Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potencjalne wybrane kierunki interwencji i instrumenty wsparcia w ramach Osi EFS RPO WP 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potencjalne wybrane kierunki interwencji i instrumenty wsparcia w ramach Osi EFS RPO WP 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Potencjalne wybrane kierunki interwencji i instrumenty wsparcia w ramach Osi EFS RPO WP 2014-2020

2 Wybrany zakres projektowanej interwencji EFS w ramach RPO WP 2014 - 2020 Oś Priorytetowa (OP) Priorytet inwestycyjny (PI) 3Edukacja OP 3 10iEdukacja przedszkolna i ogólna 10ivJakość kształcenia zawodowego 5Zatrudnienie OP 5 8iAktywizacja zawodowa 8ivGodzenie życia zawodowego i prywatnego 8viZdrowie na rynku pracy 8vAdaptacyjność 8iiiNowe mikroprzedsiębiorstwa 6Integracja OP 6 9iWłączenie na rynku pracy 9ivUsługi społeczne 9vPodmioty ekonomii społecznej

3 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (PI 10i) ZAKRES WSPARCIA Nowe miejsca wychowania przedszkolnego Wyposażenie i adaptacja/remont infrastruktury Zatrudnienie dodatkowego personelu Praca środowiskowa z opiekunami dzieci, na rzecz podnoszenia świadomości Rozszerzania zakresu dotychczasowej oferty edukacyjnej OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia 20.11.2014 r. Gdańsk Realizowane będą wyłącznie projekty, które na etapie diagnozy potrzeb uwzględniać będą prognozy demograficzne Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej Grupy docelowe Dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunowie Wskaźnik rezultatu Liczba przedszkoli, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS Wskaźnik produktu Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP

4 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia 08.12.2014 r. Gdańsk Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji Grupy docelowe Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni, uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie z zaburzeniami rozwoju), dzieci biorące udział w edukacji przedszkolnej, nauczyciele (w tym nauczyciele-doradcy zawodowi), psychologowie, pedagodzy szkolni, opiekunowie Wskaźnik rezultatu Odsetek wspartych szkół, w których w stosunku do średniej krajowej nastąpiła poprawa wyników egzaminów zewnętrznych Wskaźnik produktu Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie Liczba dzieci objętych w ramach Programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie Jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej (PI 10i) - Kompleksowe wspomaganie szkół - Wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych ZAKRES WSPARCIA kompleksowe wspomaganiem szkół i przedszkoli, służące wzmocnieniu u dzieci i uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz rozwoju form wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, m.in. poprzez pomoc finansową (stypendialną). Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP

5 OP 3 - EDUKACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Jakość kształcenia zawodowego (PI 10iv) ZAKRES WSPARCIA Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego, w tym programów nauczania do potrzeb gospodarki 08.122014 r. Gdańsk Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, pracodawcy/przedsiębiorcy Wskaźnik rezultatu Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w Programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Wskaźnik produktu Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w Programie Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w Programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP

6 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (projekty PUP Fundusz Pracy) (PI 8i) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe inicjatywy prowadzące do podniesienia kwalifikacji i uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym uwzględnieniem indywidualnych planów działań, realizowane poprzez instrumenty i usługi wymienione w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy 08.12.2014 r. Gdańsk Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia Grupy docelowe Osoby pozostające bez pracy, w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Wskaźnik rezultatu Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Wskaźnik produktu Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP

7 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (PI 8i) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe inicjatywy prowadzące do podniesienia kwalifikacji i uzyskania zatrudnienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników Inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), w tym także w ramach sieci EURES 08.12.2014 r. Gdańsk Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby pozostające bez pracy, w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Wskaźnik rezultatu Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Wskaźnik produktu Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP

8 OP 5 - ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8iv) ZAKRES WSPARCIA Działania przyczyniające się do uzyskania lub kontynuacji zatrudnienia przez osoby wchodzące, powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych. Interwencja dotyczyć będzie wspierania powstawania i rozwoju istniejących miejsc opieki dla dzieci w tej grupie wiekowej 08.12.2014 r. Gdańsk Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby wchodzące na rynek pracy oraz osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu Programu Wskaźnik produktu Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP

9 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Zdrowie na rynku pracy (PI 8 vi) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych w celu zapobiegania dezaktywizacji zawodowej obejmujących profilaktykę, diagnostykę i promocję zdrowia Opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych, przystosowanych do potrzeb poszczególnych grup pracowników/ grup zawodowych w zakresie ograniczania zdrowotnych czynników ryzyka wynikających ze specyfiki zakładu pracy 08.12.2014 r. Gdańsk Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby w wieku aktywności zawodowej Wskaźnik rezultatu Odsetek ludności województwa w wieku aktywności zawodowej objętej programami zdrowotnymi w ramach Programu Wskaźnik produktu Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów zdrowotnych współfinansowanych z EFS Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP

10 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Adaptacyjność (PI 8v) ZAKRES WSPARCIA Realizacja działań typu outplacement, oferujących kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie skierowane do pracowników będących w okresie wypowiedzenia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy 08.12.2014 r. Gdańsk Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu Wskaźnik rezultatu Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu Programu Wskaźnik produktu Liczba osób przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP

11 OP 5 – ZATRUDNIENIE RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Nowe mikroprzedsiębiorstwa (PI 8iii) ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe inicjatywy prowadzące do rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby pozostające bez pracy: –wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej –bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej –wsparcie pomostowe udzielane maksymalnie do 12 miesięcy 08.12.2014 r. Gdańsk Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na: –obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej –obszarach o wysokiej stopie bezrobocia Grupy docelowe Osoby pozostające bez pracy, w szczególności znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego Wskaźnik produktu Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP

12 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Włączenie na rynku pracy (PI 9i) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe inicjatywy prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia, z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno – zawodowego, realizowane poprzez instrumenty aktywnej integracji wymienione w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Kompleksowe inicjatywy na rzecz podniesienia efektywności i skuteczności działań w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanych w regionie, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych i lokalnych Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach: ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, tj. charakteryzujących się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie dochodów własnych gmin per capita, odsetka bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz odsetka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną, zdegradowanych przestrzennie i społecznie obszarach miejskich (dotyczy wyłącznie projektów komplementarnych do interwencji prowadzonej w ramach PI 9b w zakresie kompleksowej rewitalizacji). W zakresie działań koordynacyjno-doradczych: obszar całego województwa Grupy docelowe Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny (w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy, osoby nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, dzieci i młodzież), kadra instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy Wskaźnik rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Wskaźnik produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie

13 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Usługi społeczne (PI 9 iv) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Realizacja zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych nastawionych na profilaktykę i ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży Realizacja usług na rzecz wsparcia i aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych (w tym głównie z niepełnosprawnościami oraz seniorów) przyczyniających się do aktywizacji społeczno-zawodowej ich opiekunów Ukierunkowanie terytorialne Preferowane będą projekty realizowane na obszarach: ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, tj. charakteryzujących się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie dochodów własnych gmin per capita, odsetka bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz odsetka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną, zdegradowanych przestrzennie i społecznie obszarach miejskich (dotyczy wyłącznie projektów komplementarnych do interwencji prowadzonej w ramach PI 9b w zakresie kompleksowej rewitalizacji). Grupy docelowe Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym przede wszystkim: osoby nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnościami), opiekunowie osób zależnych Wskaźnik rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu Wskaźnik produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi lub zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie

14 OP 6 - INTEGRACJA RPO WP 2014 - 2020 Zakres wsparcia Podmioty ekonomii społecznej (PI 9v) - na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - ZIT - poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ZAKRES WSPARCIA Kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego podmiotów ekonomii społecznej prowadzące do zwiększenia możliwości zatrudniania w tych podmiotach, realizowane przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej Koordynacja realizacji zadań przewidzianych w Wojewódzkim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej 08.12.2014 r. Gdańsk Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, osoby fizyczne (w szczególności osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym), podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych Wskaźnik rezultatu Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Wskaźnik produktu Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, UMWP


Pobierz ppt "Potencjalne wybrane kierunki interwencji i instrumenty wsparcia w ramach Osi EFS RPO WP 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google