Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnice pomiędzy bilansem handlowym a podatkowym na przykładzie PPUK Sp. zoo Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie Rachunkowość i Audyt Semestr II Iwona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnice pomiędzy bilansem handlowym a podatkowym na przykładzie PPUK Sp. zoo Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie Rachunkowość i Audyt Semestr II Iwona."— Zapis prezentacji:

1 Różnice pomiędzy bilansem handlowym a podatkowym na przykładzie PPUK Sp. zoo Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie Rachunkowość i Audyt Semestr II Iwona Dynak, Justyna Sojak

2 Pojęcie bilansu handlowego i bilansu podatkowego Celem działalności gospodarczej jest osiągnięcie dodatniego wyniku, będącego rezultatem sensownie zorganizowanej pracy oraz zaangażowanego kapitału, zasobów naturalnych i ludzkich umiejętności

3 Pojęcie bilansu handlowego i bilansu podatkowego c. d. Wynik ustalony zgodnie z ustawą o rachunkowości wykazywany jest w bilansie handlowym, a wynik wyznaczony zgodnie z ustawą podatkową zawiera roczne zeznania podatkowe – zwane bilansem podatkowym

4 Pojęcie bilansu handlowego i bilansu podatkowego c. d. Obydwa bilanse są regulowane odrębnymi aktami prawnymi, wynik finansowy brutto nie równa się podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym.

5 Bilans handlowy Jest dokumentem informującym o stanie majątkowym i finansowym podmiotu. Innymi słowy: „jest to dwuczęściowa lub dwustronna tabela, z której lewa lub pierwsza część, określona jest mianem aktywów, wyraża majątek jednostki, natomiast prawa lub druga, zwana pasywami, wskazuje źródła pochodzenia tego majątku.

6 Bilans podatkowy Jest to zestawienie opodatkowanych przychodów i kosztów, skorygowane o stan z lat ubiegłych i inne odliczenia przewidziane ustawą o podatku dochodowym.

7 Informacje o PPUK Sp. zoo Nazwa : Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Przedmiot działalności: obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Czas trwania Spółki: – pierwszy wpis do rejestru

8 Informacje o PPUK Sp. zoo Wartość kapitału podstawowego: , -zł Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Pułtusk Spółka na dzień zatrudnia 41 osób na podstawie umów o pracę.

9 Bilans sporządzony na dzień (aktywa)

10

11

12

13 Bilans sporządzony na dzień (pasywa)

14

15 Rachunek zysków i strat za okres

16 Rachunek zysków i strat za okres – c.d.

17 W 2009 roku w PPUK Sp. z o. o. wystąpiły następujące zdarzenia:

18 Opis zdarzeń 1. W ewidencji istnieje należność za sprzedane usługi w kwocie zł. Jednostka otrzymała informację, że dłużnik został wprowadzony w stan upadłości, sąd wydał wniosek o upadłości. Należność była wcześniej zarachowana jako przychody należne, więc należność jest KUP.

19 Opis zdarzeń 2. Na podstawie oceny technicznej kierownictwa środek trwały został wycofany z użytkowania. Maszyna była w ciągłym ruchu, likwidacja wynika z szybkiego wyeksploatowania maszyny, nie zaś ze zmiany rodzaju działalności spółki, w związku z tym niezamortyzowana wartość stanowi KUP. Wartość początkowa Umorzenia Wartość aktualna zł

20 Opis zdarzeń 3. W ewidencji istnieje należność za sprzedane usługi w kwocie Mija dwa lata, dłużnik nie potwierdził salda NKUP, w bilansie nie wykażemy tej należności.

21 Opis zdarzeń 4. W ewidencji istnieje należność za sprzedane usługi w kwocie Kontrahent chwilowo przechodzi kłopoty finansowe, stracił płynność finansową. Prezes PPUK z uwagi na dobrą dotychczasową współpracę postanowił darować należność – akt dobrej woli. Kontrahent przyjął dług, zaewidencjonował u siebie zarówno w przychody finansowe jak i podatkowe. Natomiast PPUK na podstawie PK wykonało operacje: zdjęto z bilansu – pozostałe koszty operacyjne, z tego zł KUP, natomiast kwota VAT zł NKUP

22 Opis zdarzeń 5. W magazynie materiałów komisja stwierdziła niedobór na kwotę W wyniku postępowania 500 zł uznano za naturalne ubytki w granicach norm. Natomiast 3000 – obciążono osobę materialnie odpowiedzialną. Osoba ta nie zgodziła się z tym, sprawę skierowano do sądu. 500 zł KUP, zł NKUP, materiały, nie wykażemy ich w bilansie.

23 Opis zdarzeń 6. W ewidencji istnieje środek trwały o wartości początkowej zł, kwota umorzenia Okazało się, że nie spełnia wszystkich oczekiwanych potrzeb, sprzedano go za kwotę 40,000 netto plus VAT 22 %. Dokonano operacji: zł – koszty operacyjne ze zbycia niefinansowych środków trwałych KUP zł – Przychody operacyjne zł – zwiększa się rachunek bankowy (aktywa) zł – zwiększają się zobowiązania publiczne (pasywa)

24 Po dokonanych operacjach zmiany nastąpiły w przychodach i kosztach, które miały bezpośredni wpływ na wynik finansowy

25 Przychody przed zmianami i po zmianach

26 Koszty przed zmianami i po zmianach (wersja bilansowa)

27 Koszty przed zmianami i po zmianach (wersja podatkowa)

28 Zmiana wyniku finansowego brutto (wersja bilansowa) Wynik brutto przed zmian:90.727,11 zł Zmiana:74.700,00 zł Wynik brutto po zmianie:14.027,11 zł

29 Zmiana wyniku podatkowego brutto (wersja podatkowa) Zysk podatkowy przed zmianą:55.973,20 zł Zmiana:57.500,00 zł Strata bilansowa po zmianie:-1.526,80 zł

30 Rachunek Zysków i Strat przed zmiana i po zmianie

31 Stan pozycji bilansu, które uległy zmianie (aktywa)

32 Stan pozycji, które uległy zmianie (pasywa)

33 Wnioski Przy ustaleniu podstawy opodatkowania dochody do opodatkowania zwiększyły się o zł. Koszty obniżające podstawę opodatkowania zwiększyły się o zł. Po dokonanych zmianach przy obliczeniu zobowiązania podatkowego otrzymaliśmy stratę podatkową, więc nie przekazujemy podatku dochodowego do US. Z Rachunku Zysków i Strat wynika, iż Spółka odprowadziła podatek dochodowy w kwocie ,00 zł. W tej sytuacji o w/w kwotę wykażemy w bilansie po stronie aktywów, zwiększamy „Należności krótkoterminowe z tytułu podatków” która została nadpłacona.

34 Wnioski W pasywach wykażemy zysk bilansowy ,11 zł – nie obniżając o wysokość podatku, który w przedstawianym przykładzie po zmianach wynosi 0 zł. Różnice w wyliczeniu zysku bilansowego i podatkowego wynikają ze stosowania zasady memoriałowej przez rachunkowość finansową i zasady kasowej przez prawo podatkowe. Dokonując wyżej wymienionej operacji nie ponieśliśmy żadnych wydatków, natomiast wyeliminowaliśmy środki trwałe, które okazały się zbędne, nieużyteczne. Uporządkowaliśmy należności, które widniały w ewidencji a okazały się nieściągalne. Dzięki operacjom, działając zgodnie z prawem podatkowym Spółka nie odprowadziła podatku dochodowego, a stratę podatkową –1526,80 przenosimy na rok następny.

35 Podsumowanie Na podstawie przedstawionego przykładu można stwierdzić, że zaledwie kilka operacji może znacznie zmienić obraz struktury oraz majątku i kapitału. Zmianom uległy zarówno majątek trwały i obrotowy, oraz jednocześnie wynik finansowy i zależny od niego podatek dochodowy. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne stosowanie polityki bilansowej.

36 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Różnice pomiędzy bilansem handlowym a podatkowym na przykładzie PPUK Sp. zoo Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie Rachunkowość i Audyt Semestr II Iwona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google