. UMOCNIENIE FUNTA ä RÓWNOWAŻENIE BUDZETU. OGRANICZANIE WYDATKÓW ä REFORMA I OBNIŻENIE POZIOMU OPODATKOWANIA ä PRYWATYZACJA GOSPODARKI ä OGRANICZENIE WYDATKÓW SOCJALNYCH PAŃSTWA ä PODNIESIENIE KONKURENCYJNOSCI PRZEDSIEBIORSTW I GOSPODARKI

9 W-9 Wielka Brytania i Irlandia9 THACHERYZM. PRZEBUDOWA POWOJENNEGO MODELU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ä POBUDZANIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI ä UMACNIANIE KLASY ŚREDNIEJ ä PRZEŁAMYWANIE ROSZCZENIOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH ä ZMNIEJSZANIE OPIEKI SOCJALNEJ PAŃSTWA ä ZMNIEJSZANIE PODATKÓW ä OGRANICZANIE SUBSYDIÓW DLA PRZEMYSŁU ä ZAMYKANIE KOPALŃ WĘGLA. STRAJKI ä PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH :TELECOM,TRANSPORT SAMOCHODOWY, AUTOBUSY, KOLEJ ä OGRANICZANIE UPRAWNIEŃ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

10 W-9 Wielka Brytania i Irlandia10 WIELKA BRYTANIA. THACHERYZM ä WZROST REALNYCH STÓP PROCENTOWYCH ä RECESJA I SPADEK INFLACJI (1979-81) ä WZROST BEZROBOCIA Z 1 MLN DO 3 MLN ä UMOCNIENIE FUNTA SZTERLINGA ä WZROST IMPORTU I KONKURENCJI ZAGRANICZNEJ ä WZROST OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI ä WZROST DOCHODÓW PAŃSTWA Z WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ NA MORZU PÓŁNOCNYM ä PRYWATYZACJA GOSPODARKI ä RESTRUKTURYZACJA I OŻYWIENIE KONIUNKTURY ä PRZEŁAMANIE STAGFLACJI

11 W-9 Wielka Brytania i Irlandia11 WIELKA BRYTANIA THATCHERYZM ä KONSERWATYWNA POLITYKA MONETARNA ä ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU BUDŻETU W PKB ä OBNIŻENIE POZIOMU ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH ä OGRANICZENIE PODATKÓW BEZPOŚREDNICH NA RZECZ POŚREDNICH (OPODATKOWANIE KONSUMPCJI) ä POBUDZANIE OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI KAPITALIZM LUDOWY. ROZWÓJ KLASY ŚREDNIEJ ä OBNIŻENIE OPODATKOWANIA KORPORACJI ä POPARCIE DLA WSPÓLNEGO RYNKU TOWARÓW, USŁUG, KAPITAŁU I PRACY EWG ä EMPLOYMENT ACT 1980.ZAKAZ STRAJKOW SOLIDARNOSCIOWYCH. ä ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU BRYTYJSKIEGO W FINANSOWANIU CAP WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ EWG A NASTĘPNIE UE

12 W-9 Wielka Brytania i Irlandia12 PRYWATYZACJA ä PRYWATYZACJA 30 WIELKICH KONCERNÓW 1. BRITISH TELECOM, STEEL, LEYLAND, AIRWAYS, SHIPBUILDERS, GAS, GÓRNICTWO WEGLOWE, ENERGETYKĘ, TRANSPORT KOLEJOWY,AUTOBUSOWY ETC ä ZASOBY MIESZKANIOWE (30% CAŁYCH ZASOBÓW BYŁO WŁASNOSCIA PUBLICZNĄ) ä PUBLICZNA SPRZEDAŻ AKCJI PRZYNIOSŁA BUDZETOWI 34 MLD FUNTÓW I UMOŻLIWIŁA ZREDUKOWANIE ZADŁUŻENIA PUBLICZNEGO O 12,5% ä EDUCATION ACT 1988, HOUSING BENEFITS ACT, NATIONAL HEALTH SERVICE ACT.

13 W-9 Wielka Brytania i Irlandia13 PREMIER JOHN MAJOR (1990-97) ä KONTYNUACJA KONSERWATYWNEJ POLITYKI MONETARNEJ ä DĄŻENIE DO REALIZACJI KRYTERIÓW Z MAASTRICHT ä WZROST DEFICYTU BUDZETOWEGO W LATACH 1992-96 ä WZROST AKCYZY OD ENERGII, PALIW, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, STAWEK PODATKU VAT ä ODRZUCENIE EUROPEJSKIEJ KARTY SOCJALNEJ I CZĘŚCI SOCJALNEJ TRAKTATU Z MAASTRICHT ä SPRZECIW UMACNIANIU BIUROKRACJI EUROPEJSKIEJ I KOMISJI EUROPEJSKIEJ ä ODRZUCENIE IDEI FEDERALIZMU EUROPEJSKIEGO

14 W-9 Wielka Brytania i Irlandia14 PRÓBA PODSUMOWANIA RZĄDÓW KONSERWATYSTOW (1979-97) ä WYŻSZE TEMPO WZROSTU WYDAJNOSCI PRACY NIŻ W STANACH ZJEDNOCZONYCH I WIĘKSZOŚCI KRAJÓW UE ä WYRAZNA POPRAWA RÓWNOWAGI FISKALNEJ ä ZMNIEJSZENIE POZIOMU ŚWIADCZEN SOCJALNYCH ä POBUDZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ä STOPNIOWY POSTĘP W WALCE Z BEZROBOCIEM ä UMOCNIENIE FUNTA I POZYCJI WB W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM ä WZROST KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ WZROST ATRAKCYJNOSCI INWESTYCYJNEJ ä MIMO TO NIŻSZA DYNAMIKA WZROSTU PKB OD POZOSTAŁYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ ä WYŻSZY OD INNYCH KRAJOW UE POZIOM INFLACJI

15 W-9 Wielka Brytania i Irlandia15 TONY BLAIR I NOWA POLITYKA PARTII PRACY ä 1997 POWRÓT DO WŁADZY NOWEJ PARTII PRACY T.BLAIRA ä WZROST DYNAMIKI GOSPODARCZEJ ä POPRAWA SYTUACJI BUDŻETOWEJ I ZMNIEJSZENIE ZADŁUZENIA PUBLICZNEGO ä ZMNIEJSZENIE POZIOMU INFLACJI ä UMOCNIENIE FUNTA I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI BRYTYJSKIEJ ä WZROST TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY ä ZWIEKSZENIE WYDATKÓW NA SŁUŻBĘ ZDROWIA I EDUKACJĘ ä OBNIŻENIE NAJNIŻSZYCH PROGÓW PODATKU DOCHODOWEGO I ZŁAGODZENIE OBCIAZEN PODATKOWYCH EMERYTOW I RENCISTÓW ä WPROWADZENIE PŁACY MINIMALNEJ. ä RATYFIKACJA KARTY SPOŁECZNEJ TRAKTATU Z MAASTRICHT

16 W-9 Wielka Brytania i Irlandia16 TRZECIA DROGA TONY BLAIRA ä 1999 WRAZ Z KANCLERZEM NIEMIEC OGŁOSZENIE PROGRAMU „TRZECIEJ DROGI” 1. POBUDZANIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI, INWESTYCJI I WZROSTU GOSPODARCZEGO POPRZEZ OGRANICZNIE REDYSTRYBUCJI DOCHODU NARODOWEGO ORAZ OBNIŻANIE PODATKÓW 2. PRZESTRZEGANIE ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO BUDZETU 3. UMACNIANIE MECHANIZMU GOSPODARKI RYNKOWEJ, DEREGULACJA, PRYWATYZACJA 4. POPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI 5. DBANIE O ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO

17 W-9 Wielka Brytania i Irlandia17 TRZECIA DROGA TONY BLAIRA ä POSTULUJĄC OBNIŻENIE PODATKOW W RZECZYWISTOSCI WZROST ICH UDZIAŁU W PKB Z 35,5% W 1996 DO CA 40% JUŻ W 2000R ä MIMO WZROSTU WYDATKOW SOCJALNYCH POPRAWA RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ä WZROST DYNAMIKI DOCHODU REALNEGO PER CAPITA ä SPADEK POZIOM BEZROBOCIA ä UMOCNIENIE FUNTA SZTERLINGA ä POZOSTANIE POZA UNIĄ WALUTOWĄ UE

18 W-9 Wielka Brytania i Irlandia18 LONDYN CENTRUM ŚWIATOWYCH FINANSÓW ä TRADYCYJNE CENTRUM ŚWIATOWYCH FINANSÓW ä LSE.LONDYNSKA GIEŁDA NAJWAŻNIEJSZA W EUROPIE ä LONDYN ŚWIATOWE CENTRUM OPERACJI PETRODOLAROWYCH ä LONDYN SIEDZIBA EBI I EBRD ä LIBERALNYI PRZYJAZNY DLA ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU SYSTEM FINANSOWY ä TRADYCYJNA WSPÓŁPRACA BANKU ANGLII Z MINISTERSTWEM FINANSOW. FORMALIZACJA AUTONOMII BA W 2000R ä TRADYCJA STOSOWANIA ZASAD BIS. 2000 USTANOWIENIE FSA (RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ) ä BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA ZDOMINOWANA PRZEZ BANKI AMERYKAŃSKIE ä DOMINUJACA ROLA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM

19 IRLANDIA

20 W-9 Wielka Brytania i Irlandia20 IRLANDIA ä 1973 PRZYSTAPIENIE DO EWG.NAJUBOŻSZY KRAJ EWG ä 1960-86 NISKA 3% STOPA WZROSTU ä PO 1973 R LIBERALIZACJA.SILNY WZROST UDZIAŁU HZ I FDI W PKB ä WYSOKA POMOC EWG DLA ROLNICTWA IRLANDII I INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH ä UDZIAŁ POMOCY UE W PKB OD 2,5-3,4% PKB (SILNY WZROST PO 1979R) ä ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W ELEKTRONICE I FARMACJI.EKSPANSJA EKSPORTOWA NA RYNKU UE ä SILNY WZROST ZATRUDNIENIA I WYDAJNOSCI PRACY

21 W-9 Wielka Brytania i Irlandia21 IRLANDIA. OKRES EKSPANSJI 1986-2005 ä NAJWYŻSZA DYNAMIKA WZROSTU W UE (PONAD 6% ROCZNIE) ä PAKT SPOŁECZNY(1986) ä REFORMA FISKALNA ä SILNY WZROST POMOCY Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ä WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ IRLANDII ä WYJĄTKOWO WYSOKI NAPŁYW FDI Z USA ä WZROST ZATRUDNIENIA,WYDAJNOŚCI PRACY I SILNY WZROST DOCHODOW REALNYCH PER CAPITA ä EKSPANSJA EKSPORTOWA. NADWYŻKI HANDLOWE ä RADYKALNY WZROST MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOSCI GOSPODARKI

22 W-9 Wielka Brytania i Irlandia22 CZYNNIKI UMOCNIENIA MIĘDZYNARODOWEJ POZYCJI KONKURENCYJNEJ IRLANDII ä POKÓJ SOCJALNY I SPOŁECZNY ä DOSTĘP DO WSPÓLNEGO RYNKU UE ä BARDZO WYSOKI UDZIAŁ TRANSFERÓW Z UE W STOSUNKU DO PKB ä 40 MLN DIASPORA IRLANDZKA A SILNY WZROST FDI W ITC I FARMACEUTYKI ä RÓWNOWAGA FINANSOWA I BUDŻETOWA ä OBNIŻKA PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZEDSIĘBIORSTW DO 12,5%. STREFA WOLNOCŁOWA SHANON ä HARMONIZACJA PRAWA ä WYSOKIE WYDATKI NA EDUKACJE

23 W-9 Wielka Brytania i Irlandia23 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA IRLANDII ä MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ ä WYSOKI POZIOM WYKSZTAŁCENIA SPŁECZENSTWA ä REDUKCJA DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPADEK INFLACJI ä STREFY BEZCŁOWE I RADYKALNA OBNIŻKA PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZEDSIEBIORSTW 12,5% ä WZGLĘDNIE NISKIE KOSZTY PRACY KWALIFIKOWANEJ ä PARTNERSTWO SPOLECZNE. PAKT ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI. 3 LETNIE PROGRAMY 1. 1988-90 NATIONAL RECOVERY 2. 1991-93 ECONOMIC AND SOCIAL PROGRESS 3. 1994-96 COMPETITIVENESS AND WORK ä DZIAŁALNOŚĆ INVESTMENT AND DEVELOPMENT AGENCY (IDA).


Pobierz ppt "WYKŁAD IX WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA. W-9 Wielka Brytania i Irlandia2 WIELKA BRYTANIA ä 1870-90 APOGEUM IMPERIUM BRYTYJSKIEGO ä PRZEŁOM XIX I XX EKSPANSJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google