Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY EKONOMII Rynek, Popyt i Podaż 1. RYNEK 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY EKONOMII Rynek, Popyt i Podaż 1. RYNEK 2."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY EKONOMII Rynek, Popyt i Podaż 1

2 RYNEK 2

3 RYNEK *  PROCES, W RAMACH KTÓREGO KUPUJĄCY I SPRZEDAJĄCY OKREŚLAJĄ CO MAJĄ ZAMIAR KUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ I NA JAKICH WARUNKACH  podmiot gospodarczy - organizacja podejmująca samodzielne decyzje ekonomiczne we własnym interesie i na własne ryzyko  gospodarstwa domowe  przedsiębiorstwa  administracja państwowa  instytucje finansowe 3 * Bednarska H., Krakowińska E., Ryć K., Skrzypczak Z., Zborowska W., Mikroekonomia w zarysie, WWZ, Warszawa 2010

4 Konkurencja  proces, za pomocą którego uczestnicy rynku, w celu realizacji indywidualnych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty pod względem  ceny (konkurencja cenowa)  jakości lub innych cech towaru (pozacenowa)* 4 * Bednarska H., Krakowińska E., Ryć K., Skrzypczak Z., Zborowska W., Mikroekonomia w zarysie, WWZ, Warszawa 2010

5 POPYT (D – demand) 5

6 Popyt  pokazuje relacje jakie zachodzą między każdym poziomem ceny a ilością dobra, którą konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie  popyt jest relacją odwrotną między ceną a ilością dobra 6

7 Popyt Cena (P) Ilość (Q) D 7

8 Prawo popytu  wyższym cenom dobra odpowiadają mniejsze ilości dokonywanych zakupów, czyli wzrostowi ceny towarzyszy spadek wielkości popytu, a spadkowi ceny towarzyszy wzrost wielkości popytu.  WYJĄTKI :  efekt „owczego pędu”  efekt veblenowski  efekt snobizmu  paradoks Giffena 8

9 Dobro Giffena  dobro, w przypadku którego wzrost ceny zwiększa wielkość zapotrzebowania na to dobro  nie podlega prawu popytu  np. ziemniaki  jakie ma nachylenie krzywa popytu na dobro Giffena ? 9

10 Prawo popytu – graficznie: Zapotrzebowanie Q1 Cena P A B C 6 4 57 Zgodnie z prawem popytu: spadek ceny powoduje – ceteris paribus – wzrost zapotrzebowania Zgodnie z prawem popytu spadek ceny z 6 do 4 spowoduje, że ilość popytu wzrośnie z 5 do 7 (przesunięcie z punktu B do C). 10

11 Determinanty popytu:  dochody konsumentów  liczba konsumentów  ceny innych dóbr  przewidywania co do przyszłych dochodów  przewidywania co do przyszłej ceny danego dobra  przewidywania co do przyszłych cen innych dóbr  gusty, preferencje, reklama, pogoda i inne Ich zmiany powodują przesunięcie całej linii popytu ! 11

12 Wzrost popytu – oznacza, że przy każdej cenie konsumenci wyrażają gotowość kupna większej ilości danego dobra Zapotrzebowanie Q Cena P A0A0 6 5 9 A1A1 D0D0 D1D1 12

13 Spadek popytu Zapotrzebowanie Q Cena P B1B1 6 5 9 B0B0 D0D0 D1D1 13

14 PODAŻ (S – supply) 14

15 Podaż  dodatnia relacja między ceną dobra a jego ilością jaką producenci są gotowi oferować na rynku w danym odcinku czasu, przy założeniu że wszystkie inne parametry rynkowe w tym czasie są stałe  wzrost ceny prowadzi do wzrostu oferowanej ilości – PRAWO PODAŻY 15

16 Krzywa podaży Cena (P) Ilość (Q) S 16

17 Rys. Krzywa podaży Spadek ceny z 4,5 do 1,5 pociąga za sobą spadek ilości podaży ze 100 do 40 (przesunięcie z punktu B do A) A B S 17

18  Krzywa podaży ma nachylenie dodatnie, a zatem zmiany ceny oraz będące ich konsekwencją zmiany podaży odbywają się w tym samym kierunku.  Pozostałe czynniki mające charakter czynników niecenowych wpływających na podaż będą wpływać na przesuwanie się całej krzywej podaży w lewo lub w prawo. 18

19 Determinanty podaży  ceny czynników produkcji  technologia  podatki i subsydia  pogoda 19

20 wzrost podaży – przy każdej danej cenie producenci są gotowi wyprodukować większą ilość dobra 20

21 Równowaga na rynku 21

22 Równowaga rynkowa krótkookresowa Równowaga - czyli kombinacja ceny i ilości towaru, która będzie istnieć tak długo, dopóki producenci nie będą mieli czasu na zmianę swoich urządzeń produkcyjnych lub jakiegoś innego zasobu, którego ilość w krótkim okresie jest stała 22

23 Ilość Cena E D C B A a b c d e NADWYŻKA Podaż Popyt Powstawanie równowagi rynkowej 23

24 Ilość Cena E D C B A a b c d e Podaż Popyt NIEDOBÓR Powstawanie równowagi rynkowej 24

25 Skutki przesunięcia krzywej popytu 25

26 Skutki przesunięcia krzywej popytu D P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 S D1D1 g 26

27 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 S D1D1 D2D2 g Wzrost popytu Skutki przesunięcia krzywej popytu D 27

28 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 S g h D1D1 D2D2 Skutki przesunięcia krzywej popytu D 28

29 P Q O Pe1Pe1 Pe2Pe2 Qe1Qe1 Qe2Qe2 S g h i D1D1 D2D2 Skutki przesunięcia krzywej popytu D 29

30 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 S D1D1 g Skutki przesunięcia krzywej popytu D 30

31 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 S D1D1 D2D2 g Spadek popytu Skutki przesunięcia krzywej popytu D 31

32 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 S D1D1 D2D2 g Pe2Pe2 Qe2Qe2 n m Skutki przesunięcia krzywej popytu D 32

33 Skutki przesunięcia krzywej podaży 33

34 Skutki przesunięcia krzywej podaży S P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 D S1S1 g 34

35 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 D S1S1 g Wzrost podaży S2S2 Skutki przesunięcia krzywej podaży S 35

36 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 D S1S1 g S2S2 p Skutki przesunięcia krzywej podaży S 36

37 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 D S1S1 g S2S2 p Pe2Pe2 Qe2Qe2 q Skutki przesunięcia krzywej podaży S 37

38 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 D S1S1 g Skutki przesunięcia krzywej podaży S 38

39 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 D S1S1 S2S2 g Spadek podaży Skutki przesunięcia krzywej podaży S 39

40 P Q O Pe1Pe1 Qe1Qe1 D S1S1 S2S2 jg Skutki przesunięcia krzywej podaży S 40

41 P Q O Pe1Pe1 Pe3Pe3 Qe3Qe3 Qe1Qe1 D S1S1 S2S2 jg k Skutki przesunięcia krzywej podaży S 41

42 Równowaga długookresowa – wariant A S0S0 D0D0 D1D1 S1S1 E0E0 E1E1 P0P0 P1P1 S 1’ P Q 42

43 S0S0 D0D0 D1D1 S1S1 E0E0 E1E1 P0P0 P1P1 P Q Równowaga długookresowa – wariant B 43

44 Równowaga długookresowa – wariant C P 0 =P 1 S0S0 D0D0 D1D1 S1S1 E0E0 E1E1 P Q 44

45 Cena maksymalna i minimalna Cena maksymalna – najwyższa, jaką można ustalić, chroni interesy konsumentów. Cena minimalna – najniższa, jaką można ustalić, chroni interesy producentów. 45

46 Wyznaczanie ceny maksymalnej S D E AB P0P0 P max P Q Cenie maksymalnej regulowanej przez państwo towarzyszy Zjawisko niedoboru podaży w stosunku do popytu. Niedobór 46

47 Wyznaczanie ceny minimalnej S D E AB P0P0 P min P Q Nadwyżka 47

48 Funkcje cen w gospodarce rynkowej  równoważąca  informacyjna  redystrybucyjna  agregacyjna 48

49 Efekt dochodowy i substytucyjny - dodatek

50 EFEKT DOCHODOWY zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą siły nabywczej (realnego dochodu) konsumenta, czyli zmianą ceny dobra przy danym dochodzie nominalnym; obniżenie ceny powoduje zwiększenie siły nabywczej konsumenta i wzrost popytu, zwiększenie ceny zaś zmniejsza dochód realny i powoduje spadek popytu; w zależności od rodzaju dobra powoduje to zmiany popytu zgłaszanego przez konsumenta: – dla dóbr zwykłych (normalnych) wzrost realnego dochodu powoduje wzrost popytu — efekt dochodowy działa w tym samym kierunku co efekt substytucyjny; – dla dóbr niższego rzędu (podrzędnych) wzrost realnego dochodu powoduje zmniejszenie popytu — efekt dochodowy działa w przeciwnym kierunku niż efekt substytucyjny, jest jednak słabszy od efektu substytucyjnego; – w skrajnym przypadku efekt dochodowy może działać w przeciwnym kierunku niż efekt substytucyjny i być od niego silniejszy — skutkiem będzie paradoks Giffena. Źródło: http://biznes.pwn.pl

51 EFEKT SUBSTYTUCYJNY zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą relacji cen dwóch dóbr wskutek zwiększenia (zmniejszenia) ceny jednego z nich; zmniejszenie ceny dobra powoduje, iż staje się ono relatywnie tańsze i popyt na to dobro zwiększa się; efekt substytucyjny, oprócz efektu dochodowego, tłumaczy odwrotną zależność między ceną dobra a popytem na to dobro; czysty efekt substytucyjny pokazuje zmianę popytu konsumenta wywołaną zmianą relacji cen przy zachowaniu realnego dochodu konsumenta. Źródło: http://biznes.pwn.pl

52 Efekt dochodowy i substytucyjny Wyższa cena dobra X powoduje odchylenie linii ograniczenia budżetowego z położenia AF do AF’. Konsument przesuwa się z punktu C do E. Ruch ten można rozłożyć na czysty efekt substytucyjne (przejście z punktu C do D), będący reakcją na zmianę relacji cen przy zachowaniu poprzedniej stopy życiowej, oraz czysty efekt dochodowy (przejście z D do E), będący reakcją na spadek realnego dochodu przy założeniu niezmienionej relacji cen. Efekt substytucyjny oznacza zmniejszenie popytu na dobro X. Efekt dochodowy także zmniejszenie popytu na dobro Y pod warunkiem, że jest ono dobrem normalnym. W tej sytuacji podwyżka cen prowadzi do spadku popytu, a krzywa popytu ma nachylenie ujemne. Źródło: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007 Qy Dobro Y Dobro X · H U2 U1 A F F’ Qx C D E

53 Dobro Giffena Podwyżka ceny powoduje obrót linii ograniczenia budżetowego z AF d AF’. Efekt substytucyjny - przesunięcie z punktu C do D – zmniejsza popyt na dobro, które podrożało. Ponieważ jest to dobro niższego rzędu, efekt dochodowy – przesunięcie z D do E – oznacza wzrost popytu. W przypadku dobra Giffena efekt dochodowy przeważa nad efektem substytucyjnym i punkt E leży na prawo od punktu C. W rzeczywistości efekt dochodowy w odniesieniu do dóbr niższego rzędu nie jest tak silny i punkt E chociaż pozostaje na prawo od punktu D, leży zwykle na lewo od punktu C, co oznacza, iż przy wzroście ceny dobra niższego rzędu popyt na nie maleje.


Pobierz ppt "PODSTAWY EKONOMII Rynek, Popyt i Podaż 1. RYNEK 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google