Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sterowanie populacją i eksploatacja populacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sterowanie populacją i eksploatacja populacji"— Zapis prezentacji:

1 Sterowanie populacją i eksploatacja populacji
Pierwsza połowa semestru zimowego 2010/2011 Ze względów ekonomicznych eksploatacja populacji powinna być tak prowadzona, aby móc osiągnąć największy możliwy do uzyskania plon, nie powodujący jeszcze zagrożenia dla źródła pozyskiwania zasobów. Cel ćwiczeń: Eksperymentalne wyznaczenie wielkości populacji Daphnia, przy której możliwa będzie największa bezpieczna eksploatacja.

2 Daphnia jako bardzo dobre zwierzę modelowe

3 Matka z jajami przetrwalnymi
Matka z jajami natychmiastowego rozwoju

4

5

6 Teoretyczne sposoby przewidywania zbioru optymalnego: a
Teoretyczne sposoby przewidywania zbioru optymalnego: a. modele logistyczne w przewidywaniu optymalnego plonu uwzględniają jedynie tempo wzrostu populacji. b. modele zmiennych zasobów zakładają zmienność warunków środowiska, zmiany tempa rekrutacji, uwzględniają strukturę wiekową eksploatowanej populacji.

7 Dynamika populacji – model wykładniczy
zmiana wielkości populacji w czasie - zdolność populacji do powiększania swojej liczebności na drodze rozmnażania - wielkość populacji r N

8 Populacje żyją na ogół w środowiskach o ograniczonych zasobach  model logistyczny
Pojemność środowiska, K (ang. carrying capacity) – maksymalna trwała liczebność populacji, jaka może istnieć w danym środowisku: wraz ze zbliżaniem się liczebności do K nasila się konkurencja  dostępne do zasiedlenia środowisko jest już pomniejszone o Nt osobników:

9 Logistyczny model matematyczny opisujący dynamikę populacji

10 Logistyczny model wzrostu liczebności populacji
Reguła eksploatacji populacji: Największe zbiory uzyskuje się z populacji o zagęszczeniu niższym od maksymalnego.

11 Jak faktycznie wygląda dynamika naturalnych populacji?

12 Przykładowe wykresy do sprawozdania (1)
Opis wyniku: Przez pierwsze dziesięć dni trwania eksperymentu nieznacznie zwiększała się liczebność populacji (Rys. 1). Przez kolejne dziesięć dni, liczebność populacji wzrastała gwałtownie, przekraczając znacznie poziom pojemności środowiska. Następnie, spadła i ustabilizowała się blisko poziomu pojemności środowiska (Rys. 1). D Rys. 1. Zmiany liczebności populacji Daphnia w wariancie kontrolnym (gdzie populacja nie była eksploatowana).

13 Przykładowe wykresy do sprawozdania (2)

14 Przykładowe wykresy do sprawozdania (3)

15 Przykładowe wykresy do sprawozdania (4)
B (70) D (220) Zagęszczenie Daphnia w sektorach akwarium w dniu (udział procentowy)

16 Konspekt sprawozdania (1)
Tytuł pracy, nazwisko i imię Wstęp – jedno, dwa zdania wstępu prowadzące do celu. Materiał i metody - Które cechy Daphnia zdecydowały o tym, że właśnie na tym zwierzęciu modelowym przeprowadziliśmy eksperyment? Opis eksperymentu (liczba wariantów, czym różniły się między sobą warianty, charakterystyka warunków eksperymentalnych). Metody wykorzystane w eksperymencie (Jak wyznaczaliśmy plon?, Jakie parametry osobnicze i populacyjne wykorzystaliśmy do interpretacji wyników?). Wyniki Wykresy, tabele z podpisami, krótki opis wyników, oczywiście bez ich interpretacji -przykładowe wykresy - slajdy 12-15, przykładowy rysunek wraz z podpisem oraz opisem wyniku - slajd 12.

17 Konspekt sprawozdania (2)
Dyskusja Interpretacja otrzymanych wyników (spróbujcie odnaleźć jak najwięcej zależności w Waszych wynikach – cenne są nawet najdrobniejsze przemyślenia). Na przykład: - Dlaczego otrzymaliśmy najniższy plon w wariantach z najniższym i najwyższym progowym zagęszczeniem Daphnia, do którego każdorazowo eksploatowaliśmy populacje? - Jak otrzymane wyniki korespondują z przewidywaniami modelowymi? - Jakie były źródła błędu w eksperymencie? - Dlaczego plon otrzymywany w pierwszych tygodniach eksperymentu był wyższy od plonu otrzymywanego w ostatnich tygodniach? - Co mówią nam o kondycji naszych populacji: a. parametry populacyjne (tempo wzrostu populacji, rozrodczość, śmiertelność), b. parametry osobnicze (średnia liczba jaj u matki, liczba matek, liczba samic efipialnych)? Z czego wynikają różnice w plonie wyznaczonym za pomocą masy i liczby zwierząt? Termin oddania sprawozdania – do Najlepiej, aby sprawozdanie zawierało się na 2-3 stronach komputeropisu + rysunki. Powodzenia! Piotr Maszczyk


Pobierz ppt "Sterowanie populacją i eksploatacja populacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google