Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia majątkowe, gwarancje i poręczenia bankowe, zastosowanie klauzuli ochronnych w umowach oraz zabezpieczeń majątkowych. Anna Krych Dominika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia majątkowe, gwarancje i poręczenia bankowe, zastosowanie klauzuli ochronnych w umowach oraz zabezpieczeń majątkowych. Anna Krych Dominika."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia majątkowe, gwarancje i poręczenia bankowe, zastosowanie klauzuli ochronnych w umowach oraz zabezpieczeń majątkowych. Anna Krych Dominika Wieczorek

2 Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

3

4 wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie:  mienia (własności i innych praw majątkowych)  odpowiedzialności cywilnej. Do ubezpieczeń majątkowych należą także ubezpieczenia komunikacyjne.

5  - Ubezpieczenia domów i mieszkań  - Ubezpieczenia domów w budowie  - Ubezpieczenia domków letniskowego  - Ubezpieczenia wyposażenia mieszkania  - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  - Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego  - Ubezpieczenie bagażu podróżnego  - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  - Ubezpieczenie maszyn  - Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn  - Ubezpieczenia budowlano-montażowe  - Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych  - Kompleksowe ubezpieczenie jachtów morskich  - Ubezpieczenie lotnicze  - Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)  - Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym, kolejowym, samochodowym, lotniczym, śródlądowym, morskim i kombinowanym  - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów  - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  - Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

6

7 Propozycja skierowana jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć swoje mienie. W ramach jednej umowy istnieje możliwość ubezpieczenia skutków nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wybierając kompleksowe rozwiązanie PZU Dom klienci płacą niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń. PZU Dom obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:  ruchomości domowe i stałe elementy,  budynki - także na etapie budowy,  lokale mieszkalne  odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.  następstwa nieszczęśliwych wypadków,  szklane przedmioty od stłuczenia,  Assistance.

8 Produkt charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, przy czym istnieje możliwość jego dopasowywania poprzez włączanie i wyłączanie z niego wybranych ryzyk (elastyczność), co przy towarzyszącym temu systemie zniżek i zwyżek składki umożliwia dopasowanie ceny do możliwości ubezpieczającego. Polisa w swoim zakresie działa przez całą dobę i wszystkie dni w roku (przy rocznym okresie ubezpieczenia), pokrywa skutki zdarzeń zaistniałych na terenie mieszkania (domu) ale także poza nim np. rabunek roweru na ulicy, złamanie nogi przez dziecko na feriach, pogryzienie sąsiada przez naszego psa. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roczny, bądź na okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).

9 Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sam budynek i towarzyszącą mu zabudowę gospodarczą, ale również urządzenia domowe, sprzęt turystyczny i sportowy, narzędzia itp. Szczególnie korzystny dla klientów jest spory wybór wariantów - można np. ubezpieczyć od ognia i innych żywiołów budynek wraz z mieniem albo tylko sam budynek.

10 Pakiet dla wymagających klientów, którzy szukają kompleksowej ochrony dla siebie i swojego mienia od wszelkich ryzyk. Oprócz ochrony za skutki zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych zapewnia szeroki zakres usług assistance. Ubezpieczenie to obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. Jej wysokość powinna być określana wyłącznie wg. tzw. wartości odtworzeniowej, czyli pozwalającej na odkupienie zupełnie nowych rzeczy o tych samych parametrach czy jakości.

11 Ubezpieczeniem mogą być objęte:  lokal mieszkalny albo stałe elementy lokalu,  ruchomości domowe,  dom jednorodzinny/letniskowy,  garaż,  inny budynek,  ogrodzenie,  obiekty małej architektury. Ostateczna cena ubezpieczenia zależy od przedmiotów ubezpieczenia, sum ubezpieczenia i doboru opcji dodatkowych. W większości wypadków roczny koszt takiej polisy to 300-700 zł. Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek za dobre zabezpieczenia.

12 Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju mienie i towary przewożone w granicach Rzeczypospolitej Polskiej transportem wykonywanym na podstawie umowy przewozu mienia przez przewoźnika zawodowego (transport obcy) lub transportem własnym. Warunki ubezpieczenia oparte są na europejskich standardach. Odpowiedzialność PZU SA trwa na całej trasie przewozu, także gdy jest wykonywany za pomocą kilku środków transportowych.

13  Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, kradzież pojazdu, awaria ogumienia, brak paliwa lub użycie niewłaściwego paliwa, wyładowanie akumulatora, przepalenie żarówki, zatrzaśnięcie kluczyków, uraz ciała, zgon, nagłe zachorowanie kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną udzielaną na terenie całej Polski. Z PZU Auto Pomoc może skorzystać także kierowca innego pojazdu (np. nieubezpieczonego w PZU), jeżeli pojazd ten zostanie unieruchomiony w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego.

14  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie (w liczbie zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

15 Ubezpieczenie to polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Twoją firmę osobą trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością lub posiadanym majątkiem.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:  szkody osobowe (np. uszkodzenie ciała, śmierć)  szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy)  straty finansowe.

16 Ubezpieczenie to polecane jest posiadaczom nieruchomości i osobom, które są najemcami lub wynajmują nieruchomość. Zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim lub ich mieniu. Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, wynikający z możliwości zakupu umów dodatkowych. Możliwość zawarcia umowy na 1 rok, 2 lub 3 lata. Możliwość wyboru spośród trzech sum gwarancyjnych w wysokości: od 100 tys. do 300 tys. zł.

17 Wykonując swój odpowiedzialny zawód nauczyciel może nieumyślnie spowodować szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu placówki oświatowej, w której jest zatrudniony. W takich wypadkach chroni go ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej TU Allianz Polska S.A. udziela ubepieczenia w sytuacji gdy ubezpieczony, w myśl przepisów prawa zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrzadzonej uczniowi, wychowankowi lub osobie trzeciej, przez spowodowanie uszkodzenia ciała lub roztroju zdrowia (szkoda na osobie) lub uszkodzenia bądź zniszczenia mienia (szkoda na mieniu).

18 Jest to pisemne zobowiązanie Banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej w przypadku, gdy zleceniodawca nie wypełni określonych w gwarancji zobowiązań. Z treści gwarancji wynika rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, które muszą być spełnione, aby mogła nastąpić wypłata z gwarancji

19 Dla zilustrowania istoty umowy gwarancji bankowej najlepiej posłużyć się następującym przykładem. A (wierzyciel) zawiera z B (dłużnikiem) umowę sprzedaży towaru na warunkach kredytowych. Ponieważ A (wierzyciel) nie ma pełnego zaufania do B (dłużnika), uzależnia on zawarcie wskazanej umowy sprzedaży od udzielenia przez Bank (gwaranta) gwarancji, że B (dłużnik) spełni wobec niego swoje zobowiązanie, czyli zapłaci cenę za sprzedany towar.

20 Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej powinno być udzielone na piśmie i wykazywać w szczególności: nazwę (nazwisko) dającego zlecenie i jego siedzibę (adres), wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, zakres uprawnień i obowiązków banku, jako gwaranta, osobę uprawnioną do wykonywania w stosunkach z bankiem uprawnień beneficjenta, kwotę, do zapłacenia której będzie zobowiązany bank oraz termin, z upływem którego obowiązek ten wygaśnie, wysokość obciążających dającego zlecenie zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, bank prowadzący rachunek podstawowy lub bieżący dającego zlecenie.

21  Bank udziela gwarancji na zlecenie (przykład: szkoła się rozbudowała, aktualnie posiada basen, jak przykładowo przecieka dach to szkoła może żądać od wykonawcy gwarancji bankowej. Szkoła może żądać realizacji gwarancji, bank wypłaca szkole pieniądze, bank jest gwarantem).  Potwierdzenie gwarancji - Szkoła może mieć rachunki w innym banku niż wykonawca:  bank wykonawcy (GWARANT)  bank Szkoły (BANK POŚREDNICZACY).  Bank Szkoły potwierdzi, że można realizować wypłatę u niego.  Gwarancja jest za pośrednictwem.

22 1.Opłata za rozpatrzenie wniosku od wniosku1000 zł 2.Prowizja przygotowawczaod kwoty wnioskowanego limitu max. 3,0%; min. 1000 zł 3.Prowizja za rezygnację z limitu od wniosku1000 zł 4.Prowizja administracyjnaod kwoty wnioskowanego limitu max. 1,0%, min. 1000 zł Prowizja za wystawienie gwarancji według standardowego wzoru Banku Liczona od kwoty gwarancji3% p.a., min. 300 zł (minimum dotyczy całego okresu ważności gwarancji) 6.Prowizja za wystawienie gwarancji według wzoru przedstawionego przez Klienta i zaakceptowanego przez Bank Liczona od kwoty gwarancji3% p.a., min. 1000 zł (minimum dotyczy całego okresu ważności gwarancji) 7.Wypłata z gwarancji% od kwoty wypłaty z gwarancji 0,25%, min 350 zł 8.Prowizja za zmianęZa zmianę polegającą na wydłużeniu okresu ważności lub podwyższeniu kwoty jak za wystawienie gwarancji 9.Prowizja za zmianęZa zmianę inną niż wydłużenie okresu ważności lub podwyższenie kwoty 300 zł 10.Redukcja gwarancjiZa redukcję200 zł 11.Opłaty za obsługę cesji praw z gwarancji Za cesję300 zł 12.Opłata za wyksięgowanie przed upływem terminu ważności Za gwarancję100 zł Opłaty i prowizje za gwarancje

23 Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2010 r. Spółka zawarła z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank") umowę o udzielenie gwarancji bankowej ("Umowa"). Łączna kwota wartości udzielonej gwarancji: 95.297.116,95 zł Czas na jaki gwarancja została udzielona: do dnia 31 października 2011 r. Przedmiot Umowy: Na podstawie Umowy Bank udziela gwarancji zwrotu zaliczki do łącznej kwoty 95.297.116,95 zł na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: "Gwarancja"). Gwarancja zabezpieczać będzie zwrot zaliczki przewidzianej w umowie na wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo w ramach Projektu POIiŚ 7.1-41 "Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - Obszar LCS Działdowo„.

24 KNF Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-11-19 Temat: Zawarcie umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30 zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2010 r. podpisał z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie umowę ramową o udzielanie przez Bank gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania i gwarancji dobrego wykonania w okresie gwarancyjnym, w ramach uzgodnionego limitu w wysokości 41.000.000,00 PLN, z maksymalnym terminem ważności do dnia 31 grudnia 2016 r.

25 Poręczenie bankowe jest jedną z form zabezpieczenia spłaty zobowiązania finansowego. Najczęściej stanowi zabezpieczenie kredytu, lub pożyczki. - Zlecenie zawiera te same elementy co zlecenie udzielenia gwarancji; - Mogą być terminowe lub bezterminowe.

26

27 Wszyscy Mikro, Mali i Średni Przedsiębiorcy (MSP), którzy 1. zatrudniają średniorocznie poniżej 250 osób, mający roczny obrót nie większym niż 50 mln. EUR (w PLN) lub sumę aktywów, nie większą niż 43 mln. EUR (w PLN) oraz odpowiadają kryterium niezależności – tzn. firmy „duże” nie posiadają w MSP i MSP w firmach „dużych” nie posiada więcej niż 25% udziałów  2. prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą i są rezydentami tj. mają siedzibę na terytorium Polski Przedsiębiorcy powinni: – posiadać zdolność kredytową – spełniać kryteria Banku w zakresie możliwości zaciągnięcia kredytu – odpowiadać kryteriom „Polityki poręczeniowej” Funduszu

28 BGK udziela: poręczeń zabezpieczających spłatę kredytu oraz poręczeń wadialnych. Warunki udzielenia poręczenia: ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu poręczenia, posiadanie przez Dłużnika zdolności kredytowej, Waluta poręczenia w złotych polskich, w walutach wymienialnych - USD, EUR, CHF, jako indeksowane kursem waluty obcej - USD, EUR, CHF. Prowizje Prowizje i opłaty związane z udzieleniem gwarancji pobierane są w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji

29

30 KNF Raport bieżący nr 37 / 2010 Data sporządzenia: 2010-09-20 Temat: Udzielenie poręczeń do umowy kredytowej Treść raportu: Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 września 2010 r., w wykonaniu określonych w umowie kredytowej, zawartej pomiędzy Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Kredytobiorca) a BGŻ S.A. (Bank), doszło do podpisania pomiędzy Emitentem oraz jego spółkami zależnymi a Bankiem trzech odrębnych umów poręczenia. Na mocy ww. umów poręczenia każdy z Poręczycieli odrębnie zobowiązuje się do poręczenia zobowiązania Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu udzielonego kredytu do wysokości 16 mln zł każdy. Poręczenia ustanowione zostały bezterminowo oraz nieodpłatnie.

31

32

33  zastrzeżenie, postanowienie lub warunek w umowie. Klauzule dzielimy na:  Klauzule finansowe – warunki, które trzeba spełnić, żeby bank nie cofnął kredytu (np. zachowanie aktywów przedsiębiorstwa).  Klauzule ochraniające – zabraniające podejmowania działań utrudniających spłatę kredytu lub obniżających wartość posiadanych zabezpieczeń (np. zachowania niezmienionej własnośći).

34  W umowach o pracę;  W umowach najmu;  W umowach międzynarodowych;  W umowach handlowych.

35  Klauzula w umowach o prace - możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy może być wprowadzona również w trakcie obowiązującej umowy.  Klauzula w umowie UE z Japonią – KE zerwie negocjacje jeżeli po roku od ich rozpoczęcia Japonia nie poczyni postępów w usuwaniu administracyjnych barier dla europejskich eksporterów.  Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą.  Specjalna klauzula ochronna.

36  klauzula stosowana w odniesieniu do produktów rolnych, która dopuszcza nakładanie dodatkowych opłat celnych w sytuacji, gdy wielkość importu danego produktu przekroczy wielkość progową lub gdy cena importowa danego towaru jest niższa od ceny progowej.

37 Zabezpieczenie majątkowe można złożyć w dwóch przypadkach, a mianowicie: 1)Pierwsza sytuacja skutkująca możliwością złożenia zabezpieczenia majątkowego ma miejsce wówczas, gdy urząd skarbowy powiadomi nas w formie pisemnej o przedłużeniu terminu zwrotu w wyniku podjętych czynności sprawdzających jego zasadność, natomiast chcemy otrzymać go w zadeklarowanym terminie 25 lub 60 dni.

38  W dniu 25 kwietnia 2010 r. złożyłeś deklarację VAT-7 za marzec, w której wykazałeś kwotę 6.200 zł do zwrotu w terminie 60 dni. Urząd skarbowy przedłużył termin na dokonanie tego zwrotu, na skutek jego weryfikacji. Złożone przez Ciebie zabezpieczenie majątkowe spowodowało, iż mimo to zwrot otrzymałeś w terminie (czyli do 24 czerwca 2010 r.).

39  Ma miejsce wówczas, gdy rozliczana przez nas firma nie dokonała w danym okresie rozliczeniowym żadnej z czynności opodatkowanej na terytorium kraju, ani też czynności podlegającej opodatkowaniu poza terytorium Polski. W tym przypadku złożenie zabezpieczenia majątkowego będzie skutkowało skróceniem terminu bezpośredniego ze 180 dni do 60 dni, liczonym od dnia złożenia deklaracji VAT.

40  W marcu Twoja firma nie wykonała czynności opodatkowanych VAT. W deklaracji złożonej 25 kwietnia wykazałeś podatek naliczony w kwocie 5.400 zł i zadeklarowałeś go do zwrotu. Do deklaracji załączyłeś również uzasadniający wniosek o zwrot tej kwoty. Zwrot mógłbyś otrzymać w terminie 180 dni - tj. do 22 października. Ponieważ zdecydowałeś się na złożenie zabezpieczenia majątkowego, spowodowało to skrócenie terminu zwrotu do 60 dni, liczonych od dnia złożenia deklaracji. Oznacza to, że w konsekwencji zwrot powinieneś był otrzymać w terminie do 24 czerwca 2010 r.  Pamiętaj, że w obu powyższych sytuacjach musisz spełnić jednocześnie dwa warunki:  ponownie złożyć wniosek o zwrot nadwyżki w zadeklarowanym terminie (odnośnie 1 przypadku) lub w skróconym terminie 60 dni (odnośnie 2 przypadku) - co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnioskowanego zwrotu oraz  wraz z tym wnioskiem złożyć zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu.  Jeżeli złożysz wniosek o zwrot VAT wraz z zabezpieczeniem na 13 dni przed upływem terminu zwrotu lub później, otrzymasz go w ciągu 14 dni od dnia złożenia tego wniosku i zabezpieczenia.

41  W dniu 25 kwietnia złożyłeś deklarację VAT-7 za marzec, w której wykazałeś kwotę 6.200 zł do zwrotu w terminie 60 dni. Termin zwrotu upłynie 24 czerwca. Jeżeli urząd skarbowy przedłuży termin tego zwrotu z uwagi na konieczność weryfikacji jego zasadności, może mieć miejsce następująca sytuacja:  Jeżeli złożysz wniosek wraz z zabezpieczeniem w terminie do 10 czerwca (tj. co najmniej na 14 przed upływem terminu zwrotu) - zwrot otrzymasz w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT - czyli do 24 czerwca.  Jeżeli natomiast złożysz wniosek wraz z zabezpieczeniem po 10 czerwca, np. 15 czerwca - zwrot otrzymasz w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia - czyli w tym przypadku do 29 czerwca.

42 Powinno dochodzić do niego jedynie w tych przypadkach, w których podejrzany dysponuje wartościami majątkowymi, a równocześnie zachodzi obawa, czy w przyszłości wydane w sprawie orzeczenie zostanie wykonane. Zabezpieczenie może nastąpić od chwili postanowienia danej osobie zarzutu popełnienia przestępstwa. Zabezpieczenia dokonują organy postępowania przygotowawczego, m.in.: policja, organy finansowe i niefinansowe, Urząd Skarbowy, Urząd Celny. Zabezpieczenie może nastąpić zarówno na mieniu oskarżonego znajdującymi się w jego władaniu, jak i pozostającym poza takim władaniem, tak na mieniu, co do którego oskarżony jest jedynym właścicielem, jak i na mieniu stanowiącym przedmiot współwłasności.

43

44 U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE, ZASTOSOWANIE KLAUZUL OCHRONNYCH W UMOWACH ORAZ ZABEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Magdalena Mątewka Paula Żukowska

45 U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

46 - to instrumenty chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, ale też zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być tylko mienie, przez które należy rozumieć własność i ogół praw majątkowych bądź też mogącą powstać odpowiedzialność cywilną ubezpieczającej się osoby. U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

47 1. U BEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Posiadanie polisy OC powoduje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody. W ten sposób chroniona jest zarówno osoba poszkodowana jak i interes posiadacza polisy.

48 U BEZPIECZENIE OC - PRZYKŁAD 1 - OD CZEGO ZALEŻY WIELKOŚĆ SKŁADKI OC?

49 U BEZPIECZENIA OC – PRZYKŁAD 2 - RÓŻNICE W OFERTACH FIRM UBEZPIECZENIOWYCH Przykład: Samochód : Audi A3 rocznik 2003 silnik 1.6, przebieg 200km Profil kierowcy: 30 letni żonaty mężczyzna, prawo jazdy od 10 lat Oferty w ramach ubezpieczenia OC sprawcy są nimi m.in.: -Odszkodowanie z tytułu naprawy pojazdu -Koszty holowania -Koszty parkowania -Wynajem samochodu zastępczego -Konieczność korzystania ze środków komunikacji zastępczej Różnią się : czasem trwania umowy

50 2. U BEZPIECZENIA MIENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczenie to chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku spowodowanych np. żywiołami.

51 U BEZPIECZENIA MIENIA – PORÓWNANIE OFERT UBEZPIECZYCIELI

52 U BEZPIECZENIA MIENIA – PRZYKŁAD 1 Przykład: Dokładnie w Boże Narodzenie (1998) w Elektrowni Turów miała miejsce awaria. Elektrownia miała ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie maszyn od awarii. Obie polisy były uzupełnione o ubezpieczenie utraty zysków. Ochronę dawały trzy firmy: Hestia Insurance, PZU i AIG Polska. Reasekurowało Swiss-Re. Sześć dni po awarii Hestia wypłaciła zaliczkę na poczet odszkodowania – drobne 10 mln zł. Łącznie ubezpieczyciele wypłacili w Turowie 55 mln dolarów odszkodowania – ponad 225 mln zł.

53 U BEZPIECZENIA MIENIA – PRZYKŁAD 2 Przykład: a) Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Siechnicach poniosło olbrzymie straty na skutek powodzi stulecia w 1997 roku. Dzięki ubezpieczeniu z wariantem powiększonym o ryzyko powodzi fima otrzymała 6,5 mln złotych rekompensaty. b) Państwo Kowalscy ubezpieczyli się przed planowanym wyjazdem na weekend (np. w Compensa Vienna Insurance Group). Po powrocie okazało się, że ich dom został okradziony i zdewastowany. Dzięki ubezpieczeniu majątkowemu od kradzieży z włamaniem i rabunku* szkody finansowe zostały im zwrócone.*Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku nie jest możliwe bez ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

54 K LAUZULE OCHRONNE Klauzule ubezpieczeniowe pełnią funkcję definicji umownych zdarzeń, których ubezpieczenie, w podstawowym zakresie umowy, nie obejmuje. Oczywiście, rozszerzenie ochrony poprzez szereg dostępnych w ramach oferowanego ubezpieczenia klauzul wymaga opłacenia dodatkowej składki, w przypadku niektórych klauzul - nawet bardzo wysokiej. Dzięki klauzulom zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zależy od odpowiedniej konfiguracji ubezpieczenia, którą można modyfikować poprzez odpowiedni ich dobór.

55 K LAUZULA OCHRONNA - PRZYKŁAD Przykład: Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S.A Ubezpieczający: firma budowlana „Mazuk” Podczas zlecenia budowy wieżowca, część pracowników i osób trzecich wszczęła strajk. Dzięki klauzuli 001 „Ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków” firmie zwrócono część strat finansowych

56 G WARANCJE BANKOWE

57

58 C ZYM JEST GWARANCJA BANKOWA ? Definicja: A (wierzyciel) zawiera z B (dłużnikiem) umowę sprzedaży towaru na warunkach kredytowych. Ponieważ A (wierzyciel) nie ma pełnego zaufania do B (dłużnika), uzależnia on zawarcie wskazanej umowy sprzedaży od udzielenia przez Bank (gwaranta) gwarancji, że B (dłużnik) spełni wobec niego swoje zobowiązanie, czyli zapłaci cenę za sprzedany towar.

59 G WARANCJE BANKOWE - PRZYKŁAD 1 Firma odzieżowa zawarła gwarancję bankową zapłaty należności za zakupione towary lub usługi z Alior Bankiem w dn. 15.09.09 na okres 12 miesięcy. 01.11.09 firma zamówiła tekstylia u producenta krajowego o wartości 500.000zł. 15.11.09 firma ogłosiła swoją upadłość. Na mocy uzyskanej gwarancji bankowej, bank jest zobowiązany do wypłacenia sumy będącej przedmiotem udzielonej gwarancji producentowi krajowemu.

60 G WARANCJE BANKOWE - PRZYKŁAD 2 KNF Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-11- 19 Temat: Zawarcie umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30 zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2010 r. podpisał z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie umowę ramową o udzielanie przez Bank gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania i gwarancji dobrego wykonania w okresie gwarancyjnym, w ramach uzgodnionego limitu w wysokości 41.000.000,00 PLN, z maksymalnym terminem ważności do dnia 31 grudnia 2016 r.

61 A KREDYTYWA STAND - BY szczególna forma gwarancji, stosowana w obrocie międzynarodowym, rozpowszechniona zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych (skąd się wywodzi) oraz w krajach Dalekiego Wschodu polecana małym i średnim firmom, które utrzymują relacje handlowe z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, a także z Japonii i innych krajów dalekowschodnich zalecana także w przypadkach, kiedy żądaniu zapłaty, kierowanemu do gwaranta, mają towarzyszyć wyspecyfikowane, dość liczne dokumenty handlowe, potwierdzające realizację dostawy towaru

62 A KREDYTYWA STAND - BY - PRZYKŁAD KNF Raport bieżący nr 45 / 2009 Data sporządzenia: 2009-11-19. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, że w dniu 18.11.2009r. podpisał Umowę ramową o linię gwarancyjną na łączną wartość 200.000.000,00 PLN z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. W ramach tej linii będą wystawiane gwarancje bankowe wadialne i kontraktowe, w tym akredytywy stand-by z terminem ważności do 10 lat w obrocie krajowym i zagranicznym. Zgodnie z ww. Umową ramową do 20% łącznej jej wartości mogą być wystawianie gwarancje na rzecz podmiotów zależnych Polimex- Mostostal S.A.

63 G WARANCJE UBEZPIECZENIOWE

64 C ZYM SĄ GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE ? Przykład: Realizujemy kontrakt wykonania ocieplenia budynku, Inwestor wymaga w umowie byśmy po zakończonej pracy przez 2 lata poprawiali wszystkie ewentualne błędy wykonania i zabezpieczeniem tego ma być nie wypłacone 20% należnej kwoty za usługę. Zamiast zamrażać sobie 20% kwoty z kontraktu możemy przedstawić Inwestorowi wykupioną wcześniej Gwarancję Ubezpieczeniową i wówczas dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela jest dla Inwestora adekwatnym zabezpieczeniem.

65 G WARANCJA UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Przykład Firma produkcyjna na mocy podpisanego kontraktu zobowiązała się do wyprodukowania i dostarczenia elementów do produkcji samochodów. W związku z awarią bazy technicznej dostarczono jedynie połowę partii będącej przedmiotem kontraktu. Poszkodowany (firma produkcyjna) może domagać się od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania.

66 G WARANCJA UBEZPIECZENIOWA WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD LUB USTEREK Przykład Firma budowlana wybudowała budynek dotknięty wadami(wady ukryte). Np. przecieka dach, odpada elewacja, pękają ściany. W przypadku nie usunięcia wad przez wykonawcę, właściciel budynku w okresie trwania gwarancji może domagać się odszkodowania z tytułu nie usunięcia wad. ubezpieczeniowa właściwego usuniecia wad lub usterek

67 G WARANCJA UBEZPIECZENIOWA ZWROTU ZALICZKI Przykład Inwestor finansuje wykonanie kontraktu wypłacając wykonawcy zaliczkę. Wykonawca nie wywiązał się z kontraktu. Inwestor jest spokojny, gdyż Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci mu zapłaconą zaliczkę, w przypadku nie rozliczenia jej przez zaliczkobiorcę

68 P ORĘCZENIA BANKOWE

69 P ORĘCZENIE B ANKOWE - PRZYKŁAD 1 Przykład: Firma reklamowa,,Rossa” dostała propozycję wykonania akcji promocyjnej zdrowej żywności Ma wykonać plakaty i billbordy o wartości 2 mln zł. Zleceniodawcą jest organizacja społeczna.,,Rossa” obawia się ryzyka i niewypłacalności organizacji. Firma,,Rossa’’ zawiera umowę poręczenia z bankiem Millenium.,,Rossa” wykonuje kampanię reklamową, a w przypadku niewypłacalności dłużnika( organizacji społecznej) bank wchodzi w pozycję dłużnika na mocy podpisanego poręczenia.

70 P ORĘCZENIE BANKOWE - PRZYKŁAD 2 KNF Raport bieżący nr 37 / 2010 Data sporządzenia: 2010-09-20 Temat: Udzielenie poręczeń do umowy kredytowej Treść raportu: Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 września 2010 r., w wykonaniu określonych w umowie kredytowej, zawartej pomiędzy Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Kredytobiorca) a BGŻ S.A. (Bank), doszło do podpisania pomiędzy Emitentem oraz jego spółkami zależnymi a Bankiem trzech odrębnych umów poręczenia. Na mocy ww. umów poręczenia każdy z Poręczycieli odrębnie zobowiązuje się do poręczenia zobowiązania Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu udzielonego kredytu do wysokości 16 mln zł każdy. Poręczenia ustanowione zostały bezterminowo oraz nieodpłatnie.

71 P ORÓWNANIE : GWARANCJE A PORĘCZENIA BANKOWE Gwarancje bankowe umowa jednostronnie zobowiązująca charakter samodzielny i nieakcesoryjny Poręczenie bankowe umowa jednostronnie zobowiązująca charakter akcesoryjny

72 Źródło: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych – Raport 2008r

73 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !

74 Patrycja Jarosławska i Daniel Kwaczyński

75 ubezpieczenia społeczne I Filar emerytalne (ZUS) rentowe wypadkowe chorobowe II Filar emerytalne (OFE) III Filar emerytalne (PPE, IKE) gospodarcze osobowe życiowe wypadkowe chorobowe majątkowe mienia (tzw. rzeczowe) praw i zobowiązań (m. in. OC,)

76 Produkty z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.

77

78 1. Ubezpieczenia mienia 1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Majątkowe lub na mieniu Osobowe lub na osobie

79

80

81 Gwarancja bankowa - jest to jednostronne zobowiązanie banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjent gwarancji), określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne (sumę gwarancyjną) na rzecz beneficjenta gwarancji.

82 Właściwości: udzielane są na zlecenie; obejmują tylko i wyłącznie wypłatę środków pieniężnych; powinny zawierać: kwotę gwarancji, sprecyzowany przedmiot, warunki zapłaty i termin zobowiązania; ich udzielenie wiąże się z dokonaniem oceny sytuacji przez bank i zabezpieczeniem płatności.

83 Właściwości cd.: w wielu przypadkach pozwalają po prostu uzyskać odszkodowanie; ich realizacja zależy od zaistnienia przyczyn losowych; uzupełniają funkcjonowanie innych instrumentów finansowych.

84

85

86 Gwarancje odwołalne i nieodwołalne Gwarancje terminowe i bezterminowe Gwarancje uwarunkowane i nieuwarunkowane

87  Gwarancja prawidłowego wykonania kontraktu: - ma charakter odszkodowania; - wypłata w przypadku niezgodności realizacji z umową.  Gwarancje zabezpieczające płatność: gwarancja zwrotu zaliczki, zapłaty podatku, zapłaty cła, spłaty kredytu, gwarancja zapłaty należności za towary;  Gwarancje zabezpieczające określone zachowanie innego podmiotu: gwarancja przetargowa (wadialna), udzielenia kredytu, awalizowania weksla;  Regwarancja (kontrgwarancja): - pozwala uzyskać gwarancję banku komercyjnego.

88

89

90 Rodzaj gwarancjiKwotaOkres ważności Gwarancja przetargowa (wadialna) Oznaczona w warunkach uczestnictwa w przetargu- zwykle 2%-5% oferty Zwykle krótki, do momentu rozpatrzenia ofert + okres karencji, umożliwiający zgłoszenie roszczenia Gwarancja zwrotu zaliczki Kwota zaliczki lub przedpłaty Do momentu dostawy lub wkrótce potem Gwarancja płatnościWartość kontraktu w całości lub części Do daty płatności + okres karencji, pozwalający na zgłoszenie roszczenia Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Określona w kontrakcie, zwykle wysokość kar umownych- 5%-20% wartości kontraktu Do czasu wypełnienia warunków kontraktu + okres pozwalający na zgłoszenie roszczenia Gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi Określona w kontrakcie- zwykle 5%-20% wartości kontraktu Zwykle rok od terminu wykonania usługi + okres na zgłoszenie roszczenia

91 Poręczenie jest to zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez inny bank, niż udzielający poręczenia Poręczenie zawiera te same elementy co zlecenie udzielenia gwarancji Poręczenia mogą być terminowe lub bezterminowe

92

93 Klauzule finansowe stosowane są jako dodatkowa forma zabezpieczenia kredytów i stanowią część umowy kredytowej. Dotyczą one współdecydowania o przeznaczeniu przyszłych wpływów pieniężnych kredytobiorcy i stanowią nie tylko zabezpieczenie, ale przede wszystkim sposób oddziaływania na zachowanie kredytobiorcy (czyli na kształtowanie jego skłonności do spłaty zobowiązania).

94 1. Klauzule finansowe (financial convenants) – warunki, które trzeba spełnić, żeby bank nie cofnął kredytu (np. zachowanie aktywów przedsiębiorstwa). 2. Klauzule ochraniające (protective convenants) – zabraniające podejmowania działań utrudniających spłatę kredytu lub obniżających wartość posiadanych zabezpieczeń (np. klauzula negatywnego zabezpieczenia, zachowania niezmienionej własnośći).

95 „Instrumenty finansowe” Janusz Kudła „Ubezpieczenia” pod red. Wandy Sułkowskiej http://wikipedia.pl http://rzu.gov.pl/ https://www.piu.org.pl/


Pobierz ppt "Ubezpieczenia majątkowe, gwarancje i poręczenia bankowe, zastosowanie klauzuli ochronnych w umowach oraz zabezpieczeń majątkowych. Anna Krych Dominika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google