Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.1/10 Nr 1/9.3/10 Szczecin, 27 kwietnia 2010 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.1/10 Nr 1/9.3/10 Szczecin, 27 kwietnia 2010 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.1/10 Nr 1/9.3/10 Szczecin, 27 kwietnia 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.03.2010 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.1.1/10

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.1.1/10 jest konkursem zamkniętym W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden określony termin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Od dnia 20 kwietnia 2010 r., do dnia 7 czerwca 2010 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 6 262 149,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 5 322 826,65 zł -wsparcie finansowe krajowe: 939 322,35 zł

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich).

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat); rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat). Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności w ramach PO KL oraz Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL, w zakresie deklaracji uczestnictwa, każdy uczestnik z chwilą przystąpienia do projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracja ta jest potwierdzeniem kwalifikowalności uczestnika. Od dnia podpisania ww. deklaracji rozpoczyna się jego udział w projekcie.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. Jak spełnić? Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 roku, w punkcie. 1.8 wniosku należy więc wskazać właściwy okres realizacji. 2.Maksymalna kwota przeznaczona na jedną nowopowstałą placówkę: 300 tys. zł. Jak spełnić? Spełnienie kryterium pozwoli na powstanie większej liczby ośrodków wychowania przedszkolnego.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić? W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku), to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 4.Projektodawca będący jednostką samorządu terytorialnego wniósł wkład własny w wysokości 10% wartości projektu. Jak spełnić? W polu IV Budżet projektu w pkt 4.3 wkład własny należy wpisać kwotę odpowiadającą co najmniej 10% kosztów ogółem. 5.Projektodawca niebędący jednostką samorządu terytorialnego zawarł partnerstwo z gminą, na terenie której realizowany będzie projekt i która wniesie wkład własny w wysokości 10 % wartości projektu. Jak spełnić? W polu IV Budżet projektu w pkt 4.3 wkład własny należy wpisać kwotę odpowiadającą co najmniej 10% kosztów ogółem.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 5.Projekt realizowany na terenie, gmin, w których udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym lub innymi formami wychowania przedszkolnego jest niższy niż 30%. Jak spełnić? - Gminy, w których udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym lub innymi formami wychowania przedszkolnego jest niższy niż 30%. - Aby spełnić kryterium projekt musi być realizowany na terenie gmin (gminy) wskazanych (wskazanej) w załączniku nr 5.6 do niniejszej dokumentacji.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1.Projekt przewiduje: aktywny udział rodziców; lub realizację projektu przez organizację pozarządową realizującą zadania na rzecz upowszechnienia edukacji, działającą lokalnie; lub partnerstwo z organizacją pozarządową realizującą zadania na rzecz upowszechnienia edukacji, działającą lokalnie; w tworzeniu i organizacji przedszkola. Waga punktowa: 25 Jak spełnić? - We wniosku (np. pkt 3.3 i 3.5) projektodawca musi zapisać na czym będzie polegał aktywny udział rodziców i w jakich zadaniach wystąpi; - W przypadku zawarcia partnerstwa z organizacją pozarządową we wniosku (np. pkt 3.3 i 3.5) projektodawca musi zapisać na czym będzie polegał udział partnera i w jakich zadaniach wystąpi; - W przypadku realizacji projektu przez organizację pozarządową we wniosku (np. pkt. 3.3 i 3.5) projektodawca musi zapisać jakich działań podejmie się organizacja pozarządowa i w jakich zadaniach wystąpi. Ponadto, realizacja zadań na rzecz upowszechnienia edukacji przez organizację pozarządową musi wynikać z dokumentu regulującego działalność tejże organizacji.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 2.Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej. Waga punktowa: 10 Jak spełnić? - Kryterium zapewnia komplementarność działań przewidzianych w priorytecie finansowanych ze środków EFS z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR w ramach RPO WZ; jako priorytet traktuje się wyrównywanie dysproporcji w regionie. - Jeśli projekt będzie realizowany na obszarze przedmiotowych gmin, to należy je wskazać w punkcie 1.9 wniosku. -Jeśli projekt będzie skierowany do mieszkańców gmin, to informację o tym należy zapisać w punkcie 3.2 wniosku, gdzie trzeba wymienić gminy, w których mieszkają uczestnicy. - Kryterium strategiczne spełnią wyłącznie Ci projektodawcy, których projekty realizowane są w 100% na obszarze gmin lub skierowane do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do RPO WZ; oznacza to, że Projektodawca nie otrzyma premii punktowej, jeśli projekt skierowany będzie zarówno do gmin/mieszkańców gmin nie wymienionych w w/w załączniku jak i do wymienionych.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 3.Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. Waga punktowa: 5 Jak spełnić? - We wniosku (np. w pkt. 3.1 i 3.5) należy zapisać z jaką inwestycją finansowaną ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny projekt jest komplementarny i w jakim zakresie (tytuł projektu i kto jest jego projektodawcą). -Inwestycja z jaką projekt jest komplementarny nie musi być rezultatem projektu zrealizowanego przez wnioskodawcę. - Za planowane do realizacji uznaje się te projekty, które zostały rekomendowane do dofinansowania lub znajdują się na liście projektów kluczowych.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, co do zasady pomoc publiczna nie występuje. Projektodawca musi jednak zwrócić uwagę, że niedozwolone jest czerpanie korzyści ekonomicznych z realizacji projektu w szczególności poprzez odpłatny wynajem środków trwałych zakupionych w ramach projektu, pomieszczeń wyremontowanych w ramach projektu itd.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.3/10

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.3/10 jest konkursem zamkniętym W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden określony termin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Od dnia 21 kwietnia 2010 r., do dnia 25 maja 2010 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 8 000 000,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 6 800 000,00 zł -wsparcie finansowe krajowe: 1 200 000,00 zł

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1.Kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 2.Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 3.Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji). 4.Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. 5. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: - monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy; - podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty; -rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e – learningu.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: osób w wieku 25 – 64 lat (oraz osób nie uczących się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych; szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzących formalne kształcenia ustawiczne; partnerów społeczno – gospodarczych; pracodawców. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności w ramach PO KL oraz Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL, w zakresie deklaracji uczestnictwa, każdy uczestnik z chwilą przystąpienia do projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracja ta jest potwierdzeniem kwalifikowalności uczestnika. Od dnia podpisania ww. deklaracji rozpoczyna się jego udział w projekcie.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2013 r. Kryterium dotyczy typu projektu nr 2 Jak spełnić Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2013 roku, w punkcie. 1.8 wniosku należy więc wskazać właściwy okres realizacji. 2.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. Kryterium dotyczy typów projektu nr 1, 3, 4 i 5. Jak spełnić? Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 roku, w punkcie. 1.8 wniosku należy więc wskazać właściwy okres realizacji..

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy zł. Kryterium dotyczy typów projektu nr 1, 2, 3, 4 i 5. Jak spełnić? W części IV wniosku o dofinansowanie całkowita kwota wydatków projektu (w tym wkład własny) nie może być niższa niż 200 tysięcy zł.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić? W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku), to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 5.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby mające miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenia ustawiczne z terenu województwa zachodniopomorskiego. Kryterium dotyczy typów projektu nr 1, 2, 3, 4 i 5. Jak spełnić? W pkt. 3.2 wniosku należy opisać grupę docelową stanowiącą osoby mające miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz placówki będące CKU, CKP, szkoły dla dorosłych i ośrodki doskonalenia zawodowego z terenu województwa zachodniopomorskiego zgodnie ze statutem danej jednostki. Projektodawca nie jest zobowiązany do objęcia wsparciem wszystkich z wymienionych grup odbiorców w ramach jednego projektu.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1.Projekt zakłada wykorzystanie specjalistycznych stanowisk do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004 – 2006 oraz wykorzystanie wyposażenia Centrów Kształcenia Zawodowego i Praktycznego zakupionych ze środków EFS w latach 2004 – 2006. Waga punktowa: 5 Jak spełnić? W punkcie 3.5 wniosku Projektodawca powinien zapisać, iż w ramach projektu wykorzystane zostaną specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2004 – 2006 oraz wykorzystanie wyposażenia zakupionego w Centrach Kształcenia Zawodowego i Praktycznego. 2.Grupę docelową projektu w 60 % stanowią osoby powyżej 45. roku życia. Waga punktowa: 20 Jak spełnić? - W części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że odbiorcami projektu będą osoby, które ukończyły 45. rok życia oraz wskazać, że stanowią one 60 procent uczestników. - W projekcie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ukończą 45. rok życia.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 3.Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. Waga punktowa: 5 Jak spełnić? - We wniosku (np. w pkt. 3.1 i 3.5) należy zapisać z jaką inwestycją finansowaną ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny projekt jest komplementarny i w jakim zakresie (tytuł projektu i kto jest jego projektodawcą); - Inwestycja z jaką projekt jest komplementarny nie musi być rezultatem projektu zrealizowanego przez wnioskodawcę; 4.Grupę docelową projektu w 60% stanowią osoby zamieszkujące obszary wiejskie. Waga punktowa: 10 Jak spełnić? - W części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że odbiorcami projektu będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz wskazać, że stanowią one 60 procent uczestników. - Spełnienie kryterium spowoduje, iż oferta edukacyjna będzie ukierunkowana na osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W ramach Działania 9.3 może występować pomoc de minimis na wsparcie niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). Pomoc de minimis może występować w sytuacji, gdy nie można rozdzielić organizacyjnie i finansowo działalności prowadzonej komercyjnie i nieodpłatnie przez placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Pomoc publiczna będzie występowała, gdy np.: przeszkoleni w ramach projektu pracownicy placówki będą prowadzili zajęcia zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie, placówka dostanie wsparcie na rozwój (akredytację, rozwój innowacyjnych form kształcenia itp.), placówka dostanie wsparcie na program formalnego kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem swojego wykształcenia, którego elementy lub którego realizacja będą generowały korzyści dla takiej placówki (np. zakupiony zostanie sprzęt, który będzie wykorzystywany zarówno na zajęciach prowadzonych nieodpłatnie, jak i odpłatnie).

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie wniosków: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3 lub późniejszej. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów. Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML).

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nowa wersja instrukcji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany w stosunku do dotychczasowej wersji dokumentu udostępnionej na początku stycznia mają charakter techniczny i obejmują wprowadzenie nowych zrzutów ekranowych oraz doprecyzowanie niektórych zapisów w związku z procesem dostosowywania Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL do obsługi przez: osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających.

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie załącznika finansowego c.d.: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu projektodawca składa tylko załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy, a w przypadku składania projektu w partnerstwie krajowym również dokument określający sytuację finansową partnera: W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność powyżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność poniżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Składana informacja określająca sytuację finansową, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości powinna być zatwierdzona w następujący sposób: a) w przypadku prowadzenia księgowości przez podmiot zewnętrzny: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną i firmy prowadzącej księgowość oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); b) w przypadku prowadzenia księgowości przez zatrudnionego księgowego: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); c) w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie przez projektodawcę/partnera: podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku);

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie załącznika finansowego c.d.: jeśli załącznik składa się z więcej niż jednej strony, to osoby go podpisujące (w tym także księgowy), parafują wszystkie strony; jeśli składany załącznik jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo, co najmniej jedna z tych osób. W przypadku, jeśli jeden z załączników partnera jest kopią a drugi oryginałem to poświadczenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera albo projektodawcy. Jeśli oba załączniki partnera są kopiami to potwierdzenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera. Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 ).

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej - o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursów 1/9.1.1/10 oraz 1/9.3/10 nie przewiduje się możliwości realizacji: projektów innowacyjnych; współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie „tak” w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadnarodowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego; związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d.: zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie, mogą być uznane za kwalifikowane, o ile obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania /funkcji nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji powierzonych danej osobie. Beneficjent może zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy do przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personelu w projekcie. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych funkcji oraz podwójnego finansowania, nie jest zatem zasadnym stosowanie rozwiązań, w których członkowie zespołu zarządzającego wykonują równocześnie inne zadania merytoryczne w projekcie na podstawie odrębnych umów, czy też w których personel projektu zatrudniany jest do zadań okresowych (np. rekrutacja) lub cyklicznych (np. przygotowania wniosków o płatność) na okres dłuższy niż bezpośrednio wynika ze zlecanych zadań.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu powinien być wskazany termin, co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: zachowanie zasady równości szans; zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym. Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne c.d.: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań; zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej (patrz pkt 3.3 dokumentacji); w przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa; jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne c.d.: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross -financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Analiza 4 kroków KROK I: REPREZENTACJA ILOŚCIOWA  Ile jest K i M w danym obszarze?  Jaka jest struktura grupy K i M pod względem m.in. wieku, wykształcenia, stażu pracy?  Jak te dane zmieniają się w czasie?  Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże? KROK II: PORTRET UCZESTNIKA  Kto się zajmuje dziećmi i osobami zależnymi? Kto i kiedy ma wolny czas?  Kto i gdzie mieszka? Kto ma prawo do lokalu mieszkaniowego?  Kto i z jakim stopniu korzystał z form wsparcia? Z jaką efektywnością?  Kto i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy? Ile zarabia?  Na jakie trudności napotykają K i M w swoim życiu?  Kto posiada samochód? Kto korzysta z transportu publicznego?

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn KROK III: PRZYCZYNY  Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem K i M a społecznymi rolami przypisywanymi K i M?  Kto ma wpływ na sytuację w danym obszarze? Kto podejmuje decyzje?  Jakie są bariery równości w danym obszarze?  Które z barier są kluczowe i dopiero ich likwidacja spowoduje trwałą zmianę sytuacji danej płci? KROK IV: POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN  Jakie są potrzeby K, a jakie M w związku z zaistniałą sytuacją?  Jakie są potrzeby praktyczne, bieżące?  Jakie są potrzeby strategiczne, długofalowe?  Jak możemy uwzględnić te potrzeby planując nasz projekt?

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego sposobu zarządzania projektem  W zespole projektowym jasno określona jest odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równości szans. Inne zadania związane z równością przypisane są do obowiązków koordynatora/koordynatorki ds. komunikacji, inne do działu współpracującego z uczestnikami i uczestniczkami projektu, jeszcze inne zdefiniowane są w obszarze sprawozdawczości projektowej.  W podejmowaniu decyzji projektowych zaangażowane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego działania informacyjnego i promocyjnego  Komunikacja dotycząca projektu powinna uwzględniać fakt istnienia kobiet i mężczyzn, a więc zakładać stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. żeńskie końcówki w nazwie zawodów) Należy także pamiętać o przekazach obrazkowych (np. zdjęcia do publikacji, grafika ulotek, plakatów itp.) i zapewnić, że np. zdjęcia używane w naszym projekcie przełamują stereotypy na temat kobiet i mężczyzn.  W materiałach projektowych warto powoływać się na przykłady przełamujące stereotypy (np. kobieta zakładająca firmę budowlaną) oraz pamiętać o wadze ról modelowych (np. starsza kobieta jako coach dla młodszych kobiet).

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 1.Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza*; analiza wskazuje na nierówności płci. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: analiza dotyczy obszaru interwencji; analiza dotyczy zasięgu projektu.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: jest analiza; analiza zawiera dane ilościowe; dane wskazują na brak nierówności płci*. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: brak nierówności dotyczy obszaru interwencji projektu; brak nierówności dotyczy zasięgu projektu.

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza; analiza zawiera dane dotyczące obszaru interwencji projektu; analiza zawiera dane dotyczące zasięgu projektu.

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu musi zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn w danym obszarze projektowym, niezależnie czy wsparcie kierowane jest do osób czy instytucji. Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w przypadku analizy sytuacji kobiet i mężczyzn winno być podanie przynajmniej jednej danej dotyczącej zasięgu i obszaru interwencji projektu w podziale na płeć.

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu 4. Czy rozwiązania planowane do wypracowania i/lub działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć, istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: działania odpowiadają na nierówności płci*; i/lub działania są zróżnicowane wobec K i M. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: nierówności istnieją w obszarze interwencji projektu; nierówności istnieją w obszarze zasięgu projektu.

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w punkcie czwartym winno upoważniać podanie przynajmniej jednego przykładu działania, jakie zostanie zrealizowane w projekcie na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn lub działania zmierzającego do przestrzegania zasady tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu nie pojawiły się nierówności szans kobiet i mężczyzn.

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu 5.Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: co najmniej 1 rezultat wskazuje jak projekt wpłynie na sytuację K i M*; i/lub co najmniej 1 rezultat podany w podziale na płeć. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: wpływ dotyczy obszaru interwencji; wpływ dotyczy zasięgu projektu.

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu Minimalnym wymogiem upoważniającym do zdobycia pozytywnej odpowiedzi jest podanie przynajmniej jednego rezultatu w podziale na płeć (w przypadku projektów skierowanych do osób) lub krótkiej informacji w jaki sposób rezultat wpłynie na ograniczenie nierówności w obszarze projektowym.

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: opisano sposób równościowego zarządzania projektem.

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem Minimalnym warunkiem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi jest zaplanowanie w ramach projektu przynajmniej jednego działania równościowego (np. przeszkolenie zespołu projektowego z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki projektu, organizacja pracy zespołu uwzględniająca elastyczne formy pracy).

58 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Wyjątki do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych); zamknięta rekrutacja. Wyjątki

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi.

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Źródła danych www.badania.ngo.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.pl ; www.badania.ngo.plwww.ekonomiaspoleczna.pl Raport GUS „Kobiety w Polsce” – 2008; Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska 2007” - 2007; Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - www.monitoring.rownystatus.gov.pl;www.monitoring.rownystatus.gov.pl Obserwatoria Rynku Pracy; System Informacji Oświatowej.

61 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn” jest dostępny m.in. na stronach: www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasadarownociszans.pdf www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Poradnik_Zasada_rownosci_szans_kobiet_i_mezczyzn_w_projekt ach_POKL.aspx wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/444516.html

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne

63 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: nie podpisania wniosku w części V Oświadczenie, przez osobę/osoby wskazane w polu 2.6 wniosku. W takiej sytuacji nie dopuszcza się wprowadzania zmian w polu 2.6 wniosku, lecz uzupełnienie podpisów przez osobę/osoby wskazaną/e w polu 2.6; braku lub złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego i/lub zaparafowanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy i/lub partnera/partnerów; nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku Oświadczenie; nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner; podpisania oświadczenia w części V wniosku przez partnera/partnerów projektu w miejscu przeznaczonym na podpis projektodawcy;

64 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie braku oświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; braku nośnika danych lub typ nośnika danych jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji konkursowej; braku wersji elektronicznej wniosku (plik XML) lub niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML), przy czym za obowiązującą wersję wniosku uznaje się jego wersję papierową. Oznacza to, iż projektodawca na wezwanie WUP w Szczecinie, zobowiązany jest do dostarczenia wersji elektronicznej wniosku opatrzonej sumą kontrolną zgodną z przedstawioną wersją papierową; braku strony/stron w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

65 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne Poddziałanie 9.1.1

66 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu; brak powołania się na dane źródłowe oraz podania ich wartości; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Działaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; pobieżnie opisane kwestie problemowe; nieprecyzyjnie opisane cele szczegółowe projektu, nie korespondujące z celem głównym; brak analizy/diagnozy pod kątem równości szans.

67 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu: niewystarczające uzasadnienie wyboru grupy docelowej; grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na charakter wnioskowanego wsparcia; niewystarczający opis rekrutacji – brak metod i sposobu rekrutacji; brak uzasadnienia liczebności grupy; sprzeczność grupy docelowej w opisie i w tabeli 3.2.1.

68 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania: ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji czy merytorycznego zakresu wsparcia; brak dostosowania ilości godzin wsparcia do poziomu jego trudności; niezgodność opisanych działań np. ilości godzin wsparcia z harmonogramem oraz budżetem projektu; brak informacji o zlecaniu zadań wraz z zakresem zlecanych zadań; w harmonogramie brak informacji o wymiarze etatów/ilości godzin zaangażowanego personelu; działania nie odpowiadają na nierówności w sytuacji kobiet i mężczyzn.

69 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu: wskazane rezultaty stanowią produkty określające jakie zadania będą realizowane w projekcie; nieadekwatność rezultatów do realizowanych działań; brak określenia trwałości rezultatów; niespójność z celami projektu; niedoprecyzowany opis sposobu monitorowania rezultatów; brak/niewystarczający opis, w jaki sposób rezultaty wpłyną na realizację założonych celów projektu; brak rezultatów w podziale na płeć.

70 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem: brak dokładnego opisu doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć wnioskodawcy; brak opisu struktury zarządzania projektem i zakresu obowiązków osób zaangażowanych w realizację projektu; niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny opis roli partnera; projekt nie przewiduje równościowego sposobu zarządzania projektem.

71 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie występujące błędy rachunkowe; brak spójności wydatków z opisanymi działaniami; niepoprawna relacja nakład/rezultat błędne określanie cross – financingu; niewystarczające uzasadnienie zakupów w ramach cross-financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; nieuzasadnione wydatki; jednostki miary ujęte w budżecie nie odzwierciedlają wydatków. IV Budżet projektu:

72 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne Działanie 9.3

73 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kryteria horyzontalne: wnioski niespełniające standardu minimum; wnioski sprzeczne z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów – brak realizacji kształcenia w formach szkolnych; proponowane wsparcie zgodne z typem projektu realizowanym w ramach Priorytetu VIII – Poddziałanie 8.1.1 (np. kursy zawodowe), natomiast niezgodne z Działaniem 9.3; nieprawidłowe skierowanie wsparcia do jednostek - nie będących szkołami dla dorosłych, placówkami kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie ustawicznego kształcenia formalnego;

74 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu; brak powołania się na dane źródłowe oraz podania ich wartości; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Działaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; pobieżnie opisane kwestie problemowe; nieprecyzyjnie opisane cele szczegółowe projektu, nie korespondujące z celem głównym; brak analizy/diagnozy pod kątem równości szans.

75 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu: niewystarczające uzasadnienie wyboru grupy docelowej; grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na charakter wnioskowanego wsparcia; niewystarczający opis rekrutacji – brak metod i sposobu rekrutacji; brak uzasadnienia liczebności grupy; sprzeczność grupy docelowej w opisie i w tabeli 3.2.1.

76 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania: ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji czy merytorycznego zakresu wsparcia; brak dostosowania ilości godzin wsparcia do poziomu jego trudności; niezgodność opisanych działań np. ilości godzin wsparcia z harmonogramem oraz budżetem projektu; brak informacji o zlecaniu zadań wraz z zakresem zlecanych zadań; w harmonogramie brak informacji o wymiarze etatów/ilości godzin zaangażowanego personelu; działania nie odpowiadają na nierówności w sytuacji kobiet i mężczyzn.

77 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu: wskazane rezultaty stanowią produkty określające jakie zadania będą realizowane w projekcie; nieadekwatność rezultatów do realizowanych działań; brak określenia trwałości rezultatów; niespójność z celami projektu; niedoprecyzowany opis sposobu monitorowania rezultatów; brak/niewystarczający opis, w jaki sposób rezultaty wpłyną na realizację założonych celów projektu; brak rezultatów w podziale na płeć.

78 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem: brak dokładnego opisu doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć wnioskodawcy; brak opisu struktury zarządzania projektem i zakresu obowiązków osób zaangażowanych w realizację projektu; niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny opis roli partnera; projekt nie przewiduje równościowego sposobu zarządzania projektem.

79 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie występujące błędy rachunkowe; brak spójności wydatków z opisanymi działaniami; niepoprawna relacja nakład/rezultat błędne określanie cross – financingu; niewystarczające uzasadnienie zakupów w ramach cross-financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; nieuzasadnione wydatki; jednostki miary ujęte w budżecie nie odzwierciedlają wydatków. IV Budżet projektu:

80 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dobre praktyki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

81 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „Ośrodek przedszkolny w gminie Dobra szansą na zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji” PROJEKTODAWCA Urząd Miejski w Dobrej CZAS TRWANIA PROJEKTU 01.08.2008 – 31.12.2009 CEL PROJEKTU zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez utworzenie ośrodka przedszkolnego w Gminie Dobra GRUPA DOCELOWA 46 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodzin dotkniętych alkoholizmem, ubóstwem, bezrobociem)

82 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIAŁANIA Zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej, której celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem, społeczno – kulturowym i przyrodniczym (poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprzez działania, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, budowanie systemu wartości). Gry i zabawy ruchowe (zarówno w ośrodku przedszkolnym jak i na świeżym powietrzu) – poprzez zabawy wyrabiamy właściwą koordynację ruchową, zapewniamy właściwy rozwój fizyczny, rozwijamy siłę, szybkość, wytrzymałość, zwinność, zręczność i gibkość.

83 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIAŁANIA Zajęcia dodatkowe: - rytmika, która jest metodą umuzykalnienia, ma wszechstronne cele wychowawcze, kształci intensywność i podzielność uwagi, sprawne spostrzeganie i pamięć; - zajęcia z logopedą, których celem jest czuwanie nad prawidłowym rozwojem wymowy, stymulowanie procesów kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej, zapobieganie dysharmoniom rozwojowym, prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę; - nauka języka angielskiego, prowadzi do podwyższenia inteligencji dziecka; - gimnastyka profilaktyczno korekcyjna, której celem jest profilaktyka wad postawy oraz likwidowanie wad już istniejących lub zahamowanie ich dalszego rozwoju. Jest niezbędna w wieku przedszkolnym, kiedy kształtuje się sylwetka dziecka; - warsztaty plastyczne i mały teatrzyk są doskonałą szansą rozwoju wrażliwości artystycznej, odnalezienia własnych talentów, pobudzenia inwencji i ekspresji twórczej oraz rozwoju wyobraźni i kreatywnego myślenia;

84 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dobre praktyki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

85 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazanie, jakie projekty mogą być realizowane w ramach Działania 9.3: Projekty zakładające egzaminy eksternistyczne (sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin po gimnazjum, egzamin maturalny); Projekty zakładające egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy lub egzaminy kwalifikacyjne na tytuł mistrza; Projekty zakładające kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego połączone z usługami doradczymi dla osób dorosłych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w nawiązaniu do potrzeb lokalnego rynku pracy; Projekty zakładające kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych.

86 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie/Poddziałanie TerminForma konkursu Alokacja 6.1.1 I kwartałZamknięty 12 698 472,00 6.2 I kwartałZamknięty 18 785 344,00 7.2.1 I kwartałOtwarty 10 939 882,00 7.2.2 I kwartałOtwarty 7 191 788,00 7.3 I kwartałOtwarty 2 000 000,00 8.1.1 (3) I kwartałZamknięty 12 000 000,00 8.1.3 I kwartałOtwarty 1 656 662,00 8.2.1 I kwartałOtwarty 4 000 000,00 9.1.2 I kwartałZamknięty 22 907 566,00 6.3 II kwartałOtwarty 702 961,00 8.1.1 (1,2) II kwartałOtwarty 8 700 000,00 8.1.2 II kwartałOtwarty 24 262 144,00 9.1.1 II kwartałZamknięty 6 262 149,00 9.2 II kwartałZamknięty 15 000 000,00 9.3 II kwartałZamknięty 8 000 000,00 VII innowacyjne II kwartałZamknięty 13 942 747,00 VIII innowacyjne II kwartałZamknięty 14 262 144,00 9.4 III kwartałZamknięty 3 500 000,00 9.5 III kwartałZamknięty 2 000 000,00

87 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

88 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

89 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.1/10 Nr 1/9.3/10 Szczecin, 27 kwietnia 2010 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google