Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu

2 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Model komunikacji społecznej nadawca komunikat kanał (np. cykl debat społecznych, wizyty studyjne ) odbiorca sprzężenie zwrotne (reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy) Zasada ciągłości w komunikacji społecznej – oznacza, że komunikacja społeczna będzie prowadzona w taki sposób, aby reakcja odbiorcy komunikatu - gmin, powiatów oraz partnerów społeczno – gospodarczych miała realne odzwierciedlenie w ponownym komunikacie nadawcy tj. konkretnych rozwiązaniach programowych władz województwa i była prowadzona na podstawie nie tyle kompromisu, ale konsensusu w ramach szeroko rozumianej polityki regionalnej opartej o podstawowe zasady jej prowadzenia.

3 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne – zarządzanie poprzez cele Model zarządzania poprzez cele na przykładzie schematu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój zasobów ludzkich Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój nowoczesnej gospodarki Unowocześnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej regionu Wskaźniki bazowe: PKB/ 1 mieszkańca, zatrudnienie wg sektorów (rolnictwo, przemysł, usługi), stopa zatrudnienia, stopa bezrobocia Cel; STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

4 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwijanie instytucji otoczenia biznesu i promowanie postaw przedsiębiorczych Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie procesów metropolizacji ośrodków stołecznych Bydgoszczy i Torunia Wspieranie rozwoju sieci osadniczej Wskaźniki bazowe; Cel; Rewitalizacja miast i wsi regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu Rozwój infrastruktury technicznej Wskaźniki bazowe; Cel; Unowocześnienie układów transportowych wewnątrzregionalnych Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój i unowocześnienie pozostałej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój potencjału naukowo -badawczego regionu i kształtowanie regionalnego systemu transferu innowacji u wymiany informacji Wskaźniki bazowe; Cel; Zwiększenie roli szkolnictwa wyższego regionu Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa efektywności kształcenia Wskaźniki bazowe; Cel; Dostępność edukacji dla dorosłych Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie sektora organizacji pozarządowych Budowa kapitału społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa partnerstwa publiczno - społecznego

5 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Wskaźniki bazowe; Cel; Informatyzacja usług publicznych w administracji i zarządzaniu Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wskaźniki bazowe; Cel; Unowocześnienie infrastruktury usług społecznych Wskaźniki bazowe; Cel; Kształtowanie sieci usług publicznych z punktu widzenia ich dostępności Rozwój infrastruktury społecznej Wskaźniki bazowe; Cel; Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wskaźniki bazowe; Cel; Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych Dziedzictwo kulturowe Wskaźniki bazowe; Cel; Utrwalanie i wzbogacanie systemu ekologicznego regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Rewaloryzacja środowiska przyrodniczego Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie adaptacji gospodarstw rolnych do funkcjonowania na współczesnych rynkach rolnych Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności przetwórstwa rolno - spożywczego Wskaźniki bazowe; Cel; Promocja walorów i produktów turystycznych Promocja rozwoju turystyki Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój sektora usług turystycznych Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój zatrudnienia osób bezrobotnych Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą Wskaźniki bazowe; Cel; Przeciwdziałanie bezrobociu osób zagrożonych utratą pracy w rolnictwie oraz sektorach mających problemy z dostosowaniem się do potrzeb rynku pracy Wskaźniki bazowe; Cel; Edukacja zdrowotna społeczeństwa Wskaźniki bazowe; Cel; Promocja aktywności sportowo -rekreacyjnej Promocja i profilaktyka zdrowia Wskaźniki bazowe; Cel; Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Integracja społeczno - zawodowa i bezpieczeństwo ludności Wskaźniki bazowe; Cel; Powszechna, wczesna diagnostyka medyczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa bezpieczeństwa ludności

6 Zadania operacyjne realizujące cele strategiczne Cele i działania Zasady polityki regionalnej PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Województwa Programy Operacyjne Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania PROJEKTY Fundusze Europejskie, Środki budżetu państwa, Środki budżetu województwa, Pozostałe środki publiczne (gminy, WFOŚIGW, PFRON), Środki prywatne Uwarunkowania przestrzenne Plan zagospodarowania przestrzennego województwa IDENTYFIKACJA FINANSOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZYGOTOWANIEWDRAŻANIE POMOC TECHNICZNARAPORTOWANIE MONITOROWANIE ZINTEGROWANE PAKIETY PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH OCENA Realizacja zakładanych celów Wskaźniki/ realizacja finansowa Wnioski dla przyszłych projektów KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ZASADA PARTNERSTWA Schemat realizacji programowania rozwoju regionalnego w kontekście komunikacji społecznej

7 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007-2020 Koncepcja realizacji strategii rozwoju

8 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Powiat golubsko-dobrzyński na tle województwa kujawsko – pomorskiego Oprac. K-PBPPiR

9 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Fragment mapy zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne (w oryginale mapa dla obszaru województwa kujawsko – pomorskiego w skali 1:100 000) Oprac. K-PBPPiR

10 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Miasto Golub-Dobrzyń jako siedziba powiatu Oprac. K-PBPPiR  Golub-Dobrzyń jest 17 co do wielkości miastem województwa – z liczbą ludności wynoszącą 13,0 tys., zalicza się do kategorii mniejszych ośrodków powiatowych w województwie (większość siedzib powiatów liczy od 10 do 20 tys. mk)  w zakresie typowych funkcji powiatowych miasto jest dobrze wyposażone i zapewnia prawidłową obsługę mieszkańców  jako siedziba powiatu Golub-Dobrzyń jest położony centralnie, a ze względu na małą wielkość powiatu i układ linii komunikacyjnych miasto jest bardzo dobrze dostępne z obszaru powiatu  Golub-Dobrzyń jest węzłem dróg wojewódzkich, ale w zakresie dostępności międzyregionalnej ważniejszym ośrodkiem jest Kowalewo Pomorskie (droga krajowa nr 15, linia kolejowa nr 353)  miasto jest znane przede wszystkim z dziedzictwa kulturowego (Zamek i imprezy z nim związane), które predestynuje je do dalszego rozwoju funkcji turystycznych jako bardzo istotnego składnika bazy ekonomicznej i źródła utrzymania mieszkańców

11 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rola i znaczenie powiatu w województwie Oprac. K-PBPPiR System komunikacyjny i infrastruktura techniczna  przez powiat biegnie droga krajowa nr 15  przez powiat biegnie linia kolejowa nr 353 (Poznań - Toruń - Olsztyn) - jedna z 3 najważniejszych linii kolejowych województwa  przez powiat biegnie linia kolejowa nr 209 (Bydgoszcz - Brodnica) - obecnie nieczynna, o dużym znaczeniu dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego i brodnickiego, ważna dla rozwoju turystyki  powiat nie jest obszarem koncentracji infrastruktury technicznej znaczenia krajowego czy międzynarodowego, ale przez jego teren biegnie linia najwyższych napięć 400 kV łącząca stacje transformatorowe Grudziądz i Płock - linie 400 kV to infrastruktura rzadko wystepująca nawet w skali kraju System przyrodniczy  walory przyrodnicze wiążą się przede wszystkim z doliną Drwęcy - rzeka na całej długości stanowi rezerwat przyrody  gminy Ciechocin i Golub-Dobrzyń wykazują wysoki w tej części województwa wskaźnik lesistości Zagadnienia ludnościowe  stosunkowo mała liczba i przeciętna gęstość zaludnienia  prognoza demograficzna zakłada stagnację liczby mieszkańców powiatu na obecnym poziomie ok. 45 tys.  poważnym problemem jest bardzo wysoki udział ludności utrzymującej się z rolnictwa oraz niekorzystne struktury wykształcenia  rejon interesujący pod względem historyczno-kulturowym (pogranicze Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Dobrzyńskiej)

12 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rola i znaczenie powiatu w województwie cd. Oprac. K-PBPPiR Gospodarka  przeciętne wskaźniki przedsiębiorczości - bezwzględnie mała liczba zarejestrowanych podmiotów z dominacją Golubia-Dobrzynia (45% firm ogółem)  stopa bezrobocia obiektywnie wysoka, ale lokująca powiat wśród jednostek o niższych wskaźnikach Rolnictwo  powiat o przeciętnych warunkach prowadzenia gospodarki rolnej  powiat nie zalicza się do najważniejszych producentów żywności w województwie  rolnictwo jest i będzie w kolejnych latach główną działalnością gospodarczą dla obszarów wiejskich powiatu Turystyka  powiat uznawany jest za niezwykle atrakcyjny dla pewnych form turystyki – zwłaszcza ruchu krajoznawczego na bazie dziedzictwa kulturowego Golubia-Dobrzynia oraz turystyki wodnej na bazie walorów Drwęcy  „Zamek w Golubiu” oraz „Drwęca” są powszechnie znanymi markowymi produktami turystycznymi o ugruntowanej wysokiej renomie  szansą aktywizacji turystycznej jest rozwój krajoznawstwa i agroturystyki w dolinie Drwęcy  w opracowaniach z zakresu polityki regionalnej Golub-Dobrzyń uważany jest za jeden z najważniejszych w regionie ośrodków obsługi turystyki, duża część powiatu zaliczana jest do rejonu turystycznego obejmującego Pojezierze Brodnickie i Dolinę Drwęcy  mierzalne wskaźniki bazy noclegowej i udzielanych noclegów są niskie – specyfika walorów powoduje, iż notowane obecnie korzyści ekonomiczne wynikające z turystyki są mniejsze od teoretycznie możliwych

13 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Stopa bezrobocia (%, XII 2006 rok) Oprac. K-PBPPiR

14 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Najważniejsze problemy rozwoju powiatu w kontekście polityki regionalnej  modernizacja układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym i krajowym, w tym zwłaszcza drogi krajowej nr 15 oraz linii kolejowej nr 353  rozwój funkcji turystycznej powiatu, w tym zwłaszcza wzmacnianie roli Golubia-Dobrzynia jako ośrodka krajoznawczego oraz wykorzystanie potencjału Drwęcy  przezwyciężenie problemów społecznych (źródła utrzymania i poziom wykształcenia) jako głównej bariery rozwoju Oprac. K-PBPPiR

15 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń psg@kujawsko-pomorskie.pl Tel. 056 62-18-320 Fax. 056 62-18-493


Pobierz ppt "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google