Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Model gospodarki otwartej w pełni zintegrowanej z gospodarką światową.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Model gospodarki otwartej w pełni zintegrowanej z gospodarką światową."— Zapis prezentacji:

1 1 Model gospodarki otwartej w pełni zintegrowanej z gospodarką światową

2 2 Bilans płatniczy

3 3 Bilans płatniczy jest usystematyzowanym zestawieniem wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy mieszkańcami danego kraju a zagranicą jest narzędziem oceny sytuacji gospodarczej w minionym okresie oraz służy do określania polityki ekonomicznej władz w przyszłości; W Polsce jest sporządzany zgodnie z zaleceniami międzynarodowych instytucji finansowych W Polsce jest sporządzany zgodnie z zaleceniami międzynarodowych instytucji finansowych (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy). (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Definicja

4 4 bilansu obrotów bieżących bilansu obrotów kapitałowych: BP = BB + BK Bilans płatniczy BP składa się z

5 5 jest zestawieniem wpływów z eksportu i wydatków na import BB = NX = X 0 – mY – 1 x E Saldo bilansu BB jest malejącą funkcją dochodu i realnego kursu walutowego Bilans obrotów bieżących BB X 0 – autonomiczny eksport netto m – krańcowa skłonność do importu 1 – parametr wrażliwości bilansu handlowego na zmiany realnego kursu walutowego E – nominalny kurs walutowy P – ceny krajowe Pz – ceny zagraniczne

6 6 Bilans obrotów kapitałowych BK wbk – parametr wrażliwości obrotów kapitałowych na różnicę stóp procentowych w kraju i za granicą R – krajowa stopa procentowa Rz – zagraniczna stopa procentowa Saldo BK jest rosnącą funkcją różnicy między krajową a zagraniczną stopą procentową jest zestawieniem napływów pieniądza do kraju związanych z zakupem aktywów krajowych przez podmioty zagraniczne i odpływów pieniądza z kraju w związku z zakupami aktywów zagranicznych przez podmioty krajowe. BK = wbk (R-Rz)

7 7 Jest malejącą funkcją dochodu, kursu walutowego i relacji cen krajowych do cen zagranicznych oraz rosnącą funkcją różnicy między krajową stopą procentową a zagraniczną stopą procentową. BP = NX = X 0 – m*Y – l* E* + wbk (R - Rz) Zatem…Saldo bilansu płatniczego

8 8 Równowaga zewnętrzna w gospodarce otwartej Gospodarka otwarta znajduje się w stanie równowagi zewnętrznej gdy saldo bilansu płatniczego jest równe zero BP = 0 czyli BB + BK = BP = 0 Oznacza to, że napływ waluty zagranicznej z tytułu transakcji handlowych i kapitałowych będzie równy odpływowi waluty zagranicznej z podobnych transakcji.

9 9 Krzywa BP To zbiór kombinacji krajowej stopy procentowej i dochodu, przy których bilans płatniczy jest zrównoważony

10 10 Przyjmując w naszej analizie jako stałe nominalny kurs walutowy E, poziom cen krajowych P, poziom cen zagranicznych Pz i poziomu zagranicznej stopy procentowej Rz to równowaga bilansu płatniczego będzie zależeć od 2 zmiennych: Krajowej stopy procentowej R Dochodu narodowego Y Więc BP = f ( Y, R)

11 11 A BP BB Y2Y2 Y0Y0 Y1Y1 b c 0 0 Y BK b c R1R1 R0R0 R2R2 R(%) C Wyprowadzenie krzywej BP B

12 12 Krzywa BP – stany równowagi i nierównowagi R1R1 R2R2 BP E1E1 E2E2 Y2Y2 Y1Y1 Y 0 R(%) Z1Z1 Z2Z2

13 13 R0R0 BP 2 Y2Y2 Y1Y1 Y 0 R(%) BP 0 BP 1 Y0Y0 Przesunięcia równoległe krzywej BP

14 14 BP 2 0 R(%) BP 0 BP 1 Mobilność kapitału a kąt nachylenia krzywej BP Y Wzrost mobilności zbliża BP do poziomu – krzywa BP1 Obniżenie mobilności – BP do pionu ( krzywa BP2 )

15 15 Równowaga w gospodarce otwartej Model Mundella-Fleminga Model Mundella-Fleminga

16 16 Model Mundella-Fleminga Służy do analizy procesów dostosowawczych w gospodarce otwartej Jest rozszerzeniem modelu IS – LM o krzywą BP ze względu na konieczność uwzględnienia w gospodarce otwartej równowagi bilansu płatniczego wraz z możliwością określenia jej przez stan mobilności kapitału

17 17 I S : Y = C + I + G + N X L M : M d = M s B P = 0 Wtedy gdy równowadze na rynkach towarowym i pieniężnym towarzyszy równowaga bilansu płatniczego. Stan równowagi makroekonomicznej opisują trzy równania: Kiedy Gospodarka otwarta jest w stanie równowagi?

18 18 Równowaga w gospodarce otwartej w pełni zintegrowanej z gospodarką światową LM 0 0 R(%) BP 0 IS 0 YY0Y0 E0E0 R0R0

19 19 Równowaga wewnętrzna przy nadwyżce bilansu płatniczego LM 0 0 R(%) BP 0 IS 0 Y Y0Y0 E0E0 R0R0 Przykład 1

20 20 E1E1 Osiągnięcie równowagi makroekonomicznej w gospodarce otwartej przy początkowej nadwyżce bilansu płatniczego LM 0 0 R(%) BP 0 IS 0 YY0Y0 E0E0 R0R0 LM 1 R1R1 Y1Y1 Przykład 2

21 21 E0E0 Równowaga wewnętrzna przy deficycie bilansu płatniczego LM 0 0 R(%) BP 0 IS 0 Y Y0Y0 R0R0

22 22 Dochodzenie do równowagi makroekonomicznej w gospodarce otwartej przy początkowym deficycie bilansu płatniczego LM 0 0 R(%) BP 0 IS 0 YY1Y1 E1E1 R1R1 E0E0 LM 1 R0R0 Y0Y0 ΔMs < 0 LM 0

23 23 Koniunktura za granicą i zagraniczna stopa procentowa a procesy dostosowawcze w gospodarce w pełni zintegrowanej z gospodarką światową

24 24 Stały kurs walutowy Analizowany kraj: P= const. Pełna mobilność kapitału W stanie początkowym gospodarka była w równowadze wewnętrznej i zewnętrznej Za granicą: Gospodarka światowa w fazie kryzysu

25 25 Kryzys za granicą a procesy dostosowawcze w gospodarce otwartej-1- LM IS IS 1 BP = 0 BP > 0 BP < 0 E1E1 E2 Y0Y0 Y2Y2 R1R1 Y R Y1Y1 LM 1 LM 2 E0E0 R%

26 26 Płynny kurs walutowy Analizowany kraj: P= const. Pełna mobilność kapitału W stanie początkowym gospodarka była w równowadze wewnętrznej i zewnętrznej Za granicą: Gospodarka światowa w fazie kryzysu

27 27 Kryzys za granicą a procesy dostosowawcze w gospodarce otwartej -2- LM IS BP = 0 BP > 0 BP < 0 E1E1 Y0Y0 R1R1 Y R% Y1Y1 E0E0 0 IS 1

28 28 Polityka makroekonomiczna w gospodarce w pełni zintegrowanej z gospodarką światową

29 29 Skuteczność ekspansywnej polityki fiskalnej w warunkach stałego kursu walutowego W systemie stałego kursu walutowego bank centralny interweniuje na rynku walutowym podtrzymując poziom kursu. W tym celu bank centralny przeprowadza odpowiednie do sytuacji operacje wyrównawcze polegające na skupowaniu lub sprzedaży dewiz. Interwencja banku centralnego na rynku walutowym wpływa tym samym na zmianę poziomu rezerw dewizowych w kraju

30 30 Ekspansywna polityka fiskalna Ekspansywna polityka fiskalna rządu może polegać na zwiększeniu wydatków budżetowych lub ograniczeniu stopy podatku dochodowego netto. Zakładając, że istnieje swobodny przepływ kapitału między krajem a zagranicą, to krzywa BP będzie miała położenie poziome.

31 31 LM 0 BP = 0 E1E1 Y1Y1 R 2 = R Z =R 0 Y R(%) Y0Y0 E0E0 0 IS 0 Y2Y2 LM 1 IS 1 E2E2 SKUTECZNA EPF – stały kurs walutowy

32 32 Skuteczność ekspansywnej polityki pieniężnej w warunkach stałego kursu walutowego

33 33 LM 0 BP = 0 E1E1 Y1Y1 Y R(%) Y0Y0 E0E0 0 IS 0 LM 1 R Z = R 0 R1R1 EPP – stały kurs walutowy NIE- SKUTECZNA

34 34 Skuteczność ekspansywnej polityki fiskalnej w warunkach płynnego kursu walutowego

35 35 EPF – płynny kurs walutowy LM 0 BP = 0 E1E1 Y1Y1 Y R(%) Y0Y0 E2E2 0 IS 0 R1R1 IS 1 R Z = R 0 NIE- SKUTECZNA

36 36 Skuteczność ekspansywnej polityki pieniężnej w warunkach płynnego kursu walutowego

37 37 EPP – płynny kurs walutowy LM 0 BP = 0 E3E3 Y1Y1 Y R(%) Y0Y0 E2E2 0 IS 0 R1R1 IS 1 R Z = R 0 LM 1 E1E1 Y2Y2 SKUTECZNA

38 38 Polityka mieszana a równowaga makroekonomiczna w gospodarce w pełni zintegrowanej z gospodarką światową

39 39 Przykład a) występuje wysoka mobilność kapitału ( krzywa BP ma nachylenie dodatnie) b) stałe są ceny krajowe i zagraniczne c) stały jest kurs walutowy

40 40 E1E1 LM 1 0 R(%) BP 0 IS 0 Y Y0Y0 E0E0 R1R1 LM 0 R0R0 Y1Y1 IS 1 BP 1

41 41 K O N I E C


Pobierz ppt "1 Model gospodarki otwartej w pełni zintegrowanej z gospodarką światową."

Podobne prezentacje


Reklamy Google