Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonizacja i standaryzacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonizacja i standaryzacja"— Zapis prezentacji:

1 Harmonizacja i standaryzacja
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i rachunkowości MSSF/MSR Harmonizacja i standaryzacja

2 Harmonizacja i standaryzacja
Harmonizacja rachunkowości – to proces redukowania różnic w sprawozdawczości finansowej poszczególnych krajów. Standaryzacja rachunkowości – oznacza stosowanie tych samych reguł i zasad sporządzania sprawozdań finansowych.

3 Modele rachunkowości Szybko postępujące procesy globalizacji oraz powstawanie korporacji międzynarodowych są podstawowymi czynnikami rodzącymi zapotrzebowanie na generowanie przez rachunkowość informacji o zasięgu międzynarodowym. Pod wpływem ewolucji systemu finansowego we współczesnym świecie ukształtowały się modele rachunkowości finansowej: model anglosaski (brytyjsko-amerykański); model kontynentalny.

4 Porównanie modeli Model anglosaski Model kontynentalny
Australia, Holandia, Irlandia, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur, UK i USA Belgia, Niemcy, Francja, Grecja, Włochy, Japonia, Portugalia i Szwajcaria kapitał głównie dostarczany przez rynki akcji kapitał głównie dostarczany przez sektor bankowy zorientowany na zaspokojenie potrzeb informacyjnych inwestorów i kredytodawców głównymi użytkownikami informacji są: kredytodawcy, organy podatkowe, inwestorzy tendencje do zwiększania zakresu ujawniania informacji tendencje do zmniejszania zakresu ujawniania informacji tendencje do tworzenia niższych ukrytych rezerw tendencje do tworzenia wyższych ukrytych rezerw

5 Porównanie modeli (2) Model anglosaski Model kontynentalny
dominacja zasady memoriału dominacja zasady ostrożności i wpływ systemu podatkowego na rachunkowość finansową obniża użyteczność sprawozdań finansowych w podejmowaniu decyzji brak ograniczeń w podziale zysku ograniczenia w podziale zysku liczenie wyniku finansowego jest podporządkowane użyteczności decyzyjnej ustalanie wyniku finansowego przy uwzględnieniu zasady ostrożności siedziby duże międzynarodowe koncerny, co jest dodatkowym źródłem rozwoju ich rachunkowości rachunkowość podporządkowana potrzebom informacyjnym ze strony rządu, m.in. przy ustalaniu zobowiązań podatkowych

6 Standaryzacja rachunkowości
Na świecie pod wpływem wielu różnych czynników gospodarczych i kulturowych, w tym systemów prawnych i podatkowych, postrzeganych celów sprawozdawczości finansowej oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej, ukształtowały się systemy rachunkowości poszczególnych krajów, mające swą historię, tradycję i prawodawstwo. W tym celu zespoły ekspertów światowych podejmują działania w zakresie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości.

7 Standaryzacja rachunkowości (2)
Procesy globalizacji prowadzące do swobodnego przepływu towarów, kapitałów i ludzi wywierają wpływ na rozwój rachunkowości tak, aby w coraz większym stopniu zaspakajała potrzeby informacyjne inwestorów, podejmujących ryzyko. Inwestorzy, chcąc ograniczyć ryzyko, oczekują od rachunkowości porównywalnych informacji sprawozdawczych, niezależnie od kraju, w którym sprawozdanie zostało sporządzone.

8 Źródła standaryzacji Cele Unii Europejskiej przy wprowadzaniu MSR:
wprowadzenie „stabilnej platformy” Międzynarodowych Standardów Rachunkowości od 1 stycznia 2005 r. (jednolitego zestawu powszechnie stosowanych standardów rachunkowości); przyczynienie się do wydajnego i efektywnego, z punktu widzenia kosztów, funkcjonowania rynku kapitałowego; ochrona inwestorów; utrzymanie zaufania na rynkach finansowych.

9 Źródła standaryzacji (2)
IASB – Międzynarodowa Rada Standardów Rachunkowości; cel: opracowanie zgodnie z interesem publicznym jednego zestawu wysokiej jakości MSR, których zastosowanie sprawi, że informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych o ogólnym przeznaczeniu będą przejrzyste i porównywalne; IFRIC – Komitet działający przy Radzie ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości pomagający jej w tworzeniu i doskonaleniu Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej z korzyścią dla użytkowników sprawozdań finansowych, podmiotów je sporządzających i badających sprawozdanie finansowe.

10 Źródła standaryzacji (3)
Rozporządzenie w sprawie stosowania MSR wymienia trzy kryteria, które musi spełniać każdy MSR, jeżeli ma być zastosowany: standard nie może być sprzeczny z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu; standard powinien być korzystny dla europejskiego dobra publicznego; standard powinien spełniać podstawowe kryteria dotyczące jakości informacji, które powinny być zawarte w sprawozdaniach finansowych, aby były one przydatne dla ich użytkowników.

11 MSSF w Polsce Do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zobowiązane są banki oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w zakresie swoich skonsolidowanych sprawozdań finansowych (art. 55 ust. 5); Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej mogą stosować MSR w zależności od decyzji organu zatwierdzającego (art. 45 ust. 1b).

12 MSSF w Polsce (2) W 2009 r. - wg GUS podmiotów (w tym 426 spółek akcyjnych) deklarowało sporządzenie sprawozdania za 2008 rok wg MSSF; jest to 2,25% wszystkich podmiotów (53148) sporządzających sprawozdanie finansowe.

13 Czerwony – pełne zastosowanie
Pomarańczowy – deklarowane zastosowanie Żółty - lokalne regulacje zgodne z IFRS

14 Czerwony – pełne zastosowanie
Pomarańczowy – deklarowane zastosowanie Żółty - lokalne regulacje zgodne z IFRS


Pobierz ppt "Harmonizacja i standaryzacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google