Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Oddziaływanie polityki spójności na stabilność makroekonomiczną kraju” Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Warszawa, 11 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Oddziaływanie polityki spójności na stabilność makroekonomiczną kraju” Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Warszawa, 11 lutego."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Oddziaływanie polityki spójności na stabilność makroekonomiczną kraju” Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Warszawa, 11 lutego 2009 r., Polonia Palace

2  Ocena wpływu polityki spójności na sytuację społeczno- gospodarczą kraju w warunkach spowolnienia gospodarczego  Prezentacja wpływu wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w oparciu o następujące badania zewnętrzne: Wpływ Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 na kryteria z MaastrichtWpływ Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 na kryteria z Maastricht Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004- 2007Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004- 2007 Cel konferencji

3 ogłoszony przez Rząd w dniu 30 listopada 2008 r. plan zawiera działania mające na celu stabilizację finansów publicznych oraz zapewnienie stabilności systemu finansowego państwa w obliczu narastającego kryzysu finansowego (m.in.. zwiększenie gwarancji dla depozytów, kredytów międzybankowych) ogłoszony przez Rząd w dniu 30 listopada 2008 r. plan zawiera działania mające na celu stabilizację finansów publicznych oraz zapewnienie stabilności systemu finansowego państwa w obliczu narastającego kryzysu finansowego (m.in.. zwiększenie gwarancji dla depozytów, kredytów międzybankowych) Rząd wspiera NBP w jego działaniach na rzecz zwiększenia stabilności i płynności systemu bankowego, szczególnie poprzez możliwość udzielenia gwarancji Narodowemu Bankowi Polskiemu Rząd wspiera NBP w jego działaniach na rzecz zwiększenia stabilności i płynności systemu bankowego, szczególnie poprzez możliwość udzielenia gwarancji Narodowemu Bankowi Polskiemu działania na rzecz wzrostu gospodarczego – obniżka podatków PIT (8 mld zł), reforma VAT (2 mld zł), ulgi inwestycyjne dla nowych firm, znoszenie barier inwestycyjnych w telekomunikacji, koszty B+R jako koszty uzyskania przychodu, wspieranie inwestycji w OŹE, wzmocnienie konkurencji w sektorze energetycznym działania na rzecz wzrostu gospodarczego – obniżka podatków PIT (8 mld zł), reforma VAT (2 mld zł), ulgi inwestycyjne dla nowych firm, znoszenie barier inwestycyjnych w telekomunikacji, koszty B+R jako koszty uzyskania przychodu, wspieranie inwestycji w OŹE, wzmocnienie konkurencji w sektorze energetycznym działania związane z szybszym i sprawniejszym wydawaniem środków UE dostępnych w ramach polityki spójności działania związane z szybszym i sprawniejszym wydawaniem środków UE dostępnych w ramach polityki spójności łączna kwota środków skierowanych na działania w ramach planu wyniesie 91,3 mld zł łączna kwota środków skierowanych na działania w ramach planu wyniesie 91,3 mld zł Działania antykryzysowe rządu – Plan stabilności i rozwoju

4 Środki finansowe z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozwalają na złagodzenie osłabienia gospodarczego Środki finansowe z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozwalają na złagodzenie osłabienia gospodarczego Wśród działań wspierających pobudzenie wzrostu gospodarczego należy wymienić: Wśród działań wspierających pobudzenie wzrostu gospodarczego należy wymienić: (1) usprawnienia w systemie wdrażania funduszy; (2) zmiany o charakterze legislacyjnym; (3) uproszczenia wprowadzane na poziomie regulacji wspólnotowych. Działania antykryzysowe realizowane w ramach polityki spójności

5 Począwszy od 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – w porozumieniu z właściwymi instytucjami - wyznacza cele wydatkowania środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na dany rok. Kwoty wyznaczone w ten sposób na każdy rok, będą przyjmowane jako cele przez Radę Ministrów, która będzie miała także nadzór nad ich realizacją. Minimalny poziom wydatków kwalifikowanych certyfikowanych do KE w 2009 r. określa się na 16,8 mld zł. Usprawnienia w systemie wdrażania funduszy (1)

6 W celu poprawy koordynacji wdrażania funduszy Unii Europejskiej utworzony został Międzyresortowy zespół do spraw wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą: ministrowie i marszałkowie (członkowie zespołu) orazministrowie i marszałkowie (członkowie zespołu) oraz dyrektorzy departamentów odpowiadających za wdrażanie poszczególnych priorytetów programów operacyjnych (zastępcy członków).dyrektorzy departamentów odpowiadających za wdrażanie poszczególnych priorytetów programów operacyjnych (zastępcy członków). Usprawnienia w systemie wdrażania funduszy (1)

7 Akcja „Proste fundusze” Jej celem jest permanentny przegląd systemu wdrażania, pozyskiwanie informacji o utrudnieniach w dostępie do środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bieżące wypracowywanie uproszczeń. Usprawnienia w systemie wdrażania funduszy (1)

8 Znowelizowano ustawę Prawo zamówień publicznych (terminy składania ofert, wadium dla MŚP, informowanie o zmianach w SIWZ, weszła w życie 11 października 2008 r.) Znowelizowano ustawę Prawo zamówień publicznych (terminy składania ofert, wadium dla MŚP, informowanie o zmianach w SIWZ, weszła w życie 11 października 2008 r.) Uchwalono ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (weszła w życie 15 listopada 2008 r.) Uchwalono ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (weszła w życie 15 listopada 2008 r.) Przyjęto nowelizacje ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (weszła w życie 20 grudnia 2008 r.) Przyjęto nowelizacje ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (weszła w życie 20 grudnia 2008 r.) Zmiany o charakterze legislacyjnym (2)

9 Główne obszary zmian w ustawie o finansach publicznych: rozszerzenie na wszystkie programy operacyjne zasady, iż wydatki niewygasające na realizację programów pozostają na przełomie roku na rachunkach beneficjentów,rozszerzenie na wszystkie programy operacyjne zasady, iż wydatki niewygasające na realizację programów pozostają na przełomie roku na rachunkach beneficjentów, objęcie Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakresem dotacji rozwojowej,objęcie Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakresem dotacji rozwojowej, doprecyzowanie zasad przepływu środków przekazywanych w formie dotacji rozwojowej,doprecyzowanie zasad przepływu środków przekazywanych w formie dotacji rozwojowej, zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia umowy o dotacji rozwojowej wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, BGK oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa,zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia umowy o dotacji rozwojowej wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, BGK oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, Zmiany o charakterze legislacyjnym (2)

10 Główne obszary zmian w ustawie o finansach publicznych (c.d.): wydłużenie terminu rozliczenia dotacji przekazywanych na realizację projektów ramach programów operacyjnych z 30 do 60 dni od zakończenia realizacji projektu,wydłużenie terminu rozliczenia dotacji przekazywanych na realizację projektów ramach programów operacyjnych z 30 do 60 dni od zakończenia realizacji projektu, ułatwienia dla samorządów w zakresie wdrażania programów poprzez:ułatwienia dla samorządów w zakresie wdrażania programów poprzez: a)umożliwienie wprowadzania przez zarząd województwa zmian w planie wydatków nie tylko w zakresie RPO, ale również programów, dla których zarząd jest IP, b)wskazanie, iż odsetki od środków dotacji rozwojowej otrzymanej przez samorząd województwa w formie zaliczki przeznaczone są na realizację programów jako wkład własny samorządu. Zmiany o charakterze legislacyjnym (2)

11 Formułowane we współpracy z innymi państwami członkowskimi propozycje uproszczeń w zakresie polityki spójności na poziomie UE zmierzają w kierunku: -uproszczenia i ujednolicenia zasad wdrażania programów, -nadania odpowiedniej rangi polityce spójności na tle innych polityk wspólnotowych, a także -wypracowania bieżących zmian w już istniejącym prawodawstwie oraz wydawanych na jego podstawie interpretacji KE. Uproszczenia wprowadzane na poziomie regulacji wspólnotowych (3)

12 Do najważniejszych propozycji KE można zaliczyć: dopuszczenie możliwości ujmowania w deklaracjach wydatków przesyłanych do KE wydatków poniesionych w tzw. „dużych projektach” - jeszcze przed oficjalną decyzją KE - o przyjęciu tych projektów do współfinansowania,dopuszczenie możliwości ujmowania w deklaracjach wydatków przesyłanych do KE wydatków poniesionych w tzw. „dużych projektach” - jeszcze przed oficjalną decyzją KE - o przyjęciu tych projektów do współfinansowania, rozszerzenie skali zaliczek dla beneficjentów projektów (realizowanych w ramach pomocy publicznej) możliwych do ujęcia w deklaracji wydatków do KE nawet do 100% wartości dofinansowania,rozszerzenie skali zaliczek dla beneficjentów projektów (realizowanych w ramach pomocy publicznej) możliwych do ujęcia w deklaracji wydatków do KE nawet do 100% wartości dofinansowania, zwiększenie o dodatkowe 2% w stosunku do alokacji, zaliczki wypłacanej w ramach EFRR i EFS Państwom Członkowskim przez KE w roku 2009, co może przynieść budżetowi państwa ponad 3 mld zł dodatkowego dochodu.zwiększenie o dodatkowe 2% w stosunku do alokacji, zaliczki wypłacanej w ramach EFRR i EFS Państwom Członkowskim przez KE w roku 2009, co może przynieść budżetowi państwa ponad 3 mld zł dodatkowego dochodu. Uproszczenia wprowadzane na poziomie regulacji wspólnotowych (3)

13 Do najważniejszych z propozycji KE można zaliczyć (c.d.): wprowadzenie możliwości rozliczania kosztów ogólnych w programach współfinansowanych z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego na zasadzie ryczałtu, co powinno przyczynić się do szybszego wydatkowania środków europejskich,wprowadzenie możliwości rozliczania kosztów ogólnych w programach współfinansowanych z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego na zasadzie ryczałtu, co powinno przyczynić się do szybszego wydatkowania środków europejskich, ułatwienia zarządzania instrumentami inżynierii finansowej,ułatwienia zarządzania instrumentami inżynierii finansowej, przeprowadzanie przeglądu celów i priorytetów programów polityki spójności 2007-2013 pod kątem silniejszego ukierunkowania działań i środków na inwestycje w obszarach mających potencjał szybki wzrostu lub w sektorach najbardziej dotkniętych kryzysemprzeprowadzanie przeglądu celów i priorytetów programów polityki spójności 2007-2013 pod kątem silniejszego ukierunkowania działań i środków na inwestycje w obszarach mających potencjał szybki wzrostu lub w sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem trwa proces finalizacji na poziomie prawnym wydłużenia ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków w ramach programów na lata 2004-2006 do 30 czerwca 2009 r.trwa proces finalizacji na poziomie prawnym wydłużenia ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków w ramach programów na lata 2004-2006 do 30 czerwca 2009 r. Uproszczenia wprowadzane na poziomie regulacji wspólnotowych (3)

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja „Oddziaływanie polityki spójności na stabilność makroekonomiczną kraju” Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Warszawa, 11 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google