Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki województwa zachodniopomorskiego i możliwości jego rozwoju Szczecin, dnia 7 lutego 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki województwa zachodniopomorskiego i możliwości jego rozwoju Szczecin, dnia 7 lutego 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki województwa zachodniopomorskiego i możliwości jego rozwoju Szczecin, dnia 7 lutego 2008 r.

2 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Uczniowie i absolwenci w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2005/2006 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEUczniowieAbsolwenci P O L S K A443 857244 326 Zachodniopomorskie18 53210 510 Procent absolwentów liceów deklarujących kontynuowanie nauki w podziale na profile

3 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Uczniowie i absolwenci w szkołach zawodowych i liceach profilowanych w roku szkolnym 2005/2006 SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA PROFILOWANE UczniowieAbsolwenci P O L S K A985 770308 171 Zachodniopomorskie41 25912 157 Zasadnicze szkoły zawodowe kształcą w zawodach: rolnicy górnicy i robotnicy budowlani, robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń, robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni, pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; operatorzy i monterzy maszyn wydobywczych i przetwórczych; kierowcy i operatorzy pojazdów pozostałe (w tym między innymi: pracownicy usług osobistych i ochrony oraz modelki, sprzedawcy i demonstratorzy). Uczniowie w liceach profilowanych kształcą się: chemiczne badanie środowiska ekonomiczno-administracyjny elektroniczny; elektrotechniczny kreowanie ubiorów kształtowanie środowiska leśnictwo i technologia drewna mechaniczne techniki wytwarzania mechatroniczny rolniczo-spożywczy rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu

4 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Uczniowie i absolwenci w szkołach policealnych w roku szkolnym 2005/2006 SZKOŁY POLICEALNEUczniowieAbsolwenci P O L S K A313 48498 000 Zachodniopomorskie13 5804 171 Szkoły policealne mogą kształcić swoich uczniów w grupach zawodów: średni personel techniczny średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia pracownicy pozostałych specjalności pracownicy obsługi biurowej pracownicy usług osobistych i ochrony.

5 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Uczniowie i absolwenci szkół wyższych SZKOŁY WYŻSZEUczniowieAbsolwenci Zachodniopomorskie 2003/2004 2004/2005 89 934 87 829 19 245. Nazwa Uczelni Liczba studentów Udział Uniwersytet Szczeciński34 77239,6% Politechnika Koszalińska13 22515,1% Politechnika Szczecińska10 53312,0% Akademia Rolnicza10 01411,4% Wyższa Szkoła Morska3 8694,4% Pomorska Akademia Medyczna 2 3802,7% Wyższe Szkoły Niepubliczne 9 64411,0% Wyższe Szkoły Zawodowe3 2643,7% Najbardziej popularne kierunki w 2006r.: 1.Prawo, 2.Pedagogika, 3.Kierunek lekarski, 4.Socjologia, 5.Politologia, 6.Farmacja, 7.Stosunki międzynarodowe 8.Psychologia, 9.Administracja, 10.Fizjoterapia.

6 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Wyszczególnienie Wykształcenie WyższePolicealne Średnie zawodowe Średnie ogólne Zasadnicze zawodowe Podstawowe Niepełne podstawowe Ludność w wieku +15 lat (%) 1995r 6,62,317,56,925,935,35,6 2005r 11,22,719,49,226,429,02,0 Stopa zatrudnienia 1995r 49,9% 77,975,166,044,064,031,314,5 2005r 43,5% 72,760,856,134,953,518,25,7 Struktura wykształcenia na tle stopy zatrudnienia w Polsce na podstawie danych BAEL

7 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez: aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

8 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Podział środków finansowych w ramach PO KL (wkład EFS) Komponent centralny: 35,22 % - 3 282 409 695 EURO Komponent regionalny: 64,78 % - 6 036 479 265 EURO Podział środków finansowych w ramach komponentu regionalnego PO KL 70 % - sztywna alokacja na poszczególne obszary wsparcia 30% - środki do rozdysponowania przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfiką oraz potrzebami danego regionu. Środki finansowe w ramach PO KL

9 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Priorytety I i II – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Priorytet III – Ministerstwo Edukacji Narodowej Priorytet IV – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Priorytet V – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Priorytety VI – IX – Samorządy województw Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Priorytetów PO KL

10 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Alokacje procentowe – woj. zachodniopomorskie Całkowita kwota dofinansowania: 306 515 486 EUR Dofinansowanie z EFS: 260 538 163 EUR Wkład EFS - 85% (€)

11 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

12 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Typy projektów (m.in.): realizacja programów aktywizacji zawodowej (staże, zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, itp.) warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo, doposażenie stanowiska pracy projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, itp. Dla kogo: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy, kobiety, osoby do 25 roku życia i po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne, podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, instytucje rynku pracy i ich pracownicy

13 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Typy projektów (m.in.): wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą -doradztwo oraz szkolenia szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej -przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do 40 tyś. zł -wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Dla kogo: osoby fizyczne, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy, kobiety, osoby do 25 roku życia i po 45 roku życia, osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich

14 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Typy projektów (m.in.): projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym Dla kogo: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tyś. mieszkańców, społeczności lokalne, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów

15 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

16 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Typy projektów (m.in.): rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej: - zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną, itp. ) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej Dla kogo: osoby korzystające z pomocy społecznej, młodzież w wieku 15 – 25 lat lub zagrożona wykluczeniem społecznym, OPS, PCPR, ROPS i inne jednostki pomocy społecznej i integracji społecznej i ich pracownicy,

17 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Typy projektów (m.in.): wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: CIS, KIS, zakładów aktywności zawodowej, itp. kursy, szkolenia, staże i zatrudnienie subsydiowane dla osób wykluczonych społecznie oraz poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe prowadzące do integracji społecznej rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej ( organizacji pozarządowych, spółdzielni inwalidów i niewidomych, spółdzielni socjalnych, itp.) organizowanie akcji i kampanii promocyjno - informacyjnych Dla kogo: podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz promocji i integracji społecznej (w zakresie projektów promocyjnych)

18 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Typy projektów (m.in.): projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – prywatnego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym Dla kogo: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tyś. mieszkańców, społeczności lokalne, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

19 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

20 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Typy projektów (m.in.): szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej szkolenia przekwalifikowujące i doradztwo w zakresie wyboru nowego zawodu, zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych badania i analizy trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie mechanizmów zaradczych tworzenie sieci współpracy i partnerstw lokalnych w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie w regionie Dla kogo: przedsiębiorcy i ich pracownicy, grupy przedsiębiorstw, pracujące osoby dorosłe, samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, NGOs, instytucje rynku pracy,

21 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 8.2 Transfer wiedzy Typy projektów (m.in.): staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni, jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą promocja idei przedsiębiorczości akademickiej tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) poprzez studia, ekspertyzy, wsparcie szkoleniowo – doradcze, itp. wsparcie tworzenia i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i transferu technologii Dla kogo: przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe i naukowo – badawcze, pracownicy uczelni i jednostek naukowych, doktoranci, absolwenci (do 12 m-cy od zakończenia studiów), studenci

22 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

23 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Typy projektów (m.in.): programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej wsparcie istniejących przedszkoli realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Dla kogo: dzieci w wieku przedszkolnym, rodzice dzieci, przedszkola, szkoły (instytucje, kadra), uczniowie, osoby które przedwcześnie opuściły system oświaty, poradnie psychologiczno - pedagogiczne

24 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Typy projektów (m.in.): diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy programy rozwojowe dla szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesów kształcenia - dodatkowe zajęcia dydaktyczne, doradztwo i opieka pedagogiczna - modernizacja oferty kształcenia zawodowego - wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w materiały dydaktyczne - Dla kogo: uczniowie i słuchacze placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, szkoły i placówki prowadząca kształcenie zawodowe (instytucje i kadra), pracodawcy, partnerzy społ. – gosp. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

25 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Typy projektów (m.in.): kampanie informacyjne w zakresie korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji programy formalnego kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych usługi doradcze dotyczące wyboru ścieżki kształcenia formalnego wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego (np. podwyższanie oferty kształcenia ustawicznego, oferty edukacyjnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, monitorowanie potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy) Dla kogo: osoby w wieku 25 – 64 lat, osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, pracodawcy, partnerzy społeczno - gospodarczy

26 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Typy projektów (m.in.): studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli, w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy kształcenia dla pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego, doskonalenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem kwalifikacji studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych Dla kogo: nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą

27 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Typy projektów (m.in.): projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwój usług edukacyjnych działania informacyjne, promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich Dla kogo: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tyś. mieszkańców, społeczność lokalna, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji

28 www.wup.plwww.pokl.wup.pl Kontakt Punkt Informacyjny EFS Szczecin ul. A. Mickiewicza 41 tel. (091) 42 56 163 / 164 Koszalin ul. Słowiańska 15a, pok. 25, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, tel. (094) 34 62 536 www.wup.pl

29 www.pokl.wup.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.wup.plwww.pokl.wup.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki województwa zachodniopomorskiego i możliwości jego rozwoju Szczecin, dnia 7 lutego 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google