Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika wdrażania Inicjatywy JESSICA w Województwie Pomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika wdrażania Inicjatywy JESSICA w Województwie Pomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Specyfika wdrażania Inicjatywy JESSICA w Województwie Pomorskim
Stanisław Leszczyński Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych Warszawa, 8 września 2011

2 JESSICA w RPO WP na lata 2007-2013 – wprowadzenie
JESSICA w województwie pomorskim: Oś Priorytetowa 3 RPO WP - Funkcje miejskie i metropolitalne Działanie 3.3 – Infrastruktura rozwoju miast - wsparcie pozadotacyjne Cel główny działania – Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych Alokacja – ,31 PLN JESSICA ma za zadanie odpowiadać potrzebom rewitalizacyjnym i rozwojowym wszystkich miast województwa.

3 JESSICA w RPO WP na lata 2007-2013 – podział terytorialny i kwotowy
Alokacja – ,31 PLN miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk; 70% miasta środków – ,22 PLN; pozostałe uprawnione miasta, tj. powyżej 35 tys. mieszkańców, stolice powiatów ziemskich oraz po zmianie RPO WP pozostałe miasta; 30% środków – ,09 PLN. Podstawowym zadaniem FROM jest identyfikacja, analiza oraz finansowanie projektów miejskich, zgodnych z celami zawartymi w RPO WP za pomocą pożyczek, wkładów kapitałowych ze środków JESSICA. Zainteresowanie wkładami kapitałowymi wyraziło 7 miast. Łącznie 11 projektów. Zleciliśmy EBI dokonanie analizy prawnej na temat możliwości wykorzystania wkładów kapitałowych jako produktu finansowego w ramach wdrażania Inicjatywy JESSICA.

4 Typy projektów - przedsiębiorczość (1)
budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze (wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem otoczenia);

5 Typy projektów – rewitalizacja i funkcje miejskie (2)
projekty polegające na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich (m.in. poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, portowych i przyportowych, mieszkaniowych, usługowych), w tym dotyczące budowy nowej, rozbudowy i przebudowy istniejącej publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych; budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej (z wyłączeniem siedzib jednostek samorządu terytorialnego) i innych obiektów o znaczeniu historycznym o charakterze i funkcjach metropolitalnych i ponadlokalnych (w tym m.in. obiektów sportowych, kongresowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia tych obiektów;

6 Typy projektów – transport publiczny (3)
kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w centrach miast m.in. poprzez wyłączenie ich z ruchu kołowego, budowę parkingów wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą; budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu trolejbusowego, autobusowego i szynowego (szybkiej kolei miejskiej oraz tramwaju) oraz punktowej infrastruktury transportu zbiorowego w obszarach regionalnych węzłów integracyjnych;

7 Typy projektów – energetyka i OZE (4)
kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, połączoną również z przekształceniem istniejących systemów ogrzewania, w tym przebudową źródeł ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii; likwidacja istniejących systemów ogrzewania węglem i podłączenie odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz lokalnych systemów ciepłowniczych; rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmująca źródła, sieci i węzły cieplne (w tym wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych); rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym m.in.: budowa źródeł ciepła opalanych biomasą, biogazem lub biopaliwami, budowa instalacji solarnych.

8 JESSICA - zmiana myślenia o projektach miejskich
Różnorodne projekty – nie tylko rewitalizacja, realizowane również poza obszarami zdegradowanymi miast (wyznaczonymi w LPR). Projekty zintegrowane - łączące kilka przedstawionych wcześniej typów. Projekty realizowane również poza granicami administracyjnymi miast województwa pomorskiego (transport zbiorowy). Projekty powinny łączyć ze sobą funkcje społeczne i komercyjne. Źródła przychodów: bilety wstępu, opłaty za usługi (parkowanie, podłączenie do sieci ciepłowniczej), dochody z dzierżawy, wynajmu, sprzedaż ciepła, oszczędności energetyczne, dotacja z budżetu miasta.

9 Procentowy udział liczby projektów w podziale na typy przedsięwzięć

10 Wartość zidentyfikowana projektów planowanych do realizacji w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie pomorskim Planowana alokacja środków: LOT 1 – miasta na prawach powiatu (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk) ~ 153 mln PLN LOT 2 – pozostałe miasta województwa ~ ok. 66 mln PLN

11 ZIPROM w województwie pomorskim (1)
IZ RPO WP nie wymaga opracowania nowego dokumentu wyłącznie na potrzeby ubiegania się o finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA. ZIPROM w województwie pomorskim w obecnej perspektywie finansowej (2007–2013) zostanie uznany każdy dokument – program/plan strategiczny/operacyjny lub zbiór dokumentów spełniający łącznie wskazane przez IZ RPO WP kryteria. Kryteria szczegółowo opisane zostały w URPO z dnia 21 czerwca 2011 r (załącznik 5.9 Zasady dotyczące wdrażania Działania 3.3).

12 ZIPROM w województwie pomorskim (2)
Dokument – program/plan strategiczny/operacyjny (lub zbiór dokumentów), który: przygotowany we współpracy z partnerami, wieloletni, zawiera diagnozę sytuacji w Mieście, spójną wizję, cele, wskazuje obszary rozwojowe/ problemowe wraz z właściwymi wskaźnikami, opisuje wskaźniki osiągnięcia celów i oczekiwane efekty realizacji, indykatywny plan finansowy, lista kluczowych („flagowych”) projektów miejskich i/lub lista oczekiwanych przez Miasto przedsięwzięć/inwestycji (na poziomie typu projektu), OOŚ. W przypadku gdy ZIPROM stanowi zbiór istniejących dokumentów – dokumenty te powinny zostać wymienione i wskazane w odrębnej uchwale Rady Miasta. ZIPROM to nie tylko LPR. Przykładowe dokumenty: Strategia Rozwoju Miasta, Plan Rozwoju Lokalnego, Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Miejskiego, Gminny Plan Zaopatrzenia w Energię, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, WPI. Projekty mogą być zgłaszane przez różne podmioty-gminę, powiat, inwestorów publicznych, prywatnych.

13 JESSICA – Najważniejsze daty
12 lipca podpisanie Umowy o Finansowanie pomiędzy Województwem Pomorskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 31 marca 2011 – rozpoczęcie procedury wyboru Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (ogłoszenie konkursu na stronie EBI). 1 czerwca 2011 – ostateczny termin składania Biznes Planów przez kandydatów na FROM 11 lipca 2011 – decyzja o wyborze FROM.. lipiec - sierpień 2011 – negocjowanie umów operacyjnych z wybranymi FROM. wrzesień 2011 – uroczyste podpisanie umów operacyjnych.

14 FROM – etapy oceny ofert
Pierwszy etap oceny ofert (ocena formalna) zakończył się pozytywnie dla 5 kandydatów: Banku Gospodarstwa Krajowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. Banku Ochrony Środowiska S.A. Banku Zachodniego WBK S.A. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 11 lipca Rada Inwestycyjna podjęła uchwałę o rozpoczęciu negocjacji z 2 kandydatami na FROM Bankiem Gospodarstwa Krajowego Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

15 Cele finansowe postawione przed FROM
CALL EoI

16


Pobierz ppt "Specyfika wdrażania Inicjatywy JESSICA w Województwie Pomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google