Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3 Zostaje zniesiony obowiązek tworzenia kart indywidualnych potrzeb ucznia i planów działań wspierających. Indywidualne lub grupowe programy pomocy p-p dokumentowane będą w dziennikach zajęć. Do końca roku szkolnego 2012 / 2013 oryginał karty indywidualnych potrzeb ucznia przekazuje się rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. W dokumentacji pozostaje kopia karty.

4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu i szkole wynika:
z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych (sytuacja bytowa, sposoby spędzania wolnego czasu, kontakty środowiskowe), z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi,

5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
ucznia, rodziców ucznia, dyrektora, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, poradni, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, kuratora sądowego.

6 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
W szkole: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (gimnazjum), warsztatów, porad i konsultacji, W oddziałach przedszkolnych zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji,

7 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie:
porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

8 Dla kogo organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?
Rodzaj zajęć Dla kogo? Liczba uczn. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Dla uczniów z trudnościami w nauce, w zakresie spełniania wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. do 8 Zajęcia korekcyjno – kompensac. Dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. so 5

9 Zajęcia rozwijające uzdolnienia Dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Rodzaj zajęć Dla kogo? Liczba uczn. Zajęcia logopedyczne Dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. do 4 Zajęcia rozwijające uzdolnienia Dla uczniów szczególnie uzdolnionych do 8

10 Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym
Rodzaj zajęć Dla kogo? Liczba uczn. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym Dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. do 10 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu Dla uczniów gimnazjum w celu wspomagania w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych -

11 Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut
Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut.

12 Szczególne cele obserwacji pedagogicznej:
W oddziałach przedszkolnych analiza i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), W szkole: rozpoznanie trudności w uczeniu się, w tym w klasach I – III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, rozpoznanie szczególnych uzdolnień, doradztwo edukacyjno – zawodowe w gimnazjum.

13 Zadania poszczególnych osób w ramach udzielania pomocy p-p
Jeżeli nauczyciel obserwuje u ucznia trudności edukacyjne, niezwłocznie udziela mu bieżącej pomocy i informuje o tym wychowawcę (§); Wychowawca informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia pomocą p-p ucznia w trakcie ich bieżącej pracy (jeżeli stwierdzi taką potrzebę); Wychowawca (jeżeli stwierdzi taką potrzebę) planuje objęcie ucznia dodatkowymi zajęciami i koordynuje udzielanie pomocy p-p oraz współpracuje z nauczycielami, rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami; Dyrektor ustala formę, czas trwania i wymiar godzin; Pedagog wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w udzielaniu pomocy p-p oraz prowadzi działania diagnostyczne.

14 Powiadamianie rodziców
O potrzebie objęcia ucznia pomocą p-p wychowawca informuje rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie i wymiarze godzin dyrektor pisemnie informuje rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na dodatkowych zajęciach wychowawca (na wniosek nauczyciela lub specjalisty) informuje rodziców o możliwości skreślenia ucznia z listy zajęć. W przypadku następnych dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności uczeń może być skreślony z listy zajęć.

15 Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

16 W skrócie: Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

17 Dziękuję Małgorzata Cebula - Jackowska


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google