Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Układ słoneczny Kasia Powrózek Ksenia Preis. Układ Słoneczny www.naukawpolsce.pap.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Układ słoneczny Kasia Powrózek Ksenia Preis. Układ Słoneczny www.naukawpolsce.pap.pl."— Zapis prezentacji:

1 Układ słoneczny Kasia Powrózek Ksenia Preis

2 Układ Słoneczny www.naukawpolsce.pap.pl

3 Słońce Słońce to gazowa kula składająca się głównie z wodoru, o średnicy 1 392 000 km, czyli sto razy większa od Ziemi. Słońce stanowi centrum Układu Słonecznego, oświetlając i ogrzewając swymi promieniami Ziemię i inne planety. Temperatura powierzchni Słońca wynosi 6 000°CZiemi Układu Słonecznego Ziemię planety www.ukladsloneczny7.re publika.pl/www.ukladsloneczny7.re publika.pl/ ukladsloneczny7.republika.pl/

4 Merkury Najbliższą Słońca plan etą w Układzie Słonecznym jest Merkury. W 1974 r. statek kosmiczny Mariner 10 wykonał zdjęcia planety, ukazujące pozbawiony atmosfery glob, zryty kraterami niczym księżyc. Astronomowie spodziewali się, że tak musi wyglądać krajobraz Merkurego, chociaż planetę trudno obserwuje się z Ziemi.Słońca Ziemi http://ukladsloneczny7. republika.pl/http://ukladsloneczny7. republika.pl/ Najbliższą Słońca planetą w trudno obserwuje się z Ziemi. Najbliższą Słońca planetą w trudno obserwuje się z Ziemi. U kł a d zi e Sł o n e c z n y m je st M er k u ry. W 1 9 7 4 r. st at e k k o s m ic z n y M ar in er 1 0 w y k o n ał z dj ę ci a pl a n et y, u k a z uj ą c e p o z b a wi o n y at m o sf er y gl o b, zr yt y kr at er a m i ni c z y m k si ę ż y c. A st ro n o m o wi e s p o d zi e w al i si ę, ż e ta k m u si w y gl ą d a ć kr aj o br a z M er k ur e g o, c h o ci a ż pl a n et ę

5 Wenus Wenus obiega Słońce po orbicie znajdującej się między orbitami Ziemi iMerkurego. Jest to więc druga pod względem oddalenia od Słońca planetaUkładu Słonecznego. Ma ona rozmiary prawie takie same jak Ziemia, ale bardzo się od niej różni. Spośród planet Układu Słonecznego wyróżnia ją niesłychanie wysoka temperatura powierzchni, sięgająca 480°C Słońce Ziemi Merkurego Słońca Układu Słonecznego Ziemia planet Układu Słonecznego http://ukladsloneczny7.republika.pl/

6 Ziemia Planeta, na której żyjemy, nie jest idealnie okrągła. W rzeczywistości jest ona nieco wybrzuszona na równiku i spłaszczona na biegunach, a kształt ten zwany jest spłaszczoną sferoidą. / http://ukladsloneczny7.republika.pl

7 Księżyc Księżyc jest satelitą Ziemi. To najbliższe nas ciało niebieskie różni się znacznie budową od Ziemi. Wprawdzie oba ciała powstały równocześnie z tej samej, koncentrującej się materii, około 4,6 miliarda lat temu, ale ponieważ Księżyc jest czterokrotnie mniejszy od Ziemi, jego glob wystygł znacznie szybciej.Ziemi http://ukladslonecz ny7.republika.pl/http://ukladslonecz ny7.republika.pl/

8 Mars Mars jest planetą najbli ższą Ziemi. Jest znacznie mniejszy i zimniejszy od naszej planety. Ma również znacznie rzadszą atmosferę, co pozwoliło na dokładne obserwacje powierzchni Marsa.planetą Ziemi http://ukladsloneczny7.republika.pl/

9 Jowisz Jowisz to największa planeta w Układzie Słonecznym. Jest tak ogromna, że w jej wnętrzu zmieściłoby się tysiąc kul wielkości Ziemi. Doba na Jowiszu trwa jednak tylko 10 godzin, ponieważ planeta wiruje wokół swojej osi z wielką prędkością.planeta Układzie Słonecznym Ziemi http://ukladsloneczny7. republika.pl/http://ukladsloneczny7. republika.pl/

10 Saturn Saturn rozpoznawany był zwykle jako planeta z pierścieniami. Ostatnio odkryto wprawdzie systemy pierścieni wokół trzech sąsiednich planet olbrzymich, ale pierścienie Saturna są najjaśniejsze. Oprócz Jowisza, Saturn jest najszybciej wirującą planetą w całym Układzie Słonecznym.planeta planet olbrzymich Jowisza planetą Układzie Słonecznym http://ukladsloneczny7.republika.pl/

11 Uran Uran był pierwszą planetą odkr ytą dzięki użyciu teleskopu. Odkrycia dokonał w 1781 r. Sir William Herschel prowadzący obserwacje z Bath w Anglii. Ponieważ planeta znajduje się w znacznym oddaleniu od Ziemi, niewiele było o niej wiadomo do czasu misji Voyagera 2 w 1986 r. Wcześniej, w 1977 r.,planetą Ziemi http://ukladsloneczny7. republika.pl/http://ukladsloneczny7. republika.pl/

12 Neptun Neptuna uważa się za ósmą według oddalenia od Słońca planetę Układu Słonecznego. Za nim znajduje się już tylko Pluton. Jednak orbita Plutona przecina orbitę Neptuna tak, że co 248 lat to Neptun staje się najdalszą od Słońca planetą.Słońca planetę Układu Słonecznego Pluton PlutonaSłońca planetą http://ukladsloneczny7. republika.pl/http://ukladsloneczny7. republika.pl/


Pobierz ppt "Układ słoneczny Kasia Powrózek Ksenia Preis. Układ Słoneczny www.naukawpolsce.pap.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google