Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Obszar Funkcjonalny Kwidzyn Gdańsk, 07.11.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Obszar Funkcjonalny Kwidzyn Gdańsk, 07.11.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Miejski Obszar Funkcjonalny Kwidzyn Gdańsk, 07.11.2014 r.

2 „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją dworca PKP w Kwidzynie” Przedsięwzięcie I

3 RPS:Mobilne Pomorze Działanie 1.1.3 Węzły integrujące podsystemy transportu zbiorowego. RPO: Oś Priorytetowa 9 – Mobilność Priorytet Inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie I: „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją dworca PKP w Kwidzynie”

4 Lider: Miasto Kwidzyn Partnerzy: Biblioteka Miejsko – Powiatowa PKP PKP Cargo PKS Kwidzyn

5 Przedsięwzięcie I: „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją dworca PKP w Kwidzynie”

6

7 Cele przedsięwzięcia: Stworzenie nowoczesnego węzła integrującego poszczególne podsystemy transportu zbiorowego powiązanego z istniejącą infrastrukturą rowerową; Utworzenie punktu samodzielnego wypożyczania i bezpiecznych parkingów dla rowerów; Budowa parkingu spełniającego założenia sytemu „Park&Ride”, „Bike&Ride” oraz miejsca ”Kiss&Ride”; Zorganizowanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, krajowej, międzynarodowej i przewoźników prywatnych wraz z cyfrowym systemem informacyjnym; Objęcie węzła transportowego systemem monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego; Przedsięwzięcie I: „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją dworca PKP w Kwidzynie”

8 Cele przedsięwzięcia: Zmodernizowanie budynku dworca i przystosowanie do nowych funkcji uzupełniających podstawową funkcję dworca jako węzła integracyjnego; Stworzenie kas biletowych PKP, PKS oraz pomieszczeń dla obsługi PKP Cargo; Przebudowa istniejącego budynku w zakresie zewnętrznym i wewnętrznym uwzględniająca odrestaurowania elewacji budynku i detali małej architektury, polichromii, monochromii, dekoracji ściennych; Wzbogacenie budynku o funkcje społeczne (biblioteka miejsko-powiatowa o rozwiniętych funkcjach multimedialnych). Przedsięwzięcie I: „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją dworca PKP w Kwidzynie”

9

10 „Mała retencja rzeki Liwy” Przedsięwzięcie II

11 RPS:Ekoefektywne Pomorze Działanie 2.1.3 Retencjonowanie wody oraz racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. RPO: Oś Priorytetowa 11 Środowisko Priorytet Inwestycyjny 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. Przedsięwzięcie II: „Mała retencja rzeki Liwy”

12 Lider: Miasto Kwidzyn

13 Przedsięwzięcie II: „Mała retencja rzeki Liwy”

14 Cele przedsięwzięcia: Stworzenie zbiornika wodnego o powierzchni ok. 7 ha i zdolności retencjonowania ok. 35 000 m 3 ; Ograniczenie zagrożenia powodziowego terenu Gminy Kwidzyn i Gminy Sadlinki; Poprawa naturalnej retencji rzeki Liwy; Stworzenie atrakcyjnej ekologicznie przestrzeni miejskiej położonej nad rzeką Liwą; Stworzenie atrakcyjnej, zielonej przestrzeni miejskiej do wypoczynku dla mieszkańców Kwidzyna i okolic. Przedsięwzięcie II: „Mała retencja rzeki Liwy”

15

16

17 „Rozbudowa istniejącej kompostowni płytowej ZUO Sp. z o.o. w Gilwie Małej” Przedsięwzięcie III

18 RPS:Ekoefektywne Pomorze Działanie 3.1.4 Rozwój infrastruktury do odzysku i recyklingu odpadów, w tym odzysku energetycznego oraz przywracanie terenom zdegradowanym wartości użytkowych. RPO: Priorytet 11 Środowisko Priorytet Inwestycyjny 6.1 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. Przedsięwzięcie III: „Rozbudowa istniejącej kompostowni płytowej ZUO Sp. z o.o. w Gilwie Małej”

19 Lider: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Partnerzy: Miasto Kwidzyn Przedsięwzięcie III: „Rozbudowa istniejącej kompostowni płytowej ZUO Sp. z o.o. w Gilwie Małej”

20 Cele przedsięwzięcia: Rozbudowa istniejącej kompostowni płytowej, z kompostowaniem w przerzucanych pryzmach, o zamknięte reaktory stanowiące pierwszy etap prowadzenia procesu kompostowania; Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; Szacowanie ilości odpadów wymagających przetworzenia w planowanej kompostowni uzależniona jest od ilości przyjmowanych zmieszanych odpadów komunalnych i ich składu morfologicznego i wynosi 12 000 - 15 000 Mg. Przedsięwzięcie III: „Rozbudowa istniejącej kompostowni płytowej ZUO Sp. z o.o. w Gilwie Małej”

21 „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” Przedsięwzięcie IV

22 RPS:Energetyka i środowisko – Ekoefektywne Pomorze Działanie 1.2.3. Poprawa sprawności przesyłu i dystrybucji energii oraz gazu. RPO: Oś Priorytetowa 10 Energia Priorytet Inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Przedsięwzięcie IV: „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”

23 Lider: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn Partnerzy: Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Przedsięwzięcie IV: „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”

24 Cele przedsięwzięcia: Likwidacja 5 węzłów grupowych; Zakup i montaż 137 węzłów indywidualnych; Budowa 9 264 mb sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych; Możliwość racjonalnego gospodarowania ciepłem poprzez możliwość prowadzenia indywidualnej gospodarki ciepłem – indywidualne podejmowanie decyzji o terminie włączenia/wyłączenia ogrzewania, ustalenie poziomu krzywej grzania; Obniżenie kosztów dystrybucji cieplej wody. Przedsięwzięcie IV: „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Miejski Obszar Funkcjonalny Kwidzyn Gdańsk, 07.11.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google