Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tak było dawniej…. Tak jest teraz. NOWY PRZEWODNICZĄCY…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tak było dawniej…. Tak jest teraz. NOWY PRZEWODNICZĄCY…"— Zapis prezentacji:

1 Tak było dawniej…

2 Tak jest teraz. NOWY PRZEWODNICZĄCY…

3 NOWY PROGRAM

4 MINISTERSTWO FINANSÓW Ustawa nr 21 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o podniesieniu konkurencyjności krajowego rynku pracy. Ustawa zakłada zwolnienie z podatku dochodowego i innych podatków pokrewnych w pierwszym roku działalności wszystkich nowych przedsiębiorstw w przypadku, gdy zakładającymi je osobami są absolwenci szkół wyższych (maksymalnie do roku od ich ukończenia) i jednocześnie gdy zakładana działalność gospodarcza przynajmniej częściowo wiąże się z profilem ukończonych studiów. Celem ustawy jest aktywizacja zawodowa absolwentów uczelni wyższych i zwiększenie konkurencyjności wobec zagranicznych ofert pracy. Ustawa nr 27 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o wprowadzeniu podatku od operacji plastycznych i innych kosmetycznych zabiegów medycznych nie związanych z profilaktyką, ochroną zdrowia lub ratowaniem życia. Ustawa zakłada określenie listy procedur medycznych, których realizacja wiąże się dla pacjenta z poniesieniem dodatkowych opłat szpitalnych będących procentową wartością ceny wykonanej operacji. Celem proponowanych zmian jest pozyskanie dodatkowych środków dla krajowego systemu ochrony zdrowia. Ustawa nr 31 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o zmianie warunków ubezpieczenia w Skarbcu Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (SRUS). Ustawa zakłada, że rolnicy posiadający powyżej dwudziestu hektarów gruntów w użytkowaniu (w każdej formie użytkowania: własność, współwłasność, dzierżawa) oraz osiągający przychody z działalności rolniczej, wnosić będą comiesięczną (zamiast kwartalnej) składkę ubezpieczenia społecznego równą odpowiedniej dla danych przychodów składce opłacanej w Publicznym Monopolu Ubezpieczeń Społecznych (PMUS). Ustawa przewiduje również, że właściciele mniejszych areałów będą ubezpieczani na dotychczasowych zasadach. Celem ustawy jest zreformowanie systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych tak, aby z preferencyjnych warunków wyłączeni zostali obywatele użytkujący wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne.

5 Ustawa nr 37 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o zwolnieniu z podatku od darowizn osób przekazujących dary materialne, w tym m.in. artykuły żywnościowe, ubrania, środki czystości i meble na rzecz organizacji charytatywnych (domów dziecka, schronisk, ośrodków pomocy, itp.). Celem ustawy jest zachęcenie obywateli do aktywności społecznej oraz uproszczenie procedur pomocy osobom potrzebującym. Ustawa nr 153 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym. Ustawa zakłada przywrócenie 50 procentowej ulgi dla uczniów i studentów wszystkich szkół i uczelni na przejazdy komunikacją publiczną (w szczególności kolejową). Celem ustawy jest obniżenie kosztów kształcenia a tym samym poprawa dostępności edukacja i podnoszenia kwalifikacji dla wszystkich mieszkańców kraju. Ustawa nr 163 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy wprowadzającej finansową ulgę prorodzinną. Ustawa zakłada możliwość odliczenia 5 procent uzyskanego przychodu podczas rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych. Ulga będzie przysługiwać do czasu zakończenia przez dziecko edukacji, nie później jednak niż do 25 roku życia. Ustawodawca zakłada również likwidację tzw. becikowego. Celem wprowadzonych przepisów jest realizacja długofalowej a tym samym efektywnej polityki prorodzinnej państwa. Ustawa nr 11 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Ustawa zakłada budowę nowego systemu energetycznego złożonego z: elektrowni atomowej, tradycyjnych instalacji energetycznych i minimum dwudziestu procent zasilania uzyskiwanego ze źródeł alternatywnych. Według założeń ustawodawcy dywersyfikacja produkcji krajowej energii pozwoli na obniżenie kosztów pozyskiwania surowców energetycznych i uniezależnienie się od spekulacyjnych i politycznych zmian ich cen na światowych rynkach surowców. Ustawa nr 39 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy wprowadzającej liniowy system stawek podatkowych. Ustawa zakłada obniżkę wszystkich stawek podatkowych - od najbliższego roku podatkowego podatek od towarów i usług VAT wynosić będzie 17 procent bez dodatkowych zwolnień i obniżek, a podatek dochodowy od osób fizycznych PIT i podatek dochodowy od osób prawnych CIT opierać się będzie na dwóch progach 17 i 20 procent. Od kolejnego roku podatkowego obowiązywać będzie jedna stawka podatku PIT, CIT i VAT wynosząca 16 procent. Ministerstwo zakłada, że ujednolicone stawki podatków w sposób znaczący wpłyną na wzrost inwestycji i konsumpcji a tym samym rozwój gospodarczy kraju a ustawa będzie wyrazem sprawiedliwości społecznej wobec wszystkich podatników.

6 Ustawa nr 99 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o obowiązkowej nauki dwóch języków obcych już w szkole podstawowej. Ustawa zakłada, że po zakończeniu szkoły podstawowej każdy uczeń będzie mógł porozumiewać się w w stopniu podstawowym w wybranych dwóch językach obcych. Celem ustawy jest podniesienie konkurencyjności zawodowej obywateli kraju na otwartym rynku pracy Unii Bardziej Europejskiej. Ustawa nr 223 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o reformie systemu obowiązkowej edukacji. Ustawa zakłada powrót do systemu opartego o osiem klas obowiązkowej szkoły podstawowej i cztery lata szkoły średniej. Jednocześnie ustawa przewiduje możliwość skrócenia obowiązku nauki do szesnastego roku życia. Wedle proponowanych zmian wszyscy, którzy wybiorą skrócony okres obowiązkowej edukacji, po zakończeniu szkoły podstawowej otrzymają zawód w dwu i trzyletnich szkołach zawodowych. Proponowana reforma ma na celu dostosowanie systemu edukacji do realiów dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz rynku pracy. Ustawa nr 224 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy wprowadzającej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych obowiązkowego przedmiotu z zakresu życia w rodzinie i wychowania seksualnego. Celem ustawy jest podniesienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej poziomu edukacji seksualnej oraz przedstawienie psychologicznych i społecznych zagadnień związanych z planowaniem rodziny. Ustawa nr 178 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o wdrożeniu i eksploatacji systemu Centralnego Dozoru Elektronicznego Więźniów (CDEW) finansowanego z budżetu centralnego. Ministerstwo proponuje wprowadzenie możliwości odbywania kary poza zakładem penitencjarnym dla osób skazanych za przestępstwa zagrożone karą do lat pięciu oraz mających do odbycia ostatni rok takiego wyroku. Ustawa zakłada, że możliwość odbycia części kary poza więzieniem nie będzie dotyczy recydywistów a zgodę na taki tryb dalszego odbywania kary musi wyrazić właściwy sąd penitencjarny oraz sam osadzony. Ustawa nr 206 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji świata POLITIKA przekłada projekt ustawy o reformie systemu penitencjarnego. Ustawa zakłada stopniową zamianę Zamkniętych Zakładów Karnych na Zamknięte Zakłady Pracy Przymusowej (ZZPP). Każdy więzień odbywający wyrok więzienia w ZZPP objęty będzie obowiązkiem pracy, z której dochód przeznaczony będzie na pokrycie kosztów utrzymania ZZPP, co w konsekwencji spowoduje eliminację finansowania więziennictwa z funduszy budżetu państwa. Według założeń ustawodawcy zmiany przepisów proponowane w ustawie poza racjonalizacją kosztów wpłyną na poprawę efektów resocjalizacyjnych kary pozbawienia wolności poprzez jej połączenie z obowiązkową pracą wykonywaną na rzecz społeczeństwa. Ustawa nr 87 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Ustawa zakłada dożywotnią utratę prawa jazdy w sytuacji, gdy kierowca zostanie dwukrotnie złapany na prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu, czyli przekroczonym poziomie 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach krajowych poprzez skuteczną eliminację z ruchu drogowego kierowców recydywistów prowadzących pojazdy w stanie po spożyciu alkoholu. MSWiA

7 Ustawa nr 101 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o ochronie zdrowia i ograniczeniu skutków palenia papierosów. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku utworzenia specjalnych, oddzielnych od pozostałej części lokalu miejsc dla palących we wszystkich restauracjach, kawiarniach, klubach oraz pubach przy jednoczesnym obowiązku posiadania przez wszystkie wymienione w ustawie lokale skutecznych instalacji wentylacyjnych, których wydajność jednoznacznie określona jest w przepisach Urzędu Sanitarno-Epidemiologicznego oraz Krajowej Służby Pożarniczej. Celem ustawy jest ochrona interesów osób niepalących przy jednoczesnym zachowaniu praw konstytucyjnych palących obywateli świata POLITIKA. Ustawa nr 107 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o reformie prawa karnego. Ustawa zakłada rozwinięcie zakresu stosowania instytucji obrony koniecznej. Ministerstwo postuluje rozwiązanie, w myśl którego nie popełnia przestępstwa osoba, która przekroczyła granice obrony koniecznej na skutek strachu czy wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Ponadto postępowanie w tego rodzaju sprawie będzie mógł umorzyć już prokurator na etapie postępowania przygotowawczego, a nie jak do tej pory - sąd, który z reguły wydawał decyzję o odstąpieniu od wymierzenia kary. Rozwiązanie proponowane przez ustawodawcę umożliwi wzrost poczucia bezpieczeństwa obywatela, zmniejszenie bezkarności przestępców oraz wpłynie pozytywnie na pracę sądów poprzez umożliwienie szybkiej i jednoznacznej interpretacji czynu już na etapie przygotowawczym. Ustawa nr 111 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o wprowadzeniu częściowego finansowania z budżetu centralnego posiłków w szkołach gminnych szczebla podstawowego. Według założeń ustawy ograniczona ma zostać liczba dzieci, których nie stać na wykupienie choćby podstawowego posiłku w szkolnej stołówce. O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała gmina na podstawie kryterium dochodowego rodziców. Koszty przeprowadzania weryfikacji pokryte mają być z dochodów własnych samorządu i nie mogą być wliczane w kwotę ogólną dotacji na dofinansowanie. Sama zaś kwota nie może przekroczyć 50 procent kosztu jednostkowego normatywnego posiłku w instytucjach oświatowych w danym regionie. Ustawa nr 213 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji świata POLITIKA przedstawia projekt ustawy o Krajowym Systemie Obiegu Dokumentów Elektronicznych (KSODE). Projekt zakłada stworzenie rządowej platformy cyfrowej umożliwiającej elektroniczny obieg wszystkich dokumentów urzędowych. Do systemu dopuszczeni byliby wszyscy obywatele, którzy osiągnęli zdolność do czynności prawnych i mający obywatelstwo kraju. Według założeń ustawodawcy, system zapewnić ma lepszą komunikację między obywatelem, a instytucjami samorządowymi i rządowymi. Działanie systemu KSODE opierać się ma o wykorzystanie technologii podpisu elektronicznego, w który wyposażone zostaną wszystkie nowo wprowadzane dokumenty tożsamości. Ustawa nr 222 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy wprowadzającej do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich przedmiotu Religie Świata. Według założeń ustawy nowy przedmiot zastąpi lekcje religii realizowane w szkołach w obecnej formie. Ustawodawca przewiduje, że w skutek wprowadzonych zmian i uniwersalnemu charakterowi nowego przedmiotu nastąpi wzrost obiektywnej świadomości społecznej uczniów. Zajęcia oparte będą na faktach historycznych oraz przekazywaniu podstaw teologicznych każdej z religii. Nowe przepisy zakładają, że przedmiot Religie Świata będzie przedmiotem obowiązkowym uwzględnianym w obliczeniach średniej ocen na świadectwie.

8 Ustawa nr 106 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o reformie armii. Ustawa zakłada likwidację armii z poboru i utworzenie profesjonalnej, mniej liczebnej ale lepiej wyszkolonej i wyposażonej armii zawodowej. Według założeń ustawy zaproponowane rozwiązanie pozwoli na szybkie dostosowanie infrastruktury krajowej armii do standardów panujących Niezwykłej Armii Trwale Operującej oraz w dłuższej perspektywie pozwoli na obniżenie kosztów związanych z wyszkoleniem żołnierzy i utrzymaniem infrastruktury. Ustawa nr 128 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczący przystąpienia do struktur sojuszu Niezwykłej Armii Trwale Operującej (NATO). Ustawa zakłada, że wstąpienie naszego kraju do NATO pozwoli na stworzenie skutecznego aliansu obronnego chroniącego nasze terytorium w razie ataku ze strony sąsiadów niestowarzyszonych w strukturach Niezwykłej Armii Trwale Operującej, w tym szczególnie przez Niedźwiedzie Imperium. Konsekwencją członkostwa w NATO jest konieczność współfinansowania oraz aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach militarnych sojuszu w całym świecie bez względu na aktualne interesy gospodarcze i polityczne naszego kraju. Ustawa nr 180 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przekłada projekt ustawy umożliwiającej rozpoczęcie prac nad stworzeniem krajowego programu atomowego. Ustawa zakłada, że nowe przepisy umożliwią finansowanie i w konsekwencji opracowanie własnej technologii produkcji broni atomowej. Według założeń ustawodawcy posiadanie przez kraj arsenału nuklearnego wpłynie na wzrost jego bezpieczeństwa i pozycję na politycznej arenie międzynarodowej. Ustawa nr 124 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej powołania Stałych Sił Zbrojnych Unii Bardziej Europejskiej. Ustawa zakłada utworzenie lokalnych, niezależnych struktur militarnych będących alternatywą dla organizacji ogólnoświatowej i przeciwwagą dla niezrzeszonych w organizacji państw sąsiedzkich mogących być zagrożeniem dla bezpieczeństwa i interesów krajów członkowskich unii i jej partnerów. Ustawa nr 135 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o zakupach strategicznych technologii wojskowych u dostawców w Stanach Niezwykle Zjednoczonych. Ustawa zakłada, że każda inwestycja finansowana z budżetu centralnego w całości musi być pokryta ofertą offsetową oraz mieć zagwarantowaną bezpłatną, długoterminową obsługę serwisową. W przypadku gdy dostawca technologii ze Stanów Niezwykle Zjednoczonych nie wywiąże się z warunków określonych ustawą, realizacja inwestycji będzie anulowana bez względu na konsekwencje dyplomatyczne z rządem Stanów Niezwykle Zjednoczonych. MON

9 Ustawa nr 149 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o współpracy w dziedzinie rozwoju technologii wojskowych z Republikami Nadmorskimi. Ustawa przewiduję wymianę technologii i oficerów oraz wzajemne udostępnianie przestrzeni powietrznej i morskiej na potrzeby ćwiczeń. Celem ustawy jest poszerzenie możliwości szkoleniowych dla armii, a także dalsza poprawa stosunków z Republikami Nadmorskimi. Ministerstwo stoi na stanowisku, że porozumienie to nie jest skierowane przeciwko komukolwiek, a w szczególności nie jest wymierzone przeciwko któremuś z najbliższych sąsiadów świata POLITIKA lub Republik Nadmorskich. Wszelkie inne interpretacje MON proponuje uznać za próbę ingerencji w bilateralne stosunki świata POLITIKA z Republikami Nadmorskimi. Ustawa nr 150 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o wzmocnieniu ochrony wschodniej granicy. Ministerstwo uważa, że wzmocnienie granicy wschodniej i zwiększenie kontroli importu oraz eksportu zmniejszy niekontrolowany napływ towarów do UBE. Ustawa zakłada zwiększenie ilości punktów granicznych oraz dodatkowe szkolenia i wyposażenie Straży Granicznej oraz Służby Celnej w najnowszy sprzęt kontrolny. Zakup wyposażenia i dodatkowe szkolenia mają być sfinansowane ze sprzedaży przechwyconych nielegalnych towarów. W okresie przejściowym Ministerstwo nie wyklucza wydłużenia czasu odprawy granicznej, szczególnie dla ruchu osobowego. Ustawa nr 201 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej stworzenia terytorialnych struktur Straży Narodowej. Ustawa zakłada, że w ramach przepisów o powszechnym obowiązku obrony, wprowadzone zostanie obowiązkowe i cykliczne przeszkolenie osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony kraju w ramach nowo utworzonych Ochotniczych Rezerw Osobowych, których zadaniem będzie zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych i udział w strukturach terytorialnych Straży Narodowej. Celem ustawy jest stworzenie podstaw do przeprowadzenia gruntownej reformy i stworzenia nowego systemu obrony narodowej oraz nowocześnie rozumianej obrony cywilnej, tj. systemu powszechnego, obronnego przygotowania obywateli i instytucji cywilnych państwa do działania obronnego w ramach struktur lokalnych, w sytuacji wprowadzenia armii zawodowej. Ustawa nr 228 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o utworzeniu Korpusu Sił Szybkiego Reagowania (KSSR). Ustawa zakłada że w skład Korpusu wejdą trzy Brygady: Zmotoryzowana, Pancerna i Lotnicza. Zadaniem Korpusu będzie wspieranie pokojowych działań Organizacji Zjednoczonych Narodów (OZN) oraz Niezwykłej Armii Trwale Operującej (NATO). W ramach Korpusu służyć będą najlepiej wyszkoleni żołnierze na warunkach służby zawodowej. Ustawa zakłada, że utworzenie KSSR i jego zaangażowanie w służbie stabilizacyjnej i obrony pokoju na świecie podniesie prestiż kraju i umocni jego pozycję w NATO. Ustawa nr 229 » Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o utworzeniu Wojskowej Służby Defensywnej (WSD). Według założeń ustawy, zadaniem funkcjonariuszy WSD będzie przeciwdziałanie penetracji naszego kraju przez obce wywiady wojskowe i gospodarcze oraz wynikającym z tego tytułu wszelkim zagrożeniom dla obronności i innych interesów państwa. Ustawa przewiduje udzielenie funkcjonariuszom WSD prawa do uzyskiwania, gromadzenia, analizowania i przetwarzania informacji mogących mieć znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej armii oraz interesów państwa. Umożliwi im także prowadzenie radioelektronicznych działań kontrwywiadowczych oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy.

10 Ustawa nr 142 » Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy w sprawie utworzenia Partnerstwa Porozumienia Regionalnego (PPR). Ustawa zakłada powołanie grupy państw sąsiedzkich, której celem będzie rozwiązywanie bieżących problemów granicznych, politycznych i gospodarczych państw należących do porozumienia oraz wspólne występowanie na arenie światowej w sprawach istotnych dla całego regionu. Według projektu ustawy PPR swoimi kompetencjami nie będzie wkraczać w zadania innych organizacji, w tym m.in. Unii Bardziej Europejskiej lub Niezwykłej Armii Trwale Operującej. Ustawa nr 225 » Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o wstąpieniu do Organizacji Handlu Ogólnoświatowego (OHO). Według założeń ustawy prowadzenie w życie ustawy pozwoli na wzrost płynności wymiany handlowej nie tylko z krajami członkowskimi Unii Bardziej Europejskiej, ale również z państwami nie należącymi do wspólnoty. Ustawodawca przewiduje, iż wstąpienie do Organizacji Handlu Ogólnoświatowego oraz przyjęcie zasad i przepisów handlu stosowanych przez OHO zwiększy możliwości współpracy gospodarczej z krajami członkowskimi tej organizacji, co wpłynie korzystnie na rozwój ekonomiczny kraju. Ustawa nr 233 » Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o reformie Unii Bardziej Europejskiej. Ustawa przewiduje powołanie „Europy Ojczyzn”, w skutek której UBE stanie się związkiem suwerennych państw, osiągających wspólne cele dzięki solidarnemu działaniu. Członkowskie kraje unijne będą miały pełną polityczną i prawną niezależność, zachowując tożsamość narodową. Zreformowana UBE oparta będzie na ścisłej współpracy gospodarczej i wolnorynkowych regułach ekonomicznych. Wyrazem tej solidarności będzie wspólna polityka rolna, energetyczna, wolny rynek pracy i inwestycji, swobodny przepływ kapitału oraz zniesienie barier granicznych z poszanowaniem interesów wszystkich członków UBE. Ustawa nr 157 » Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy powołującej Niezależną Komisję Korpusu Dyplomatycznego. Według założeń ministerstwa zadaniem Komisji będzie ustalenie procedur oraz weryfikacja kompetencji obecnych i przyszłych pracowników MSZ podejmujących pracę na zagranicznych placówkach dyplomatycznych. Ocena przed Komisją odbywać się będzie pod kątem lustracyjnym, kryminalnym, psychologicznym oraz merytorycznym. Ustawa ma na celu ustalenie jednoznacznych i uniwersalnych procedur określających kwalifikacje pracowników dyplomacji reprezentujących państwo poza granicami kraju. Dzięki wprowadzonym przepisom zlikwidowana zostanie możliwość uzyskiwania stanowisk dyplomatycznych w oparciu o przynależność partyjną kandydata i reprezentowanie poglądów aktualnie rządzącego ugrupowania. MSZ

11 Ustawa nr 126 » Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej wymiany społeczno-gospodarczej pomiędzy wszystkimi krajami Unii Bardziej Europejskiej. Ustawa zakłada, że każdy obywatel kraju członkowskiego ma prawo swobodnie przemieszczać się i podejmować pracę w dowolnym, innym kraju unii. Celem ustawy jest zwiększenie swobód obywatelskich oraz podniesienie konkurencyjności gospodarek wszystkich krajów członkowskich wchodzących w skład unii. Ustawa nr 226 » Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o reformie MSZ. Ustawa zakłada połączenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Komitetem ds. Integracji z Unią Bardziej Europejską. Tym samym Komitet zostanie zlikwidowany, a w jego miejsce powstanie nowe Ministerstwo Spraw Zagranicznych o zwiększonym zakresie kompetencji. Ustawodawca proponuje, aby szef zreformowanego resortu spraw zagranicznych przejął odpowiedzialność za dział administracji rządowej odpowiedzialny za członkostwo kraju w UBE. Według założeń ustawy wejście w życie proponowanej reformy MSZ spowoduje znaczne obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem biurokratycznych struktur rządowych w obecnym kształcie. Ustawa nr 192 » Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej reformy Organizacji Zjednoczonych Narodów. Ustawa zakłada podział OZN na kontynentalne agendy zarządzane przez Sekretariat Generalny. Celem zaproponowanych zmian jest umożliwienie szybszego, a tym samym skuteczniejszego reagowania na problemy i konflikty, których rozwiązywanie leży w gestii Organizacji. Ustawa dodatkowo zakłada powiększenie liczby członków Rady Bezpieczeństwa OZN i zwiększenie jej wpływu oraz skuteczności w mediacjach w trakcie trwania konfliktów o charakterze politycznym lub zbrojnym. Ustawa nr 123 » Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej planu przeprowadzenia reformy wspólnej polityki rolnej Unii Bardziej Europejskiej. Reforma zakłada zmianę zasad finansowania i polegać ma na zmniejszeniu dotacji, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich dla rolników. Celem ustawy jest przesunięcie wydatków unii ze wspólnej polityki rolnej w kierunku funduszy strukturalnych, których zadaniem będzie zmniejszenie różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami, zwłaszcza nowych państw członkowskich. Ustawa nr 162 » Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o przystąpieniu kraju do strefy bezgranicznej w ramach Unii Bardziej Europejskiej. Ustawa zakłada zniesienie powietrznej i lądowej kontroli granicznej pomiędzy państwami członkowskimi UBE. Celem ustawy jest ułatwienie obywatelom państw członkowskich swobodnego przemieszczania się po obszarze Unii Bardziej Europejskiej.

12 MG Ustawa nr 43 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej programu wsparcia sektora naukowego i przemysłowego. Według założeń ustawodawcy program polegał będzie na dofinansowaniu wdrożeń najciekawszych technologicznych projektów naukowych i przemysłowych w krajowych przedsiębiorstwach. Celem ustawy jest pozyskanie nowych technologii a tym samym podniesienie konkurencyjności krajowej gospodarki oraz w perspektywie uzyskanie korzyści finansowych dla budżetu centralnego. Ustawa nr 46 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia wspólnej waluty Unii Bardziej Europejskiej na terenie kraju. Waluta UBE jest w pełni wymienialna oraz uniwersalna i zastąpi krajowy pieniądz wg kursu ustalonego przez Centralny Bank Krajowy. Jej wprowadzenie ma nastąpić nie wcześniej niż w rok po uchwaleniu ustawy. Warunkiem wprowadzenia wspólnej waluty jest reforma krajowych finansów publicznych, w tym przede wszystkim likwidacja deficytu budżetowego. Ustawodawca przewiduje, że przejściowo, w pierwszym etapie przygotowań i po wprowadzeniu wspólnej waluty, może nastąpić obniżenie stopy życiowej obywateli, jednak w dłuższej perspektywie przyjęcie wspólnego pieniądza obowiązującego na terenie całej Unii Bardziej Europejskiej jest korzystne dla gospodarki kraju oraz jej obywateli. Ustawa nr 48 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej wspierania inwestycji w tworzenie i rozwój odnawialnych źródeł energii. Dotacja będzie wynosiła dziesięć procent wartości każdej inwestycji. Wsparcie otrzymają zarówno producenci wielkich farm wiatrowych, jak i małych wiatraków, jeśli będą generowały prąd przekazywany do krajowej sieci energetycznej. Celem ustawy jest ochrona środowiska oraz pozyskanie nowych źródeł produkcji energii. Ustawa nr 49 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej wspierania inwestycji zagranicznych w kraju. Według założeń ustawodawcy dotacja państwowa będzie wynosiła piętnaście procent całkowitej wartości inwestycji i będzie wypłacana dopiero po jej zakończeniu. Celem ustawy jest zachęcenie zagranicznego kapitału do inwestowania w krajowy przemysł a tym samym generowanie nowych miejsc pracy i pozyskiwanie technologii. Ustawa nr 52 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o budowie na terenie kraju elektrowni atomowych gwarantujących pokrycie zapotrzebowania na energię oraz umożliwiających jej eksport do innych krajów. Ustawa zakłada, że przedsięwzięcie finansowane będzie z budżetu centralnego oraz dotacji pozyskanych z Unii Bardziej Europejskiej a zakup technologii nastąpi wyłącznie w drodze wyboru najlepszej oferty offsetowej, najbardziej korzystnej dla pozyskania nowych technologii i rozwoju gospodarki krajowej.

13 Ustawa nr 59 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o prywatyzacji Państwowej Poczty Narodowej. Ustawa zakłada przekształcenie jej w spółkę akcyjną i sprzedaż wszystkich akcji firmy prywatnym przedsiębiorcom na Giełdzie Aktywów Wartościowych. Wraz z prywatyzacją Państwowej Poczty Narodowej znikną wszelkie ograniczenia i koncesje obowiązujące na krajowym rynku pocztowym umożliwiając tym samym świadczenie wszelkich usług związanych z doręczaniem listów i przesyłek przez każdą firmę krajową i zagraniczną. Rozwiązania zaproponowane w ustawie mają na celu podniesienie jakości usług pocztowych poprzez uruchomienie mechanizmów konkurencyjności oraz pozbycie się obciążeń dla budżetu centralnego wynikających z konieczności dotowania nierentownej Państwowej Poczty Narodowej. Ustawa nr 64 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o wprowadzeniu pełnej wolności działalności gospodarczej. Ustawa zakłada, że przy podejmowaniu działalności gospodarczej nie będą już wymagane koncesje, licencje ani zezwolenia (wyjątkiem pozostanie przemysł wydobywczy, energetyczny oraz loteryjny). Ustawa zakłada również likwidację pozwoleń na budowę, ograniczających dotychczas możliwości budowy nowych obiektów na prywatnych działkach. Jedyne ograniczenie stanowić będą lokalne plany zagospodarowania terenu, za określanie i egzekwowanie których odpowiadać będą władze lokalne. Według Ministerstwa propozycje zawarte w ustawie wpłyną na aktywizację gospodarczą obywateli oraz przedsiębiorstw co przełoży się na wzrost konkurencyjności gospodarki krajowej. Ustawa nr 69 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy, której celem jest jak najszybsza dywersyfikacji źródeł dostaw ropy i gazu do kraju. Ustawa zobowiązuje rząd do aktywizacji działań wobec Unii Bardziej Europejskiej, których celem będzie nadanie budowie nowych gazociągów i ropociągów strategicznego charakteru zgodnego z polityką solidarności energetycznej wszystkich krajów członkowskich UBE. Ustawa zakłada również zaangażowanie kapitałowe skarbu państwa w spółki wydobywcze i eksploatacyjne oraz pozyskanie własnych złóż na terenach państw, które zezwalają na swobodny dostęp i ich eksploatację. Ustawa nr 167 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o rejestracji nierządu. Ustawa zakłada opodatkowanie nierządu na zasadach takich samych jak w przypadku każdej innej działalności zawodowej. Według założeń ustawodawcy nadane zostaną tej grupie również pełne prawa pracownicze, socjalne i emerytalne. Ustawa ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu i ochronę pracowniczych praw osób pracujących w tej branży jak również zapewnienie im stosownej opieki i profilaktyki medycznej. Ustawa nr 200 Ministerstwo Gospodarki świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej liberalizacji wybranych procedur prawa budowlanego. Ustawa zakłada, że do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebne będzie posiadanie wyłącznie projektu architektonicznego obejmującego planowaną inwestycję budowlaną opracowanego i zatwierdzonego przez wykwalifikowanego architekta posiadającego stosowne uprawnienia urzędowe. Według założeń ustawodawcy przedkładany projekt architektoniczny będzie musiał uwzględniać założenia zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, na obszarze której planowana jest inwestycja budowlana. Uzyskanie pozwolenia będzie odpłatne, jednak wartość opłaty obejmować będzie wyłącznie koszty związane z procedurą urzędową i opłatami manipulacyjnymi. Ustawa zakłada, że wprowadzenie ułatwień proceduralnych wpłynie pozytywnie na wzrost ilości inwestycji budowlanych napędzających koniunkturę gospodarczą w kraju, a uproszenie zasad otrzymywania pozwoleń na budowę zmniejszy prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowości i nadużyć w procedurze uzyskiwania zezwoleń.

14 MINISTERSTWO FINANSÓW Ustawa nr 21 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o podniesieniu konkurencyjności krajowego rynku pracy. Ustawa zakłada zwolnienie z podatku dochodowego i innych podatków pokrewnych w pierwszym roku działalności wszystkich nowych przedsiębiorstw w przypadku, gdy zakładającymi je osobami są absolwenci szkół wyższych (maksymalnie do roku od ich ukończenia) i jednocześnie gdy zakładana działalność gospodarcza przynajmniej częściowo wiąże się z profilem ukończonych studiów. Celem ustawy jest aktywizacja zawodowa absolwentów uczelni wyższych i zwiększenie konkurencyjności wobec zagranicznych ofert pracy. Ustawa nr 27 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o wprowadzeniu podatku od operacji plastycznych i innych kosmetycznych zabiegów medycznych nie związanych z profilaktyką, ochroną zdrowia lub ratowaniem życia. Ustawa zakłada określenie listy procedur medycznych, których realizacja wiąże się dla pacjenta z poniesieniem dodatkowych opłat szpitalnych będących procentową wartością ceny wykonanej operacji. Celem proponowanych zmian jest pozyskanie dodatkowych środków dla krajowego systemu ochrony zdrowia. Ustawa nr 31 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o zmianie warunków ubezpieczenia w Skarbcu Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (SRUS). Ustawa zakłada, że rolnicy posiadający powyżej dwudziestu hektarów gruntów w użytkowaniu (w każdej formie użytkowania: własność, współwłasność, dzierżawa) oraz osiągający przychody z działalności rolniczej, wnosić będą comiesięczną (zamiast kwartalnej) składkę ubezpieczenia społecznego równą odpowiedniej dla danych przychodów składce opłacanej w Publicznym Monopolu Ubezpieczeń Społecznych (PMUS). Ustawa przewiduje również, że właściciele mniejszych areałów będą ubezpieczani na dotychczasowych zasadach. Celem ustawy jest zreformowanie systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych tak, aby z preferencyjnych warunków wyłączeni zostali obywatele użytkujący wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne. Ustawa nr 37 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o zwolnieniu z podatku od darowizn osób przekazujących dary materialne, w tym m.in. artykuły żywnościowe, ubrania, środki czystości i meble na rzecz organizacji charytatywnych (domów dziecka, schronisk, ośrodków pomocy, itp.). Celem ustawy jest zachęcenie obywateli do aktywności społecznej oraz uproszczenie procedur pomocy osobom potrzebującym.

15 Ustawa nr 153 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy dotyczącej ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym. Ustawa zakłada przywrócenie 50 procentowej ulgi dla uczniów i studentów wszystkich szkół i uczelni na przejazdy komunikacją publiczną (w szczególności kolejową). Celem ustawy jest obniżenie kosztów kształcenia a tym samym poprawa dostępności edukacja i podnoszenia kwalifikacji dla wszystkich mieszkańców kraju. Ustawa nr 163 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy wprowadzającej finansową ulgę prorodzinną. Ustawa zakłada możliwość odliczenia 5 procent uzyskanego przychodu podczas rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych. Ulga będzie przysługiwać do czasu zakończenia przez dziecko edukacji, nie później jednak niż do 25 roku życia. Ustawodawca zakłada również likwidację tzw. becikowego. Celem wprowadzonych przepisów jest realizacja długofalowej a tym samym efektywnej polityki prorodzinnej państwa. Ustawa nr 11 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Ustawa zakłada budowę nowego systemu energetycznego złożonego z: elektrowni atomowej, tradycyjnych instalacji energetycznych i minimum dwudziestu procent zasilania uzyskiwanego ze źródeł alternatywnych. Według założeń ustawodawcy dywersyfikacja produkcji krajowej energii pozwoli na obniżenie kosztów pozyskiwania surowców energetycznych i uniezależnienie się od spekulacyjnych i politycznych zmian ich cen na światowych rynkach surowców. Ustawa nr 39 » Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów świata POLITIKA przedkłada projekt ustawy wprowadzającej liniowy system stawek podatkowych. Ustawa zakłada obniżkę wszystkich stawek podatkowych - od najbliższego roku podatkowego podatek od towarów i usług VAT wynosić będzie 17 procent bez dodatkowych zwolnień i obniżek, a podatek dochodowy od osób fizycznych PIT i podatek dochodowy od osób prawnych CIT opierać się będzie na dwóch progach 17 i 20 procent. Od kolejnego roku podatkowego obowiązywać będzie jedna stawka podatku PIT, CIT i VAT wynosząca 16 procent. Ministerstwo zakłada, że ujednolicone stawki podatków w sposób znaczący wpłyną na wzrost inwestycji i konsumpcji a tym samym rozwój gospodarczy kraju a ustawa będzie wyrazem sprawiedliwości społecznej wobec wszystkich podatników.

16 Ekipa przewodniczącego

17 It’s OK. 11.04.2011 zagłosuj na Jedność.


Pobierz ppt "Tak było dawniej…. Tak jest teraz. NOWY PRZEWODNICZĄCY…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google