Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel ćwiczeń: Eksperymentalne wyznaczenie wielkości populacji Daphnia, przy której możliwa będzie największa bezpieczna eksploatacja. Ze względów ekonomicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel ćwiczeń: Eksperymentalne wyznaczenie wielkości populacji Daphnia, przy której możliwa będzie największa bezpieczna eksploatacja. Ze względów ekonomicznych."— Zapis prezentacji:

1 Cel ćwiczeń: Eksperymentalne wyznaczenie wielkości populacji Daphnia, przy której możliwa będzie największa bezpieczna eksploatacja. Ze względów ekonomicznych eksploatacja populacji powinna być tak prowadzona, aby móc osiągnąć największy możliwy do uzyskania plon, nie powodujący jeszcze zagrożenia dla źródła pozyskiwania zasobów. Sterowanie populacją i eksploatacja populacji Pierwsza połowa semestru zimowego 2010/2011

2 Daphnia jako bardzo dobre zwierzę modelowe

3 Matka z jajami natychmiastowego rozwoju Matka z jajami przetrwalnymi

4

5

6 Teoretyczne sposoby przewidywania zbioru optymalnego: a. modele logistyczne - w przewidywaniu optymalnego plonu uwzględniają jedynie tempo wzrostu populacji. b. modele zmiennych zasobów - zakładają zmienność warunków środowiska, - zmiany tempa rekrutacji, - uwzględniają strukturę wiekową eksploatowanej populacji.

7 Dynamika populacji – model wykładniczy - zmiana wielkości populacji w czasie - zdolność populacji do powiększania swojej liczebności na drodze rozmnażania - wielkość populacji r N

8 Populacje żyją na ogół w środowiskach o ograniczonych zasobach  model logistyczny Pojemność środowiska, K (ang. carrying capacity) – maksymalna trwała liczebność populacji, jaka może istnieć w danym środowisku: –wraz ze zbliżaniem się liczebności do K nasila się konkurencja  dostępne do zasiedlenia środowisko jest już pomniejszone o N t osobników:

9 Logistyczny model matematyczny opisujący dynamikę populacji

10 Logistyczny model wzrostu liczebności populacji Reguła eksploatacji populacji: Największe zbiory uzyskuje się z populacji o zagęszczeniu niższym od maksymalnego.

11 Jak faktycznie wygląda dynamika naturalnych populacji?

12 Przykładowe wykresy do sprawozdania (1) Opis wyniku: Przez pierwsze dziesięć dni trwania eksperymentu nieznacznie zwiększała się liczebność populacji (Rys. 1). Przez kolejne dziesięć dni, liczebność populacji wzrastała gwałtownie, przekraczając znacznie poziom pojemności środowiska. Następnie, spadła i ustabilizowała się blisko poziomu pojemności środowiska (Rys. 1). DDDDDDDDDD Rys. 1. Zmiany liczebności populacji Daphnia w wariancie kontrolnym (gdzie populacja nie była eksploatowana).

13 Przykładowe wykresy do sprawozdania (2)

14 Przykładowe wykresy do sprawozdania (3)

15 B (70)D (220) Zagęszczenie Daphnia w sektorach akwarium w dniu 30.10.08 (udział procentowy) Przykładowe wykresy do sprawozdania (4)

16 Konspekt sprawozdania (1) Tytuł pracy, nazwisko i imię Wstęp – jedno, dwa zdania wstępu prowadzące do celu. Materiał i metody - Które cechy Daphnia zdecydowały o tym, że właśnie na tym zwierzęciu modelowym przeprowadziliśmy eksperyment? Opis eksperymentu (liczba wariantów, czym różniły się między sobą warianty, charakterystyka warunków eksperymentalnych). Metody wykorzystane w eksperymencie (Jak wyznaczaliśmy plon ?, Jakie parametry osobnicze i populacyjne wykorzystaliśmy do interpretacji wyników ? ). Wyniki Wykresy, tabele z podpisami, krótki opis wyników, oczywiście bez ich interpretacji - przykładowe wykresy - slajdy 12-15, przykładowy rysunek wraz z podpisem oraz opisem wyniku - slajd 12.

17 Konspekt sprawozdania (2) Dyskusja Interpretacja otrzymanych wyników (spróbujcie odnaleźć jak najwięcej zależności w Waszych wynikach – cenne są nawet najdrobniejsze przemyślenia). Na przykład: - Dlaczego otrzymaliśmy najniższy plon w wariantach z najniższym i najwyższym progowym zagęszczeniem Daphnia, do którego każdorazowo eksploatowaliśmy populacje? - Jak otrzymane wyniki korespondują z przewidywaniami modelowymi? - Jakie były źródła błędu w eksperymencie? - Dlaczego plon otrzymywany w pierwszych tygodniach eksperymentu był wyższy od plonu otrzymywanego w ostatnich tygodniach? - Co mówią nam o kondycji naszych populacji: a. parametry populacyjne (tempo wzrostu populacji, rozrodczość, śmiertelność), b. parametry osobnicze (średnia liczba jaj u matki, liczba matek, liczba samic efipialnych)? Z czego wynikają różnice w plonie wyznaczonym za pomocą masy i liczby zwierząt? Termin oddania sprawozdania – do 02.12.2010 Najlepiej, aby sprawozdanie zawierało się na 2-3 stronach komputeropisu + rysunki. Powodzenia! Piotr Maszczyk


Pobierz ppt "Cel ćwiczeń: Eksperymentalne wyznaczenie wielkości populacji Daphnia, przy której możliwa będzie największa bezpieczna eksploatacja. Ze względów ekonomicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google