Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych Dokumenty drukowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych Dokumenty drukowane."— Zapis prezentacji:

1

2 Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych Dokumenty drukowane

3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA wykaz dokumentów cytowanych i/lub wykorzystanych przez autora dzieła bądź tylko związanych z tematem dzieła PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY krótkie objaśnienia do wyrazów, zwrotów lub fragmentów tekstu cytowanego przez autora publikacji

4 Etapy powstawania bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych 1. Ogólne zasady sporządzania bibliografii i przypisów 2. Poszczególne elementy opisu bibliograficznego 3. Zasady opisu poszczególnych rodzajów dokumentów 4. Redagowanie bibliografii załącznikowej 5. Redagowanie przypisów bibliograficznych

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji oraz informacje uzupełniające, które mogą być dodawane dla bliższego scharakteryzowania dokumentu

6 ZASADY OGÓLNE SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH Podstawa opisu Kolejność elementów opisu Język i pisownia Transliteracja Skróty Wyróżnienia graficzne i interpunkcja Uzupełnienia i sprostowania

7 Wyróżnienia graficzne i interpunkcja  należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej i wszystkich przypisach zawartych w publikacji  zaleca się wyróżniać graficznie nazwę autora (zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł dokumentu oraz tytuł czasopisma w przypadku opisu artykułu  nie dopuszcza się wyróżniania w ten sam sposób różnych elementów opisu  zaleca się używanie tylko niezbędnych znaków interpunkcyjnych oraz uzależnienie ich użycia od zastosowanych wyróżnień, np. wyróżnienie tytułu pismem pochyłym może eliminować znaki interpunkcyjne przed i po tytule  wyróżnienia graficzne i interpunkcja powinny zapewnić czytelność opisu

8 Przykład opisu wydawnictwa zwartego (książki) Zastosowana w przykładach interpunkcja ilustruje różnorodność rozwiązań. 1. WOJCIECHOWSKI Jacek Organizacja i zarządzanie w bibliotekach Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6. 2. WOJCIECHOWSKI, Jacek, Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6. 3. WOJCIECHOWSKI Jacek: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6. 4. WOJCIECHOWSKI J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6. 5. WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.

9 Przykład opisu artykułu w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie) 1. WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata?,,Nowa Szkoła’’ 2004, nr 1, s. 25-27. 2. WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata? : (o szkodliwości spożywania napojów w sali lekcyjnej). Nowa Szkoła. 2004, nr 1, s. 25-27. 3. WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata? : (o szkodliwości spożywania napojów w sali lekcyjnej). Nowa Szk. 2004, nr 1, s. 25-27.

10 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY OPISU Odpowiedzialność główna Nazwa autora osoba (autor indywidualny) ciało zbiorowe (autor korporatywny) Tytuł i dodatki do tytułu tytuł dodatki do tytułu (podtytuł i nadtytuł) Odpowiedzialność drugorzędna Oznaczenie wydania Miejsce wydania Nazwa wydawcy

11 Rok wydania Liczba tomów, numer tomu Liczba stronic Nazwa serii i numer tomu w obrębie serii ISBN i ISSN

12 ISBN i ISSN Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN) i międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN) należy przytaczać w formie podanej w opisywanym dokumencie, z zachowaniem kresek lub spacji występujących w numerach oraz poprzedzających numery akronimów ISBN 83-7023-749-5 ISSN – 1429 - 2416

13 Wydawnictwa zwarte Artykuły w wydawnictwach zwartych Artykuły w wydawnictwach ciągłych Mapy, plany, atlasy ZASADY OPISU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOKUMENTÓW W BIBLIOGRAFII ZAłĄCZNIKOWEJ I PRZYPISACH BIBLIOGRAFICZNYCH

14 Wydawnictwa zwarte (książki)  dane należy przejmować z głównej karty tytułowej; w dalszej kolejności – z karty przedtytułowej, metryki książki i okładki *

15 Wydawnictwa zwarte – elementy obowiązkowe w bibliografii i przypisach Nazwa autora Tytuł Wydanie Numer tomu Rok wydania Numer znormalizowany ISBN

16 Przykład poprawności opisu wydawnictwa zwartego MAKOWIECKI, Andrzej Z. Słownik postaci literackich. Warszawa 2000. ISBN 83-06-02-757-4.

17 Praca zbiorowa Encyklopedia Wrocławia. Red. Jan Harasimowicz. Wrocław 2000. ISBN 83-7023-749-5.

18 Artykuły w wydawnictwach zwartych (rozdział z książki)  dane dotyczące autora i tytułu artykułu opublikowanego w wydawnictwie zwartym należy przejmować z nagłówka artykułu oraz informacji umieszczonych bezpośrednio po tekście artykułu

19 Artykuły w wydawnictwach zwartych - obowiązkowe elementy opisu Nazwa autora artykułu (rozdziału) Tytuł artykułu (rozdziału) W: lub In: Opis wydawnictwa zwartego(książki) Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego

20 Przykład opisu artykułu w wydawnictwie zwartym WALTERS, Colin. Starożytny Egipt. W: Cywilizacje starożytne. Red. Arthur Cotterell. Łódź 1990. s. 20-43.

21 Artykuły w wydawnictwach ciągłych (czasopismach)  dane dotyczące autora i tytułu artykułu opublikowanego w wydawnictwie ciągłym należy przejmować z nagłówka artykułu oraz informacji umieszczonych bezpośrednio po tekście artykułu

22 Artykuł w wydawnictwie ciągłym – elementy obowiązkowe opisu Nazwa autora artykułu Tytuł artykułu Tytuł dokumentu macierzystego(czasopisma) Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: (rok, numer, strony)

23 Przykłady opisu artykułu w wydawnictwie ciągłym WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata?,,Nowa Szkoła’’ 2004, nr 1, s. 25-27. WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata? : (o szkodliwości spożywania napojów w sali lekcyjnej). Nowa Szkoła. 2004, nr 1, s. 25-27. WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata? : (o szkodliwości spożywania napojów w sali lekcyjnej). Nowa Szk. 2004, nr 1, s. 25-27.

24 Mapy, plany, atlasy  dane do opisu map i planów należy przejmować z ramki; w przypadku braku ramki – z innych miejsc opisywanej jednostki  jako autora w opisie map należy traktować kartografa  mapy, plany i atlasy samoistne wydawniczo należy opisywać jak wydawnictwa zwarte  mapy i plany zamieszczone w wydawnictwie zwartym lub ciągłym należy opisywać jak artykuły w wydawnictwach zwartych lub ciągłych  elementem obowiązkowym jest określenie rodzaju dokumentu: mapa, plan, atlas jeśli nie występuje ono w tytule  w opisie map obowiązkowe jest podanie skali po tytule i dodatkach do tytułu

25 Przykład opisu mapy, planu, atlasu Beskid Sądecki i Żywiecki. Mapa. 1 : 1000 000. Wyd. 10. Warszawa 1975. ISBN 83-0222-43. Plan centrum Warszawy. W: Atlas Architektury Warszawy. Warszawa 1977 luź. wkładka.

26 REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Układ bibliografii załącznikowej  pozycje bibliografii załącznikowej można szeregować alfabetycznie  można grupować wg kryteriów treściowych (tematyki)  można grupować wg kryteriów formalnych (np. rodzaj dokumentu)  w obrębie grup zaleca się alfabetyczny lub chronologiczny układ pozycji  jeśli odwołujemy się do kilku prac tego samego autora, zaleca się wymieniać prace starsze przed nowymi

27 Redagowanie pozycji bibliografii załącznikowej  pozycja bibliografii załącznikowej powinna zawierać opis jednego dokumentu

28 Umiejscowienie bibliografii załącznikowej  bibliografię załącznikową należy umieszczać po tekście głównym i uzupełniających go materiałach (aneksach, przypisach)  należy umieszczać ją przed wszelkimi materiałami informacyjno-pomocniczymi (słownikiem użytych terminów, tabelami, indeksami)  dopuszcza się zamieszczanie bibliografii po poszczególnych rozdziałach

29 REDAGOWANIE PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH Cytowanie w tekście  cytaty należy przytaczać w postaci oryginalnej, nadanej przez autora  skracając cytat, opuszczone fragmenty lub pojedyncze wyrazy cytowanego tekstu należy zaznaczyć trzema kropkami ujętymi w nawias okrągły (…)  powinno się unikać nadmiernej ilości cytatów  do każdego cytatu należy podać informację bibliograficzną, czyli źródło, z którego zaczerpnięto dany cytat

30 Zaznaczanie cytatów  cytowany tekst należy zaznaczyć przez użycie cudzysłowu  jeżeli w cytowanym tekście występują fragmenty ujęte w cudzysłów należy dla jego wyróżnienia zastosować cudzysłów francuski «…» lub zaznaczyć pojedynczymi przecinkami,…’

31 Powiązanie przypisów z tekstem  przypisy powinny być łączone z tekstem za pomocą odnośników (odsyłaczy) cyfrowych w postaci cyfry arabskiej  odsyłacz cyfrowy zaznacza się w tekście głównym na końcu cytowanego tekstu  numer odnośnika pisze się czcionką podwyższoną o pół stopnia np.:,,…….’’ 1.  obowiązuje numeracja ciągła w całym tekście artykułu

32 Lokalizacja przypisów bibliograficznych w obrębie publikacji  zaleca się wprowadzanie przypisów u dołu strony  tekst główny należy oddzielić od przypisów linią ciągłą  ten sam numer, który znajduje się w tekście głównym, powinien być powtórzony na dole strony przy odpowiednim przypisie  numer w przypisie zaleca się pisać z wcięciem, obejmującym np. 5 znaków, czcionką podwyższoną o pół stopnia  po numerze w przypisie nie stawiamy kropki ani nawiasów

33  przypisy u dołu strony powinny być zapisane mniejszą czcionką niż tekst główny np. : 1 SULMICKI, Paweł. Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa 1976. s. 34.  dopuszcza się umieszczanie przypisów na końcu dzieła; wówczas należy je umieszczać przed bibliografią załącznikową

34 Redagowanie pozycji przypisów bibliograficznych  pierwszy odsyłacz do książki czy artykułu powinien zawierać wszystkie wymagane elementy opisu bibliograficznego dokumentu  w przypadku ponownego odwołania się do dokumentu już opisanego, jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, należy zamiast pełnego opisu stosować oznaczenie: op.cit., lub tamże, lub ibid., po którym następują numery stron, np.: 1 Op.cit. s. 3-6. 2 Tamże. s. 12. 3 Ibid. s. 10.

35  jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, a dodatkowo powoływany tekst umieszczony jest na tej samej stronie, co w przypisie poprzedzającym, należy stosować jedynie określenie: tamże lub loc.cit., bez podawania numeru strony np.: 1 Tamże. 2 Loc.cit.

36  jeżeli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, należy powtórzyć początkowe elementy opisu tego dokumentu, np. nazwę autora i tytuł lub początek tytułu danej książki, dodając numer odpowiedniej stronicy np.: 1 JANKOWSKI, Kazimierz. Ekonomika... s. 33.

37  jeżeli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, który jest jedyną cytowaną pracą autora, należy wymienić nazwę autora, dodając numer odpowiedniej stronicy np.: 1 JANKOWSKI, Kazimierz. s. 33.

38 1 JANKOWSKI, Kazimierz. Ekonomika przedsiębiorstwa. Wrocław 1990. s. 33. 2 Tamże. s. 35. 3 Tamże. 4 JANKOWSKI, Kazimierz. Praca w zespole. Wrocław 1991. s. 156. 5 JANKOWSKI, Kazimierz. Ekonomika... s. 56.

39 Wykaz skrótów Należy wybrać jedną z form i stosować konsekwentnie w całej pracy loco cit. = loco citato - w miejscu cytowanym ibid. = ibidem - tamże id.= idem - ten sam, tenże op.cit. = opus citatum - dzieło cytowane [s.l.] = sine loco - bez miejsca [s.a.] = sine anno - bez roku por. - porównaj cyt. za - cytuję za [b.m.] - bez miejsca [b.r.] - bez roku

40 NACZELNĄ ZASADĄ W TWORZENIU PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ JEST KONSEKWENCJA


Pobierz ppt "Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych Dokumenty drukowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google