Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku

2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku zostały założone w 2006 r. przez grupę członków ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku, widzących potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych.

3 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Warsztaty zostały utworzone na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz Uchwały Nr 146/5/2005 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 19 września 2005 r. w sprawie uwzględniania środków finansowych na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w projekcie budżetu na 2006 r.

4 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Warsztaty Terapii Zajęciowej stanowią wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku. Siedziba placówki znajduje się w obiekcie przy ul. Ostródzkiej 4c w Olsztynku. Działają na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z poźn. zm.)

5 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Koszty działalności placówki są współfinansowane w 90% ze środków PFRON a 10% kosztów pokrywa Powiat Olsztyński. Strony umowy określają w formie aneksu wysokość środków na działalność warsztatów w danym roku. Środki Funduszu przekazywane są zgodnie z umową jednostce prowadzącej na wyodrębniony rachunek bankowy.

6 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Warsztaty swoją działalność terapeutyczną rozpoczęły od 2 stycznia 2007 r. Są placówką pobytu dziennego, w której czas trwania zajęć wynosi 7 godzin dziennie, łącznie 35 godzin tygodniowo przez okres 11 miesięcy. Uczestnicy na zajęcia dowożeni są busem z gmin: Olsztynek, Gietrzwałd i Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie.

7 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Uczestnikami warsztatów są osoby, które ukończyły edukację i nie mogą podjąć pracy oraz posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej.

8 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Orzeczenie wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na siedzibę warsztatów na podstawie wniosku osoby niepełnosprawnej.

9 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

10 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Realizacja celu odbywa się poprzez: - ogólne usprawnianie osoby niepełnosprawnej w zakresie umiejętności planowania, komunikowania się, decydowania o swoich sprawach rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, - poprawę kondycji fizycznej i psychicznej - rozwijanie psychofizycznych umiejętności niezbędnych w pracy - kształtowanie i rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy zawodowej.

11 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Warsztaty prowadzą zajęcia dla 30 uczestników w wieku od 22 do 56 w następujących pracowniach: informatyczno-fotograficznej - techniczno-wikliniarskiej - modelarsko-ceramicznej - plastyczno-przyrodniczej - gospodarstwa domowego - rękodzielniczej

12 PRACOWANIA INFORMATYCZNO -FOTOGRAFICZNA
Uczestnicy uczą się podstawowych zasad posługiwania się komputerem, opracowują CV, listy motywacyjne, artykuły, itp., a także tworzą rysunki w programach graficznych, zaproszenia, podziękowania, kartki okolicznościowe itp. Korzystają także z zasobów Internetu. Uczą się posługiwać pocztą elektroniczną Uczestnicy zajęć wykonują zdjęcia aparatem, które wykorzystywane są na stronie internetowej i kronice.

13 PRACOWNIA TECHNICZNO-WIKLINIARSKA
W pracowni techniczno-wikliniarskiej podstawowym materiałem do pracy jest drewno, w którym uczestnicy rzeźbią, wykonują przedmioty użytkowe takie jak: ławki, donice, póki. Zajmują się różnego rodzaju naprawami, montażami, pracami konserwatorskimi dla potrzeb WTZ.

14 PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Uczestnicy uczą się podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym, poznają podstawy savoir - vivre, uczą się jak bezpiecznie obsługiwać sprzęt AGD. Poznają zasady higieny osobistej na stanowisku pracy podczas przygotowania posiłku i w trakcie konsumpcji. Uczestnicy robią zakupy i przygotowują codziennie posiłek dla wszystkich uczestników, a także potrawy na imprezy okolicznościowe.

15 PRACOWNIA PLASTYCZNO-PRZYRODNICZA
Uczestnicy pracowni plastyczno-przyrodniczej wykonują prace z zastosowaniem farb, kredek, pasteli, itp. Uczestnicy opiekują się również rybkami, dbają o nasze rośliny w pracowni i warsztatowym wygląd ogródku.

16 PRACOWNIA RĘKODZIELNICZA
Uczestnicy warsztatów uczą się posługiwać przyborami do kroju, szycia i haftu, opanowują techniki szycia na maszynie i posługiwania się żelazkiem, poznają ściegi podstawowe, ozdobne i zdobienie tkaniny przez aplikacje. Tworzą również oryginalne lalki, etui na komórki, serwetki, poduszki, a także robią dekoracje i stroje do przedstawień

17 PRACOWANIA MODELARSKO-CERAMICZNA
W pracowni ceramiczno-modelarskiej uczestnicy poznają podstawowe techniki wyrobu naczyń i przedmiotów z masy solnej. Zapoznają się także ze sposobem ich zdobienia, np. decoupage, metody spękań, malowanie na wzór starego złota czy drewna, wyklejanie. W zajęciach do modelowania stosują masę solną, masę papierową, modelinę. Ćwiczą pracowitość, cierpliwość i estetykę pracy.

18 ZAJĘCIA DODATKOWE Prowadzone są również zajęcia z muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej, a także spotkania z psychologiem. Dzięki zajęciom prowadzanym w warsztatach uczestnicy rozwijają swoje talenty, nabywają nowe oraz udoskonalają posiadane umiejętności.

19 MUZYKOTERAPIA Pracownia muzyczna to miejsce, w którym uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i rozkoszować się muzyką na wszelkie sposoby. Często grają na różnorodnych instrumentach muzycznych, między innymi na bębnach, grzechotkach, okarynach. Tworząc zespół muzyczny przygotowują się do występów na festynach i koncertach oraz innych spotkaniach okolicznościowych.

20 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
Zajęcia z psychologiem mają na celu stymulowanie rozwoju społecznego, zaradności osobistej, relacji międzyludzkich, umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej i wiedzy o najbliższym otoczeniu. Uczestnicy na tych zajęciach uczą się komunikatywności, bogacą swoje słownictwo, doskonalą techniki czytania i pisania.

21 REHABILITACJA W pracowni rehabilitacyjnej uczestnicy poprawiają swoją sprawność ruchową wykorzystując elementy: Kinezyterapii (taniec, ćwiczenia indywidualne i grupowe) Fizykoterapii (lampa Bioptron, elektroakupunkter) masaże

22 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Realizowane są różne formy współpracy z rodziną. Rodzice podopiecznych uczestniczą we wspólnych spotkaniach opłatkowych, wielkanocnych, wycieczkach. Dzięki spotkaniom z rodzicami mamy możliwość wymiany informacji, a tym samym pełniejszy obraz funkcjonowania naszych podopiecznych i szanse.

23 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Warsztaty w wielu obszarach swojej działalności włączają się ze współpracą z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. W głównej mierze ma to na celu poprawienie wizerunku osób niepełnosprawnych i propagowanie idei integracji społecznej, a także przełamywanie barier społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności.

24 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Współpraca ze środowiskiem lokalnym (szczególnie z młodymi ludźmi) uwrażliwia społeczność lokalną na cierpienie i potrzeby innych ludzi, którzy liczą na zainteresowanie i pomoc ze strony osób pełnosprawnych oraz podnosi u uczestników wiarę w siebie, w swoje możliwości oraz przydatność społeczną.

25 Indywidualny Program Rehabilitacji
Każdy uczestnik realizuje indywidualny program rehabilitacji. Składowe IPR, jak również nadzór nad jego realizacją sprawuje Rada Programowa warsztatów, którą tworzą: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog.

26 Trening Ekonomiczny Uczestnicy w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowiązującym w placówce regulaminem. Trening ekonomiczny jest rodzajem kieszonkowego - wypłaty mający na celu: - poznanie siły nabywczej pieniądza i jego wartość - ćwiczenie umiejętności wyboru towaru i usług wg własnych potrzeb - ćwiczenia porównywania ceny tego samego artykułu w różnych sklepach - umiejętność oszczędzania i planowania wydatków

27 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Uczestnicy są dowożeniu i odwożeni po zakończeniu zajęć samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (Renault IL Trafic). Został on zakupiony w czerwcu 2007 r. na kwotę zł. Środki pochodziły ze źródeł PFRON w 70% (92 000 zł) oraz udziału stowarzyszenia w 30% ( zł) z wenty dobroczynnej zorganizowanej przez Archidiecezję Warmińską w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 39.

28 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
Środki finansowe pozyskane z kiermaszów zgodnie z przepisami przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z integracja społeczna uczestników, np. dofinansowanie do wycieczek, teatru, itp.

29 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku
KONIEC


Pobierz ppt "Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google