Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologia Ekonomii Richard G. Lipsey „Successes and failures in the transformation of economics” Journal of Economic Methodology 8:2, 169 – 181, 2001.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologia Ekonomii Richard G. Lipsey „Successes and failures in the transformation of economics” Journal of Economic Methodology 8:2, 169 – 181, 2001."— Zapis prezentacji:

1 Metodologia Ekonomii Richard G. Lipsey „Successes and failures in the transformation of economics” Journal of Economic Methodology 8:2, 169 – 181, 2001 Jakub Pietraszek

2 2 Plan prezentacji 1.Ekonomia wcześniejsza a teraźniejsza 2.Wyniki / wglądy jakościowe 1.Obserwacja 1 3.Teoria i obserwacja 1.Obserwacja 2 2.Obserwacja 3 4.Podsumowanie

3 3 Plan prezentacji 1.Ekonomia wcześniejsza a teraźniejsza 2.Wyniki / wglądy jakościowe 1.Obserwacja 1 3.Teoria i obserwacja 1.Obserwacja 2 2.Obserwacja 3 4.Podsumowanie

4 4 Ekonomia wcześniejsza a teraźniejsza  Lionel Robins: „An Essay on the Nature and Significance of Economic Science” Wnioskuje się na podstawie założeń, które są wynikiem intuicji pewnych osób (nie zawsze są one oczywiste) Jeżeli fakty są niezgodne z wnioskami to tym gorzej dla faktów Obserwacje są używane do zobrazowania teorii a nie do ich testowania.  Lipsey nie zgodził się z tym stanowiskiem: „Fakty muszą mieć znacznie większe znaczenie w ewolucji jakiejkolwiek nauki niż tylko obrazowanie uogólnień osiągniętych wcześniejszymi założeniami.”

5 5 Ekonomia wcześniejsza a teraźniejsza  Rozwój ekonomii w następnych latach: Powstała znaczna część obecnie używanych pojęć Matematyka i ekonometria wykładana dla studentów Potok ekonomicznych teorii i publikacji (dobrych i złych).  Lipsey zakłada istnienie dobrych publikacji i prac jako danych, skupia się na przeanalizowaniu pozostających „złych”. Chce ujawnienia złych zjawisk, tendencji oraz faktów w ekonomii.

6 6 Plan prezentacji 1.Ekonomia wcześniejsza a teraźniejsza 2.Wyniki / wglądy jakościowe 1.Obserwacja 1 3.Teoria i obserwacja 1.Obserwacja 2 2.Obserwacja 3 4.Podsumowanie

7 7 Qualitative Insights (Wyniki/ wglądy jakościowe) „Wiele generalnych problemów i złych teorii może mieć jedną przyczynę”  Obserwacja 1: Znaczące wyniki/ wglądy ekonomiczne są jakościowe.  Przykłady twierdzeń tego typu: Pierwsze i najważniejsze: Dlaczego niezależne podmioty postępujące zgodnie z własnym interesem dają więcej lub mniej skoordynowanego wyniku na poziomie społecznym?  Ponieważ odpowiadają na te same sygnały cen rynkowych. Prawo popytu Malejąca krańcowa użyteczność Malejący krańcowy produkt.

8 8 Qualitative Insights (Wyniki/ wglądy jakościowe) Uzasadnienie Lipseya takiego stanu rzeczy: 1.Ekonomiści nie posiadają ilościowych, uniwersalnych stałych podobnych do stałej Planck’a albo stałej Hubble’a (jak w fizyce); 2.Ekonomiczne teorie i obserwacje nie są ze sobą ściśle związane Nauki przyrodnicze: stabilne ilościowe relacje pozwalają na rozwinięcie zwartych teorii, anomalie są oczywiste i pozostają do rozstrzygnięcia. 3.Jakościowe teorie empiryczne dają tylko jakościowe prognozy; 4.Wiele poziomów teorii i wiele poziomów analizy empirycznej.

9 9 Qualitative Insights (Wyniki/ wglądy jakościowe) W rezultacie, anomalie są tolerowane w takiej skali, która byłby niemożliwa w większości nauk przyrodniczych.  Istotne teorie mogą być zbudowane na empirycznie nieprawdziwych założeniach i mogą wtedy dawać błędne rezultaty. (Freedman, „The Methodology of Positive Economics”);  Teorie z wieloma takimi anomaliami są preferowane nad teorie, które zawierają mniej wysokiej klasy matematyki i elegancji ;

10 10 Plan prezentacji 1.Ekonomia wcześniejsza a teraźniejsza 2.Wyniki/ wglądy jakościowe 1.Obserwacja 1 3.Teoria i obserwacja 1.Obserwacja 2 2.Obserwacja 3 4.Podsumowanie

11 11 Teoria i obserwacja „Pomimo, że teorie są głównie jakościowe, wielu ekonomistów próbuje odnieść teorię do faktycznych obserwacji”  Obserwacja 2: Dobra ekonomiczna praca ma tendencję do pojawiania się tam, gdzie teoria i obserwacje idą ze sobą w parze.  2 sfery ekonomii, które spełniają te wymagania: Historia Gospodarcza Ekonomia Rynku Pracy.

12 12 Teoria i obserwacja historia gospodarcza  Średniowieczni chłopi w Europie: 3 teorie, jak chłopi przetrwali zmienność zbiorów:  Porozrzucane posiadłości (otwarta uprawa)  Przechowywanie ziarna  Nieformalne porozumienia w celu podziału zysków, plonów Bekar za pomocą modelu symulacyjnego wykazał, że najefektywniejszy byłby podział plonów Powód dla rozpraszania pozostaje tajemnicą, ponieważ istniejące wyjaśnienia nie pasują do tego co miało miejsce.  Wprowadzanie przez Kościół Katolicki lichwy.

13 13 Teoria i obserwacja historia gospodarcza Przykłady te potwierdzają, że:  Większość problemów z historii gospodarczej jest bezpośrednio związana ze świadectwem empirycznym;  Historyczne kwestie są przybliżane teorią i dowodami;  W Historii Gospodarczej zadawane są precyzyjne pytania, do których świadectwo empiryczne może być przekonywujące.

14 14 Teoria i obserwacja ekonomia rynku pracy  Natura bezrobocia Dlaczego w latach ‘80 bezrobocie w Kanadzie wzrosło relatywnie bardziej niż w USA? Bezrobotni Kanadyjczycy szukali aktywnie pracy (rejestrowani jako bezrobotni), natomiast mniej Amerykanów to robiło (i klasyfikowani byli jako ci poza zasobem siły roboczej). Możliwe dzięki nowym faktom dot. podziału populacji na 4 grupy: zatrudnieni, bezrobotni, luźno związani, całkowicie poza zasobem siły roboczej (Jones i Ridell) Rozwój teorii, który jest ściśle związany z obserwacjami empirycznymi.

15 15 Teoria i obserwacja ekonomia rynku pracy Główne przyczyny sukcesu ekonomii rynku pracy:  Dostępność licznych i relatywnie prawdziwych danych;  Ekonomia rynku pracy pozostała empiryczna (podczas gdy inne subdyscypliny ekonomii zostały zmatematyzowane);  Brak radykalnie nowych, skomplikowanych i atrakcyjnych teorii, które by skłaniały do czysto teoretycznych manipulacji.

16 16 Teoria i obserwacja organizacja rynków  Organizacją Rynków (Industrial Organisation – IO);  Studenci IO posiadają wiedzę na temat: polityki konkurencji, efektów skali, teorii gier itp., ale często nie mają wiedzy o: Zmianie koncentracji przemysłowej w czasie i miejscu Ilości firm pasujących do teorii doskonałej konkurencji, konkurencji monopolistycznej, oligopolu i monopolu Istnieniu i źródle ekonomii skali Obecna konkurencja i polityka przemysłowa etc.  Teoria i wiedza o faktach się rozeszły.

17 17 Teoria i obserwacja  Różnice pomiędzy ekonomią gospodarczą a ekonomią rynku pracy z jednej strony i IO z drugiej skłoniły Lipseya do stwierdzenia, że może istnieć: Pewna optymalna liczba badaczy w jednej dziedzinie Optymalna liczba poziomów wyrafinowania analizy (mała) Optymalna liczba potrzebnych czasopism.  Kiedy te poziomy nie są przekraczane, każdy jest świadomy co robią inni z danej dziedziny – anomalie szybko znalazłyby się w kręgu uwagi.

18 18 Teoria i obserwacja „Rozważania o obszarach, gdzie teoria i fakty nie są ściśle ze sobą związane doprowadziło do kolejnej obserwacji”  Obserwacja 3: Bez bliskiej relacji między ewoluującą teorią i empirycznymi obserwacjami, nowa teoria rozwija się na niekontrolowane sposoby, które są empirycznie adekwatne tylko przez przypadek. To prowadzi do teoretycznych dziwactw, które szybko znikają z kręgu zainteresowań.  Przykład: Teoria wzrostu gospodarczego w latach 1940 - 1970

19 19 Teoria i obserwacja  Teoria wzrostu Harroda-Domara (lata ‘40): Gospodarka ma ścieżkę zrównoważonego wzrostu, która jest niestabilna w takim sensie, że najmniejsze odchylenie od niej powoduje zmianę PKB w stale rosnącym tempie Modele te były wysoce abstrakcyjne, pomijały mechanizmy występujące w rzeczywistości (np. zmiany technologiczne, mechanizmy cen).  Pomimo tego, że to pewien abstrakcyjny model wykazywał określoną niestabilność, ekonomiści zajęli się poważnie badaniem czy rzeczywiste gospodarki wykazują tego typu niestabilność;  Powstał program badawczy, który miał sprawdzić które modele wygenerują wyniki Harrod-Domar (knife-edge results).

20 20 Teoria i obserwacja  Powstał szereg programów, które Lipsey nazywa IDRP (Internally Driven Research Programme) Program badawczy, wyprowadzony przez własną, wewnętrzną logikę Próbuje się zrozumieć problemy stworzone przez używane modele a nie problemy wzięte z rzeczywistości gospodarczej Wczesna teoria wzrostu była typową IDRP.  IDRP musi być przeciwstawiony EDRP (Externally Driven Research Programme) Jest wyprowadzony i ograniczony przez zaobserwowane fakty Np. poszukiwanie wyjaśnienia zachowania się planet.

21 21 Teoria i obserwacja  W dalszych latach powstał model Solowa Gdy praca i kapitał są substytutami względem siebie otrzymamy równowagę a nie nierównowagę H-D Powstała ścieżka jest stabilna w tym sensie, że negatywne sygnały skierują ekonomię w kierunku tej ścieżki za każdym razem, kiedy się od niej odchyli.  W ciągu kolejnych 15 lat zajmowano się rozważaniami typu: W jakich warunkach w neoklasycznym modelu istnieje zrównoważona ścieżka wzrostu (Swan, Uzawa) Czy istnieje chwilowa równowaga w danym momencie, czy jest unikalna, czy zrównoważona ścieżka wzrostu jest unikalna, czy system jest stabilny (Meade, Uzawa, Solow, Drandakis i in.) Jak najlepiej dostać się na tą ścieżkę z jakiegoś innego, oddalonego punktu.

22 22 Teoria i obserwacja  Wg. Lipseya były to kwestie interesujące intelektualnie ale z pewnością mało związane z prawdziwym wzrostem  Wybór tematów do pracy przy wzroście gospodarczym jest bardziej na podstawie logicznej ciekawości niż rzeczywistej potrzeby;  Pierwsza fala teorii neoklasycznej o wzroście dała niewiele, ponieważ zaczynała bez zbioru faktów, które miały być wyjaśnione, wewnętrznie wygenerowane pytania dały wewnętrznie wygenerowane odpowiedzi.

23 23 Teoria i obserwacja  20 lat teoretycznych rozważań przez najlepsze umysły matematyczne w ekonomii właściwe nie przyniosło wiele.  Dlaczego trudno sfalsyfikować teorie realnego wzrostu? Zmienne: wzrost kapitału, pracy i zmiany technologii Zmienne te są mierzalne z wyjątkiem zmiany technologii Błąd przypisywany niemierzalnej zmiennej.

24 24 Plan prezentacji 1.Ekonomia wcześniejsza a teraźniejsza 2.Wyniki / wglądy jakościowe 1.Obserwacja 1 3.Teoria i obserwacja 1.Obserwacja 2 2.Obserwacja 3 4.Podsumowanie

25 25 Podsumowanie Ciekawe spostrzeżenia autora:  Często elegancki błąd jest bardziej pożądany niż nieelegancka prawda;  Zdolność łatwego przekonywania przez teorię jest często bardziej pożądana niż jej empiryczna istotność;  Ekonomiści często wolą teorie, które dają niedwuznaczne wyniki, niezależnie od ich ewidencyjnych podstaw. Przyczyny anomalii (i ich tolerancji):  Brak odpowiednich danych i odpowiadającej im teoretycznej struktury  Różne poziomy empirycznego i teoretycznego „wyrafinowania” ekonomistów i brak wspólnego kontaktu  Wykorzystywanie metod empirycznie istotnych tylko przez przypadek.

26 26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Metodologia Ekonomii Richard G. Lipsey „Successes and failures in the transformation of economics” Journal of Economic Methodology 8:2, 169 – 181, 2001."

Podobne prezentacje


Reklamy Google