Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potencjalne wybrane kierunki interwencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potencjalne wybrane kierunki interwencji"— Zapis prezentacji:

1 Potencjalne wybrane kierunki interwencji
i instrumenty wsparcia w ramach Osi EFS RPO WP

2 Priorytet inwestycyjny (PI)
Wybrany zakres projektowanej interwencji EFS w ramach RPO WP Oś Priorytetowa (OP) Priorytet inwestycyjny (PI) 3 Edukacja OP 3 10i Edukacja przedszkolna i ogólna 10iv Jakość kształcenia zawodowego 5 Zatrudnienie OP 5 8i Aktywizacja zawodowa 8iv Godzenie życia zawodowego i prywatnego 8vi Zdrowie na rynku pracy 8v Adaptacyjność 8iii Nowe mikroprzedsiębiorstwa 6 Integracja OP 6 9i Włączenie na rynku pracy 9iv Usługi społeczne 9v Podmioty ekonomii społecznej 2

3 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (PI 10i) ZAKRES WSPARCIA Nowe miejsca wychowania przedszkolnego Wyposażenie i adaptacja/remont infrastruktury Zatrudnienie dodatkowego personelu Praca środowiskowa z opiekunami dzieci, na rzecz podnoszenia świadomości Rozszerzania zakresu dotychczasowej oferty edukacyjnej Realizowane będą wyłącznie projekty, które na etapie diagnozy potrzeb uwzględniać będą prognozy demograficzne Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej Grupy docelowe Dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunowie Wskaźnik rezultatu Liczba przedszkoli, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS Wskaźnik produktu Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk

4 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej (PI 10i) - Kompleksowe wspomaganie szkół - Wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych ZAKRES WSPARCIA kompleksowe wspomaganiem szkół i przedszkoli, służące wzmocnieniu u dzieci i uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz rozwoju form wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, m.in. poprzez pomoc finansową (stypendialną). Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji Grupy docelowe Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni, uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie z zaburzeniami rozwoju), dzieci biorące udział w edukacji przedszkolnej, nauczyciele (w tym nauczyciele-doradcy zawodowi), psychologowie, pedagodzy szkolni, opiekunowie Wskaźnik rezultatu Odsetek wspartych szkół, w których w stosunku do średniej krajowej nastąpiła poprawa wyników egzaminów zewnętrznych Wskaźnik produktu Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie Liczba dzieci objętych w ramach Programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk

5 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Jakość kształcenia zawodowego (PI 10iv) ZAKRES WSPARCIA Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego, w tym programów nauczania do potrzeb gospodarki Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, pracodawcy/przedsiębiorcy Wskaźnik rezultatu Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w Programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Wskaźnik produktu Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w Programie Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w Programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk

6 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (projekty PUP Fundusz Pracy) (PI 8i) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe inicjatywy prowadzące do podniesienia kwalifikacji i uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym uwzględnieniem indywidualnych planów działań, realizowane poprzez instrumenty i usługi wymienione w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia Grupy docelowe Osoby pozostające bez pracy, w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Wskaźnik rezultatu Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Wskaźnik produktu Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk

7 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (PI 8i) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe inicjatywy prowadzące do podniesienia kwalifikacji i uzyskania zatrudnienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników Inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), w tym także w ramach sieci EURES Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby pozostające bez pracy, w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Wskaźnik rezultatu Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Wskaźnik produktu Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk

8 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8iv) ZAKRES WSPARCIA Działania przyczyniające się do uzyskania lub kontynuacji zatrudnienia przez osoby wchodzące, powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych. Interwencja dotyczyć będzie wspierania powstawania i rozwoju istniejących miejsc opieki dla dzieci w tej grupie wiekowej Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby wchodzące na rynek pracy oraz osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu Programu Wskaźnik produktu Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk

9 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Zdrowie na rynku pracy (PI 8 vi) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych w celu zapobiegania dezaktywizacji zawodowej obejmujących profilaktykę, diagnostykę i promocję zdrowia Opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych, przystosowanych do potrzeb poszczególnych grup pracowników/ grup zawodowych w zakresie ograniczania zdrowotnych czynników ryzyka wynikających ze specyfiki zakładu pracy Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby w wieku aktywności zawodowej Wskaźnik rezultatu Odsetek ludności województwa w wieku aktywności zawodowej objętej programami zdrowotnymi w ramach Programu Wskaźnik produktu Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów zdrowotnych współfinansowanych z EFS Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk

10 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Adaptacyjność (PI 8v) ZAKRES WSPARCIA Realizacja działań typu outplacement, oferujących kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie skierowane do pracowników będących w okresie wypowiedzenia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu Wskaźnik rezultatu Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu Programu Wskaźnik produktu Liczba osób przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk

11 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Nowe mikroprzedsiębiorstwa (PI 8iii) ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe inicjatywy prowadzące do rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby pozostające bez pracy: wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie pomostowe udzielane maksymalnie do 12 miesięcy Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na: obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej obszarach o wysokiej stopie bezrobocia Grupy docelowe Osoby pozostające bez pracy, w szczególności znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego Wskaźnik produktu Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk

12 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Włączenie na rynku pracy (PI 9i) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe inicjatywy prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia, z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno – zawodowego, realizowane poprzez instrumenty aktywnej integracji wymienione w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Kompleksowe inicjatywy na rzecz podniesienia efektywności i skuteczności działań w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanych w regionie, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych i lokalnych Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach: ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, tj. charakteryzujących się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie dochodów własnych gmin per capita, odsetka bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz odsetka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną, zdegradowanych przestrzennie i społecznie obszarach miejskich (dotyczy wyłącznie projektów komplementarnych do interwencji prowadzonej w ramach PI 9b w zakresie kompleksowej rewitalizacji). W zakresie działań koordynacyjno-doradczych: obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny (w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy, osoby nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, dzieci i młodzież), kadra instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy Wskaźnik rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Wskaźnik produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie

13 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Usługi społeczne (PI 9 iv) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Realizacja zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych nastawionych na profilaktykę i ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży Realizacja usług na rzecz wsparcia i aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych (w tym głównie z niepełnosprawnościami oraz seniorów) przyczyniających się do aktywizacji społeczno-zawodowej ich opiekunów Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach: ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, tj. charakteryzujących się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie dochodów własnych gmin per capita, odsetka bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz odsetka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną, zdegradowanych przestrzennie i społecznie obszarach miejskich (dotyczy wyłącznie projektów komplementarnych do interwencji prowadzonej w ramach PI 9b w zakresie kompleksowej rewitalizacji). Grupy docelowe Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym przede wszystkim: osoby nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnościami), opiekunowie osób zależnych Wskaźnik rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu Wskaźnik produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi lub zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie

14 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia
Podmioty ekonomii społecznej (PI 9v) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego podmiotów ekonomii społecznej prowadzące do zwiększenia możliwości zatrudniania w tych podmiotach, realizowane przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej Koordynacja realizacji zadań przewidzianych w Wojewódzkim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, osoby fizyczne (w szczególności osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym), podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych Wskaźnik rezultatu Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Wskaźnik produktu Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP r. Gdańsk


Pobierz ppt "Potencjalne wybrane kierunki interwencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google