Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKE KRAKÓW ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ 2005 6 kwiecień 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKE KRAKÓW ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ 2005 6 kwiecień 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 OKE KRAKÓW ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ 2005 6 kwiecień 2005 r.

2 OKE KRAKÓW Nie ma nic cięższego do wykonania, nic o bardziej wątpliwym powodzeniu, nic trudniejszego do ogarnięcia, niż inicjowanie nowego porządku. Machiavelli „... przy odpowiednim planowaniu i zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych.” Tom Lambert „Problemy zarządzania”

3 OKE KRAKÓW EGZAMIN ZAWODOWY ETAPPISEMNYETAPPISEMNY ETAPPRAKTYCZNYETAPPRAKTYCZNY 21 czerwca 2005 r. godz. 9.00 od 25 czerwca 2005 r. od 25 czerwca 2005 r. WYKONANIE WYLOSOWANEGO ZADANIA PRAKTYCZNEGO ROZWIĄZANIE TESTU PISEMNEGO

4 OKE KRAKÓW Zestawienie zgłoszonych do egzaminu zawodowego Liczba zgłoszonych uczniów Liczba zawodów lubelskie 267626 małopolskie 459239 podkarpackie 304431 razem 1031244

5 OKE KRAKÓW dyrektor szkoły dyrektor OE do 15.04 weryfikacja danych druk oświadczeń od 24.04 podgląd przydziału zdających do OE do 10.06 opracowanie wewnętrznego harmonogramu na podstawie terminu i list egzaminatorów i zdających otrzymanych z OKE 15.06 – 16.06 korekta harmonogramu 17.06 przekazanie zdającym informacji o terminie etapu praktycznego do 14.06 weryfikacja - czy ukończyli szkołę ETAP PISEMNY 21.06 ETAP PISEMNY od 1.08 przekazanie informacji zdającym do 20.04 przekazanie zdającym informacji o egzaminie ETAP PRAKTYCZNY od 25.06 ETAP PRAKTYCZNY

6 OKE KRAKÓW ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

7 OKE KRAKÓW ETAP PISEMNY CZĘŚĆ I 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie CZĘŚĆ II 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą 120 minut + 30 minut* Zdający rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych * Czas egzaminu dla absolwentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych może być przedłużony do 30 minut

8 OKE KRAKÓW Etap pisemny egzaminu zawodowego, dla absolwentów którzy przystępują do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły, odbywa się w szkole, którą zdający ukończył. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w szkole jest mniejsza niż 25, dyrektor OKE może wskazać inną szkołę, placówkę, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu. Absolwenci, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, oraz osoby, które nie przystąpiły do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwały egzamin zawodowy albo nie uzyskały wymaganej do zdania liczby punktów z danego etapu przystępują do etapu pisemnego egzaminu w szkole lub placówce wskazanej przez dyrektora OKE.

9 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przed egzaminem 1.Podjęcie decyzji dotyczącej sal, w których będzie odbywał się etap pisemny egzaminu. 2.Powołanie zespołów nadzorujących. 3.Odebranie od każdego przewodniczącego i członka zespołu nadzorującego oraz od zastępcy przewodniczącego SZE oświadczenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 4.Przygotowanie list zdających z podziałem na sale, druków protokołów przebiegu etapu pisemnego oraz kopert na karty odpowiedzi. etap pisemny

10 OKE KRAKÓW 1. Podjęcie decyzji dotyczącej sal, w których będzie odbywał się etap pisemny egzaminu liczba sal dostosowana jest do liczby zdających etap pisemny w szkole/placówce, każdy zdający ma zapewnione warunki do samodzielnej pracy, zdający, o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni pisać egzamin w oddzielnej sali, etap pisemny

11 OKE KRAKÓW każdy zespół nadzorujący składa się z nauczycieli zajęć edukacyjnych nie objętych egzaminem, liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego nie może być mniejsza niż 3, w przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających, w każdym zespole nadzorującym jest co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki (nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki). 2. Powołanie zespołów nadzorujących etap pisemny

12 OKE KRAKÓW 4. Przygotowanie do każdej sali: listy zdających w danej sali, druku protokołu przebiegu etapu pisemnego, kopert na karty odpowiedzi (liczba kopert = liczbie zawodów zdawanych w danej sali), naklejek z kodem paskowym szkoły oraz naklejek z kodem zawodu i numeru PESEL. etap pisemny

13 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 1 dzień przed egzaminem - 20 czerwca 2005 1.Sprawdzenie przygotowania szkoły/placówki do egzaminu: przygotowanie techniczne szkoły, w tym m.in. łączności telefonicznej (faksu) oraz kserografu, przygotowanie sal do egzaminu:  stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej zdającym samodzielną pracę,  zegar umieszczony w miejscu widocznym dla wszystkich zdających,  tablica (plansza) umieszczona w widocznym miejscu,  zapasowe przybory piśmienne (czarne długopisy, pisaki),  przygotowane miejsca dla członków zespołu nadzorującego. 2.Odbiór arkuszy egzaminacyjnych. sprawdzenie, w obecności członka SZE, nienaruszalności przesyłki i zgodności opisu przesyłki z liczbą zdających. etap pisemny

14 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 1.Sprawdzenie uprawnień osób z zewnątrz szkoły do pełnienia ich funkcji. 2.Odprawa Zespołu Nadzorującego. 3.Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych do sal w obecności PZN oraz przedstawicieli zdających sprawdzenie zabezpieczenia arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, sprawdzenie liczby arkuszy i kart odpowiedzi, przekazanie PZN:  arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi,  druku protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w danej sali,  listy zdających w danej sali,  naklejek z kodami szkoły i naklejek z kodami zdających. etap pisemny

15 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 1.Nadzór nad egzaminem. w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu podjęcie decyzji o zawieszeniu egzaminu i powiadomienie o tym fakcie, dyrektora OKE oraz w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.), w przypadku zgłoszenia przez PZN braków w arkuszu zdających, podjęcie decyzji o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych lub zlecenie powielenia członkowi ZN odpowiednich stron arkusza, a gdy to jest niemożliwe – powiadomienie dyrektora OKE, przedłużenie czasu trwania etapu pisemnego egzaminu w sali, jeśli część uczniów musiała oczekiwać na powielenie stron arkusza, ewentualne podjęcie decyzji o przerwaniu etapu pisemnego egzaminu dla danego zdającego na wniosek przewodniczącego zespołu nadzorującego w przypadkach niesamodzielnej pracy bądź zakłócania przebiegu egzaminu. etap pisemny

16 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 1.Dopilnowanie, aby na sali byli tylko zdający znajdujący się na liście: sprawdzenie przed wejściem na salę tożsamości każdego zdającego (według listy zdających) na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości, odnotowanie na liście zdających jego obecności, przekazanie zdającemu naklejki z kodem numeru PESEL i kodem zawodu, wskazanie zdającemu miejsca w sali. etap pisemny

17 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 1.Rozdanie zdającym kart odpowiedzi. 2.Polecenie zdającym wpisania do karty odpowiedzi (przepisania z naklejki): symbolu cyfrowego zawodu, daty urodzenia, numeru PESEL, naklejenie kodów z numerem PESEL i symbolem cyfrowym zawodu. NIE NALEŻY KODOWAĆ KART ODPOWIEDZI DLA OSÓB NIEOBECNYCH etap pisemny

18 OKE KRAKÓW Fragment karty odpowiedzi z uzupełnionym symbolem cyfrowym zawodu, zaznaczoną wersja arkusza, wpisanym numerem PESEL, datą urodzenia i naklejonym kodem paskowym.

19 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 1.Rozdanie zdającym arkuszy egzaminacyjnych. 2.Polecenie zdającym przeczytania „informacji dla zdającego” na pierwszej stronie arkusza. 3.Polecenie zdającym rozpakowania arkusza egzaminacyjnego i sprawdzenia jego kompletności. 4.Polecenie zdającym wpisania na karcie odpowiedzi kodu otrzymanej wersji arkusza. 5.Ogłoszenie rozpoczęcia egzaminu i zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia egzaminu. etap pisemny

20 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 1.Zadbanie, aby w sali, w której odbywa się egzamin: obecni byli wszyscy powołani do tej sali członkowie zespołu nadzorującego, członkowie zespołu nadzorującego zachowywali ciszę, nie zaglądali do prac zdających, w żaden sposób nie zakłócali pracy zdającym, zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym, zdający nie używali kalkulatorów, telefonów komórkowych (lub innych środków łączności. 2.Przyjmowanie od zdających zgłoszeń wcześniejszego zakończenia pracy i zezwalanie na wyjście z sali (zdający, który ukończył egzamin przed upływem czasu pozostawia na swoim miejscu kartę odpowiedzi odwróconą stroną zapisaną do dołu oraz arkusz egzaminacyjny). etap pisemny

21 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 1.Powiadamianie PSZE o przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu. PSZE decyduje o unieważnieniu pracy zdającego. 2.Poinformowanie zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 15 minut przed upływem czasu egzaminu. 3.Ogłoszenie zakończenia egzaminu i polecenie zdającym: pozostawienia na stoliku kart odpowiedzi, arkuszy egzaminacyjnych, opuszczenie sali egzaminacyjnej:  do czasu zakończenia pracy zespołu nadzorującego na sali powinni pozostać przedstawiciele zdających,  po opuszczeniu sali przez zespół nadzorujący zdający mogą zabrać swoje arkusze egzaminacyjne. etap pisemny

22 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 1.Zebranie kart odpowiedzi z naklejonymi kodami kreskowymi zawierającymi numer PESEL i symbol zawodu (arkusze egzaminacyjne zdających pozostają na stolikach). 2.Przyklejenie naklejek z kodami kreskowymi szkoły w odpowiednich miejscach na kartach odpowiedzi. 3.Posegregowanie wypełnionych kart odpowiedzi według zawodów a następnie w obrębie zawodu według wersji arkusza. 4.Przeliczenie kart odpowiedzi i zapakowanie ich do przygotowanych pustych kopert A4. 5.Wypełnienie i czytelne podpisanie protokołu przebiegu egzaminu. 6.Przekazanie dokumentacji PSZE. 7.Uczestniczenie w przygotowaniu zbiorczego protokołu przebiegu etapu pisemnego w szkole/placówce. etap pisemny

23 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 – po egzaminie 1.Odbiór kopert zawierających karty odpowiedzi i protokołów z sal egzaminacyjnych od PZN. 2.Przygotowanie dokumentacji do przekazania do OKE sporządzenie protokołu zbiorczego etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce, sporządzenie wykazu absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu, albo przerwali egzamin, sporządzenie kopii decyzji o przerwaniu egzaminu, zapakowanie w/w dokumentów do papierowej koperty. etap pisemny

24 OKE KRAKÓW Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 – po egzaminie etap pisemny 1.Przekazanie do OKE w zaklejonej bezpiecznej kopercie: kopert z kartami odpowiedzi zdających z poszczególnych sal, niewykorzystanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, koperty z dokumentacją. 0 804 104 104

25 OKE KRAKÓW ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

26 OKE KRAKÓW Etap praktyczny egzaminu zawodowego odbywa się w szkołach/placówkach lub u pracodawcy posiadających upoważnienie dyrektora OKE do zorganizowania i przeprowadzenia tego etapu egzaminu zawodowego dla danego zawodu/zawodów. W uzasadnionych przypadkach dyrektor OKE może powierzyć SZE, powołanemu w danej szkole lub placówce przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu zawodowego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół

27 OKE KRAKÓW zawód 061218 ZDOEZDOEZDOE 512[05] Kucharz małej gastronomii 606208982732819 741[01] Cukiernik 86320821435 741[02] Piekarz 17831121321 741[03] Rzeźnik wędliniarz 13---6 15--- 514[01] Fryzjer 271222353 522[01] Sprzedawca 19431074153287 613[01] Rolnik 351802--- 621[01] Ogrodnik 512172341 723[03] Mechanik operator poj. i maszyn rolniczych 146412561798 712[01] Betoniarz zbrojarz --- 51 712[06] Murarz 57222382416 713[01] Dekarz --- 1 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 6---1252965 713[05] Posadzkarz ---14221237 714[01] Malarz tapeciarz 12264 3 713[06] Technolog robót wyk. w budownictwie 9421242361

28 OKE KRAKÓW zawód 061218 ZDOEZDOEZDOE 713[08] Monter izolacji budowlanych --- 182--- 742[01] Stolarz 5311095736 721[01] Blacharz --- 12331 714[03] Lakiernik --- 151--- 721[03] Blacharz samochodowy ---1132232 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych554 9 571 9 551 15 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 8345631616 724[05] Elektromechanik 861704724 724[01] Elektryk 14057211975 725[01] Monter elektronik 2011445992 725[02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych --- 301 731[01] Mechanik aut. przemysł. i urządzeń prec. --- 2217--- 723[02] Mechanik monter maszyn i urządzeń 754485161 731[03] Mechanik precyzyjny --- 231 722[02] Operator obrabiarek skrawających --- 521222 722[03] Ślusarz 129612051056

29 OKE KRAKÓW zawód 061218 ZDOEZDOEZDOE 734[02] Introligator 7---61 825[01] Drukarz --- 202--- 743[01] Krawiec 144725152 743[03] Tapicer 116--- 744[01] Kaletnik --- 8 744[02] Obuwnik --- 181--- 813[02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego --- 231 815[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego --- 15--- 827[01] Operator maszyn i urz. przem. spożywczego 7---2 65--- 833[02] Operator maszyn leśnych 341--- 1 712[02] Cieśla --- 101---

30 OKE KRAKÓW etap praktyczny 1.Przygotowanie wyposażenia i obsługi stanowisk egzaminacyjnych: dostosowanie stanowisk egzaminacyjnych do wymogów bhp, zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych przez wszystkich zdających zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez OKE, zapewnienie warunków dla potrzeb prawidłowej organizacji i przebiegu egzaminu, wyposażenie wszystkich maszyn i urządzeń na stanowiskach egzaminacyjnych w instrukcje obsługi, zorganizowanie punktu pierwszej pomocy przedlekarskiej, zapewnienie kontaktu ze służbą medyczną, zorganizowanie technicznej obsługi stanowisk egzaminacyjnych. Zadania PSZE dyrektora ośrodka egzaminacyjnego

31 OKE KRAKÓW Zadania PSZE dyrektora ośrodka egzaminacyjnego etap praktyczny 2.Zorganizowanie pracy egzaminatorów przydzielonych do ośrodka egzaminacyjnego: powołanie zespołów egzaminacyjnych i wyznaczenie przewodniczących ZE, przydzielenie zespołów egzaminacyjnych do stanowisk egzaminacyjnych, zapoznanie egzaminatorów z ośrodkiem egzaminacyjnym, opracowanie harmonogramu pracy egzaminatorów przy uwzględnieniu zasad:  egzaminator nie egzaminuje zdających, których uczył,  w zespole są egzaminatorzy z różnych szkół/placówek,  egzaminatorzy powinni pełnić funkcje przewodniczącego wymiennie,  liczba dni pracy poszczególnych egzaminatorów w danym zawodzie jest zbliżona. zebranie oświadczeń o przestrzeganiu procedury postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem, ustalenie trybu i sposobu kontaktowania się z egzaminatorami, zorganizowanie miejsc noclegowych dla egzaminatorów skierowanych do ośrodka z innych miejscowości

32 OKE KRAKÓW

33 OKE KRAKÓW etap praktyczny 3.Opracowanie wewnętrznego harmonogramu pracy ośrodka : przygotowanie list zdających na poszczególnych zmianach egzaminacyjnych, skorygowanie list, po otrzymaniu informacji, którzy z uczniów nie ukończyli szkoły, przesłanie skorygowanego harmonogramu do OKE oraz do dyrektorów szkół, z których uczniowie zostali zgłoszeni na egzamin, 4.Przygotowanie dla każdej zmiany :  listy zdających na danej zmianie w określonym zawodzie,  formularza protokołu, druku oświadczenia o rezygnacji z egzaminu,  identyfikatorów z numerami stanowisk egzaminacyjnych dla zdających,  kartek do losowania stanowisk egzaminacyjnych,  kopert do zapakowania dokumentacji. Zadania PSZE dyrektora ośrodka egzaminacyjnego

34 OKE KRAKÓW ETAP PRAKTYCZNY Zapraszamy Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych i ich zastępców na konferencje szkoleniowe w pierwszej połowie czerwca 2005 Dokładne terminy konferencji zostaną zamieszczone na stronie internetowej OKE

35 OKE KRAKÓW Rysunek z informacją dla zdającego

36 OKE KRAKÓW Termin egzaminu w danym zawodzie Lista egzaminatorów Lista zdających Harmonogram pracy egzaminatorów Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu

37 OKE KRAKÓW Deklaracje przystąpienia do egzaminu uczeń absolwent deklaracja do 20 grudnia deklaracja do 20 września Hermes 5 do 10 stycznia Hermes 5 do 30 września deklaracja ze świadectwem do 20 września 20 grudnia

38 OKE KRAKÓW Etap praktyczny egzaminu zawodowego odbywa się w szkołach, placówkach lub u pracodawcy posiadających upoważnienie dyrektora OKE do zorganizowania i przeprowadzenia tego etapu egzaminu zawodowego dla danego zawodu.

39 OKE KRAKÓW

40 OKE KRAKÓW Fragment pustej karty odpowiedzi

41 OKE KRAKÓW


Pobierz ppt "OKE KRAKÓW ORGANIZACJA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ 2005 6 kwiecień 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google