Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszam na obejrzenie mojej prezentacji na temat : „Znaczenie witamin w organizmie człowieka” Spis treści.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszam na obejrzenie mojej prezentacji na temat : „Znaczenie witamin w organizmie człowieka” Spis treści."— Zapis prezentacji:

1 Zapraszam na obejrzenie mojej prezentacji na temat : „Znaczenie witamin w organizmie człowieka” Spis treści

2 Spis Tre ś ci Witaminy Podział witamin Podział witamin Rola witamin Rola witamin Nadmiar witamin Nadmiar witamin Stosowanie preparatów farmaceutycznych Stosowanie preparatów farmaceutycznych Podsumowanie

3 Witaminy Witaminy s ą to substancje, które nie ulegaj ą strawieniu w naszym organizmie. Musz ą one by ć obecne w naszym organizmie, aby mógł on odpowiednio dobrze funkcjonowa ć. S ą składnikami niezb ę dnymi dla nas. Czytaj dalej

4 Witaminy s ą to substancje dostarczane człowiekowi wraz z pokarmem zarówno pochodzenia ro ś linnego : owoce, warzywa jak i zwierz ę cego : mi ę so, tłuszcze, a cz ęść produkowana jest przez bakterie jelitowe w przewodzie pokarmowym. Rola witamin jest ogromna. Niektóre s ą katalizatorami reakcji chemicznych zachodz ą cych w procesie przemiany materii to znaczy, ż e bez ich udziały reakcje takie zachodziły by bardzo długo i bez oczekiwanych efektów. Inne maj ą funkcje oczyszczaj ą ce nasz organizm z toksycznych zwi ą zków niejednokrotnie rakotwórczych, a jeszcze inne s ą niezb ę dne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu, a ich brak powoduje Np.: krzywic ę. Tak wi ę c witaminy s ą niezb ę dne dla prawidłowej funkcji i rozwoju organizmu, opó ź niaj ą proces starzenia, działaj ą przeciwnowotworowo i zwi ę kszaj ą odporno ść organizmu Czytaj dalej

5 Witaminy pełni ą w organizmie wa ż ne role, Witaminy pełni ą w organizmie wa ż ne role, uzupełniaj ą si ę wzajemnie, s ą jakby uzupełniaj ą si ę wzajemnie, s ą jakby motorem dla dobrego funkcjonowania motorem dla dobrego funkcjonowania człowieka. Na co dzie ń nie my ś limy o tym, człowieka. Na co dzie ń nie my ś limy o tym, ż e złe samopoczucie mo ż e by ć wywołane ż e złe samopoczucie mo ż e by ć wywołane niedoborem jakiej ś witaminy, nie szukamy niedoborem jakiej ś witaminy, nie szukamy w pami ę ci czy w encyklopedii odpowiednich grup witamin,które mog ą zlikwidowa ć dolegliwo ś ci. Zatem najwa ż niejsz ą rzecz ą jest urozmaicanie sobie posiłków, tak by nieustannie dostarcza ć organizmowi potrzebnych witamin. Oczywi ś cie kolejn ą istotn ą rzecz ą jest regularne spo ż ywanie posiłków. Gdyby spojrze ć pod tym k ą tem, okazałoby si ę, ż e przecie ż nie sposób unikn ąć konsumpcji witamin, gdy ż je ść musimy. Mo ż na by wi ę c spokojnie stwierdzi ć, ż e ju ż samo ludzkie funkcjonowanie b ę dzie dostarczycielem potrzebnego budulca. Jednak trzeba pami ę ta ć, ż e witaminy s ą wchłaniane czasem szybciej, a czasem wolniej. A najwi ę kszy nacisk powinni ś my kła ść na regularne od ż ywianie. W ten sposób na pewno b ę dziemy zaopatrzeni w najwa ż niejsze witaminy. w pami ę ci czy w encyklopedii odpowiednich grup witamin,które mog ą zlikwidowa ć dolegliwo ś ci. Zatem najwa ż niejsz ą rzecz ą jest urozmaicanie sobie posiłków, tak by nieustannie dostarcza ć organizmowi potrzebnych witamin. Oczywi ś cie kolejn ą istotn ą rzecz ą jest regularne spo ż ywanie posiłków. Gdyby spojrze ć pod tym k ą tem, okazałoby si ę, ż e przecie ż nie sposób unikn ąć konsumpcji witamin, gdy ż je ść musimy. Mo ż na by wi ę c spokojnie stwierdzi ć, ż e ju ż samo ludzkie funkcjonowanie b ę dzie dostarczycielem potrzebnego budulca. Jednak trzeba pami ę ta ć, ż e witaminy s ą wchłaniane czasem szybciej, a czasem wolniej. A najwi ę kszy nacisk powinni ś my kła ść na regularne od ż ywianie. W ten sposób na pewno b ę dziemy zaopatrzeni w najwa ż niejsze witaminy. Spis treści

6 Podział witamin Rozpuszczalne w tłuszczach Rozpuszczalne w tłuszczach nale żą do nich witamina A, D, E, F i K Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach wyst ę puj ą głównie w produktach pochodzenia zwierz ę cego nale żą do nich witamina A, D, E, F i K Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach wyst ę puj ą głównie w produktach pochodzenia zwierz ę cego Rozpuszczalne w wodzie nale żą do tej grupy witaminy z grupy B, witamina C, PP, kwas pantotenowy, kwas foliowy. Wyst ę puj ą one głównie w pokarmach ro ś linnych. spis treści

7 Rola witamin WITAMINA Znaczenie dla organizmu ŹRÓDŁA OBJAWY NIEDOBORU A (Akseroftol) Akseroftol Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naskórka, widzenie oraz wzrost Wątroby i nerki naskórkawzrostnaskórkawzrost mleko, jajka, jako prowitamina w: marchewce, pomidorach Łuszczenie się naskórka, wysychanie i rozmiękczanie rogówki, kurza ślepota D (Kalcyferol) Kalcyferol Reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową, kieruje metabolizmem tkanki kostnej, stymuluje wchłanianie wapnia metabolizmem Masło, jajka, mleko KrzywicaKrzywica u dzieci, rozmiękczenie kości u dorosłych Krzywica E (Tokoferol ) Tokoferol Rola w utlenianiu biologicznym, wpływ na płodność, chroni przed poronieniem, wpływa na pracę mięśni płodnośćmięśni płodnośćmięśni Warzywa, jajka, sałata, kiełki, oleje roślinne, pieczywo razowe Zaburzenia płodności K (Filochinon Filochinon Odpowiada za krzepnięcie krwi, oddychanie wewnątrzkomórkowe Kapusta, kalafior, wątroba, olej sojowy, produkowana w jelicie cienkim przez mikroflorę jelitową jelicie Krwotoki, obniżenie krzepliwości krwi B1 (Tiamina) Tiamina Wpływa na przemiany węglowodanów i tłuszczów, odpowiada za stan tkanki nerwowej węglowodanów Mięso, jajka, drożdże, ryż, chleb razowy, nerki, ziemniaki drożdże Zapalenie nerwów (choroba beri-beri), przykurcz mięśni, nadwrażliwość skóry, obrzęki choroba beri-berichoroba beri-beri Czytaj dalej

8 Witaminy Znaczenie dla organizmu Źródła Objawy niedoboru B2 (Ryboflawina) Składnik enzymów oddechowych, podnosi odporność i stymuluje wzrost Drożdże, mleko, jajka, warzywa, wątroba, kiełki.. Pękanie kącików warg, zmiany w spojówce, rogówce i skórze B6 ( Pirydoksyna ) Bierze udział w procesach krwiotwórczych, wpływa na przyswajanie tłuszczów, odpowiada za przemiany aminokwasów Drożdże, mleko, mięso, warzywa, Zmiany w szpiku kostnym, zapalenia śluzówek jamy ustne B12 (Kobalamina) Odpowiada za wytwarzanie erytrocytów w szpiku kostnym mięso, jajka, mleko; Niedokrwistość złośliwa PP (Niacyna) Udział w procesach utleniania komórkowego Ryby, drożdże, chude mięso, drób, Zaburzenia nerwowe, psychiczne, pokarmowe H (Biotyna) Wpływa na stan skóry i włosów Ziemniaki, marchewka, jaja, drożdże, mięso Zmiany skórne, wypadanie włosów, zahamowa nie wzrostu Kwas pantotenowy Przemiany węglowodanów, tłuszczów, Powszechny w pokarmach roślinnych i zwierzęcych Zaburzenia żołądkowo- jelitowe C (Kwas askorbinowy) Odpowiada za stan tkanki łącznej oraz za wchłanianie żelaza pomidory, cytrusy, truskawki, porzeczki, papryka, kiszonki, cebula Krwawienia i owrzodzenia dziąseł kruchość i pękanie naczynek krwionośnych, spadek odporności organizmu Spis treści

9 Skutki spowodowane nadmiarem witamin w organizmie Witaminy i składniki mineralne uwa ż a si ę cz ę sto za cudowne składniki od ż ywcze i dlatego s ą dzi si ę, ż e ich przyjmowanie nie powoduje skutków ubocznych. Jednak nadmierne spo ż ywanie tych zwi ą zków mo ż e spowodowa ć potencjalnie powa ż ne zaburzenia w organizmie. Czytaj dalej

10 Nadmiar witamin rozpuszczalnych w wodzie Nadmiar witamin rozpuszczalnych w wodzie (witaminy z grupy B i witamina C) jest wydalany (witaminy z grupy B i witamina C) jest wydalany z organizmu, ale witaminy rozpuszczalne w tłuszczach z organizmu, ale witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) maj ą tendencj ę do gromadzenia si ę w organizmie (kumulacji), w konsekwencji czego mog ą by ć toksyczne, gdy osi ą gn ą odpowiednio wysoki poziom. (A, D, E, K) maj ą tendencj ę do gromadzenia si ę w organizmie (kumulacji), w konsekwencji czego mog ą by ć toksyczne, gdy osi ą gn ą odpowiednio wysoki poziom. Nadmiar witaminy A mo ż e spowodowa ć ból głowy, mdło ś ci, biegunk ę, sucho ść i ś wi ą d skóry, wypadanie włosów i utrat ę apetytu. Zm ę czenie i nieregularne miesi ą czkowanie s ą powszechnym objawem hiperwitaminozy A. W kra ń cowych przypadkach mo ż e wyst ą pi ć ból ko ś ci oraz powi ę kszenie w ą troby i ś ledziony. Beta-karoten (prowitamina A) w wysokich dawkach mo ż e spowodowa ć ż ółto- pomara ń czowe zabarwienie skóry. Zbyt du ż e dawki witaminy A w ci ąż y mog ą by ć przyczyn ą wad wrodzonych. Nadmiar witaminy A mo ż e spowodowa ć ból głowy, mdło ś ci, biegunk ę, sucho ść i ś wi ą d skóry, wypadanie włosów i utrat ę apetytu. Zm ę czenie i nieregularne miesi ą czkowanie s ą powszechnym objawem hiperwitaminozy A. W kra ń cowych przypadkach mo ż e wyst ą pi ć ból ko ś ci oraz powi ę kszenie w ą troby i ś ledziony. Beta-karoten (prowitamina A) w wysokich dawkach mo ż e spowodowa ć ż ółto- pomara ń czowe zabarwienie skóry. Zbyt du ż e dawki witaminy A w ci ąż y mog ą by ć przyczyn ą wad wrodzonych. Nadmiar witaminy D mo ż e prowadzi ć do nienormalnego odkładania wapnia w tkankach mi ę kkich, ś cianach naczy ń krwiono ś nych i nerkach oraz do opó ź nienia wzrostu u dzieci. Nadmiar witaminy D mo ż e prowadzi ć do nienormalnego odkładania wapnia w tkankach mi ę kkich, ś cianach naczy ń krwiono ś nych i nerkach oraz do opó ź nienia wzrostu u dzieci. Nadmiar wapnia mo ż e zmniejszy ć przyswajanie magnezu i cynku oraz spowodowa ć zaparcie i nudno ś ci. Towarzyszy im zwi ę kszone ryzyko palpitacji serca i odkładania wapnia w nerkach, co prowadzi do powstawania kamieni nerkowych i uszkodzenia nerek. Zasi ę gnij porady lekarskiej przed przyjmowaniem wapnia wraz z wysokimi dawkami witaminy D lub je ś li masz uszkodzone nerki, stwardnienie t ę tnic, wysokie ci ś nienie lub inne problemy z sercem. Nadmiar wapnia mo ż e zmniejszy ć przyswajanie magnezu i cynku oraz spowodowa ć zaparcie i nudno ś ci. Towarzyszy im zwi ę kszone ryzyko palpitacji serca i odkładania wapnia w nerkach, co prowadzi do powstawania kamieni nerkowych i uszkodzenia nerek. Zasi ę gnij porady lekarskiej przed przyjmowaniem wapnia wraz z wysokimi dawkami witaminy D lub je ś li masz uszkodzone nerki, stwardnienie t ę tnic, wysokie ci ś nienie lub inne problemy z sercem. Nadmiar ż elaza mo ż e spowodowa ć odkładanie ż elaza w narz ą dach, powoduj ą c zastoinow ą niewydolno ść serca i marsko ść w ą troby. Nadmiar ż elaza mo ż e spowodowa ć odkładanie ż elaza w narz ą dach, powoduj ą c zastoinow ą niewydolno ść serca i marsko ść w ą troby. Nadmiar potasu lub sodu powoduje powa ż ne zaburzenia rytmu serca i uszkodzenia nerwów i nerek. Nadmiar potasu lub sodu powoduje powa ż ne zaburzenia rytmu serca i uszkodzenia nerwów i nerek. Spis treści

11 Kiedy przyjmowa ć farmaceutyczne preparaty witaminowe? Kiedy przyjmowa ć farmaceutyczne preparaty witaminowe? Jedz ą c ka ż dego dnia ró ż ne produkty spo ż ywcze, zwłaszcza wł ą czaj ą c do diety owoce i warzywa oraz ziarna i produkty zbo ż owe, zdrowa osoba w ka ż dym wieku mo ż e otrzyma ć dostateczn ą ilo ść witamin i składników mineralnych, pochodz ą cych wył ą cznie z diety. S ą jednak stany chorobowe, kiedy istnieje potrzeba spo ż ywania dodatkowo witamin w postaci farmaceutyku. Jedz ą c ka ż dego dnia ró ż ne produkty spo ż ywcze, zwłaszcza wł ą czaj ą c do diety owoce i warzywa oraz ziarna i produkty zbo ż owe, zdrowa osoba w ka ż dym wieku mo ż e otrzyma ć dostateczn ą ilo ść witamin i składników mineralnych, pochodz ą cych wył ą cznie z diety. S ą jednak stany chorobowe, kiedy istnieje potrzeba spo ż ywania dodatkowo witamin w postaci farmaceutyku. Witaminy i składniki mineralne zawarte w preparatach farmaceutycznych powinny stanowi ć jedynie uzupełnienie składników przyjmowanych z diet ą i nie mog ą by ć traktowane jako jedyne ź ródło składników od ż ywczych. Witaminy i składniki mineralne nie mog ą zast ą pi ć urozmaiconego po ż ywienia. Te szczególne sytuacje, kiedy lekarz mo ż e zaleci ć przyjmowanie farmaceutycznych ś rodków witaminowych to: Witaminy i składniki mineralne zawarte w preparatach farmaceutycznych powinny stanowi ć jedynie uzupełnienie składników przyjmowanych z diet ą i nie mog ą by ć traktowane jako jedyne ź ródło składników od ż ywczych. Witaminy i składniki mineralne nie mog ą zast ą pi ć urozmaiconego po ż ywienia. Te szczególne sytuacje, kiedy lekarz mo ż e zaleci ć przyjmowanie farmaceutycznych ś rodków witaminowych to: stany niedoborów witamin i składników mineralnych, stany niedoborów witamin i składników mineralnych, ci ąż a (kwas foliowy w I trymestrze) i okres karmienia piersi ą, ci ąż a (kwas foliowy w I trymestrze) i okres karmienia piersi ą, u dzieci w okresie intensywnego wzrostu, u dzieci w okresie intensywnego wzrostu, w chorobach prowadz ą cych do niedo ż ywienia, w chorobach prowadz ą cych do niedo ż ywienia, w niewydolno ś ci nerek, wymagaj ą cej diety niskobiałkowej, w niewydolno ś ci nerek, wymagaj ą cej diety niskobiałkowej, w złym przyswajaniu pokarmów, w zespołach złego wchłaniania, w złym przyswajaniu pokarmów, w zespołach złego wchłaniania, w przezi ę bieniu i grypie, gdy witamina C mo ż e okaza ć si ę pomocna, w przezi ę bieniu i grypie, gdy witamina C mo ż e okaza ć si ę pomocna, w diecie wegetaria ń skiej (nie zawieraj ą cej mi ę sa, mleka i jaj), w której brak witaminy B12, ż elaza i wapnia. Dieta wegetaria ń ska nie jest polecana, nie mo ż e by ć stosowana u dzieci. w diecie wegetaria ń skiej (nie zawieraj ą cej mi ę sa, mleka i jaj), w której brak witaminy B12, ż elaza i wapnia. Dieta wegetaria ń ska nie jest polecana, nie mo ż e by ć stosowana u dzieci. Spis treści

12 Podsumowanie Witaminy s ą niezb ę dne w naszym organizmie. Bez nich nasz system nie mógłby prawidłowo funkcjonowa ć. Dziel ą si ę na dwie grupy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach. Ka ż da witamina pełni inn ą rol ę w naszym układzie. Cho ć s ą one potrzebne nadmiar ich ma ż e nam zaszkodzi ć. Spis treści


Pobierz ppt "Zapraszam na obejrzenie mojej prezentacji na temat : „Znaczenie witamin w organizmie człowieka” Spis treści."

Podobne prezentacje


Reklamy Google