Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Projekty informatyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Projekty informatyczne."— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Projekty informatyczne

2 Właściwości projektów informatycznych  Unikalność  Zakres  Budżet  Czas  Zasoby  Złożoność

3 Fakty  Im większy projekt, tym większe prawdopodobieństwo opóźnienia  „Na podstawie zbadanych dziesiątków tysięcy projektów informatycznych w ciągu ostatnich statystycznie średnio 15% projektów jest opóźnionych, a 25% jest zarzuconych przed ukończeniem”, Yourdon

4 Fakty  „Statystycznie 30% projektów jest zarzuconych a tylko 16% projektów informatycznych jest ukończonych w założonym czasie i budżecie.”, Kashif Manzoor  „Nasze studia pokazują, że tylko 5% systemów jest zbudowanych w założonym czasie i budżecie. Inne studia pokazują, że tylko 1% komercyjnych projektów informatycznych jest ukończonych w przewidywanym czasie, budżecie i zakresie. Co więcej, 75% projektów rozpoczętych są nigdy nie ukończone lub nie są zadowalające”, Stan Zawrotny

5 Przyczyny niepowodzeń projektów informatycznych  Brak wiedzy biznesowej  Rozszerzanie zakresu projektu  Nieuwzględnienie ograniczeń  Niepełna lista zadań  Nieuwzględnienie zależności zadań  Błędnie oszacowane koszty siły roboczej  Błędnie oszacowane koszty stałe  Brak kompetencji  Nieuwzględnienie danych historycznych

6 Metodyka  Metodyka zarządzania projektem jest narzędziem, która ma wspomagać proces realizacji projektu  Przykładowe metodyki  PRINCE2  PJM

7 Cykl życia produktu a cykl życia projektu  Idea  Specyfikacja  Analiza  Projekt  Implementacja  Testowanie  Wdrożenie  Użytkowanie  Wycofanie Projekt Produkt

8 Elementy składowe metodyki PRINCE2  Organizacja  Planowanie  Fazy  Zarządzanie jakością  Zarządzanie ryzykiem  Metody i narzędzia kontroli projektu  Zarządzanie konfiguracją  Kontrola zmian

9 Organizacja  Projekt jest realizowany w środowisku klient- dostawca  Zespół projektowy  Komitet sterujący  Sponsor i egzekutor  Główny użytkownik  Główny egzekutor  Kierownik projektu  Kierownicy zespołów i zespoły projektowe  Kontrola jakości  Wsparcie projektowe

10 Zakres odpowiedzialności  Komitet sterujący  Kontrola, definiowanie i zatwierdzanie funduszy  Ma być na bieżąco informowany o wszelkich odchyłkach od planu  Decyzje są jednogłośne  Główny użytkownik  Zna cele biznesowe  Wie jakie będą zyski z wdrożenia projektu  Zapewni dostępność zasobów  Zapewni zgodność z założeniami  Usuwanie przeszkód  Raportowanie do kierownictwa  Zwoływanie posiedzeń

11 Zakres odpowiedzialności cd  Główny wykonawca  Ocena kosztów  Zapewnienie zasobów  Zatwierdzanie zmian  Zapewni zgodność z założeniami  Kierownik projektu  Całościowa odpowiedzialność  Zapewnienie infrastruktury  Planowanie  Monitorowanie kosztów, czasu, problemów  Zarządzanie  Raportowanie

12 Plan  Elementy planu  Produkty projektu  Działania potrzebne do ich dostarczenia  Zależności między działaniami  Poziomy  Projektu  Faz  Pracy zespołów  Plan awaryjny - opracowanie alternatywnego planu

13 Fazy  Fazy projektu pozwalają na lepszą kontrolę realizacji projektu  Rozpoczęcie każdej fazy jest punktem decyzyjnym  Dla każdej fazy należy określić produkty, które mają być w niej dostarczone

14 Zarządzanie ryzykiem  Ryzyka biznesowe  Nieosiągalne cele biznesowe  Zmiany prawne  Czynniki polityczne  Niestabilność  Ryzyka projektowe  Brak zasobów  Brak kompetencji  Wadliwe narzędzi i technologie  Niedostateczne testowanie  Ryzyko zależności od dostawców zewnętrznych

15 Analiza i reakcja na ryzyko, mapa ryzyka  Analiza  Identyfikacja  Oszacowanie prawdopodobieństwa i skutków  Ocena (w kontekście podejmowanych akcji)  Reakcja  Zapobieganie  Redukcja  Transfer  Utworzenie rezerw  Akceptacja  Mapa ryzyka Mapa ryzyka – definicja poziomów prawdopodobieństw i skutków może być zupełnie inna Skutek Prawdo podobie ństwo < >50000 <1%1, %3, %65 >50% Ryzka 1,2,3,4,6,7 są akceptowalne Na ryzyko nr. 5 musi być reakcja

16 Narzędzia kontroli projektu Dokumentacja:  Inicjujące projekt  Oceny końca faz  Raporty postępu prac  Wczesne ostrzeżenia  Cząstkowa ocena etapu  Zamknięcia projektu

17 Cele dokumentacji  Inicjującej projekt  Cel projektu  Uzasadnieni biznesowe  Zakres uprawnień  Granice projektu  Założenia  Ryzyka projektu  Terminy dostaw  Fazy  Koszty  Wstępny plan  Kontrolującej postęp  Opis dostaw  Zlecenia zadań  Kontrola zmian  Rejestr ryzyka  Planowanie  Raport końca faz  Kontrola jakości  Kończącej projekt  Powiadomienie o zakończeniu  Zdobyte doświadczenia  Rekomendowane akcje  Raport końcowy  Uwagi użytkowników

18 Zarządzanie konfiguracją  Identyfikacja elementów, które wymagają zarządzania konfiguracją  Ocena ryzyka zmiany  Rejestr zmian konfiguracji  Autoryzacja zmian konfiguracji

19 Zarządzanie jakością  Jakość – spełnienie oczekiwań klienta  Jakość oznacza, że produkt charakteryzuje się pewnymi parametrami, które są przewidywalne  Przykłady norm jakości  ISO  JURAN  CROSBY  Należy zidentyfikować oczekiwania klienta co do jakości produktu  Kontroli jakości podlegają procesy:  Planowania  Zarządzanie wytwarzaniem produktów  Zarządzanie zakresem etapu  Zapewnienie jakości  Audyty  Księga jakości

20 Kontrola zmian  Każda zmiana musi być zaakceptowana przez obie strony  Zmiana musi zostać zarejestrowana  Należy sprawdzić wpływ zmiany na realizację projektu  koszty  czas  zasoby

21 Procesy metodyki PRINCE2  Rozpoczęcie projektu  Przygotowanie założeń i celów. Powołanie zespołów. Planowanie prac przygotowawczych.  Przygotowanie projektu  Definicja założeń biznesowych, ryzyk. Powołanie zasobów. Podział prac na fazy i zdefiniowanie dostaw, produktów.  Zarządzanie projektem  Komitet sterujący podejmuje decyzje dotyczące rozpoczęcia, zakończenie faz oraz przydziela zasoby.  Kierowanie fazą  Monitorowanie postępów, ryzyk, kierowanie pracami wykonawczymi.  Zarządzanie wytwarzaniem produktów  Zapewnienie jakości odebranych dostaw, produktów.  Rozpoczynanie nowej fazy  Identyfikacja planowanych i osiągniętych wyników fazy zakończonej.  Zamykanie projektu  Dokumentacja prac, zdobyte doświadczenia („lesson learned”), ostateczny odbiór.  Planowanie

22 Proces ProceduraOdbiorcaDostawca Właściciel+komitet sterujący Kierownik+zespół

23 Techniki PRINCE2  Planowanie nastawione na produkt  Techniki kontroli zmian  Przeglądy jakości  Prowadzenie dokumentacji projektowej

24 Planowanie nastawione na produkt  Produkty projektu  Produkty wspomagające zarządzanie  Produkty wspomagające zapewnienie jakości

25 Techniki kontroli zmian  Każda zmiana musi być odpowiednio udokumentowana:  kto  co  kiedy  dlaczego  Analiza wpływu zmiany na projekt  czas  zakres  zasoby  budżet

26 Przeglądy jakości  Przeglądy jakości muszą być zaplanowane  Etapy 1.Przygotowanie przeglądu 2.Przeprowadzenie przeglądu 3.Wnioski i rekomendacje  Uczestnicy przeglądu jakości (role)  prowadzący przegląd jakości  dostawca  odbiorca  protokolant

27 Prowadzenie dokumentacji  Dokumenty projektowe  dokument inicjujący projekt  analizy  specyfikacje  plany testów  formularze zmian  zlecenia zadań  protokoły ze spotkań  Inne dokumenty  poczta elektroniczna

28 Narzędzia kierownika  Komunikacyjne  Telefon  Poczta elektroniczna  Telekonferencje  Videokonferencje  Obiegu dokumentów  Repozytorium dokumentów  Archiwizacja  Publikowania dokumentów  Narzędzia do publikacji na stronach WWW  Planowania  Microsoft Project (plan, zasoby, pracochłonność, koszty, postęp)

29 Zrealizowane projekty informatyczne w WSZiM  Komputerowy System Weryfikacji Wiedzy  aplikacja napisana w VB 6.0, współpracująca z SQL 2000, przeznaczona do sprawdzania stopnia opanowania wiedzy z różnych przedmiotów. Funkcjonuje w lokalnej sieci komputerowej.  Testy internetowe Testy internetowe  aplikacja napisana w technologii ASP z wykorzystaniem dokumentów XML jako źródła danych. Przeznaczona do weryfikacji stopnia opanowania wiedzy z różnych przedmiotów. Pozwala także na ocenę swojej odpowiedzi  Testy intranetowe  aplikacja napisana w technologii ASP z wykorzystaniem dokumentów XML jako źródła danych. Przeznaczona do weryfikacji stopnia opanowania wiedzy z różnych przedmiotów. Pozwala także na ocenę swojej odpowiedzi. Wyniki testu gromadzone są w SQL 2000  Ankieta UE Ankieta UE  aplikacja napisana w technologii ASP, współpracująca z SQL Aplikacja przeznaczona do szybkiej i taniej realizacji badań ankietowych. Poza gromadzeniem danych zawiera moduł generowania dynamicznych raportów.

30 Cechy projektów w WSZiM i metody realizacji  Cechy  Duże zespoły (30-40 osób)  Ograniczenia czasowe (16 godzin lekcyjnych)  Duże rozproszenie geograficzne zasobów  Metody  Metodyka prowadzenia projektów  Intensywna komunikacja (>100 maili)  Praca zdalna (internet)


Pobierz ppt "2014 1 Projektowanie Aplikacji Komputerowych Projekty informatyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google