Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda projektowa w e-learningu — ewaluacja i efektywność (na przykładzie kursów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda projektowa w e-learningu — ewaluacja i efektywność (na przykładzie kursów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego)"— Zapis prezentacji:

1 Metoda projektowa w e-learningu — ewaluacja i efektywność (na przykładzie kursów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego)

2 Dzieje metody projektów 1590–1765 początki prac projektowych w akademiach architektury w Europie 1765–1880 projekt jako regularna metoda kształcenia oraz jej przeniesienie do Ameryki 1880–1915 praca projektowa w nauczaniu manualnym w publicznych szkołach powszechnych 1915–1965 przeformułowanie metody i jej ponowne przeszczepienie z Ameryki do Europy od 1965 powtórne odkrycie idei projektów oraz trzecia fala jej międzynarodowej ekspansji

3 Teoria Williama H. Kilpatricka 1. Sprzeciw wobec: — biernej recepcji wiedzy — metafora gęsi tuczonych na wątróbkę, — wszechobecnej kompulsji pedagogicznej, czyli przymusowi szkolnemu. 2. Pochwała projektów opartych na: — wytwarzaniu czegoś, — przeżywaniu czegoś, — rozwiązywaniu problemów, — osiągnięciu w czymś sprawności. 3. Pajdocentryzm, idea „wolnego rynku działań”. Kilpatrick W. H., The Project Method, “Teachers College Record” 1918, vol. XIX, no. 4.

4 Johna Deweya koncepcja projektów 1. Sprzeciw wobec: — prorynkowemu traktowaniu zajęć praktycznych, tzw. logice fachu, — produktocentryzmowi. 2. Pochwała projektów opartych na: — wszechstronnym rozwoju umysłu, — idei wędrowania ucznia na wyższe płaszczyzny kojarzenia faktorów, — stymulacji osobniczego kreatywizmu, — pełnym akcie myślenia. Dewey J., Wybór pism pedagogicznych, Ossolineum, Wrocław 1967.

5 Kłopotliwe podobieństwa Powinowactwa metody projektów z progresywistycznymi technikami nauczania: — deweyowska metoda problemowa, — praca swobodna M. Montessori, — nauczanie otwarte (open education), — praktyczne uczenie się w ujęciu Pestalozziego, — grami dydaktyczne, m.in. case studies i metody symulacyjne.

6 Cechy konstytutywne projektu 1.Progresywistyczna rola nauczyciela 2.Podmiotowość ucznia 3.Całościowość 4.Niekonwencjonalne ocenianie

7 1. Progresywistyczna rola nauczyciela — metafora sternika, — dusza zespołu, — moderowanie pracy grupy, wspieranie, inspirowanie, dyskretna kontrola, ukierunkowanie poczynań, — w modelu idealistycznym jest jednym z równorzędnych partnerów wspólnego przedsięwzięcia,

8 2. Podmiotowość ucznia — w centrum oddziaływań znajdują się: indywidualizm, aspiracje, potrzeby, zainteresowania ucznia/studenta, — odejście od herbartowskiej taktyki pasywizmu i dydaktycznej klatki, do której na kilkanaście lat wpędza się młodzież, — realizacja dyrektyw pedagogiki emancypacyjnej, — zdobywanie rozwojowych kompetencji, w porównaniu z którymi produkt końcowy odgrywa drugorzędną rolę, — prawdziwa użyteczność projektu w mocy kształceniowej, nie zaś w utylitarnym znaczeniu pracy.

9 3. Całościowość — po pierwsze, holizm metody projektów polega na jej zastosowaniu w szerokim środowisku społecznym, znoszącym granice między szkołą a „światem”, co sprzyja urealnieniu szkolnych poczynań, kojarzonych z bezużytecznym wkuwaniem bezużytecznej wiedzy, — po drugie, projekt integruje różne dziedziny wiedzy, unieważniając podział na tradycyjne przedmioty nauczania i aktywizując całościowy stan umiejętności agensa; edukacja poprzezprzedmiotowa, — po trzecie, w sytuacji projektu angażującego „głowę, serce, rękę” następuje uruchomienie wielu dyspozycji podmiotu nauczania, talentów i funkcjonalności; brak bowiem podziału na teorię i praktykę, fizyczność i duchowość, umysł i uczucia.

10 4. Niekonwencjonalne ocenianie — tradycyjna ocena psuje oddolną inicjatywę, jej dyktat rujnuje istotę projektu, czyli podmiotowość, — praca grupowa prowadzi do naturalnego zespolenia celów i zadań, pewnej dystrybucji ocen w łonie samego zespołu ludzkiego, — uczniowie sami siebie oceniają pod względem przydatności, zaangażowania, kreatywności, wytrwałości, — zewnętrzne bodźce wartościujące stają się zbędną ingerencją w układ.

11 E-learning a metoda projektów 1.Immanentny pragmatyzm zdalnego nauczania 2.Samodzielność procesu uczenia się 3.Komunikacja on-line 4.Niematerialność produktu 5.Zawężone pole wyboru tematyki projektu 6.Kierunek od instrukcji do konstrukcji

12 1.Immanentny pragmatyzm e-learningu — jak wynika z badań, studenci on-line oczekują od autorów kursu i zespołu metodyczno-dydaktycznego pewnej prowokacji edukacyjnej oraz odniesienia do praktycznych zastosowań i osobistych doświadczeń uczących się, — punkt ciężkości ma być w zdalnym nauczaniu przesunięty na wiedzę w działaniu, — e-learning w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce elektronicznej kształci cechy: kreatywności, interdyscyplinarności, samodzielności i umiejętności współpracy z innymi, — przetwarzanie wiedzy, którą student nabył za pomocą metod poznawczych — werbalnych i obrazowych.

13 2. Samodzielność procesu uczenia się — wyższość e-learningu nad innymi metodami tkwi w przeniesieniu środka odpowiedzialności w nauczaniu z nauczyciela na studenta, — portret hipotetyczny e-studenta zakłada takie cechy, jak samodyscyplina, odpowiedzialność i automotywacja do działania, — mała grupa projektowa składa się z jednostek, które wnoszą określony kapitał osobowościowych właściwości, — projekt realizowany przez podmioty w pełni świadome jego korzyści, dojrzałe do współpracy i wykorzystania transferu wiedzy, ma większe szanse powodzenia niż działanie w obrębie grupy przypadkowej, scalonej instytucjonalną etykietą.

14 3. Komunikacja on-line — uczestnicy kursu nie znają się z widzenia, nie tworzą skomplikowanej sieci nakładania się indywiduów, — znika więc cała sfera zagadnień interakcji „w realu”, — studenci tworzą zespół powołany do skonstruowania określonego produktu, — e-projekt zubożony zostaje o proces budowania więzi międzyludzkich, teleologia działań projektowych zagłusza aspekt stricte psychologiczny, — na platformach zdalnego nauczania metoda projektów służy mobilizacji sił, potencjału wiedzy, osobistych dyspozycji.

15 4. Niematerialność produktu — projekty realizowane na platformie nie skutkują dziełami rąk, lecz jedynie (aż) wytworem abstrakcyjnym, symulacyjnym, mentalnym, — najczęściej uczestnicy e-kształcenia budują wirtualny plan rzeczywistego desygnatu, makietę realnego wycinka.

16 5. Wąskie pole wyboru tematu projektu — o tematyce projektu decyduje autor kursu, który jest odpowiedzialny za stworzenie zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności studentów, — ze względu na ograniczenia czasowe i komunikacyjne — pomija się rozmaite możliwości wyboru tematu projektu, np. za pomocą techniki brainstorming.

17 6. Kierunek od instrukcji do konstrukcji — droga od praktycznego odkrywania praw do ich formułowania jest niemożliwa lub co najmniej bardzo utrudniona, — powszechną praktyką w kursach e-learningowych staje się więc sekwencja: prezentacja zasobu wiedzy → jej percepcja → zastosowanie.

18

19 Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji techniczno-projektowej, zgodnie z warunkami zamawiającego (warunki zostaną ustalone podczas przeprowadzania audytu w module 1). Dokumentacja musi być wydrukowana i oprawiona, musi być do niej dołączona również wersja elektroniczna, zawierająca oprócz treści projektu (w formacie Microsoft Word) następujące elementy: — rysunki w formacie AudoDesk AutoCAD (*.dwg) (należy je umieścić w katalogu DWG), — schematy w formacie stosowanego oprogramowania oraz *.jpg (należy je umieścić w katalogu SCHEMATY), — dokumentację techniczną użytych urządzeń (należy ją umieścić w katalogu URZADZENIA) — pliki konfiguracyjne urządzeń i aplikacji (należy je umieścić w katalogu KONFIGURACJA) — kosztorys w formacie Microsoft Excel *.xls (należy go umieścić w katalogu KOSZTORYS) Dokumentacja wraz z płytą CD/DVD musi zostać oddana do akceptacji na 14 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia kursu. Główne zadania do wykonania: 1.Proszę określić, jakie usługi sieciowe będą realizowane w projektowanej sieci komputerowej (w pliku MS Word). 2.Proszę zebrać ustalenia audytowe i przygotować założenia do projektu (w pliku MS Word). 3.Proszę przygotować rysunki techniczne budynków (rysunki w AutoCAD lub w podobnym programie). 4.Proszę przygotować propozycję ułożenia okablowania strukturalnego w budynkach (opis w pliku MS Word, rysunki w AutoCAD lub w podobnym programie). 5.Proszę przygotować zestawienie długości przebiegów kablowych (w pliku MS Excel). 6.Proszę umieścić w kosztorysie dane związane z zapotrzebowaniem: a) kabla, b) koryt kablowych, c) elementów mocujących (kołków rozporowych, wkrętów, opasek kablowych itd.). 7.Proszę dobrać urządzenia pasywne sieci (odpowiednie wpisy należy umieścić w kosztorysie). 8.Proszę przygotować schemat logiczny sieci w rozbiciu na warstwę drugą i trzecią modelu OSI (np. w programie Microsoft Visio do pobrania ze strony www.ita.wshe.lodz.pl, zakładka MSDN). 9.Proszę dobrać sieciowe urządzenia aktywne (odpowiednie wpisy należy umieścić w kosztorysie). 10.Proszę zaproponować konfiguracje sprzętowe serwerów i stacji roboczych (w pliku MS Word). 11.Proszę dobrać sieciowe systemy operacyjne (w pliku MS Word). 12.Proszę dobrać oprogramowanie użytkowe i sieciowe (w pliku MS Word).

20

21

22

23

24

25 Dziękuję za uwagę

26 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna http://www.wshe.lodz.pl Polski Uniwersytet Wirtualny http://www.puw.pl


Pobierz ppt "Metoda projektowa w e-learningu — ewaluacja i efektywność (na przykładzie kursów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google