Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego
Zakres podmiotowy – zbieg tytułów ubezpieczenia

2 Pojęcie systemu ubezpieczeń społecznych
system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe i inne zrównane z nimi zdarzenia, spełnianych przez zobowiązane do tego instytucje oraz finansowane na zasadzie bezpośredniego lub pośredniego rozłożenia ciężaru tych świadczeń, w całości lub co najmniej w poważnej mierze, na zbiorowości do nich uprawnionych. Stosunki prawne zabezpieczeń społecznych: mają związek z zagrożeniami, które obejmujemy wspólną nazwą ryzyka socjalnego oraz że wymagają specyficznej ochrony tego ryzyka. Jako takie nie należą do innych wyodrębnionych gałęzi prawa, ale wykazują zapożyczenia z prawa cywilnego, pracy, administracyjnego.

3 Zdarzenia losowa a zdarzenia ubezpieczeniowe
W ubezpieczeniu społecznym należy odróżnić zdarzenie losowe od skutków tego zdarzenia w zakresie zdolności do zarobkowania. Utrata lub ograniczenie zdolności zarobkowania przyjmująca określone formy to zdarzenie (ryzyko) ubezpieczeniowe. Zdarzenia ubezpieczeniowe to kategorie prawne, z którymi ustawodawca uznał za podlegające ochronie. Zdarzenia losowe to kategoria faktyczna (biologiczna). Konkretne zdarzenie losowe można kwalifikować jako kilka zdarzeń ubezpieczeniowych: CHOROBA – czasowa lub trwała niezdolność do pracy Macierzyństwo – konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie okołoporodowym lub nad starszym, chorym dzieckiem

4 Ryzyko socjalne niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzenia przyszłego, niepewnego, niezależnego od woli człowieka i dla niego niekorzystnego: Ryzyko dożycia wieku emerytalnego Trwała lub okresowa niezdolność do pracy Śmierć żywiciela Niezdolność lub niemożliwość świadczenia pracy Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa Niezdrowie Bezrobocie Niedostatek dochodu w rodzinie Trudna sytuacja życiowa

5 Źródła prawa ubezpieczeń społecznych
Ustawa systemowa czyli ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawy dotyczące poszczególnych ubezpieczeń: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

6 Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne
Podstawą systemu ubezpieczeń społecznych jest jego przymusowość. Najszerszy zakres ubezpieczenia obowiązkowego posiada ubezpieczenie emerytalno-rentowe (art. 6 ust. 1 USUS) Dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe (art. 7 USUS) – inni nieobjęci ubezpieczeniem obowiązkowym. Dobrowolne ubezpieczenie z tytułów wykluczonych przez zbiegi (art. 9 USUS). Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe obejmuje te same przypadki co ubezpieczenie emerytalno-rentowe z wyłączeniami (art. 12 USUS) Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe art. 11 ust. 1 Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe art. 11 ust. 2

7 Przystąpienie do ubezpieczenia obowiązkowego
Zasada automatyzmu Osoba posiadająca tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przystępuje do tego ubezpieczenia automatycznie, z chwilą uzyskania tytułu. Dodatkowe obowiązki rejestracyjne (ciążące np. na płatniku) nie wpływają na fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

8 Zakres czasowy ubezpieczenia dobrowolnego
Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ustają: od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom

9 Zakres podmiotowy systemu
Pojęcie ubezpieczonego Zgodnie z art. 4 pkt 1 USUS to osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych Osoba fizyczna podlega ubezpieczeniu społecznemu jeśli posiada jeden ze wskazanych tytułów do ubezpieczenie społecznego (art. 6 USUS). Definicja Tytuł ubezpieczenia to stosunek prawny lub określona sytuacja faktyczna, z którą ustawa łączy obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym lub stwarza taką możliwość

10 Tytuły ubezpieczenia społecznego - przykłady
Zgodnie z art. 6 ust. 1 USUS: Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej "członkami spółdzielni"; 4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 5)   osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi; (…)

11 Stosunek pracy jako tytuł ubezpieczenia
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; Art. 2 Kodeksu pracy – Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Art. 13 USUS – pracownicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w okresach od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Art. 26 Kodeksu pracy – termin nawiązania stosunku pracy Art. 30 Kodeksu pracy – podstawy rozwiązania i termin wypowiedzenia.

12 Specyficzne cechy stosunku pracy
Art. 22 § 1 KP – przez stosunek pracy rozumie się zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, za wynagrodzeniem. Osobisty charakter Podporządkowanie pracownika Ryzyko pracodawcy

13 Osoba uznawana za pracownika
Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Uwaga! Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11 USUS dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca.

14 Zakres ubezpieczenia pracownika
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe - OBOWIĄZKOWO Ubezpieczenie chorobowe – OBOWIĄZKOWO Ubezpieczenie wypadkowe – OBOWIĄZKOWO Finansowanie składek uzależnione od ubezpieczenia EMERYTALNE – w częściach równych pracodawca i pracownik RENTOWE – stosunkowo pracodawca i pracownik 1,5% / 6,5% (art. 16 ust. 1b USUS) CHORBOWE – w całości pracownik WYPADKOWE – w całości pracodawca

15 Umowy cywilnoprawne Art. 6 ust. 1 pkt 4 USUS – obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlegają osoby fizyczne która na terenie RP są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi. Umowa o dzieło co do zasady nie jest tytułem ubezpieczenia społecznego chyba, że została ona zawarta z własnym pracodawcą. Stosunkowy podział finansowania składek jak w przypadku pracowników (art. 16 ust. 1 USUS), między zleceniobiorcą a zleceniodawcą (płatnikiem).

16 Podstawowe rozróżnienie umów
Umowa o pracę Umowa o świadczenie usług Umowa o dzieło Umowa należytego działania Umowa należytego działania (wykonanie usługi) Umowa rezultatu (wytworzenie „przedmiotu” zamówienia) Polecenia pracodawcy „wskazówki” względnie wiążące Dzieło zgodnie z treścią umowy. Osobisty charakter pracy Możliwe zastępstwo Możliwość zastrzeżenia osobistego wykonania Odpłatność Możliwa nieodpłatność

17 Czy umowa zlecenia jest oskładkowana?
TAK! – umowa zlecenia jest samoistnym tytułem ubezpieczenia. Konkretna umowa zlecenia może nie być tytułem ubezpieczenia obowiązkowego przy zastosowaniu zasad rozstrzygania zbiegów tytułów. Obowiązkowemu oskładkowaniu podlega umowa zawarta najwcześniej (pierwsza w czasie). Oskładkowanie jest wyłączone wobec studentów do 26 roku życia. Zmiany regulacji od 1 stycznia 2016 r.

18 Zakres ubezpieczenia przy umowach cyw.
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe – OBOWIĄZKOWO nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat Ubezpieczenie chorobowe – DOBROWOLNE Ubezpieczenie wypadkowe – OBOWIĄZKOWO, jeśli obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Obowiązek ubezpieczenia trwa od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy

19 Prowadzący działalność pozarolniczą
Dokładnie osoby fizyczne będące osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; twórcę i artystę; osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

20 Osoby współpracujące Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 USUS, uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

21 Rozumienie współpracy (SN)
  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2009 r. I UK 51/09 Współpracą przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jest takie współdziałanie osoby bliskiej przedsiębiorcy, które generuje stałe, dodatkowe dochody z tej działalności niezależnie od tego czy dokonuje tego odpłatnie, czy też nieodpłatnie. Brak przychodu z działalności pozarolniczej osoby współpracującej z osobą prowadzącą taką działalność nie wyłącza tej osoby współpracującej z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

22 Zakres ubezpieczenia przy prowadzeniu działalności pozarolniczej
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe – OBOWIĄZKOWO Ubezpieczenie chorobowe – DOBROWOLNIE Ubezpieczenie wypadkowe - OBOWIĄZKOWO osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu społecznemu obowiązkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Składka w całości opłacana przez ubezpieczonego.

23 Członkowie rad nadzorczych
Art.. 6 ust. 1 pkt 22 – zmiana wprowadzona 1 stycznia 2015 r. Tytułem jest bycie członkiem rady nadzorczej spółki wynagradzanym z tytułu pełnienia tej funkcji. Członek rady nadzorczej podlega jedynie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

24 Bezrobotni Ubezpieczeniu podlegają osoby fizyczne będące osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej „bezrobotnymi”; Zakres ubezpieczenia społecznego: Ubezpieczenie emerytalno-rentowe – OBOWIĄZKOWO Ubezpieczenie chorobowe – BRAK (art. 11 USUS) Ubezpieczenie wypadkowe – WYŁĄCZENI (art. 12 ust. 2 USUS) Zakres czasowy - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium do dnia utraty prawa do nich

25 Urlop wychowawczy i macierzyński
osoby przebywające na urlopie macierzyńskim osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlegają ubezpieczeniu od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 6 USUS, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków W omawianym przypadku składki ubezpieczeniowe opłaca się z Budżetu Państwa (art. 16ust. 8 USUS).

26 Zbiegi tytułów ubezpieczenia
Ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia mamy do czynienia wówczas gdy jedna osoba wykonuje równocześnie kilka rodzajów działalności (pozostaje w kilku stosunkach prawnych), z którymi ustawa wiąże się obowiązek ubezpieczenia emerytalno–rentowego.

27 Tytuły bezwzględne Tytułami bezwzględnymi, czy bezwzględnie rodzącymi obowiązek ubezpieczeniowy są: STOSUNEK PRACY CZŁONKOWSTWO W ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ STATUS DUCHOWNEGO STATUS FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNEJ ŚWIADCZENIA SOCJALNE Z ART. 6 UST. 1 PKT 20 i 21 USUS

28 Tytuły ogólne (inne) Jest o nich mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10 USUS. Przykładowo są to: UMOWA ZLECENIA ( O ŚWIADCZENIE USŁUG) DZIAŁALNOŚĆ POZAROLICZNA PRACA NAKŁADCZA

29 Tytuły ogólne budżetowe
Tytuły, w których składka odprowadzana jest z budżetu państwa. W szczególności chodzi tu o: Osoby przebywające na urlopach wychowawczych Osoby pobierające zasiłek macierzyński Osoby pobierające zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

30 Zbieg tytułu bezwzględnego z ogólnym (art. 9 ust. 1)
Przy zbiegu innego tytułu z tytułami bezwzględnymi: Dane osoby są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu: stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego.

31 Dodatkowe oskładkowanie
Ubezpieczeni, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a USUS, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów. Art. 18 ust. 4 pkt 5a – kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę Przy wielości innych tytułów stosujemy art. 9 ust. 2 czyli zasadę pierwszeństwa w czasie.

32 Zadanie nr 1 Mikołaj Mróz jest zatrudniony w spółce A na podstawie umowy o pracę w wymiarze ¾ czasu pracy i ma w umowie zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości zł. brutto. Ponadto Mikołaj Mróz jest zatrudniony w Spółce B na podstawie umowy o dzieło. Od 1 czerwca rozpoczął również prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak Mikołaj Mróz podlega ubezpieczeniom społecznym?

33 Zadanie nr 2 Bogdan Nieśmiały jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w wymiarze½ wymiaru czasu pracy. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia (otrzymuje 1000 zł). Od 1 września rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Jak podlega ubezpieczeniom społecznym?

34 Zbieg dwóch tytułów ogólnych
Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7.

35 Dodatkowe ubezpieczenie przy działalności gospodarczej
Art. 9 ust. 2a – zbieg umowy cywilnej (wcześniejszej) z późniejszą działalnością gospodarczą! TYLKO działalności gospodarczą a nie innymi formami działalności pozarolniczej. Osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Analogiczne przy pracy nakładczej (wcześniejszej) i późniejszej działalności (art. 9 ust. 2b USUS).

36 Zadanie nr 3 Jan Mądry jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie Meblox sp. z o.o. w wymiarze 7/8 etatu. Ponadto Jan M. prowadzi pozarolnicza działalność gospodarczą, w ramach której zatrudnia swojego syna Adama, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz córkę Annę na podstawie umowy zlecenia. Dodać należy, że Anna jest studentka drugiego roku zarządzania, mieszka poza domem rodzinnym. Syn Adam nadal mieszka z rodzicami. Jakim rodzajom ubezpieczeń społecznych, z jakich tytułów (tytułu) i na jakich zasadach (o/d) podlegają poszczególne osoby?

37 Oskładkowanie umów zlecenia po 1 stycznia 2016 r.
Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a.

38 Zbieg z tytułem budżetowym
Wskazaną problematykę reguluje art. 9 ust. 1c i 1d Przy zbiegu z tytułami ogólnymi – ubezpieczeni podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów. Przy zbiegu z tytułami bezwzględnymi – ubezpieczeni podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.

39 Zadanie nr 4 Monika P. prowadzi działalność gospodarczą. Przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. W dniu 1 lutego 2015 r. urodziła dziecko. Wystąpiła o wypłatę zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Z jakiego tytułu podlega ubezpieczeniu społecznemu?

40 Zbieg kilku działalności pozarolnicznych
Zasada wyboru – TYLKO przy działalności pozarolniczej Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności. Można wybrać tylko jeden! Nie można doubezpieczyć się z innych tytułów.

41 Zadanie nr 5 Piotr Nowak prowadzi działalność gospodarczą. Za namową swojego kolegi ze studiów postanawia dodatkowo zawiązać z nim spółkę jawną, w celu rozpoczęcia nowego biznesu. Zostaje wspólnikiem tej spółki, nie rezygnując jednak z prowadzenia działalności na własny rachunek. Jak kształtuje się jego obowiązek ubezpieczeniowy w tym przypadku?

42 Ubezpieczenie społeczne osób z ustalonym prawem do emerytury
Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a USUS (tytuły bezwzględne), mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 (umowy cywilne), mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy. Osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. W innych przypadkach ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest dobrowolne. Chyba że jest to przypadek przewidziany w art. 9 ust. 4c (tylko przedsiębiorcy).

43 Zadanie nr 6 Róża Wesoła ma ustalone prawo do emerytury i równocześnie jest pracownikiem w Fabryce Czekolady w 1/2 wymiaru czasu pracy. W tym samym czasie wykonuje na rzecz tej spółki pracę na podstawie umowy zlecenia. Jak Róża Wesoła podlega ubezpieczeniom społecznym?

44 Zadanie nr 7 Józef Zysko w 2012 roku wraz z uzyskaniem wieku emerytalnego rozwiązał stosunek pracy. W 2103 roku Józef zawarł ze swoim byłym pracodawcą umowę o dzieło, na podstawie której miał przeprowadzić szkolenie dla pracowników. Jakim rodzajom ubezpieczeń społecznych, z jakich tytułów (tytułu) i na jakich zasadach (obowiązkowo czy dobrowolnie) podlega Józef Zysko?

45 Zbieg tytułu do ubezpieczenia powszechnego i ubezpieczenia rolniczego
Zbieg obu systemów reguluje ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Art. 5a.Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki: 1)   złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności; 2)   jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym; 3)   nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym; 4)   nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 5)   kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3011,00zł

46 Zbieg tytułu do ubezpieczenia powszechnego i ubezpieczenia rolniczego
Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników: Obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony, jeżeli zbiega się z obowiązkiem innego ubezpieczenia społecznego. Pierwszeństwo ma więc tzw. „tytuł nierolniczy”

47 Zadanie nr 8 Andrzej L. jest rolnikiem z dziada pradziada. Jednakże w skutek embarga Rosji na produkty rolne nie był w stanie utrzymać się z pracy na roli. Postanowił wynajmować urządzenia rolnicze. W tym celu rozpoczął działalność gospodarczą. Jednocześnie czasowo zaprzestał produkcji rolnej. Jakiemu ubezpieczeniu podlega Andrzej L.


Pobierz ppt "Podstawy prawa zabezpieczenia społecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google