Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAŃ WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 NORBERT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAŃ WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 NORBERT."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAŃ WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2013/ NORBERT KRZYSTANEK DYREKTOR WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KO W KIELCACH 1

2 NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2014
. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2014

3 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. złożono wniosków nauczycieli. Przeprowadzono 512 komisji kwalifikacyjnych. Wszyscy wnioskujący uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Wśród osób, które otrzymały awans na stopień nauczyciela dyplomowanego znaleźli się nauczyciele i pedagodzy z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych , poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

4 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Najliczniejszą grupą nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego byli: - nauczyciele języków obcych - głównie języka angielskiego i niemieckiego, - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, - liczną grupę stanowili również nauczyciele w-f, matematyki, wychowawcy świetlicy, nauczyciele przedmiotów zawodowych.

5 OPINIOWANIE ZMIAN W SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK
Rozpatrzenie 30 /78/ spraw dotyczących zmian w sieci szkół i placówek w tym: - wydanie 23 opinii Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji szkół i placówek ( w tym wszystkie pozytywne ), - wydanie 2 pozytywnych opinii w sprawie przekazania szkół osobom prawnym lub fizycznym. Opracowanie zestawień dla MEN, biur poselskich, mediów.

6 MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW RZĄDOWYCH
Pomoc państwa w zakresie dożywiania – sprawozdania do MEN z realizacji programu przygotowywane co pół roku. Monitorowanie realizacji poszczególnych programów profilaktycznych w szkołach. Program pomocy państwa w zakresie zakupu podręczników szkolnych tzw. „Wyprawka szkolna”. Projekt rządowy programu pomocy uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. Pomoc ministra edukacji narodowej dla dzieci poszkodowanych przez nawałnice.

7 Przygotowywanie opinii w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym W roku szkolnym 2013/14 do końca sierpnia wydano 103 /83/ pozytywne opinie oraz 2 negatywne w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym Najczęściej są to dodatkowe kierunki w istniejących już placówkach Dokumentacja nie zawsze była kompletna. Uwagi dotyczyły głównie zapisów w statutach szkół i szkolnych planach nauczania.

8 Nostryfikacje, duplikaty świadectw, patronaty, wydawanie opinii 1
Nostryfikacje, duplikaty świadectw, patronaty, wydawanie opinii 1. Zalegalizowano 16 /41 / dokumentów Wystawiono łącznie 175 /133/ duplikatów świadectw i dyplomów Rozpatrzono, zweryfikowano i wydano zgody lub odmowy na zatrudnienie bądź opinie o kwalifikacjach – 213 /411/ pism Nostryfikowano 6 /12/ dokumentów wydanych za granicą Przyznano 201 /161/ patronatów Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nad imprezami oświatowymi.

9 PRELIMINARZ WYDATKÓW 1. Przygotowanie preliminarza wydatków na dofinansowanie do nagród dla laureatów konkursów i imprez oświatowych.

10 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

11 WYPOCZYNEK LETNI 2014 R Na terenie województwa świętokrzyskiego było 345 zgłoszeń wypoczynku, w którym brało udział uczestników Z terenu województwa świętokrzyskiego były 264 zgłoszenia wypoczynku, w których brało udział uczestników.

12 Kontrola letniego wypoczynku
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty przeprowadzili kontrolę w 86 /78/ obiektach na terenie województwa świętokrzyskiego, w których odbywał się wypoczynek. Skontrolowano 2 organizatorów, którzy nie zgłosili swoich wyjazdów do elektronicznej bazy wypoczynku. Podczas kontroli wizytatorzy szczególną uwagę zwracali na kwalifikacje kadry, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, realizację programu. Ogólnie wypoczynek na terenie województwa przebiegał bez większych zakłóceń i był realizowany w sposób prawidłowy.

13 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Przygotowanie zarządzenia i komunikatu w sprawie rekrutacji. Przygotowanie, opracowanie i opublikowanie informatora o ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Zbieranie danych z poszczególnych organów prowadzących o bieżącym naborze do poszczególnych typów szkół.

14 - Opracowanie zbiorczego sprawozdania z realizacji
ZADANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - Opracowanie zbiorczego sprawozdania z realizacji Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych za 2013 r. Ocena merytoryczna odbytych szkoleń. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Kuratorium Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 r. Wyłonienie obszarów tematycznych, które uzyskały najwięcej wskazań respondentów Współpraca między podmiotami systemu doskonalenia Przygotowanie procedury do realizacji Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty -- Szczegółowe informacje o grantach na stronie www.

15 organizująca szkolenie Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu
ZADANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W R. Lp. Placówka/instytucja organizująca szkolenie Temat szkolenia Termin realizacji/ Forma szkolenia Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu 1. Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach Czy oceniamy i klasyfikujemy uczniów zgodnie z obowiązującym prawem? Motywacyjne aspekty oceny szkolnej r r. warsztaty 76 2. Zachowania suicydalne - rola szkoły w rozwiązywaniu problemów uczniów r. konferencja panelowa 122 3. Konstruowanie, modyfikacja i ewaluacja programów nauczania r r . szkolenie 101 4. Centrum Edukacji i Doskonalenia Kadr „Lider” Maj Wiesława Podstawie 20, Ostrowiec Św. Współczesne tendencje kształcenia uczniów – metody aktywizujące szansą na rozwijanie kompetencji kluczowych r r. kurs doskonalący 158 5. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku -Zdroju Dostosowywanie wymagań edukacyjnych w pracy z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych, w tym praca z uczniem zdolnym r r. warsztaty 125 6. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole ponadgimnazjalnej r r. 106 7. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Znaczenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego w przyszłej karierze ucznia r r. konferencja 88 8. Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela oraz e-learning r r. 90 9. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Analiza ilościowa, jakościowa, kontekstowa wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego oraz jej zastosowanie w podnoszeniu jakości pracy szkoły (opracowywanie wniosków, rekomendacji i konkretnych działań nauczycieli) r r. szkolenia rady pedagogicznej 300 10. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku –Zdroju Jak budować bezpieczny klimat w szkole we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym? r. 276 11. Tworzenie programów modułowych dla wybranego zawodu r r. 51 12. Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu Skuteczność wybranych form i metod współpracy zespołu-warunkiem efektywnej realizacji wyznaczonych w szkole zadań. Budowanie zespołu opartego na wzajemnej współpracy jej członków. r r. warsztaty 225 13. Jak zbudować program wychowawczy przydatny w tworzeniu bezpiecznej szkoły. Doskonalenie umiejętności wychowawcy w zakresie rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych w klasie. r r. 159 Razem: 1877

16 ZADANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W 2014 R.
I. Sposoby skutecznego i użytecznego inspirowania rodziców do ich partycypacji w procesach decyzyjnych i realizowanych działaniach podejmowanych przez szkołę/placówkę na rzecz rozwoju uczniów. II. Jak pomóc 6-latkowi polubić szkołę?- szczególne aspekty pracy nauczyciela w adaptacji i wspieraniu wszechstronnego rozwoju ucznia we współpracy z jego rodzicami w kontekście obniżenia wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego i obowiązującej podstawy programowej. III. Skuteczność nauczania matematyki szansą na wyższe wyniki egzaminów zewnętrznych.

17 ZADANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W 2014 R.
IV. Podnoszenie efektów kształcenia i planowania działań dydaktycznych a skuteczne wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych V. Rola i zadania szkół i placówek oświatowych w realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 209, poz.1245). Rozproszona istota wychowania. O neurobiologii autorytetów. VI. Polska Rama Kwalifikacji oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe drogą do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Polsce.

18 AKREDYTACJA Dla potwierdzenia jakości pracy placówek doskonalenia nauczycieli i placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Świętokrzyski Kurator Oświaty przeprowadził ocenę wniosków według procedury akredytacyjnej. W roku szkolnym 2013/2014 akredytację otrzymało 8 placówek. Wiązało się to z następującymi zadaniami: - sprawdzenie wniosków formalnych, ocena działalności placówki i jej kadry pedagogicznej - powołanie komisji akredytacyjnej i opracowanie dokumentacji przebiegu wizyty akredytacyjnej

19 KURSY KWALIFIKACYJNE I KSZTAŁCENIE POZASZKOLNE
Od stycznia 2014 roku do chwili obecnej do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpłynęło: 37 wniosków o wyrażenie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli 11 wniosków o wydanie pozytywnej opinii na prowadzenie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia dorosłych - 12 zgód na organizację kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży; zgód na organizację w roku 2014 kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

20 INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE
Analiza i ocena 155 / 105 / wniosków i wydanie opinii dotyczących innowacji pedagogicznych - 4 wniosków na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego pod opieką jednostki naukowej W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęto realizację 181 innowacji pedagogicznych, w tym w : przedszkolach – 5 szkołach podstawowych – 72 gimnazjach – 37 szkołach ponadgimnazjalnych – 67  oraz 2 eksperymenty pedagogiczne.

21 INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE
Uwagi: Wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506) ze zmianami z dnia 24 sierpnia 2011roku. Szczegółowe informacje w sprawie wprowadzenie innowacji i eksperymentów w szkole znajdują się na stronie w menu Programy Kuratora – Innowacje pedagogiczne.

22 HONOROWY PROFESOR OŚWIATY
Do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpłynęło w 2014 roku 9 wniosków z woj. świętokrzyskiego o przyznanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty. Po analizie formalnej i merytorycznej Świętokrzyska Kapituła zdecydowała o przekazaniu 4 wniosków do Kapituły w Warszawie. Minister Edukacji Narodowej zdecydował o nadaniu Tytułu Honorowego Profesora Oświaty 1 nauczycielowi z naszego województwa dla Pani Beaty Zyngier – nauczycielki przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Połańcu.

23 STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Lista kandydatów do Stypendium PRM na rok szkolny 2014/15 wynosi 142, w tym : - ze szkół samorządowych uczniów - ze szkół resortowych – 6 uczniów - ze szkół niepublicznych – 24 uczniów. - z 27 szkół nie wytypowano kandydatów.

24 STYPENDIA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA
Z woj. świętokrzyskiego zgłoszono 54 kandydatów do tego typu stypendium, w tym: 12 wniosków z gimnazjów 42 wnioski ze szkół ponadgimnazjalnych

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 25


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAŃ WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 NORBERT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google