Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ 2005 6 kwiecień 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ 2005 6 kwiecień 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ 2005
6 kwiecień 2005 r.

2 nic trudniejszego do ogarnięcia, niż inicjowanie nowego porządku.
Nie ma nic cięższego do wykonania, nic o bardziej wątpliwym powodzeniu, nic trudniejszego do ogarnięcia, niż inicjowanie nowego porządku. Machiavelli „ ... przy odpowiednim planowaniu i zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych.” Tom Lambert „Problemy zarządzania”

3 EGZAMIN ZAWODOWY 21 czerwca 2005 r. godz. 9.00 od 25 czerwca 2005 r.
ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 21 czerwca 2005 r. godz. 9.00 od 25 czerwca 2005 r. WYKONANIE WYLOSOWANEGO ZADANIA PRAKTYCZNEGO ROZWIĄZANIE TESTU PISEMNEGO

4 lubelskie 2676 26 małopolskie 4592 39 podkarpackie 3044 31 razem 10312
Zestawienie zgłoszonych do egzaminu zawodowego Liczba zgłoszonych uczniów Liczba zawodów lubelskie 2676 26 małopolskie 4592 39 podkarpackie 3044 31 razem 10312 44

5 do 20.04 przekazanie zdającym informacji o egzaminie
17.06 przekazanie zdającym informacji o terminie etapu praktycznego od podgląd przydziału zdających do OE od 1.08 przekazanie informacji zdającym do weryfikacja - czy ukończyli szkołę do weryfikacja danych druk oświadczeń ETAP PISEMNY dyrektor szkoły dyrektor OE od podgląd przydziału zdających do OE do opracowanie wewnętrznego harmonogramu na podstawie terminu i list egzaminatorów i zdających otrzymanych z OKE od ETAP PRAKTYCZNY 15.06 – korekta harmonogramu

6 ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

7 ETAP PISEMNY Zdający rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych CZĘŚĆ I 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie CZĘŚĆ II 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą 120 minut + 30 minut* * Czas egzaminu dla absolwentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych może być przedłużony do 30 minut

8 Etap pisemny egzaminu zawodowego, dla absolwentów którzy przystępują do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły, odbywa się w szkole, którą zdający ukończył. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w szkole jest mniejsza niż 25, dyrektor OKE może wskazać inną szkołę, placówkę, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu. Absolwenci, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, oraz osoby, które nie przystąpiły do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwały egzamin zawodowy albo nie uzyskały wymaganej do zdania liczby punktów z danego etapu przystępują do etapu pisemnego egzaminu w szkole lub placówce wskazanej przez dyrektora OKE.

9 Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
etap pisemny Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przed egzaminem Podjęcie decyzji dotyczącej sal, w których będzie odbywał się etap pisemny egzaminu. Powołanie zespołów nadzorujących. Odebranie od każdego przewodniczącego i członka zespołu nadzorującego oraz od zastępcy przewodniczącego SZE oświadczenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Przygotowanie list zdających z podziałem na sale, druków protokołów przebiegu etapu pisemnego oraz kopert na karty odpowiedzi.

10 etap pisemny 1. Podjęcie decyzji dotyczącej sal, w których będzie odbywał się etap pisemny egzaminu liczba sal dostosowana jest do liczby zdających etap pisemny w szkole/placówce, każdy zdający ma zapewnione warunki do samodzielnej pracy, zdający, o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni pisać egzamin w oddzielnej sali,

11 2. Powołanie zespołów nadzorujących
etap pisemny 2. Powołanie zespołów nadzorujących każdy zespół nadzorujący składa się z nauczycieli zajęć edukacyjnych nie objętych egzaminem, liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego nie może być mniejsza niż 3, w przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających, w każdym zespole nadzorującym jest co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki (nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki).

12 4. Przygotowanie do każdej sali:
etap pisemny 4. Przygotowanie do każdej sali: listy zdających w danej sali, druku protokołu przebiegu etapu pisemnego, kopert na karty odpowiedzi (liczba kopert = liczbie zawodów zdawanych w danej sali), naklejek z kodem paskowym szkoły oraz naklejek z kodem zawodu i numeru PESEL.

13 Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
1 dzień przed egzaminem - 20 czerwca 2005 etap pisemny Sprawdzenie przygotowania szkoły/placówki do egzaminu: przygotowanie techniczne szkoły, w tym m.in. łączności telefonicznej (faksu) oraz kserografu, przygotowanie sal do egzaminu: stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej zdającym samodzielną pracę, zegar umieszczony w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, tablica (plansza) umieszczona w widocznym miejscu, zapasowe przybory piśmienne (czarne długopisy, pisaki), przygotowane miejsca dla członków zespołu nadzorującego. Odbiór arkuszy egzaminacyjnych. sprawdzenie, w obecności członka SZE, nienaruszalności przesyłki i zgodności opisu przesyłki z liczbą zdających.

14 Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 etap pisemny Sprawdzenie uprawnień osób z zewnątrz szkoły do pełnienia ich funkcji. Odprawa Zespołu Nadzorującego. Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych do sal w obecności PZN oraz przedstawicieli zdających sprawdzenie zabezpieczenia arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, sprawdzenie liczby arkuszy i kart odpowiedzi, przekazanie PZN: arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, druku protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w danej sali, listy zdających w danej sali, naklejek z kodami szkoły i naklejek z kodami zdających.

15 Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 etap pisemny Nadzór nad egzaminem. w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu podjęcie decyzji o zawieszeniu egzaminu i powiadomienie o tym fakcie, dyrektora OKE oraz w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.), w przypadku zgłoszenia przez PZN braków w arkuszu zdających, podjęcie decyzji o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych lub zlecenie powielenia członkowi ZN odpowiednich stron arkusza, a gdy to jest niemożliwe – powiadomienie dyrektora OKE, przedłużenie czasu trwania etapu pisemnego egzaminu w sali, jeśli część uczniów musiała oczekiwać na powielenie stron arkusza, ewentualne podjęcie decyzji o przerwaniu etapu pisemnego egzaminu dla danego zdającego na wniosek przewodniczącego zespołu nadzorującego w przypadkach niesamodzielnej pracy bądź zakłócania przebiegu egzaminu.

16 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 etap pisemny Dopilnowanie, aby na sali byli tylko zdający znajdujący się na liście: sprawdzenie przed wejściem na salę tożsamości każdego zdającego (według listy zdających) na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości, odnotowanie na liście zdających jego obecności, przekazanie zdającemu naklejki z kodem numeru PESEL i kodem zawodu, wskazanie zdającemu miejsca w sali.

17 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 etap pisemny Rozdanie zdającym kart odpowiedzi. Polecenie zdającym wpisania do karty odpowiedzi (przepisania z naklejki): symbolu cyfrowego zawodu, daty urodzenia, numeru PESEL, naklejenie kodów z numerem PESEL i symbolem cyfrowym zawodu. NIE NALEŻY KODOWAĆ KART ODPOWIEDZI DLA OSÓB NIEOBECNYCH

18 Fragment karty odpowiedzi z uzupełnionym symbolem cyfrowym zawodu, zaznaczoną wersja arkusza, wpisanym numerem PESEL, datą urodzenia i naklejonym kodem paskowym.

19 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 etap pisemny Rozdanie zdającym arkuszy egzaminacyjnych. Polecenie zdającym przeczytania „informacji dla zdającego” na pierwszej stronie arkusza. Polecenie zdającym rozpakowania arkusza egzaminacyjnego i sprawdzenia jego kompletności. Polecenie zdającym wpisania na karcie odpowiedzi kodu otrzymanej wersji arkusza. Ogłoszenie rozpoczęcia egzaminu i zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia egzaminu.

20 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 etap pisemny Zadbanie, aby w sali, w której odbywa się egzamin: obecni byli wszyscy powołani do tej sali członkowie zespołu nadzorującego, członkowie zespołu nadzorującego zachowywali ciszę, nie zaglądali do prac zdających, w żaden sposób nie zakłócali pracy zdającym, zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym, zdający nie używali kalkulatorów, telefonów komórkowych (lub innych środków łączności. Przyjmowanie od zdających zgłoszeń wcześniejszego zakończenia pracy i zezwalanie na wyjście z sali (zdający, który ukończył egzamin przed upływem czasu pozostawia na swoim miejscu kartę odpowiedzi odwróconą stroną zapisaną do dołu oraz arkusz egzaminacyjny).

21 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 etap pisemny Powiadamianie PSZE o przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu. PSZE decyduje o unieważnieniu pracy zdającego. Poinformowanie zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 15 minut przed upływem czasu egzaminu. Ogłoszenie zakończenia egzaminu i polecenie zdającym: pozostawienia na stoliku kart odpowiedzi, arkuszy egzaminacyjnych, opuszczenie sali egzaminacyjnej: do czasu zakończenia pracy zespołu nadzorującego na sali powinni pozostać przedstawiciele zdających, po opuszczeniu sali przez zespół nadzorujący zdający mogą zabrać swoje arkusze egzaminacyjne.

22 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 etap pisemny Zebranie kart odpowiedzi z naklejonymi kodami kreskowymi zawierającymi numer PESEL i symbol zawodu (arkusze egzaminacyjne zdających pozostają na stolikach). Przyklejenie naklejek z kodami kreskowymi szkoły w odpowiednich miejscach na kartach odpowiedzi. Posegregowanie wypełnionych kart odpowiedzi według zawodów a następnie w obrębie zawodu według wersji arkusza. Przeliczenie kart odpowiedzi i zapakowanie ich do przygotowanych pustych kopert A4. Wypełnienie i czytelne podpisanie protokołu przebiegu egzaminu. Przekazanie dokumentacji PSZE. Uczestniczenie w przygotowaniu zbiorczego protokołu przebiegu etapu pisemnego w szkole/placówce.

23 Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 – po egzaminie etap pisemny Odbiór kopert zawierających karty odpowiedzi i protokołów z sal egzaminacyjnych od PZN. Przygotowanie dokumentacji do przekazania do OKE sporządzenie protokołu zbiorczego etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce, sporządzenie wykazu absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu, albo przerwali egzamin, sporządzenie kopii decyzji o przerwaniu egzaminu, zapakowanie w/w dokumentów do papierowej koperty.

24 Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 – po egzaminie etap pisemny Przekazanie do OKE w zaklejonej bezpiecznej kopercie: kopert z kartami odpowiedzi zdających z poszczególnych sal, niewykorzystanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, koperty z dokumentacją.

25 ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

26 Etap praktyczny egzaminu zawodowego odbywa się w szkołach/placówkach lub u pracodawcy posiadających upoważnienie dyrektora OKE do zorganizowania i przeprowadzenia tego etapu egzaminu zawodowego dla danego zawodu/zawodów. W uzasadnionych przypadkach dyrektor OKE może powierzyć SZE, powołanemu w danej szkole lub placówce przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu zawodowego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół

27 zawód 06 12 18 ZD OE 512[05] Kucharz małej gastronomii 606 20 898 27
328 19 741[01] Cukiernik 86 3 208 2 143 5 741[02] Piekarz 178 112 1 32 741[03] Rzeźnik wędliniarz 13 --- 6 15 514[01] Fryzjer 22 35 522[01] Sprzedawca 194 1074 7 613[01] Rolnik 80 621[01] Ogrodnik 51 17 34 723[03] Mechanik operator poj. i maszyn rolniczych 146 4 125 179 8 712[01] Betoniarz zbrojarz 712[06] Murarz 57 223 241 713[01] Dekarz 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 96 713[05] Posadzkarz 42 123 714[01] Malarz tapeciarz 26 713[06] Technolog robót wyk. w budownictwie 94 124 36

28 zawód 06 12 18 ZD OE 713[08] Monter izolacji budowlanych --- 2
742[01] Stolarz 53 1 109 5 73 6 721[01] Blacharz 33 714[03] Lakiernik 15 721[03] Blacharz samochodowy 13 23 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 554 9 571 551 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 83 4 56 3 161 724[05] Elektromechanik 86 70 72 724[01] Elektryk 140 11 97 725[01] Monter elektronik 20 144 99 725[02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 30 731[01] Mechanik aut. przemysł. i urządzeń prec. 22 7 723[02] Mechanik monter maszyn i urządzeń 75 48 16 731[03] Mechanik precyzyjny 722[02] Operator obrabiarek skrawających 52 722[03] Ślusarz 129 120 105

29 zawód 06 12 18 ZD OE 734[02] Introligator 7 --- 6 1 825[01] Drukarz 20
743[01] Krawiec 14 4 72 5 15 743[03] Tapicer 744[01] Kaletnik 8 744[02] Obuwnik 813[02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 23 815[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego 827[01] Operator maszyn i urz. przem. spożywczego 65 833[02] Operator maszyn leśnych 34 712[02] Cieśla 10

30 dyrektora ośrodka egzaminacyjnego
Zadania PSZE dyrektora ośrodka egzaminacyjnego etap praktyczny Przygotowanie wyposażenia i obsługi stanowisk egzaminacyjnych: dostosowanie stanowisk egzaminacyjnych do wymogów bhp, zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych przez wszystkich zdających zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, zapewnienie warunków dla potrzeb prawidłowej organizacji i przebiegu egzaminu, wyposażenie wszystkich maszyn i urządzeń na stanowiskach egzaminacyjnych w instrukcje obsługi, zorganizowanie punktu pierwszej pomocy przedlekarskiej, zapewnienie kontaktu ze służbą medyczną, zorganizowanie technicznej obsługi stanowisk egzaminacyjnych.

31 dyrektora ośrodka egzaminacyjnego
Zadania PSZE dyrektora ośrodka egzaminacyjnego etap praktyczny Zorganizowanie pracy egzaminatorów przydzielonych do ośrodka egzaminacyjnego: powołanie zespołów egzaminacyjnych i wyznaczenie przewodniczących ZE, przydzielenie zespołów egzaminacyjnych do stanowisk egzaminacyjnych, zapoznanie egzaminatorów z ośrodkiem egzaminacyjnym, opracowanie harmonogramu pracy egzaminatorów przy uwzględnieniu zasad: egzaminator nie egzaminuje zdających, których uczył, w zespole są egzaminatorzy z różnych szkół/placówek, egzaminatorzy powinni pełnić funkcje przewodniczącego wymiennie, liczba dni pracy poszczególnych egzaminatorów w danym zawodzie jest zbliżona. zebranie oświadczeń o przestrzeganiu procedury postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem, ustalenie trybu i sposobu kontaktowania się z egzaminatorami, zorganizowanie miejsc noclegowych dla egzaminatorów skierowanych do ośrodka z innych miejscowości

32

33 dyrektora ośrodka egzaminacyjnego
Zadania PSZE dyrektora ośrodka egzaminacyjnego etap praktyczny Opracowanie wewnętrznego harmonogramu pracy ośrodka : przygotowanie list zdających na poszczególnych zmianach egzaminacyjnych, skorygowanie list, po otrzymaniu informacji, którzy z uczniów nie ukończyli szkoły, przesłanie skorygowanego harmonogramu do OKE oraz do dyrektorów szkół, z których uczniowie zostali zgłoszeni na egzamin, Przygotowanie dla każdej zmiany : listy zdających na danej zmianie w określonym zawodzie, formularza protokołu, druku oświadczenia o rezygnacji z egzaminu, identyfikatorów z numerami stanowisk egzaminacyjnych dla zdających, kartek do losowania stanowisk egzaminacyjnych, kopert do zapakowania dokumentacji.

34 Zapraszamy w pierwszej połowie czerwca 2005 ETAP PRAKTYCZNY
Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i ich zastępców na konferencje szkoleniowe w pierwszej połowie czerwca 2005 Dokładne terminy konferencji zostaną zamieszczone na stronie internetowej OKE

35 Rysunek z informacją dla zdającego

36 Termin egzaminu w danym zawodzie
Lista egzaminatorów Lista zdających Termin egzaminu w danym zawodzie Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu Harmonogram pracy egzaminatorów

37 Deklaracje przystąpienia do egzaminu
deklaracja do 20 września Hermes 5 do 30 września deklaracja do 20 grudnia Hermes 5 do 10 stycznia uczeń deklaracja ze świadectwem do 20 września 20 grudnia absolwent

38 Etap praktyczny egzaminu zawodowego odbywa się w szkołach, placówkach lub u pracodawcy posiadających upoważnienie dyrektora OKE do zorganizowania i przeprowadzenia tego etapu egzaminu zawodowego dla danego zawodu.

39

40 Fragment pustej karty odpowiedzi

41


Pobierz ppt "ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ 2005 6 kwiecień 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google