Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych Dokumenty drukowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych Dokumenty drukowane."— Zapis prezentacji:

1

2 Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych Dokumenty drukowane

3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA wykaz dokumentów cytowanych i/lub wykorzystanych przez autora dzieła bądź tylko związanych z tematem dzieła PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY krótkie objaśnienia do wyrazów, zwrotów lub fragmentów tekstu cytowanego przez autora publikacji

4 Etapy powstawania bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych 1. Ogólne zasady sporządzania bibliografii i przypisów 2. Poszczególne elementy opisu bibliograficznego 3. Zasady opisu poszczególnych rodzajów dokumentów 4. Redagowanie bibliografii załącznikowej 5. Redagowanie przypisów bibliograficznych

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji oraz informacje uzupełniające, które mogą być dodawane dla bliższego scharakteryzowania dokumentu

6 ZASADY OGÓLNE SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH Podstawa opisu Kolejność elementów opisu Język i pisownia Transliteracja Skróty Wyróżnienia graficzne i interpunkcja Uzupełnienia i sprostowania

7 Wyróżnienia graficzne i interpunkcja  należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej i wszystkich przypisach zawartych w publikacji  zaleca się wyróżniać graficznie nazwę autora (zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł dokumentu oraz tytuł czasopisma w przypadku opisu artykułu  nie dopuszcza się wyróżniania w ten sam sposób różnych elementów opisu  zaleca się używanie tylko niezbędnych znaków interpunkcyjnych oraz uzależnienie ich użycia od zastosowanych wyróżnień, np. wyróżnienie tytułu pismem pochyłym może eliminować znaki interpunkcyjne przed i po tytule  wyróżnienia graficzne i interpunkcja powinny zapewnić czytelność opisu

8 Przykład opisu wydawnictwa zwartego (książki) Zastosowana w przykładach interpunkcja ilustruje różnorodność rozwiązań. 1. WOJCIECHOWSKI Jacek Organizacja i zarządzanie w bibliotekach Warszawa ISBN WOJCIECHOWSKI, Jacek, Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa ISBN WOJCIECHOWSKI Jacek: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa ISBN WOJCIECHOWSKI J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa ISBN WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa ISBN

9 Przykład opisu artykułu w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie) 1. WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata?,,Nowa Szkoła’’ 2004, nr 1, s WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata? : (o szkodliwości spożywania napojów w sali lekcyjnej). Nowa Szkoła. 2004, nr 1, s WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata? : (o szkodliwości spożywania napojów w sali lekcyjnej). Nowa Szk. 2004, nr 1, s

10 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY OPISU Odpowiedzialność główna Nazwa autora osoba (autor indywidualny) ciało zbiorowe (autor korporatywny) Tytuł i dodatki do tytułu tytuł dodatki do tytułu (podtytuł i nadtytuł) Odpowiedzialność drugorzędna Oznaczenie wydania Miejsce wydania Nazwa wydawcy

11 Rok wydania Liczba tomów, numer tomu Liczba stronic Nazwa serii i numer tomu w obrębie serii ISBN i ISSN

12 ISBN i ISSN Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN) i międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN) należy przytaczać w formie podanej w opisywanym dokumencie, z zachowaniem kresek lub spacji występujących w numerach oraz poprzedzających numery akronimów ISBN ISSN –

13 Wydawnictwa zwarte Artykuły w wydawnictwach zwartych Artykuły w wydawnictwach ciągłych Mapy, plany, atlasy ZASADY OPISU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOKUMENTÓW W BIBLIOGRAFII ZAłĄCZNIKOWEJ I PRZYPISACH BIBLIOGRAFICZNYCH

14 Wydawnictwa zwarte (książki)  dane należy przejmować z głównej karty tytułowej; w dalszej kolejności – z karty przedtytułowej, metryki książki i okładki *

15 Wydawnictwa zwarte – elementy obowiązkowe w bibliografii i przypisach Nazwa autora Tytuł Wydanie Numer tomu Rok wydania Numer znormalizowany ISBN

16 Przykład poprawności opisu wydawnictwa zwartego MAKOWIECKI, Andrzej Z. Słownik postaci literackich. Warszawa ISBN

17 Praca zbiorowa Encyklopedia Wrocławia. Red. Jan Harasimowicz. Wrocław ISBN

18 Artykuły w wydawnictwach zwartych (rozdział z książki)  dane dotyczące autora i tytułu artykułu opublikowanego w wydawnictwie zwartym należy przejmować z nagłówka artykułu oraz informacji umieszczonych bezpośrednio po tekście artykułu

19 Artykuły w wydawnictwach zwartych - obowiązkowe elementy opisu Nazwa autora artykułu (rozdziału) Tytuł artykułu (rozdziału) W: lub In: Opis wydawnictwa zwartego(książki) Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego

20 Przykład opisu artykułu w wydawnictwie zwartym WALTERS, Colin. Starożytny Egipt. W: Cywilizacje starożytne. Red. Arthur Cotterell. Łódź s

21 Artykuły w wydawnictwach ciągłych (czasopismach)  dane dotyczące autora i tytułu artykułu opublikowanego w wydawnictwie ciągłym należy przejmować z nagłówka artykułu oraz informacji umieszczonych bezpośrednio po tekście artykułu

22 Artykuł w wydawnictwie ciągłym – elementy obowiązkowe opisu Nazwa autora artykułu Tytuł artykułu Tytuł dokumentu macierzystego(czasopisma) Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: (rok, numer, strony)

23 Przykłady opisu artykułu w wydawnictwie ciągłym WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata?,,Nowa Szkoła’’ 2004, nr 1, s WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata? : (o szkodliwości spożywania napojów w sali lekcyjnej). Nowa Szkoła. 2004, nr 1, s WĘDZIK, Zofia. Kawa czy herbata? : (o szkodliwości spożywania napojów w sali lekcyjnej). Nowa Szk. 2004, nr 1, s

24 Mapy, plany, atlasy  dane do opisu map i planów należy przejmować z ramki; w przypadku braku ramki – z innych miejsc opisywanej jednostki  jako autora w opisie map należy traktować kartografa  mapy, plany i atlasy samoistne wydawniczo należy opisywać jak wydawnictwa zwarte  mapy i plany zamieszczone w wydawnictwie zwartym lub ciągłym należy opisywać jak artykuły w wydawnictwach zwartych lub ciągłych  elementem obowiązkowym jest określenie rodzaju dokumentu: mapa, plan, atlas jeśli nie występuje ono w tytule  w opisie map obowiązkowe jest podanie skali po tytule i dodatkach do tytułu

25 Przykład opisu mapy, planu, atlasu Beskid Sądecki i Żywiecki. Mapa. 1 : Wyd. 10. Warszawa ISBN Plan centrum Warszawy. W: Atlas Architektury Warszawy. Warszawa 1977 luź. wkładka.

26 REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Układ bibliografii załącznikowej  pozycje bibliografii załącznikowej można szeregować alfabetycznie  można grupować wg kryteriów treściowych (tematyki)  można grupować wg kryteriów formalnych (np. rodzaj dokumentu)  w obrębie grup zaleca się alfabetyczny lub chronologiczny układ pozycji  jeśli odwołujemy się do kilku prac tego samego autora, zaleca się wymieniać prace starsze przed nowymi

27 Redagowanie pozycji bibliografii załącznikowej  pozycja bibliografii załącznikowej powinna zawierać opis jednego dokumentu

28 Umiejscowienie bibliografii załącznikowej  bibliografię załącznikową należy umieszczać po tekście głównym i uzupełniających go materiałach (aneksach, przypisach)  należy umieszczać ją przed wszelkimi materiałami informacyjno-pomocniczymi (słownikiem użytych terminów, tabelami, indeksami)  dopuszcza się zamieszczanie bibliografii po poszczególnych rozdziałach

29 REDAGOWANIE PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH Cytowanie w tekście  cytaty należy przytaczać w postaci oryginalnej, nadanej przez autora  skracając cytat, opuszczone fragmenty lub pojedyncze wyrazy cytowanego tekstu należy zaznaczyć trzema kropkami ujętymi w nawias okrągły (…)  powinno się unikać nadmiernej ilości cytatów  do każdego cytatu należy podać informację bibliograficzną, czyli źródło, z którego zaczerpnięto dany cytat

30 Zaznaczanie cytatów  cytowany tekst należy zaznaczyć przez użycie cudzysłowu  jeżeli w cytowanym tekście występują fragmenty ujęte w cudzysłów należy dla jego wyróżnienia zastosować cudzysłów francuski «…» lub zaznaczyć pojedynczymi przecinkami,…’

31 Powiązanie przypisów z tekstem  przypisy powinny być łączone z tekstem za pomocą odnośników (odsyłaczy) cyfrowych w postaci cyfry arabskiej  odsyłacz cyfrowy zaznacza się w tekście głównym na końcu cytowanego tekstu  numer odnośnika pisze się czcionką podwyższoną o pół stopnia np.:,,…….’’ 1.  obowiązuje numeracja ciągła w całym tekście artykułu

32 Lokalizacja przypisów bibliograficznych w obrębie publikacji  zaleca się wprowadzanie przypisów u dołu strony  tekst główny należy oddzielić od przypisów linią ciągłą  ten sam numer, który znajduje się w tekście głównym, powinien być powtórzony na dole strony przy odpowiednim przypisie  numer w przypisie zaleca się pisać z wcięciem, obejmującym np. 5 znaków, czcionką podwyższoną o pół stopnia  po numerze w przypisie nie stawiamy kropki ani nawiasów

33  przypisy u dołu strony powinny być zapisane mniejszą czcionką niż tekst główny np. : 1 SULMICKI, Paweł. Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa s. 34.  dopuszcza się umieszczanie przypisów na końcu dzieła; wówczas należy je umieszczać przed bibliografią załącznikową

34 Redagowanie pozycji przypisów bibliograficznych  pierwszy odsyłacz do książki czy artykułu powinien zawierać wszystkie wymagane elementy opisu bibliograficznego dokumentu  w przypadku ponownego odwołania się do dokumentu już opisanego, jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, należy zamiast pełnego opisu stosować oznaczenie: op.cit., lub tamże, lub ibid., po którym następują numery stron, np.: 1 Op.cit. s Tamże. s Ibid. s. 10.

35  jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, a dodatkowo powoływany tekst umieszczony jest na tej samej stronie, co w przypisie poprzedzającym, należy stosować jedynie określenie: tamże lub loc.cit., bez podawania numeru strony np.: 1 Tamże. 2 Loc.cit.

36  jeżeli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, należy powtórzyć początkowe elementy opisu tego dokumentu, np. nazwę autora i tytuł lub początek tytułu danej książki, dodając numer odpowiedniej stronicy np.: 1 JANKOWSKI, Kazimierz. Ekonomika... s. 33.

37  jeżeli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, który jest jedyną cytowaną pracą autora, należy wymienić nazwę autora, dodając numer odpowiedniej stronicy np.: 1 JANKOWSKI, Kazimierz. s. 33.

38 1 JANKOWSKI, Kazimierz. Ekonomika przedsiębiorstwa. Wrocław s Tamże. s Tamże. 4 JANKOWSKI, Kazimierz. Praca w zespole. Wrocław s JANKOWSKI, Kazimierz. Ekonomika... s. 56.

39 Wykaz skrótów Należy wybrać jedną z form i stosować konsekwentnie w całej pracy loco cit. = loco citato - w miejscu cytowanym ibid. = ibidem - tamże id.= idem - ten sam, tenże op.cit. = opus citatum - dzieło cytowane [s.l.] = sine loco - bez miejsca [s.a.] = sine anno - bez roku por. - porównaj cyt. za - cytuję za [b.m.] - bez miejsca [b.r.] - bez roku

40 NACZELNĄ ZASADĄ W TWORZENIU PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ JEST KONSEKWENCJA


Pobierz ppt "Redagowanie bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych Dokumenty drukowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google