Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 DYSOCJACJA JONOWA – TEORIA I PRAKTYKA Robert Mojsa

3 WPROWADZENIE 1.Niektóre substancje wprowadzone do wody powodują wzrost temperatury wrzenia powstałego roztworu. 2.Dlaczego tak się dzieje? 3.Czy dotyczy to wszystkich substancji? 4.Aby odpowiedzieć na te pytania, obejrzyjmy animację filmową. 3

4 FILM EKSPERYMENT EBULIOSKOPOWY 4

5 TEORIA ARRHENIUSA Postulaty: 1.Niektóre substancje, zwane elektrolitami, ulegają w wodzie rozpadowi na dwa rodzaje drobin obdarzonych przeciwnymi ładunkami elektrycznymi. Pojęcia: a)jon b)anion c)kation 5

6 TEORIA ARRHENIUSA c.d. d)dysocjacja jonowa kwasu HCl → H + + Cl - lub HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl - e)dysocjacja jonowa zasady NaOH → Na + + OH - 6

7 TEORIA ARRHENIUSA c.d. 2.W procesie dysocjacji powstają naładowane drobiny w takim stosunku ilościowym, aby suma ładunków dodatnich była równa sumie ładunków ujemnych. Dysocjacja dowolnej substancji A n B m → n kationów A + m anionów B lub z uwzględnieniem ładunku: A n B m → nA i+ + mB j- Przy zachowaniu równości ładunków jonów: n∙i = m∙j 7

8 TEORIA ARRHENIUSA c.d. 3.Roztwór elektrolitu może zawierać cząsteczki niezdysocjowane. Ustala się stan równowagi między cząsteczkami niezdysocjowanymi AB a jonami. Równowaga ta ma charakter dynamiczny. Np. 8

9 STOPIEŃ DYSOCJACJI Stopień dysocjacji α – to wyrażony w procentach stosunek liczby cząsteczek zdysocjowanych do wprowadzonych. W roztworach jest on równoważny stosunkowi stężeń molowych jonów do stężenia początkowego roztworu. 9

10 MOC ELEKTROLITÓW Moc elektrolitów jest często powiązana z ich stopniem dysocjacji α. Przyjmuje się, że tzw. elektrolity słabe mają α < 5%, średniej mocy α większe od 5%, ale znacznie poniżej 100%, a elektrolity mocne mają wartości α bliskie 100%, czyli są praktycznie całkowicie zdysocjowane. Jednak stopień dysocjacji jest zależny od stężenia elektrolitu. Dlatego lepszym kryterium podziału jest stężeniowa stała dysocjacji. Stężeniową stała dysocjacji kwasu typu HA dysocjującego wg równania: Można wyrazić wzorem: 10

11 MOC ELEKTROLITÓW C.D. Dla mocnych kwasów: Dla kwasów słabych wielkości stałej dysocjacji są zazwyczaj znacznie mniejsze od jedynki. Podobne zależności mamy dla zasad. Niektóre wodorotlenki np. wapnia magnezu i srebra (I) są również uważane za mocne, choć bardzo słabo rozpuszczają się w wodzie. Jednak ta ilość, która całkowicie się rozpuściła jest całkowicie zdysocjowana (α = 100%). Nie dotyczy to tylko wodorotlenków. Z tą samą sytuacją spotykamy się wśród wielu soli, np. sól AgCl jest mocnym elektrolitem, mimo tego, że jest praktycznie nierozpuszczalna w wodzie. 11

12 TEORIA ARRHENIUSA c.d. Stała równowagi, zwana stałą dysocjacji będzie miała postać: 12

13 TEORIA ARRHENIUSA c.d. Prawo rozcieńczeń Ostwalda: [H + ] = [F - ] = α ∙ C HF [HF] = C HF – [H + ] = C HF - α ∙ C HF = C HF (1- α) Wzór ten można uprościć do postaci: pod warunkiem, że α< 5% lub 13

14 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZADANIE 1 Uczniowie dzielą się na 4 grupy po 7-8 osób. Każda grupa znajduje w Internecie wartości stałej dysocjacji wybranego zestawu kwasów i zasad. Grupa 1 – kwas octowy, kwas fluorowodorowy, kwas cyjanowodorowy Grupa 2 – kwas węglowy, fenol, kwas pikrynowy Grupa 3 – amoniak, metyloamina, anilina Grupa 4 – kwas chlorowy (I), kwas chlorowy (III), kwas chlorowy (VII). Zadaniem uczniów jest porównanie ich mocy oraz uszeregowanie ich od najsłabszego do najmocniejszego. 14

15 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZADANIE 1 c.d. Korzystając z prawa rozcieńczeń Ostwalda należy obliczyć stopień dysocjacji α kwasu octowego (grupa 1), fenolu (grupa 2), amoniaku (grupa 3), kwasu chlorowego (III) (grupa IV) dla stężeń 0.5, 0.2, 0.05, 0,01 mol/dm3. Przy obliczeniach należy skorzystać z arkusza kalkulacyjnego Excel. Za każdym razem trzeba zastanowić się, jakiego wzoru użyć. Być może będzie to wymagało rozwiązania równania kwadratowego. Zadaniem uczniów jest znalezienie wartości stałej dysocjacji wybranych związków w źródłach internetowych. Co wynika z tych obliczeń? Odpowiedź należy uzasadnić. 15

16 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZADANIE 2 (dla wszystkich grup) Korzystając z prawa rozcieńczeń Ostwalda należy obliczyć stałą dysocjacji kwasu octowego. Przy obliczeniach trzeba skorzystać z arkusza kalkulacyjnego Excel. Zadaniem uczniów jest znalezienie wartości stałej dysocjacji kwasu octowego w źródłach internetowych. Co wynika z tych obliczeń? Odpowiedź należy uzasadnić. 16 Stężenie CH 3 COOH [mol/dm 3 ] Stopień dysocjacji αStała dysocjacji Ka 0,20,00954 0,10,0136 0,010,0419 0,0050,0585

17 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Wykonanie prezentacji: Otrzymane wyniki z zadań 1 i 2 należy zaprezentować w postaci prezentacji PowerPoint lub Prezi. Każda grupa ma wykonać tabelę np. w postaci: Związek (wzór): 17 Stężenie [mol/l]Stała dysocjacji Stopień dysocjacji α Stężenie jonów wodorowych /wodorotlenowych w roztworze 0,5 0,2 0,05 0,01

18 OCENIANIE CZAS NA SAMOOCENĘ! 18

19


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google