Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

vortal prezentuje: „Masz prawo do zachowania milczenia „Masz prawo do zachowania milczenia. Jeśli rezygnujesz z tego prawa, wszystko,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "vortal prezentuje: „Masz prawo do zachowania milczenia „Masz prawo do zachowania milczenia. Jeśli rezygnujesz z tego prawa, wszystko,"— Zapis prezentacji:

1 vortal www.oknotest.pl prezentuje:

2

3 „Masz prawo do zachowania milczenia
„Masz prawo do zachowania milczenia. Jeśli rezygnujesz z tego prawa, wszystko, co od tej pory powiesz, może zostać użyte w sądzie przeciwko tobie...”

4 Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
art.24 ust.1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku, Nr 50, poz. 331

5 Z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy bezprawna praktyka przedsiębiorcy dotyka nieograniczonej liczby osób – to znaczy potencjalnie każdy może zostać przez nią poszkodowany.

6 Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności: stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji Art..24 ust.2 pkt.1,2,3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku, Nr 50, poz. 331

7 Klauzule niedozwolone (art. 3851 K.c.)
„Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny”

8 Klauzula niedozwolona – przykład nr 1
Rejestr klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK Numer wpisu: 47 Data wpisu: "Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem." 

9 Klauzula niedozwolona – przykład nr 2
Rejestr klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK Numer wpisu: 131 Data wpisu: „Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.”

10 Klauzula niedozwolona – przykład nr 3
Rejestr klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK Numer wpisu: 133 Data wpisu: „Gwarancją nie są objęte (...) uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia”

11 Klauzula niedozwolona – przykład nr 4
Rejestr klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK Numer wpisu: 916 Data wpisu:    „W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Zamawiającego zostanie on obciążony kosztami obsługi reklamacji poniesionymi przez Wykonawcę, w tym kosztami związanymi z przyjazdem serwisu”

12 Nieuczciwe praktyki rynkowe
Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Art. 4 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku, Nr 171, poz. 1206;

13 Nieuczciwe praktyki rynkowe
Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową... Art.4 ust.2 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku, Nr 171, poz. 1206;

14 Działanie wprowadzające w błąd
Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

15 Wprowadzające w błąd działanie może dotyczyć:
istnienia produktu, jego rodzaju lub dostępności cech produktu, w szczególności jego pochodzenia geograficznego lub handlowego, ilości, jakości, sposobu wykonania, składników, daty produkcji, przydatności, możliwości i spodziewanych wyników zastosowania produktu, wyposażenia dodatkowego, testów i wyników badań lub kontroli przeprowadzanych na produkcie, zezwoleń, nagród lub wyróżnień uzyskanych przez produkt, ryzyka i korzyści związanych z produktem obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług serwisowych i procedury reklamacyjnej, dostawy, niezbędnych usług i części praw konsumenta, w szczególności prawa do naprawy lub wymiany produktu na nowy albo prawa do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej;

16 Zaniechanie wprowadzające w błąd
Praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

17 Agresywna praktyka rynkowa
Praktykę rynkową uznaje się za agresywną, jeżeli przez niedopuszczalny nacisk w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie względem produktu, i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez niego decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

18 Nieuczciwa konkurencja
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

19 Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

20 Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi
20

21 Sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy podać: określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę towaru, określenie jego energochłonności, inne dane wskazane w odrębnych przepisach. art..3 ust.1 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku, Nr 141, poz. 1176;

22 Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą: Określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany. Identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej. Numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego. Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności. Inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej. Nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.  § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz.2041)

23 Aprobaty Techniczne serii AT-15
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: Nazwę i adres producenta. Identyfikację wyrobu zawierająca nazwę systemu i odmianę Nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15 Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności. Dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła Klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg PN-EN12608:2004. W przypadku okien szczelnych informację „okna szczelne przeznaczone do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną lub z odpowiednimi urządzeniami nawiewnymi”. Znak budowlany.

24 Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące dodatkowe informacje:
określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego; ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym; numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany;   dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.”  § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U r. Nr 195, poz. 2011)

25 PN-EN :2006+A1:2010 Symbolowi CE powinny towarzyszyć następujące informacje: Nazwa i zarejestrowany adres lub znak identyfikacyjny producenta i fabryki Ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie Numer świadectwa zgodności CE lub świadectwa fabrycznej kontroli produkcji (jeśli dotyczy) Odniesienie do niniejszej Normy Europejskiej Opis produktu: nazwa rodzajowa, materiał, wymiary itp. i zamierzone zastosowanie Deklarowane wartości i we właściwych przypadkach poziomy i/lub klasy   Npd - nie określono parametru w przypadku parametru, jeśli jest to istotne. Opcji „npd” nie można jednak użyć, gdy parametr podlega poziomowi progowemu

26 Przepis na... coś 6 jaj dużych 20 dag cukru 20 dag mąki
9 łyżek likieru kokosowego lub kawowego 80 dag ricotty 28 dag cukru połowa laski wanilii mielony cynamon 1 do 5 dag gorzkiej czekolady 40 dag kandyzowanych owoców 10 dag płatków migdałowych cukier waniliowy, 5 dag cukru kryształu, 2 szklanki śmietany kremówki, galaretka

27

28 Okno, to wyrób budowlany.
Wyrób budowlany – to rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych. (art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 28

29 Wymagania podstawowe Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących : bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii; (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn zm 29

30 Wymagania szczegółowe dla okien określają:
Europejskie i polskie aprobaty techniczne Europejskie i polskie normy techniczne

31 Aprobata techniczna, to:
Pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 31

32 Normy techniczne, to: Dokumenty obdarzone dużym zaufaniem publicznym i jako takie mogą być powoływane w przepisach prawnych, jako dobry sposób rozwiązywania zagadnień technicznych i spraw spornych. Wysokie zaufanie wynika nie tylko z odpowiednich kwalifikacji osób opracowujących te normy, lecz także z faktu, że oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. (Polski Komitet Normalizacyjny) 32

33 Właściwości okien wg. PN-EN 14351-1+A1 2010
Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ramy Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe Reakcja na ogień Wodoszczelność – okna nieosłonięte Wodoszczelność – okna osłonięte Substancje niebezpieczne Odporność na uderzenie Nośność urządzeń zabezpieczających Właściwości akustyczne Przenikalność cieplna Właściwości związane z promieniowaniem – współczynnik promieniowania słonecznego „g” Właściwości związane z promieniowaniem – przenikalność światła „Lt” Przepuszczalność powietrza Siły operacyjne Wytrzymałość mechaniczna Wentylacja Kuloodporność Odporność na wybuch – rura uderzeniowa Odporność na wybuch – próba poligonowa Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Zachowanie się między różnymi klimatami Odporność na włamanie 33

34 Wybrane właściwości okien wg. PN-EN 14351-1+A1 2010
Odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ram Wodoszczelność – okna nieosłonięte Właściwości akustyczne Przenikalność cieplna Siły operacyjne Wytrzymałość mechaniczna Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 34

35 Odporność na obciążenie wiatrem
Odpowiada na pytanie, przy jakim maksymalnym obciążeniu wiatrem działającym prostopadle do płaszczyzny okna, nastąpi maksymalne dopuszczalne ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okna. 35

36 Odporność na obciążenie wiatrem w AT-15
W aprobatach technicznych dla okien i drzwi balkonowych z PVC-U, Instytut Techniki Budowlanej stwierdzał, że maksymalne dopuszczalne ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych nie powinno być większe niż 1/300 długości tego elementu (klasa C według normy PN-EN 12210:2001) 36

37 Odporność na obciążenie wiatrem Odporność na obciążenie wiatrem
Klasyfikacja okien na obciążenie wiatrem Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne (Pa) npd* 1 (400) 2 (800) 3 (1200) 4 (1600) 5 (2000) Exxxxx (>2000) Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy npd* A (≤ 1/150) B (≤ 1/200) C (≤ 1/300) *npd – osiągi nie określone (no performance determined) 37

38 Ciśnienie parcia wiatru Przybliżona siła parcia wiatru
(Ciśnienie próbne) (Pa) Prędkość wiatru (m/s) (km/h) Przybliżona siła parcia wiatru (kgf/m2) 75 6 20 8 150 16 57 15 200 18 65 250 21 73 26 300 23 80 31 400 25 90 41 550 29 104 56 600 112 61 750 34 122 77 800 130 82 1000 40 144 102 1200 44 158 1500 49 176 153 1600 51 184 163 1800 54 195 2000 205 204 2400 62 223 245 2500 64 230 255 3000 69 248 306 3500 270 357 38

39 39

40 Wodoszczelność – nieosłonięte (A)
Norma PN-EN A1:2010 ustala aż 10 klas wodoszczelności dla okien nieosłoniętych, począwszy od klasy 1A do klasy 9A oraz klasę specjalną Exxxx, gdzie w miejsce xxxx wpisywana jest wartość ciśnienia większego niż 600 Pa Wodoszczelność – nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa) npd 1A (0) 2A (50) 3A (100) 4A (150) 5A (200) 6A (250) 7A (300) 8A (450) 9A (600) Exxxx (>600) 40

41 Ciśnienie parcia wiatru Przybliżona siła parcia wiatru
(Ciśnienie próbne) (Pa) Prędkość wiatru (m/s) (km/h) Przybliżona siła parcia wiatru (kgf/m2) 75 6 20 8 150 16 57 15 200 18 65 250 21 73 26 300 23 80 31 400 25 90 41 550 29 104 56 600 112 61 750 34 122 77 800 130 82 1000 40 144 102 1200 44 158 1500 49 176 153 1600 51 184 163 1800 54 195 2000 205 204 2400 62 223 245 2500 64 230 255 3000 69 248 306 3500 270 357 41

42 Wodoszczelność – tabela ciśnień próbnych PN-EN 12 208
 Ciśnienie próbne (Pa)  Klasyfikacja okna nieosłonięte Wymagania 1A Natryskiwanie wodą przez 15 min 50 2A Jak klasa min 100 3A Jak klasa min 150 4A Jak klasa min 200 5A Jak klasa min 250 6A Jak klasa min 300 7A Jak klasa min 450 8A Jak klasa min 600 9A Jak klasa min > 600 Exxx Powyżej 600 Pa czas trwania każdego stopnia powinien wynosić 5 min 42

43 Wartości deklarowane Rw (C, Ctr) (dB), np: Rw 40 (-1 -5 ) dB
Izolacyjność akustyczna odpowiada na pytanie, na ile przegroda budowlana jaką jest okno, chroni przed hałasem zewnętrznym. Norma PN-EN A1:2010 nie ustala żadnych minimalnych wartości w zakresie właściwości izolacyjności akustycznej okien Właściwości akustyczne Izolacyjność akustyczna Rw (C, Ctr) (dB) npd Wartości deklarowane Rw (C, Ctr) (dB), np: Rw 40 (-1 -5 ) dB 43

44 Wskaźniki izolacyjności akustycznej
Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw Widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr Widmowy wskaźnik adaptacyjny C Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA1 Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA2 44

45 Deklarowana izolacyjność akustyczna okna Rw 40(-1,-5) dB
Obliczanie wartości wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej RA1 i RA2 Deklarowana izolacyjność akustyczna okna Rw 40(-1,-5) dB RA1 - wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości: Rw + C = 40 + (-1) = RA1 (39dB) RA2 - wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości: Rw + Ctr = 40 + (-5) = RA2 (35dB) 45

46 Przybliżony poziom dźwięków
Cisza dB - Całkowity brak dźwięków Szelest papieru dB - Dźwięk prawie niesłyszalny Szum liści dB - Dźwięk ledwie słyszalny Tykanie zegara dB - Dźwięk bardzo cichy Cicho nastawione radio dB - Dźwięk cichy Normalna rozmowa dB - Dźwięk raczej cichy Szum biura dB - Dźwięk umiarkowany Ruch uliczny dB - Dźwięk głośny Głośna muzyka z radia dB - Dźwięk bardzo głośny Hala fabryczna, bardzo ruchliwa ulica dB - Dźwięk bardzo głośny Młot pneumatyczny dB - Dźwięk ekstremalnie głośny Motocykl bez tłumika dB - Dźwięk nie do wytrzymania Samolot odrzutowy z niewielkiej odległości dB - Dźwięk bolesny 46

47 Subiektywne odczuwanie poziomu zmniejszenia hałasu
1 dB jest praktycznie niezauważalne, 3 dB jest ledwo odczuwalne, 5 dB będzie stanowiło wyraźną różnicę 10 dB oznacza zmniejszenie poziomu hałasu o ± 50% q       47

48 Okno PVC - drogi rozchodzenia hałasu
48

49 Wpływ oszklenia na izolacyjność akustyczną okna
49

50 Wpływ rozszczelnień na izolacyjność akustyczną okna
Uszczelka płaska 50

51 Wpływ rozszczelnień na izolacyjność akustyczną okna
Nawiewnik 51

52 Pozycja klamki - mikrowentylacja
Wpływ rozszczelnień na izolacyjność akustyczną okna Pozycja klamki - mikrowentylacja 52

53 Przenikalność cieplna okna Uw
Przenikalność cieplna okna PVC określana przy użyciu współczynnika przenikania ciepła „Uw” podaje ilość energii w watach (W = wat ) przenikającej przez okno o określonej powierzchni (m2) przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1K 53

54 Przenikalność ciepła okna – wzór
PN-EN ISO :2007 Przenikalność ciepła okna – wzór Jednostką przenikalności cieplnej jest W/(m2 * K) 54

55 Obliczenie wielkości strat energii
Uw = 1,1 W/( m2 * K)  po przekształceniu W = 1,1* m2 * K * h

56 Obliczenie wartości strat energii

57 Słodka energia ;-) 65 kWh 1 kWh = 860 kcal 65 kWh = 55.900 kcal
= 100 tabliczek czekolady = 15 kg miodu

58 Siły operacyjne Siły operacyjne, to siły, których należy użyć do otwierania i zamykania skrzydeł albo do wykonywania obrotów klamkami okiennymi. Norma PN-EN A1:2010 dzieli okna na dwie klasy związane z wielkością sił operacyjnych niezbędnych do podstawowej obsługi okna. Siły operacyjne npd 1 2 58

59 Wartości sił operacyjnych w poszczególnych klasach
W klasie 1 wartość siły niezbędnej do otwarcia skrzydła lub wykonania obrotu klamki okiennej wynosi 100 N (około 10 kg). Okucia uruchamiane palcem 50 N (5kg). W klasie 2 wartość siły niezbędnej do otwarcia skrzydła lub wykonania obrotu klamki okiennej wynosi 30 N (około 3 kg). Okucia uruchamiane palcem 20 N ( 2 kg). 59

60 Wytrzymałość mechaniczna
Norma PN-EN A1:2010 ustala 4 klasy wytrzymałości mechanicznej okien. Wytrzymałość mechaniczna npd 1 2 3 4 Im wyższa klasa wytrzymałości mechanicznej okna, tym jego użytkownik jest bardziej bezpieczny w wypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności związanych z bezpośrednim działaniem dodatkowych sił na skrzydło okienne. 60

61 Wartości sił w poszczególnych klasach
W klasie 1 - wytrzymałość okna na obciążenia pionowe (racking), to: N ok. (20 kg) wytrzymałość na skręcanie statyczne, to: N ok. (20 kg) W klasie 2 - wytrzymałość okna na obciążenia pionowe (racking), to: N ok. (40 kg) wytrzymałość na skręcanie statyczne, to: N ok. (25 kg) W klasie 3 - wytrzymałość okna na obciążenia pionowe (racking), to: N ok. (60 kg) wytrzymałość na skręcanie statyczne, to: N ok. (30 kg) W klasie 4 - wytrzymałość okna na obciążenia pionowe (racking), to: N ok. (80 kg) wytrzymałość na skręcanie statyczne, to: N ok. (35 kg 61

62 Wytrzymałość mechaniczna (racking)

63 Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
Liczba cykli npd 5 000 20 000 10 000 63

64 Świadectwo Wstępnych Badań Typu (ITT) Mobilnego LTB
64

65 Świadectwo Wstępnych Badań Typu (ITT) Zlin
65

66 Świadectwo Wstępnych Badań Typu (ITT) LTB – Dąbrowa Górnicza
66

67 Życząc szerokiej drogi z prawem w lewo
Dziękujemy za uwagę Życząc szerokiej drogi z prawem w lewo


Pobierz ppt "vortal prezentuje: „Masz prawo do zachowania milczenia „Masz prawo do zachowania milczenia. Jeśli rezygnujesz z tego prawa, wszystko,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google