Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja sieciowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja sieciowa."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja sieciowa

2 Organizacje sieciowe to specyficzne formy powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi we współczesnej gospodarce. Globalizacja w sposób znaczący wpływa na sposób prowadzenia działalności przez firmy. W obecnych czasach samodzielna realizacja wszystkich funkcji wewnątrz przedsiębiorstwa jest praktycznie niemożliwa.

3 Znaczenia nabiera specjalizacja i kompetencje w kluczowych dziedzinach działalności dla firmy. Chcąc produkować wysokiej jakości produkt lub świadczyć wysokiej jakości usługi firmy musza zawierać sojusze i współpracować z innymi podmiotami będącymi specjalistami w danej dziedzinie. Takie powiązania pozwalają obniżać koszty, poprawiać innowacyjność i konkurencyjność firmy.

4 Organizacje sieciowe mogą przybierać następujące formy:
·         sieć przedsiębiorstw, ·         organizacja wirtualna, ·         kontrakt/alians strategiczny, ·         franchising, ·         outsourcing, ·         i inne.

5 Sieć przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa specjalizują się i koncentrują się na podobnych rzeczach Między przedsiębiorstwami musi być zachowana autonomia

6 Sieć przedsiębiorstw zorganizowana jest w ramach wspólnego rodzaju czy profilu działalności i stanowi zamknięty układ wzajemnej kooperacji, który w zasadzie mógłby stanowić jedną firmę

7 W ramach swojej działalności każde z ogniw sieci musi liczyć się z tym, że kooperacje z innymi podmiotami w ramach sieci w oparciu o kryteria rynkowe to ogniwa sieci, które okażą się niekonkurencyjne i nieefektywne najczęściej muszą wypaść z układu w sieci.

8 Organizacja wirtualna
Typ organizacji odchodzący od tradycyjnego dążenia do integracji procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, a dążący do tworzenia luźnych związków podmiotów gospodarczych. Organizacja wirtualna jest związkiem niezależnych organizacji gospodarczych tworzonym na zasadzie dobrowolności.

9 Kontrakt / Alians Strategiczny
Związek dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw oparty na określonym porozumieniu i ukierunkowaniu na realizację celów strategicznych, zaakceptowanych przez uczestników.

10 3 rodzaje aliansów strategicznych:
1. Alianse komplementarne 2. Alians addytywny 3. Licencjonowanie

11 Franchising Franczyza (ang. franchising) - system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franchising zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą jest udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy.

12 Outsourcing Wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Outsourcing jest częścią szerszego zagadnienia - strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu.

13 Organizacyjnymi cechami sieci są przede wszystkim:
1. Wzajemna koordynacja działań i dostosowanie w sferze procedur działania, technologii, infrastruktury itd., czyli wnętrza organizacji niespotykane w klasycznej wymianie rynkowej;

14 2. Decyzje w sprawie zasobów są podejmowane nie tylko indywidualnie, ale również wspólnie w wyznaczonym obszarze współpracy; 3. Powtarzalny charakter wymiany i zamierzenia współdziałania obejmujące dłuższy horyzont czasowy; 4. Obszerny zakres informacji o partnerach współdziałania dostępny podmiotom sieci.

15 Struktura sieciowa powinna:
umożliwiać szybką rekonfigurację uczestników organizacji sieciowej, zapewniać wysoki poziom elastyczności decyzyjnej wykonawczej, pozwalać na zachowanie równowagi między porządkiem a chaosem, umożliwiać realizację zadań przez ogniwa najbardziej kompetentne,

16 zapewniać koordynację działań,
przyczyniać się do rozwijania efektywnej komunikacji i przepływu informacji, umożliwiać procesy pozyskiwania, przekazu i wykorzystywania wiedzy, zapewniać doskonałą łączność organizacji z otoczeniem, pozwalać na funkcjonowanie w ramach ograniczenia zasady drogi służbowej, umożliwiać w miarę bliskie, samodzielne i bezpośrednie nawiązywanie więzi społecznych opartych na zaufaniu.

17 Struktury organizacyjne o konfiguracji sieci charakteryzują się następującymi cechami:
brakiem hierarchii organizacyjnej, brakiem członu kierowniczego, brakiem podporządkowania,

18 dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,
tymczasowością ustaleń, jeśli chodzi o obowiązki, uprawnienia odpowiedzialność członków, specjalizacją opartą na zainteresowaniach członków, minimalnym stopniem sformalizowania działań.

19 Porównanie cech struktury hierarchicznej sieci.

20 Typowe dla struktury hierarchicznej Typowe dla sieci
Parametry struktury Typowe dla struktury hierarchicznej Typowe dla sieci Powołanie przez organ założycielski wolą członków Cele narzucone z zewnątrz sformułowane na podstawie analizy potrzeb członków Podział pracy stabilny i ściśle określony zmienny, wynikający z zainteresowań członków lub rotacji zadań Specyfika obowiązków szczegółowa brak Wzorce działania Silnie sformalizowane

21 Rozpiętość kierowania
Komunikacja sformalizowana, głównie kanałami pionowymi luźna, kanałami poziomymi Rozpiętość kierowania wąska brak Forma Struktury smukła (trójkąt) idealnie płaska Motywacja działania Zewnętrzna wewnętrzna

22 Lokalizacja Władzy Autorytet Kontrola Zdolność zmian
Na najwyższym szczeblu kierowania Rotacyjne wykonywanie funkcji kierowniczych Autorytet Wynikający z pozycji organizacyjnej zajmowanego stanowiska Wynikający z wiedzy i doświadczenia Kontrola Sformalizowana, wykonywana przez kierowników Kontrolę zastępuje samokontrola i presja członków sieci Zdolność zmian Wysoce ograniczona nieograniczona

23 Dobrze działające sieci to takie, które:
powstają wówczas, gdy czas ku temu „dojrzał”, mają wsparcie władz, ale same władz nie powołują, ich członkowie posiadają wspólne zainteresowania,

24 między tym, co dają a tym, co biorą poszczególni członkowie sieci, istnieje równowaga,
mają jasno sformułowane cele działania, elastycznie reagują na potrzeby członków, doświadczają wsparcia finansowego i administracyjnego, mają wypracowany sposób komunikowania się między członkami, potrafią współdziałać bezkonfliktowo z innymi sieciami,

25 regularnie analizują, czy potrzeby członków są zaspokajane,
podejmują przedsięwzięcia w czasie i miejscu dogodnym dla członków, są otwarte na przyjmowanie nowych członków, traktując to jako sytuację sprzyjającą wnoszeniu ożywczego „ducha” do pracy zespołowej i kreowania nowych pomysłów.

26 Podsumowując organizacje sieciowe mają następujące atrybuty:
cechują się elastycznością w ramach domeny, są układami strategicznego współdziałania, w ramach którego jest realizowany pewien zamysł strategiczny,

27 są oparte na potencjale synergicznym partnerów,
rozszerzają możliwości wyboru strategicznego, są zorientowane na dłuższą współpracę, lecz przy realizacji konkretnych projektów (zamysłów strategicznych).

28 Jednocześnie, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia samego tworzenia sieci międzyorganizacyjnych, rozwiązania sieciowe są oparte na więziach społecznych. Można powiedzieć, że z nich właśnie wyrastają oraz w pewnej mierze dzięki nim trwają i odbudowują się (także przekształcają się w grupy konkurencyjne i rozpadają się).

29 Sieci międzyorganizacyjne cechują się elastycznością związaną z mo­żliwościami zmiany domeny. Wobec faktu, że poszczególni partnerzy w sieci są niezależnymi podmiotami, ułatwione jest przekonfigurowywanie układu

30 Z punktu widzenia zewnętrznych w stosunku do sieci rywali rynkowych walka konkurencyjna z siecią jest niezwykle trudna. W jej ramach bowiem są reprezentowane różne podejścia w obrębie tej samej domeny, różne strategie rynkowe, różne formy organizacyjne, a upadek jednej bądź kilku firm w zasadzie nie osłabia całości struktury. W ich miejsce pojawiają się natychmiast kolejne firmy, wzbogacone doświad­czeniem poprzedników.

31 PRZYKŁAD

32 Przykładem organizacji sieciowej jest Benetton, symbol włoskiej mody sportowej. Składa się ona z setek małych wytwórców odzieży i tysięcy działających pod wspólnym szyldem punktów sprzedaży, zgrupowanych wokół centrum dystrybucyjnego i wspólnego systemu informacji i kontroli.

33 Mimo dominującej pozycji na międzynarodowych rynkach, nie jest już producentem swojej odzieży.

34 Od początku lat 80-tych skupił się na inwestycjach w projektowanie produktu, innowacyjnych materiałach i technologiach oraz na logistyce i komunikacji, przenosząc całą produkcję do dużej liczby małych podwykonawców.

35 Wielu z wytwórców sieci Benettona wyodrębniło się z tej firmy i same stworzyły swoje kolekcje i sieci dystrybucyjne, stając się tak jak Benetton liderami nowych grup-konsorcjów.

36 Inne natomiast przyłączyły się do sieci dlatego, że same były za małe i to nie pozwoliłoby im wkroczyć na międzynarodowy rynek odzieży.

37 Oprócz zarządzania dystrybucją Benetton zapewnia swym dostawcom fachowe porady techniczne, większość potrzebnych urządzeń, a czasem i kapitał oraz prowadzi marketing dla całej sieci.

38 Bibliografia: 1. Zarządzanie…, (pod red. R. Krupskiego), wyd. cyt., s J. Matejuk, Co oznacza…, wyd. cyt., s D. Elsner, Ludzkie oblicze organizacji. Czy sieć jest dobra na wszystko?, „Personel” 1997, nr 9, s Zarządzanie…, (pod red. R. Krupskiego), wyd. cyt., s. 177. 5. Wikipedia 6. z dnia 7. z dnia


Pobierz ppt "Organizacja sieciowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google