Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstrukcja i oprogramowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstrukcja i oprogramowanie"— Zapis prezentacji:

1 Konstrukcja i oprogramowanie
Sterujemy diodami LED Konstrukcja i oprogramowanie

2 Cel ćwiczenia Wykonanie przez studenta elementu świecącego
Stworzenie oprogramowania do sterowania świeceniem 6-8 diod LED

3 Port LPT Świeceniem diod LED będziemy sterować przy pomocy portu LPT.
Posiada osiem wyjść, więc możemy podłączyć pod niego np. osiem diod LED. Patrząc na takie złącze od frontu, czerwone kropki to właśnie wyjścia, natomiast niebieskie piny to ziemia (minus). Są one ze sobą połączone wiec mógłby tam być równoważnie jeden wielki pin.

4 Dioda LED -polaryzacja diody
W przypadku LEDów jak i innych diod bardzo ważną kwestią jest to, gdzie przyłożymy napięcie. Jedna nóżka diody jest dłuższa od drugiej. We wnętrzu diody występują dwie "blaszki": jedna większa, druga mniejsza. Dłuższa nóżka wchodzi do mniejszej blaszki i jest zwana "anodą", natomiast krótsza nóżka, wchodzi do większej blaszki zwanej "katodą". Plus zasilania podłączamy zawsze do anody, natomiast minus do katody

5 Parametry diod LED Diody LED sterowane są prądowo.
Prąd który przepływa przez nie musi być odpowiednio dobrany Prąd ten wynosi około 0,02 ampera. Dodatkowo do diody musi być przyłożone odpowiednie napięcie. Napięcie to różni się dla diod o różnych kolorach.

6 Elementy do połączeń

7 Diody LED Do portu LPT podłączamy umieszczone na specjalnej końcówce 6-8 diod LED max 2V. Dołączamy do nich rezystory o oporze 150 , aby nie uszkodzić diody a tym bardziej samego LPT:

8 Programowanie portu Zasada sterowania portem jest prosta.
Każdy z ośmiu pinów wyjściowych ma wagi, które są potęgą liczby 2. Pin D0 ma wagę 2^0 = 1. … Pin D2 ma wagę 2^2 = 4. …… Port D7 ma wagę 2^7 = 128. Chcąc zapalić diodę, musimy ustawić pin do którego jest podłączona w stan wysoki, czyli jedynkę. Aby zapalić diodę D6, na port trzeba wysłać liczbę 64. Aby zapalić diody tak jak na rysunku niżej (D1, D3, D4), musimy wysłać na port liczbę równą sumie wag pinów, które chcemy ustawić w stan wysoki. Czyli = 26. Aby zgasić wszystkie diody, zero. Prawda że proste?

9 Windows XP W Windows Xp nie ma bezpośredniej możliwości obsługi portu LPT (obsługę przeprowadza się poprzez sterownik). Wykorzystujemy program UserPort. Plik UserPort.sys umieszczamy w “C:\WINDOWS\system32\drivers”. Następnie uruchamiamy program i wciskamy przycisk START. Od tej pory mamy możliwość wysyłania poleceń bezpośrednio do portu LPT.

10 Procedury do sterowania wTurbo Pascalu
odzczyt bajtu z portu: function zportu(adres :word) :byte; var pom :byte; begin asm % początek komend asemblera% mov dx,adres %przenosi wartość adresu LPT in al,dx do dx-zmienna procesora, do al. Wstawia wartość liczbową portu czyli potęgi 2% mov pom,al %przenosi wartość liczbową portu do zmiennej pom LPT end; zportu:=pom end; - ustawienie (bajtu) portu: procedure doportu(adress :word; dane :byte); begin asm mov dx,adres mov al,dane %dane to wartości ustawione w turbo pascalu przenoszone do zmiennej al out dx,al %out ustawia na porcie zadaną wartość zmiennej al. end; end;

11 Oprogramowanie wTurbo Pascalu
port := lpt[i]; s := 0; repeat la := lampki8[s]; delay(300); inc(s); %zwiększa o 1 if s>7 then s:=0; asm mov dx,port mov al,la out dx,al in al,dx mov lam,al inc dx mov bus,al end; gotoxy(1,10); writeln('wlacznik: ',128 and bus,' '); writeln('lampki: ',lam,' '); if keypressed then ch := ReadKey; until ch = #27; writeLn('ByBy'); end. uses crt; var lpt:array[0..3] of integer absolute $40:$8; s,i:integer; ch:char; port:word; lam,bus,la:byte; const lampki8: array[0..7] of byte = (1,2,4,8,16,32,64,128); begin for i:= 0 to 3 do WriteLn('LPT',i,' ',lpt[i]); WriteLn('Wybierz port'); repeat ReadLn(i); if not ((i>=0) and (i<=3) and (lpt[i] <> 0)) then WriteLn('jakis blad'); until (i>=0) and (i<=3) and (lpt[i] <> 0);

12 Przepisy BHP –obsługa lutownicy
1. Należy pracować przy minimalnych potrzebnych wartościach temperatury 2. Zachować ostrożność podczas pracy z wysokimi temperaturami 3. Nie używać urządzenia w sąsiedztwie papieru, w środowisku łatwo palnych gazów lub innych temu podobnych materiałów. 4. Nasadka i nagrzewnica są bardzo gorące i mogą spowodować oparzenia. Nie dotykać przewodu nagrzewnicy i unikać kontaktu ze skórą gorących elementów urządzenia. 5. Pozwolić urządzeniu schłodzić się po skończeniu użytkowania. 6.Nie upuszczać i nie wstrząsać gwałtownie urządzeniem. 6.Odłączyć kabel zasilający, jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas.


Pobierz ppt "Konstrukcja i oprogramowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google