Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

2 Agenda Dylematy teoretyczne; Europejskie dyskusje o definicji przedsiębiorstwa społecznego i przykłady europejskie; Ustawodawstwo polskie; organizacje pozarządowe spółdzielnie pracy i spółdzielnie inwalidów firmy osób niepełnosprawnych zatrudnienie socjalne spółdzielnie socjalne przedsiębiorstwo społeczne

3 I. Dylematy teoretyczne

4 1844

5 Przedsiębiorstwa społeczne
Dylematy teoretyczne spółdzielnie stowarzyszenia Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie pracownicze Przedsiębiorstwa społeczne Spółdzielnie użytkowników Stowarzyszenia wyrażania poglądów i żądań Jacques Defourny, Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość: Ekonomia społeczna, Kraków 2004

6 Dylematy teoretyczne KRYTERIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO WEDŁUG EMES
Do zdefiniowania ekonomicznego i przedsiębiorczego aspektu inicjatyw zastosowano cztery wskaźniki: Ciągła działalność w zakresie produkcji dóbr i/lub sprzedaży usług; Wysoki stopień autonomii (w przeciwieństwie do zależności)l Znaczący poziom ryzyka ekonomicznego; Minimalna ilość pracy odpłatnej. Dla wymiaru społecznego zastosowano pięć wskaźników: Inicjatywa uruchomiona przez grupę obywateli; Władza decyzyjna nie oparta na własności kapitałowej; Charakter partycypacyjny, angażujący osoby, których dotyczy dana działalność Ograniczony rozdział zysków; Wyraźny cel, przynoszący korzyści dla społeczności,;

7 II. Dyskusje europejskie

8 Główne definicje przedsiebiorstwa społecznego
amerykańska, zgodnie z która społecznymi są wszystkie przedsiębiorstwa (z przedsiębiorstwami for-profit włącznie), które dobrowolnie podejmują zobowiązanie do trwałego wsparcia inicjatyw o istotnym społecznie znaczeniu; propagowana przez niektórych naukowców europejskich, gdzie społecznym przedsiębiorstwem były wyłącznie organizacje, których celem była organizacja pracy osób wykluczonych (WISE –społeczne przedsiębiorstwa integracji pracy); trzecia, w której przedsiębiorstwem społecznym są wszystkie organizacje non-profit, świadczące w stabilny i trwały sposób jakiegokolwiek rodzaju usługi ogólnego przeznaczenia wykorzystując formę przedsiębiorstwa, nawet jeżeli nie maja żadnych celów dotyczących zatrudnienia.

9 Europejska dyskusja o przedsiębiorstwie społecznym
Komunikat Komisji Europejskiej „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji z 25 października 2011 KOM(2011)682 Pod pojęciem „przedsiębiorstwa społecznego” Komisja Europejska rozumie przedsiębiorstwa: dla których leżący we wspólnym interesie cel socjalny lub społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej, która często charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności społecznej, których zyski są w większości reinwestowane w realizację tego celu społecznego, i których sposób organizacji lub system własności odzwierciedla ich misję, opierając się na demokratycznych lub partycypacyjnych zasadach lub mając na celu sprawiedliwość społeczną np. poprzez ograniczone różnice w wynagrodzeniach;

10 Europejska dyskusja o przedsiębiorstwie społecznym
Komunikat Komisji Europejskiej „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji z 25 października 2011 KOM(2011)682 Mogą to być: przedsiębiorstwa, które świadczą usługi społeczne lub dostarczają towary i usługi przeznaczone dla słabszych grup społecznych (dostęp do mieszkań, dostęp ochrony zdrowia, pomoc dla osób starszych lub niepełnosprawnych, włączenie słabszych grup społecznych, opieka nad dziećmi, dostęp do zatrudnienia i szkolenia, zarządzanie sytuacją osób zależnych itp.); lub przedsiębiorstwa, w których przyjmuje się sposoby produkcji towarów i usług ukierunkowane na cel o charakterze społecznym (włączenie społeczne lub zawodowe poprzez dostęp do pracy dla osób w niekorzystnej sytuacji, w szczególności ze względu na ich niskie kwalifikacje lub problemy społeczne lub zawodowe prowadzące do wykluczenia i marginalizacji), a których działalność może dotyczyć towarów i usług innych niż społeczne

11 Europejska dyskusja o przedsiębiorstwie społecznym
Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych z dnia 6 października 2010 r. KOM(2011)609 „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza przedsiębiorstwo, którego głównym celem jest raczej wywarcie wpływu społecznego niż wygenerowanie zysków dla właścicieli i zainteresowanych stron. Przedsiębiorstwo społeczne działa na rynku, produkując towary i świadcząc usługi w innowacyjny sposób zgodny z duchem przedsiębiorczości, a także wykorzystuje nadwyżki głównie do osiągania celów społecznych. Jest zarządzane w odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w szczególności poprzez angażowanie pracowników, klientów i zainteresowanych stron, których dotyczy działalność gospodarcza przedsiębiorstwa;

12 Europejska dyskusja o przedsiębiorstwie społecznym
Wniosek Komisji Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych z dnia 6 października 2010 r. KOM(2011)609 oraz poprawki Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego z 7 marca 2012 „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza przedsiębiorstwo, którego głównym celem jest raczej wywarcie wpływu społecznego niż wygenerowanie zysków dla właścicieli i zainteresowanych stron. Przedsiębiorstwo społeczne działa na rynku, produkując towary i świadcząc usługi w innowacyjny sposób zgodny z duchem przedsiębiorczości, a także wykorzystuje nadwyżki głównie do osiągania celów społecznych. Jest zarządzane w odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w szczególności poprzez angażowanie pracowników, klientów i zainteresowanych stron, których dotyczy działalność gospodarcza przedsiębiorstwa; „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza przedsiębiorstwo, którego głównym założeniem jest raczej osiągnięcie celów społecznych niż wygenerowanie zysków dla właścicieli, członków i zainteresowanych stron. Przedsiębiorstwo społeczne działa na rynku, produkując towary i świadcząc usługi w innowacyjny sposób zgodny z duchem przedsiębiorczości, a także ponownie inwestuje nadwyżki głównie w celu dalszego upowszechniania swoich celów społecznych. Jest zarządzane w odpowiedzialny i przejrzysty sposób, w szczególności poprzez angażowanie pracowników, klientów i zainteresowanych stron, których dotyczy działalność gospodarcza przedsiębiorstwa;

13 Europejska dyskusja o przedsiębiorstwie społecznym
PODSTAWY PRAWNE Europejska dyskusja o przedsiębiorstwie społecznym OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych (opinia rozpoznawcza) Bruksela, 26 października 2011 r. Definicja przedsiębiorstwa społecznego Zróżnicowane tradycje językowe i kulturowe doprowadziły do pojawienia się różnych znaczeń pojęcia przedsiębiorstwa społecznego. EKES dostrzega potrzebę opracowania jasnej definicji, tak by wysiłki mogły być wyraźnie ukierunkowane, ale zamiast definicji sensu stricto proponuje opis oparty na wspólnych cechach, takich jak: 13

14 Europejska dyskusja o przedsiębiorstwie społecznym
PODSTAWY PRAWNE Europejska dyskusja o przedsiębiorstwie społecznym ukierunkowanie głównie na cele społeczne, a nie na zysk, przynoszenie korzyści społecznych całemu społeczeństwu lub jego członkom; charakter w przeważającej mierze niekomercyjny, przy czym nadwyżki ulegają zasadniczo reinwestycji, a nie są rozprowadzane wśród prywatnych udziałowców czy też właścicieli; duża różnorodność form i modeli prawnych: np. spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia wolontariatu, fundacje, przedsiębiorstwa komercyjne lub niekomercyjne; częste łączenie różnych form prawnych, a czasami zmiany formy stosownie do potrzeb; bycie podmiotem gospodarczym wytwarzającym towary i usługi (często świadczone w interesie ogólnym), których istotnym elementem jest częstokroć innowacja społeczna; działanie w postaci niezależnych podmiotów, w wypadku których istotne są partycypacja i współdecydowanie (pracowników, użytkowników, członków), dobre rządy i demokracja (albo przedstawicielska, albo otwarta); przeważnie wywodzenie się z organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub powiązanie z taką organizacją. 14

15 Przykłady europejskie
PODSTAWY PRAWNE Przykłady europejskie Spółdzielnie socjalne , przedsiębiorstwa społeczne Włochy Spółdzielnie solidarności społecznej Portugalia Spółdzielnie pracy, przedsiębiorstwa społeczne Finlandia Przedsiębiorstwa o celach społecznie użytecznych Belgia Spółki Interesu Społecznego Wielka Brytania Przedsiębiorstwa społeczno-ekonomiczne (SÖB) Austria Integracyjne przedsiębiorstwa społeczne Hiszpania Przedsiębiorstwa społeczne Słowenia Spółdzielnie socjalne Węgry 15

16 Przykłady europejskie
PODSTAWY PRAWNE Przykłady europejskie Community Interest Company (CIC) Mogą przyjmować jedną z trzech form spółek: company limited by guarantee (spółki z ograniczona poreczeniem działalnoscia), private company limited by shares (prywatnej spółki akcyjnej) lub public company limited by shares (publicznej spółki akcyjnej) (PLC). Cechami charakterystycznymi spółek CIC są: • wykorzystywanie ich aktywów, dochodów i zysków na rzecz wspólnoty; • asset lock (zablokowanie aktywów), który zapewnia, że aktywa zostają zatrzymane w spółce na potrzeby związane z jej działalnością lub w celu wykorzystania na rzecz wspólnoty. 16

17 Przykłady europejskie
PODSTAWY PRAWNE Przykłady europejskie Przedsiębiorstwo integracyjne -przedsiębiorstwo walczącego z wykluczeniem społecznym, czy też dosłownie „na rzecz ponownego włączenia do społeczeństwa. Zadaniem przedsiębiorstwa socjalnego jest poprzez zawarcie umowy o pracę na czas określony przywrócenie na rynek pracy osób, które z przyczyn społecznych lub zawodowych nie mogą tego uczynić w zwykły sposób. Z zatrudnionymi zawierany jest kontrakt, - za zgodą biura ds. zatrudnienia - który różni się od zwykłej umowy o pracę tym, że jest o wiele bardziej szczegółowy i musi zawierać elementy determinujące faktyczne ponowne włączanie zatrudnionego do społeczeństwa. Kontrakt podpisuje się na 2 lata i można go dwukrotnie przedłużać również o dwa lata. Każde powstałe w ten sposób miejsce pracy jest dofinansowane roczną kwotą ok..8,5 tys. euro. Pokrywane też są składki ubezpieczenia społecznego liczone od kwoty minimalnego ustawowego wynagrodzenia. Nie wyklucza to pomocy ze strony władzy departamentalnej, która: partycypuje w kosztach uruchomienia działalności gospodarczej firm zatrudniających 50% pracowników pobierających minimalny dochód gwarantowany (RMI). Finansuje orientację zawodową i opiekę fachową nad osobami zatrudnionymi na zasadach walki z wykluczeniem społecznym. Finansuje prace koncepcyjne przygotowujące uruchomienie takich miejsc pracy. Współfinansuje inwestycje umożliwiające zatrudnienie na tego rodzaju kontraktach osób pobierających minimalny dochód gwarantowany. 17

18 Przykłady europejskie
PODSTAWY PRAWNE Przykłady europejskie Francuski Kodeks Pracy określa warunki, jakie powinien spełniać podmiot gospodarczy ubiegający się o status przedsiębiorstwa gospodarki społecznej (entreprises solidaires) w artykule L : Akcje wydawane przez firmę bądź tytuły inwestycyjne nie mogą być notowane na giełdzie. Osoby pełniące funkcje kierownicze pochodziły z wyboru zatrudnionych, osób wspierających i organizacji stowarzyszonych i nie pobierają wyższego wynagrodzenia rocznego niż 48 ustawowych płac minimalnych w firmach do 10 zatrudnionych i 84 płac minimalnych w firmach większych. Co najmniej jedna trzecia osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie gospodarki solidarnej to muszą być osoby, które spełniają jeden z następujących warunków: są zatrudnione w ramach programu „praca dla młodzieży”, dotknięte są znacznym stopniem niepełnosprawności, bądź ze względu na stan zdrowia zatrudnione w zakładzie pracy chronionej, długotrwale poszukują pracy, są Francuzami, którzy utracili pracę za granicą, pobierają Minimalny Dochód Gwarantowany (RMI – Revenue Minimum d’Insertion), są samotnymi kobietami obciążonymi rodziną, pobierają rentę po zmarłym małżonku, mają ponad 50 lat. 18

19 Przykłady europejskie
PODSTAWY PRAWNE Przykłady europejskie SCIC korzysta z całej gamy przywilejów podatkowych i prawnych przewidzianych w ustawodawstwie francuskim dla przedsiębiorstw gospodarki solidarnej. Co najmniej 57% zysku netto SCIC musi być odprowadzone co roku na fundusz rezerwowy. Zadaniem tego organizmu nie jest, bowiem maksymalizacja i podział zysków, lecz tworzenie miejsc pracy i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych czy grup społecznych podlegających wykluczeniu. Samorządy i ich zrzeszenia mogą dofinansowywać Stowarzyszenia Spółdzielcze zwłaszcza, że mogą w nich uczestniczyć. SCIC jest formą, którą może przybrać działalność podejmowana przez stowarzyszenia. Pozwala to na dodatkowe, finansowe wzmocnienie ich pro-społecznych przedsięwzięć gospodarczych. Podmioty te mogą stawać do przetargu w zakresie: ochrony środowiska, rekultywacji, zagospodarowania i przeróbki surowców wtórnych (recykling) kultury pomocy sąsiedzkiej (usługi socjalne), innowacji społecznych 19

20 Przykłady europejskie
PODSTAWY PRAWNE Przykłady europejskie SCIC (Societe Cooperative d’Interet Collectif) , Stowarzyszenie Spółdzielcze w Interesie Społecznym. Jest to rodzaj spółki prawa handlowego, powoływanej do wykonywania produkcji lub dostarczania dóbr i usług zaspokajającej potrzeby społeczności lokalnej o dużej użyteczności społecznej. Podmioty te, będące swego rodzaju hybrydą prawną, pozwalają zrzeszać w ramach jednego przedsiębiorstwa spółdzielczego, nie kierującego się zasadą zysku, klientów/odbiorców dóbr i usług przez nie dostarczanych, pracowników, wolontariuszy, osoby fizyczne i prawne oraz społeczności lokalne. Działalność Stowarzyszeń Spółdzielczych ma charakter rynkowy, ale różni ją od podmiotów komercyjnych, społeczny cel ich działania. Partnerami tworzącymi SCIC mogą więc być:  pracownicy spółdzielni, klienci korzystający z usług i dóbr świadczonych przez SCIC , nieodpłatnie lub odpłatnie, wolontariusze, samorządy terytorialne lub ich porozumienia, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne lub prawne, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w działaniach spółdzielni. Jednak, aby firma uzyskała status SCIC wystarczy, że zrzeszać będzie co najmniej trzy spośród tych pięciu kategorii partnerów. 20

21 PODSTAWY PRAWNE II. Ustawodawstwo w Polsce 21

22 Jan Herbst, Kondycja ekonomii społecznej w Polsce w: Ekonomia społeczna. Teksty

23 PODSTAWY PRAWNE Dylematy teoretyczne Ekonomia społeczna
Sektor obywatelski Ekonomia społeczna Sektor publiczny Przedsiębiorstwo społeczne Sektor przedsiębiorstw Działalność gospodarcza 23

24 PODSTAWY PRAWNE Dylematy teoretyczne 24

25 Ustawodawstwo polskie
PODSTAWY PRAWNE Ustawodawstwo polskie Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; Przyszła ustawa o przedsiębiorstwie społecznym; 25

26 PODSTAWY PRAWNE Fundacja
Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Ustanawiana jest przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub w testamencie) i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona. Oznacza to konieczność przeznaczenia wszelkich dochodów uzyskiwanych przez fundację (zarówno z majątku, w który fundacja została wyposażona przez fundatora, środków uzyskiwanych spoza funduszu założycielskiego, jak i darowizn, dochodów z działalności gospodarczej) na osiągnięcie tego celu. 26

27 PODSTAWY PRAWNE Fundacja
Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Działalność gospodarcza fundacji nie może więc mieć charakteru działalności głównej. Nie ma zakazu pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej fundacji z przedmiotem jej działalności statutowej. Stanowisko takie zajął również Sąd Najwyższy w postanowieniu z 7 maja 2002 r. (sygn. akt I CKN 162/00, wskazując iż "podporządkowanie rozmiarów działalności gospodarczej realizowanym przez fundację celom nie stwarza bezwzględnej konieczności przedmiotowego rozdzielenia omawianych sfer działania. Akcent trzeba bowiem kłaść nie na zagadnienie takich, a nie innych postanowień statutowych, lecz na kwestię ich praktycznej realizacji, przy czym chodzić powinno jedynie o zachowanie akcesoryjności działalności gospodarczej względem działalności celowej". 27

28 PODSTAWY PRAWNE Stowarzyszenie
Stowarzyszenie powstaje celem „umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań”; Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to: dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków – nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia, samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych, trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe), niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek. 28

29 PODSTAWY PRAWNE Stowarzyszenie
Stowarzyszenie powstaje celem „umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań”; Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to: dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków – nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia, samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych, trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe), niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek. 29

30 PODSTAWY PRAWNE Stowarzyszenie
Stowarzyszenie zwykłe jest określane jako „uproszczona formuła stowarzyszenia”.  Stowarzyszenia zwykłe: mają prostszą strukturę organizacyjną; Osoby (nie mniej niż 3) zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ono powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności oraz wybierają przedstawiciela(li); wiążą się z mniej zawiłymi formalnościami przy zakładaniu; Stowarzyszenia zwykłe nie rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko u starosty. Zgłaszają wniosek o założeniu oraz regulamin (3 egz.) Starostwo ma na odpowiedź 30 dni od dnia złożenia wniosku. nie mają osobowości prawnej - np. nie może zawierać umów o przyznaniu dotacji, czy o wykonaniu zadania publicznego lub innej usługi. mają ograniczone źródła finansowania – mogą to być tylko składki członkowskie. Musi jednak uzyskać numer REGON, NIP oraz musi założyć konto bankowe i składać sprawozdania. 30

31 PODSTAWY PRAWNE Stowarzyszenie
Stowarzyszenie rejestrowane jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych. Do stowarzyszenia mogą należeć małoletni w wieku od 16 do 18 lat, oraz małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych oraz cudzoziemcy; Stowarzyszenie tworzy co najmniej piętnaście osób, które uchwalą statut stowarzyszenia i wybiorą komitet założycielski. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną po rejestracji w KRS. Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą, to znaczy, że działalność gospodarcza nie może być podstawową działalnością stowarzyszenia, tylko dodatkową, wspierającą. Dochód z niej w całości musi być przeznaczony na realizację celów statutowych. Zapis o prowadzeniu działalności musi znaleźć się w statucie. 31

32 PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy o działalności pożytku są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, Nie stosuje się przepisów dotyczących prowadzenia działalności pożytku publicznego (zlecenia, OPP, odpłatma nieodpłatna) do partii politycznych; związków zawodowych i organizacji pracodawców; samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne 32

33 PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Art. 3 ust. 3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 33 33

34 PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Art. 3 ust. 3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 3) spółdzielnie socjalne; 4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej które: - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 34 34

35 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka z o.o. może mieć inne cele, niż osiąganie zysku, tj. cele społeczne. W języku potocznym taka forma nazywana jest spółką non-profit. Zyski z działalności gospodarczej takiej spółki zwykle nie mogą podlegać podziałowi między udziałowców. Powyższe zasady działalności zazwyczaj są określane w aktach założycielskich spółek, przez ich założycieli. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane przez osoby fizyczne i prawne, w tym przez fundacje i stowarzyszenia. Najważniejszym dokumentem wewnętrznym jest umowa spółki, sporządzona w formie aktu notarialnego, która w szczególności określa cele, strukturę, liczbę i wysokość udziałów oraz zasady podziału zysków. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną i odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5000 zł i może on być wniesiony w formie środków finansowych lub wkładu rzeczowego (aportu). 35 35

36 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe 36 36

37 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, za które nie pobierają one wynagrodzenia. Działalność odpłatna jest to działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych (art. 4 ustawy), w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy celów statutowych, za które pobierają wynagrodzenie (są to wpłaty lub opłaty dokonywane przez adresatów zadania, które służą na pokrycie całości lub części kosztów związanych z realizacją danego zadania) oraz sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 37 37

38 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Działalność odpłatna pożytku publicznego wynagrodzenie, pobierane od adresatów, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju nie jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Działalność gospodarcza, nie może pokrywać się z działalnością statutową odpłatną. Zyski, dochody z działalności gospodarczej muszą być przeznaczone na działalność statutową organizacji albo na rozwój działalności gospodarczej. 38 38

39 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Możliwe formy wykonywania działalności gospodarczej 1) wewnątrz struktury organizacyjnej: a) bez wyodrębnienia; b) w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku; c) w formie zakładu na pełnym rozrachunku; 2) W ramach spółki osobowej spółki jawnej spółki komandytowej spółki komandytowo-akcyjnej 3) w ramach spółki kapitałowej: a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; b) spółki akcyjnej; 4) w ramach porozumień gospodarczych – konsorcjum 5) w ramach spółdzielni osób prawnych; 6) W spółdzielni socjalnej założonej przez osoby prawne; 39 39

40 Organizacje pozarządowe - ulgi
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe - ulgi Art. 17. Wolne od podatku (CIT) są: (…) 4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele; 5) dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji; 40 40

41 Organizacje pozarządowe - ulgi
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe - ulgi Art. 17. 1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 41 41

42 Organizacje pozarządowe - ulgi
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe - ulgi Art. 17. 1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie: 1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.; 2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 42 42

43 Organizacje pozarządowe z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 83a. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1 (zespoły placówek), oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a (inne formy wychowania przedszkolnego), nie jest działalnością gospodarczą. 2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 43 43

44 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. (…) Art. 3. 1. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 2. Działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. 3. Do działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy dotyczącymi organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej. 44 44

45 PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Ustawa
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Art. 16. 1. Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2. Do działalności leczniczej podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej stosuje się przepisy dotyczące działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (…) Art. 205. Z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. 45 45

46 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r.   o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art. 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej działalność lecznicza: 1) podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej; 2) wykonywana jako: a) działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 9 ust. 1 tej ustawy, b) działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne przewidują prowadzenie takiej działalności. 46 46

47 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Liczba podmiotów sektora pozarządowego w podziale na formy prawne REGON 2009 47 47

48 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Liczba podmiotów sektora pozarządowego w podziale na formy prawne KRS 2009 48 48

49 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne aktywne w 2008 r. według formy prawnej Źródło: Badanie SOF-1 (2009); opracowanie: Karolina Goś-Wójcicka (Dep. Badań Społecznych GUS) 49

50 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne aktywne w 2008 r. według formy prawnej Źródło: Badanie SOF-1 (2009); opracowanie: Karolina Goś-Wójcicka (Dep. Badań Społecznych GUS) 50

51 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe 51 51

52 Organizacje pozarządowe
Struktura organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców 52

53 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Główne kierunki działalności organizacji pozarządowych, grudzień 2008 r. 53 53

54 Organizacje pozarządowe
Struktura formy prowadzonej działalności wśród organizacji mających siedzibę w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, 2008 r. Źródło: Badanie SOF-1 (2009); opracowanie: K. Goś-Wójcicka i S. Nałęcz (Dep. Badań Społecznych GUS); Procenty składają się na sumę większą niż 100% gdyż niektóre organizacje korzystały jednocześnie z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej. 54 54

55 Organizacje pozarządowe Przychody w organizacjach XII.2008
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Przychody w organizacjach XII.2008 55

56 Organizacje pozarządowe
Struktura przychodów w organizacjach 2005 i 2008 56

57 PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe
Udział sektora non-profit w krajowym zatrudnieniu 57

58 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe 58 58

59 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe Pracujący w organizacjach wśród organizacji mających siedzibę w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, grudzień 2008 r. 59 Źródło: Badanie SOF-1 (2009); opracowanie: K. Goś-Wójcicka i S. Nałęcz (Dep. Badań Społecznych GUS); Procenty składają się na sumę większą niż 100% gdyż niektóre organizacje korzystały jednocześnie z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej. 59

60 Organizacje pozarządowe
Pracujących w organizacjach jako główne miejsce pracy XII.2008 60

61 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe 61

62 Organizacje pozarządowe
PODSTAWY PRAWNE Organizacje pozarządowe prowadzi zajęcia teatralne dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy   Zakład Aktywności Zawodowej w Lalikach (60 miejsc noclegowych) Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia Teatr Grodzki Zakład Aktywności Zawodowej Warsztat Terapii Zajęciowej "Jesteś Potrzebny" Serwis. Sklep internetowy 62

63 PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze Spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów, spółdzielnia niewidomych Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu; Przedmiotem gospodarczej działalności spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków; Przedmiotem działalności spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych jest zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych przez pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie; Spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy (spółdzielcza umowa o pracę); Za pracę w spółdzielni członek spółdzielni otrzymuje wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie bieżące i udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie. 63 63

64 PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie
Spółdzielnie pracy w różnej formie liczą ok. 2000, z czego 800 w stanie likwidacji, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy zrzesza 200 spółdzielni pracy, zaś Spółdzielczy Związek Rewizyjny "SPÓLNOTA PRACY„ 84 spółdzielnie 64

65 PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie
Spółdzielczość inwalidów i niewidomych, zatrudniała jeszcze w 1988 roku ponad 253 tys. osób niepełnosprawnych i 17 tys. osób niewidomych. Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów składał się z 420 spółdzielni, Centralny Związek Niewidomych - 32 spółdzielnie. W 2005 r. działało już ok. 270 spółdzielni inwalidów i niewidomych zatrudniając ok. 30 tys. osób . W 2010 roku Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zrzeszał 130 spółdzielni, z czego 25 wzięło udział w badaniu ewaluacyjnym związku. 65 65

66 Firmy dla niepełnosprawnych Pracodawcy przedsiębiorcy
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne PUP WTZ ŚDS PCPR ZAZ Pracodawcy przedsiębiorcy ZPCh 66

67 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych Warsztat terapii zajęciowej Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja celów działania warsztatu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: 1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej; 2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. 67

68 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 68 68

69 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych PFRON, Raport z badania WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ (Analiza porównawcza badań zrealizowanych w latach 2003 i 2005), Warszawa 2008 69

70 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych Finansowanie warsztatów terapii zajęciowej Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów: działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi 90% tych kosztów. Maksymalne dofinansowanie tworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi 70% tych kosztów. 70 70

71 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Kto może założyć Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może założyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej. 71

72 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych Warunki utworzenia ZAZ co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, (nie więcej niż 35%), tym osób, w stosunku do których rada programowa, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej; musi posiadać obiekty i pomieszczenia, które odpowiadają przepisom i zasadom BHP oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, a także spełniają wymagania dostępności do nich; musi zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne; przeznaczać uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności; uzyskać pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia ZAZ. 72

73 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 73

74 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych Zakłady Aktywności Zawodowej Raport z badania TNS OBOP dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marzec 2009 74

75 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych Finansowanie zakładów aktywności zawodowej Maksymalne dofinansowanie ze środków FPRON kosztów: tworzenia zakładu aktywności zawodowej wynosi 65% tych kosztów, pozostałe 35% musi pochodzić od organizatora i innych źródeł; działania zakładu aktywności zawodowej wynosi 90% tych kosztów; Ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej. 75 75

76 Firmy dla niepełnosprawnych
PODSTAWY PRAWNE Firmy dla niepełnosprawnych Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS Ul. Jasna 36A, Wilcza Góra (Lesznowola) Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS została powołana w 2007 roku, działalność gospodarczą zaś rozpoczęła w 2008 roku. Przedsiębiorstwo składa się z czterech pracowni produkcyjnych: ceramicznej, biurowej, stolarskiej i rękodzieła artystycznego. Wszystkie osoby z autyzmem są zatrudnione na umowy o pracę – na czas nieokreślony, w wymiarze 0,55 etatu, 76

77 Firmy dla niepełnosprawnych
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) KRĘGIELNIA MANGO ul. Sportowa 10 , Wąbrzeźno Rozpoczęła swa działalność w styczniu 2008r. W ofercie ZAZ znajdują się: kręgielnia, z której może jednocześnie korzystać maksymalnie 16 osób – po 8 graczy na każdym z dwóch torów; - dwa stoły do bilarda; - stół do gry w piłkarzyki; - urządzenie do gry w rzutki; - zajęcia fitness i aerobik; - siłownia, wyposażona m.in. w atlas, rowery rehabilitacyjne, bieżnie automatyczne, orbitreki, steppery; w komfortowych warunkach może w niej ćwiczyć maksymalnie 5 osób; - wielofunkcyjne boisko, na którym można grać w tenisa ziemnego, piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę; sztuczne oświetlenie pozwala na korzystanie z niego do późnych godzin wieczornych; w zimie na boisku organizowane jest lodowisko; - kawiarenka, która w okresie letnim dodatkowo wystawia stoliki na zewnątrz budynku.

78 PODSTAWY PRAWNE Zatrudnienie socjalne
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Adresaci ustawy Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do: 1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; 3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 5) bezrobotnych długoterminowo, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 78

79 PODSTAWY PRAWNE Zatrudnienie socjalne
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Definicje reintegracja społeczna - oznacza to działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w CIS, KIS lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu reintegracja zawodowa - oznacza to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w CIS i KIS zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy; zatrudnieniu wspieranym - oznacza to udzielanie pomocy osobie, zagrożonej wykluczeniem, w podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy lub podjęciu działalności gospodarczej 79

80 Zatrudnienie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Zatrudnienie socjalne Centrum Integracji Społecznej – jednostka samorządowa lub pozarządowa realizująca reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi: 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, która nie stanowi działalności gospodarczej. 80

81 Zatrudnienie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Zatrudnienie socjalne Rynek pracy Pomoc społeczna Centrum Integracji Społecznej KIS Spółdzielnia socjalna Zatrudnienie wspierane Zatrudnienie w CIS Przedsiębiorstwo społeczne Prace społecznie użyteczne Zatrudnienie na otwartym rynku pracy Inna instytucja Przyjazne środowisko partnerstwo 81 81

82 Zatrudnienie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Zatrudnienie socjalne Centra Integracji Społecznej Prawdopodobnie działające niedziałające 82

83 Zatrudnienie socjalne Dane Centrów Integracji Społecznej za 2010 rok
Centra Integracji Społecznej w 2010 r. MPiPS

84 Zatrudnienie socjalne Dane Centrów Integracji Społecznej za 2010 rok
Centra Integracji Społecznej w 2010 r. MPiPS

85 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy - a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 85

86 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne Spółdzielnię mogą założyć osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 86

87 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne Spółdzielnię socjalną mogą założyć także: inne osoby niż osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli; organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego; kościelne osoby prawne. 87

88 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne Mogą być to zatem dwie gminy (powiaty), gmina (powiat) i NGO, dwa NGO Niejasność przy konstrukcji mieszanej (osób prawnych i osób fizycznych) 88

89 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne Wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub organizacji pozarządowych. 89

90 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób spośród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób wymienionych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby te, po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej. Tym samym przez okres 12 miesięcy pracownicy są spółdzielcami „na próbę”. Zaś po roku mogą przejąć zakład na własność. 90

91 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne Osoby zatrudnione w spółdzielni socjalnej, założonej przez osoby prawne - po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej. Osobą zatrudnione mogą założyć lub przystąpić do innej spółdzielni socjalnej, podjąć działalność gospodarczą lub zatrudnić się u innego pracodawcy; W takim przypadku w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę na podstawie spółdzielnia socjalna ma obowiązek zatrudnić w miejsce pracownika, z którym rozwiązano tę umowę, osobę spośród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. 91

92 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne Członkami i jednocześnie pracownikami spółdzielni mogą być osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym; Członkami mogą być również inne osoby, jednak ich liczba może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji; Spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, nie może być niższa niż 50% w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej. 92

93 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne Członkostwo w spółdzielni socjalnej – osób fizycznych mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze nie stosuje się. Przepis ten dotyczy prawa głosowania przez członków spółdzielni W spółdzielni socjalnej założonej przez osoby prawne członkostwo mogą uzyskać osoby fizyczne 93

94 Spółdzielnie socjalne
PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne Stosunek pracy między spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Przepis art. 185 ustawy wymienionej w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio. W razie gospodarczej konieczności walne zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub jej warunków Uchwała walnego zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu pracy lub wszystkich członków wykonujących pracę tego samego rodzaju. Statut może przewidywać zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków nie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, lecz na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni. Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę między tych członków, z uwzględnieniem ich kwalifikacji. 94

95 PODSTAWY PRAWNE Spółdzielnie socjalne 23 23 9 27 25 60 17 46 37 25 32
socjalnych stan na 8 maja 2012 r. 7 12 46 38 44 95 95

96 Spółdzielnie socjalne
Struktura całkowitego przychodu spółdzielni socjalnych wg źródeł przychodu, 2010

97 Spółdzielnie socjalne
Struktura spółdzielni socjalnych wg wyniku finansowego w 2010 roku

98 Spółdzielnie socjalne
Rozkład ocen dotyczących szans na wzrost niezależności finansowej spółdzielni w 2010 roku

99 Spółdzielnia socjalna „Szklany Świat” Bombki 56-320 Krośnice, ul
Spółdzielnia socjalna „Szklany Świat” Bombki Krośnice, ul. Kwiatowa Oferta dla dzieci i młodzieży szkolnej, grup zorganizowanych, firm, turystów indywidualnych. Biletem wstępu jest bombka z imieniem, którą wykonują na wcześniejsze zamówienie. Przewodnik czuwa nad całością przebiegu zwiedzania. Informuje o kolejnych etapach powstawania szklanej ozdoby. Pierwszy etap - DMUCHALNIA - pracownicy ze szklanej rurki ręcznie wytwarzają przeróżne kształty ze szkła. Drugi etap - SREBRZENIE - pracownik za pomocą azotanu srebra sprawia, że bombka nabiera lustrzanego blasku. Trzeci etap - DEKORATORNIA - bombki ręcznie zdobione przez panie dekoratorki. Czwarty etap - SKLEP FIRMOWY - tam można zakupić nasze produkty. Dodatkowa oferta DLA CHĘTNYCH - odpłatna lekcja malowania bombki. Uczestnik samodzielnie wykonaną ozdobę choinkową zabiera ze sobą. NOWOŚCIĄ są dwudniowe warsztaty dekoupage. Jest to nowa forma zdobienia szkła, drewna i metalu. Wykonane rzeczy uczestnicy zajęć zabierają ze sobą. zwycięzca pierwszej edycji konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

100 Spółdzielnia socjalna „Figa” w Łodzi Ul. Piotrkowska 101 90-425 Łódź
Bistro Zaraz Wracam prowadzi dania kuchni fusion i francuskiej oraz posiłki dla wegetarian. Prowadzą również wybór kaw, pysznych ciast i deserów przygotowanych na oraz regionalnych piw. Zajmują się także przygotowywaniem potraw do cateringu a także na indywidualne, mniejsze zamówienia. Zapraszają do organizowania w lokalu kameralnych imprez prywatnych czy rezerwacji stolików.

101 Strzelecka Spółdzielnia Socjalna Strzelcach Opolskich http://zajazd
Spółdzielnia została utworzona w styczniu 2011 r. przez miasto Strzelce Opolskie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Spółdzielnia prowadzi: stołówkę, w ramach której można organizować imprezy okolicznościowe, catering, obiady abonamentowe etc; Zajazd "Strzelecki" posiadający w swojej ofercie  pokoje 2, 3 oraz 4-osobowe, oraz sale szkoleniowe.

102 Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni” w Bydgoszczy
Działa od 2009 roku. Wszystkie zatrudnione w spółdzielni osoby to ludzie niepełnosprawni, z różnymi schorzeniami. OFERTA: - kompleksowa obsługa zakładów pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i rozliczania z PFRON (w niedalekiej przyszłości również obsługa księgowa podmiotów ekonomii społecznej) - usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych - organizacja imprez okolicznościowych (kinderbale, przyjęcia okolicznościowe dla dzieci) - usługi poligraficzne (składanie, projektowanie, edycja itd.) - sprzątanie - organizacja cateringu W 2011 zajęli drugie miejsce w europejskim konkursie „Promocja zatrudnienia młodzieży w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej”. Europejskiej Sieci Fundacji na rzecz Ekonomii Społecznej jako jedyne przedsiębiorstwo ekonomii społecznej z Polski

103 Spółdzielnia Socjalna „Gród” w Biskupicach k. Byczyny http://www
Założona przez gminę Byczyna, Opolskie Bractwo Rycerskie i Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej I Przedsiębiorczości w Byczynie Spółdzielnia: zarządza grodem rycerskim w Biskupicach; organizuje kursy i szkolenia m.in. doskonalenie zawodowe zatrudnionych w obsłudze ruchu turystycznego Opolszczyzny Kurs wikliniarz Kurs kowal – płatnerz Kurs stolarz Kurs garncarz

104 Studio Doozo – Pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Szczecinie
Zajmują się identyfikacją wizualną, przygotowaniem do druku, fotografią, video oraz organizacją kampanii społecznych. W ramach działalności pożytku publicznego prowadzą wraz ze Stowarzyszeniem ”Czas Przestrzeń Tożsamość” portal telewizji internetowej 3sektor.tv, który umożliwia nieodpłatną prezentacje  różnorodnych  materiałów filmowych organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym i instytucjom je wspierającym.

105 Spółdzielnia Socjalna „Herakles” w Poznaniu http://www. herakles
Założona przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji Horyzont przy Zakładzie Poprawczym w Poznaniu. Spółdzielnia zajmuje się aktywizacja wychowanków zakładu poprawczego

106 Dalsze działania Z raportu OECD Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną 2009 Należy rozszerzyć koncepcję przedsiębiorstw społecznych, tak aby objęła ona towary i usługi świadczone w interesie ogólnym. dążyć do rozpowszechniania lepszego zrozumienia działania ekonomii społecznej poprzez ciągłe, zorganizowane cykle seminariów, warsztatów, spotkań itp., również z udziałem zaproszonych ekspertów zagranicznych. Takie wydarzenia powinny być przeznaczone dla odpowiednich urzędników służby cywilnej i decydentów na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Pomogłoby to w kształtowaniu lepszego zrozumienia potencjalnej roli ekonomii społecznej i wkładu, jaki może ona wnieść. Konieczne jest opracowanie krajowej strategii mającej na celu pokonanie najgorszych aspektów i konsekwencji skrajnego rozdrobnienia i zawiłości polskiego systemu politycznego i administracyjnego, szczególnie w odniesieniu do gospodarki społecznej; Aby ekonomia społeczna mogła skutecznie przyczyniać się do poprawy życia ludzi i społeczności konieczne jest jej włączenie do polityk, które dotyczą zdrowia, kwestii społecznych, edukacji, środowiska, strategii rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości itd; Należy przeprowadzić konsultacje z Międzyresortowym Zespołem ds. Rozwiązań Systemowych w zakresie ekonomii społecznej na temat sposobu opracowywania nowej strategii promocji długoterminowych partnerstw między organizacjami ekonomii społecznej a samorządami regionalnymi i lokalnymi poziomu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego w sferze szeroko rozumianej polityki społecznej tak, aby objąć większość kluczowych aspektów życia we współczesnym społeczeństwie; Aby ekonomia społeczna mogła się rozwijać, programy wsparcia muszą reagować na jej potrzeby, a potrzeby te z kolei powinny być wyrażane przez osoby, którym przedsiębiorstwa gospodarki społecznej posłużą w największym stopniu; Krytyczne znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej ma dostęp do kapitału; Należy gruntownie rozważyć wprowadzenie 3-letnich budżetów w przypadku projektów z zakresu gospodarki społecznej na szczeblu powiatu i gminy oraz opracowanie środków mających na celu wdrożenie budżetów o dłuższym terminie realizacji; 106


Pobierz ppt "Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google