Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt „Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! ” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie ID grupy: 98/63_P_G1 98/49_P_G1 Opiekun: DOROTA CZECH / JACEK JACHIMOWSKI Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MGP Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza forma walki z bezrobociem Semestr/rok szkolny: DRUGI 2010/2011

3 Rodzaje spółek i ich klasyfikacja klasyfikacja

4 SPÓŁKI OSOBOWE:  cywilna  jawna  partnerska  komandytowa  komandytowo - akcyjna

5 SPÓŁKI KAPITAŁOWE:  spółka ograniczoną odpowiedzialnością  spółka akcyjna

6 SPÓŁKA CYWILNA  wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez wniesienie wkładów  umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej  za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem

7 SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA JAWNA  wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów, oraz przez współdziałanie w inny sposób  prowadzi przedsiębiorstwo pod własną nazwą  za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem

8 SPÓŁKA PARTNERSKA  utworzona przez wspólników – partnerów, w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej własne przedsiębiorstwo pod własną nazwą  partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów  powstaje z chwilą wpisu do KRS

9 SPÓŁKA KOMANDYTOWA [komplementariusz]  prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną nazwąza zobowiązania wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia [komplementariusz] [komandytariusz]  odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona [komandytariusz]  umowa powinna być zawarte w formie aktu notarialnego i zarejestrowana w sądzie rejestrowym  powinna posiadać oznaczenie „sp.k”

10 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA  zasady jak komandytowa  co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem  kapitał zakładowy spółki – co najmniej 50.000 złotych  powinna posiadać oznaczenie „S.K.A.”

11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  utworzona przez jednego lub kilku wspólników posiadających osobowość prawną  kapitał zakładowy co najmniej 5 tys.  kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej  wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych  powinna być zawarta w formie aktu notarialnego

12 SPÓŁKA AKCYJNA  umowę może zawrzeć jeden lub więcej wspólników akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki powinna zawierać oznaczenie „spółka akcyjna” lub „S.A.”  kapitał zakładowy nie może być niższy niż 100 000 zł  wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz

13 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE  właścicielem jest Skarb Państwa  istniały w kraju okresie gospodarki centralnie planowanej  przekształcane w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (komercjalizacja), następnie poddawane prywatyzacji

14 SPÓŁDZIELNIA SPÓŁDZIELNIA  to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób  może ją założyć co najmniej 10 osób fizycznych (spółdzielnię produkcji rolnej – 5 osób), lub co najmniej 3 osoby prawne  prowadzi działalność na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni  spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem

15 ZALETY I WADY MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  czytelna i prosta struktura organizacyjna  elastyczność  lokalność  innowacyjność i kreatywność  ograniczenia finansowe  ograniczenia menedżerskie

16 PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalnością gospodarczą jest:  działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa  poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, mająca charakter zarobkowy

17 PRZEDSIĘBIORCĄ MOŻE BYĆ:  osoba fizyczna – człowiek od narodzin do śmierci  osoba prawna np. Skarb państwa, spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundusze inwestycyjne, NBP  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa np. s.c., s.j, s.k.

18 FINANSOWANIE FIRMY FINANSOWANIE FIRMY kapitał, Źródłem finansowania majątku firmy jest kapitał, który charakteryzują trzy główne kryteria:  pochodzenie  własność  czas, na który został udostępniony

19 FINANSOWANIE FIRMY FINANSOWANIE FIRMY Pochodzenie: Pochodzenie:  kapitał może pochodzić ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych  wewnętrzne – środki wypracowane przez firmę w trakcie działalności  zewnętrzne – pozyskanie wspólnika, kredyt, leasing.

20 FINANSOWANIE FIRMY FINANSOWANIE FIRMY Własność: Własność: własnego  źródłem kapitału własnego może być nowy udziałowiec, publiczna lub prywatna emisja akcji  podmioty dostarczające kapitał nabywają automatycznie prawo własności do pewnej części majątku  kapitał obcy  kapitał obcy to jego zadłużenie wobec różnych podmiotów np. wobec dostawców, ZUS-u, kredyty bankowe, leasing, emisja obligacji

21 FINANSOWANIE FIRMY FINANSOWANIE FIRMY Czas: Czas: Jest ściśle określony w przypadku kapitału obcego, kapitał własny z natury jest udostępniony bezterminowo  własne → długoterminowe  obce → długoterminowe krótkoterminowe  obce → długoterminowe (powyżej roku) lub krótkoterminowe

22 1. Pomysł na firmę Uważnie obserwując i dokonując analizy rynku zawsze można znaleźć takie branże i dziedziny, w których występuje luka i zapotrzebowanie na określone usługi. Pomysł na firmę może być drogą zarówno do sukcesu jak i porażki. Planujemy założyć firmę zajmującą się produkowaniem koszulek z napisami.

23 2.Wybór formy działalności Przed rejestracją firmy należy podjąć decyzję w sprawie formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej. Każda forma ma swoje plusy i minusy. Wybraliśmy osobową spółkę handlową, ponieważ jest to prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego powstająca na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego.

24 3. Rejestracja w Urzędzie Gminy lub Miasta Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz EDG-1. Gminy prowadzą ewidencję działalności Gospodarczej zgodnie z art. 7 Ustawy o Działalności Gospodarczej. Ewidencja ta jest jawna. Wyruszamy do Urzędu Gminy: Polanów, ul. Wolności 4

25 4. Rejestracja w urzędzie statystycznym Każda osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna lub jednostka organizacyjna musi w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej uzyskać wpis do rejestru REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotu Gospodarki Narodowej) prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W tym celu należy udać się do właściwego dla siedziby firmy wojewódzkiego oddziału urzędu statystycznego: Aleja Monte Cassino 4 Koszalin 94 347 63 00

26 5. Pieczątka firmowa Choć polskie prawo formalnie nie nakłada obowiązku posiadania pieczęci firmowej, to procedury Urzędu Skarbowego i banków zazwyczaj czynią niezbędnym wyrobienie pieczęci w procesie rejestracji firmy. Teraz szukamy firmy która może zrobić naszą pieczątkę. W Koszalinie mamy duży wybór takich firm, np.: Lechicka 17, Koszalin - 94 346 22 24 Niepodległości 34, Koszalin - 94 341 06 77 Zwycięstwa 131, Koszalin - 94 342 53 92

27 6. Otwieranie konta firmowego POTRZEBNE DOKUMENTY: - dowód osobisty - zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (oryginał do wglądu i kopia) - zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (oryginał do wglądu i kopia) - pieczątka Po zebraniu dokumentów szukamy odpowiedniego banku dla naszego przedsiębiorstwa. W naszym przypadku będzie to Bank Spółdzielczy w Polanowie, ul Dworcowa 2.

28 7. Rejestracja firmy - Urząd Skarbowy W ciągu 7 dni od rozpoczęcia naszej działalności gospodarczej musimy się zgłosić do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby naszej firmy. Idziemy do II Urzędu Skarbowego w Koszalinie: Stanisława Moniuszki 15, Koszalin - 94 347 75 00

29 8.Rejestracja w ZUS. Przyszedł czas na najbardziej znienawidzony etap zakładania firmy. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że urzędniczki ZUS są najbardziej niechętne do pomocy, o uśmiechu tez możesz zapomnieć. "Wolę przez trzy dni kłócić się z moją panią od VAT-u niż zobaczyć na oczy kogoś z ZUS" - wzdycha znany nam przedsiębiorca. Teraz musimy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie : Juliana Fałata 30, Koszalin - 94 341 18 71

30 9. Inspekcja pracy, sanepid. Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku, gdy planuje się otworzyć np. gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid. W naszym przypadku Musimy pójść tylko do Inspekcji Pracy w Koszalinie, żeby powiadomić o zatrudnieniu pracowników: Marszałka Józefa Piłsudskiego 55 Koszalin 94 348 80 90

31 10. Firmowe logo, strona internetowa itp. Warto postarać się o odpowiednie logo i uruchomienie firmowej strony internetowej. Nie są to czynności obowiązkowe, ale w obecnych czasach firmowe WWW i projekt logo pozwalający na jednolitą identyfikację graficzną przedsiębiorstwa (wizytówki, papier firmowy) stanowią już standard. To już ostatni etap zakładania naszej działalności. Teraz musimy udać się do firmy, która zrobi nasze logo: Melchiora Wańkowicza 17B, Koszalin - 94 345 10 06

32 Uff… - teraz w końcu możemy zająć się naszą działalnością. Jak powiedział jeden z przedsiębiorców na spotkaniu w Koszalinie, gdzie byliśmy, rejestracja działalności okazuje się być najprostszym etapem prowadzenia firmy. Potem jest już dużo trudniej ;-) Najtrudniejsze są pierwsze dwa lata, jeśli je przetrwamy, później życie firmy zaczyna się toczyć własnym torem – po utartych przez te dwa lata koleinach.

33 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt „Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! ” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google