Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Iteracje w C# Informatyka Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń potrafi:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Iteracje w C# Informatyka Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń potrafi:"— Zapis prezentacji:

1 Iteracje w C# Informatyka Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń potrafi:
wymienić typy iteracji; pisać składnię instrukcji for; opisać składnię instrukcji while; opisać składnię instrukcji do…while; podać przykłady algorytmów (programów) wykorzystujących iterację. Umiejętności: stosować instrukcję for w prostych programach; stosować iteracje warunkowe w prostych programach; napisać program obliczający NWD za pomocą algorytmu Euklidesa.

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji:
dowiesz się, jak wykonywać iteracje w języku C#; poznasz instrukcje for, while, do…while; nauczysz się praktycznie stosować poznane instrukcje w programach. Wiedza Uczeń potrafi: wymienić instrukcje iteracji w C#; opisać składnię poznanych poleceń iteracji. Umiejętności stosować iteracje w prostych programach; implementować algorytm Euklidesa do obliczenia NWD w języku C#.

3 Przegląd zagadnień Pętla typu „for”
Pętle warunkowe „while” i „do …while” Przykłady zastosowania iteracji w programach Pogadanka z uczniami na temat ich doświadczeń w programowaniu i iteracjach.

4 Instrukcja pętli for Instrukcja pętli „for” pozwala wykonać z góry określoną liczbę powtórzeń. Składnia instrukcji „for” for (wartość początkowa zmiennej sterującej; wyrażenie logiczne; aktualizacja zmiennej sterującej) { blok kodu }

5 Instrukcja for- definiowanie wyrażenia logicznego
Instrukcja „for” wykonywana jest dopóty, dopóki wyrażenie logiczne zwraca wartość true. for (a = 1 ; a <= n; a++) { . . . } W przypadku przedstawionym poniżej blok kodu umieszczony w instrukcji „for” nie zostanie wykonany ani razu. for (a = 1 ; a == n; a++) Wynika to z faktu, że wyrażenie logiczne zwraca wartość false ( 1 nie jest równe 10).

6 Deklaracja zmiennej sterującej
Język C# pozwala na deklarację zmiennych w instrukcji „for”. Rozwiązanie takie zmniejsza zasięg zmiennej tylko do bloku kodu wykonywanego w iteracji. for ( int a = 1 ; a <= n; a++) { } Użycie zmiennej a poza blokiem polecenia for spowoduje błąd kompilacji.

7 Obliczanie silni za pomocą instrukcji „for”
private void btnOblicz_Click(object sender, EventArgs e) { long silnia; byte n, a; n = Byte.Parse(txtN.Text); silnia = 1L; for (a = 10 ; a >0 ; a-=2) silnia = silnia * a; } lblSilnia.Text = "Silnia wynosi " + Convert.ToString(silnia);

8 Pętla warunkowa „while”
Składania polecenia „while” while (wyrażenieLogiczne) { Blok kodu } Pętla jest wykonywana tak długo, jak długo wyrażenie logiczne ma wartość true. Ponieważ warunek jest sprawdzany na początku bloku kodu przypisanego do iteracji, może nie być wykonany ani razu.

9 Pętla warunkowa „do…while”
Składania polecenia „do … while” do { Blok kodu } while (wyrażenieLogiczne); W przypadku tej iteracji warunek sprawdzany jest na końcu pętli, więc blok kodu musi być co najmniej raz wykonany.

10 Obliczanie NWD private void btnOblicz_Click(object sender, EventArgs e) { int a, b; a = Int32.Parse(txtA.Text); b = Int32.Parse(txtB.Text); while (b != 0) if (a > b) a = a - b; } else b = b - a; lblNWD.Text = "NWD wynosi " + Convert.ToString(a);

11 Skracanie ułamka private void btnSkroc_Click(object sender, EventArgs e) { int L, M, reszta; L = Int16.Parse(txtL.Text); M = Int16.Parse(txtM.Text); if (L > M) int pomoc; pomoc = L; L = M; M = pomoc; } do reszta = M % L; M = L; L = reszta; while (reszta != 0); txtL1.Text= Convert.ToString (Int16.Parse (txtL.Text)/M); txtM1.Text = Convert.ToString(Int16.Parse(txtM.Text) / M);

12 Podsumowanie Pętla „for” Obliczanie wartości silni
Pętla warunkowa „while” Pętla warunkowa „do…while” Obliczanie NWD za pomocą algorytmu Euklidesa Wykorzystanie NWD do skracania ułamków


Pobierz ppt "Iteracje w C# Informatyka Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń potrafi:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google